Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή.(Ιωάννης 3:16)

23ος Ψαλμός του Δαβίδ

Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου· δεν θέλω στερηθή ουδενός.
Εις βοσκάς χλοεράς με ανέπαυσεν· εις ύδατα αναπαύσεως με ωδήγησεν.
Ηνώρθωσε την ψυχήν μου· με ώδήγησε διά τρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού.
Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν· διότι συ είσαι μετ’ εμού· η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύται με παρηγορούσιν.
Ητοίμασας έμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου· ήλειψας εν ελαίω την κεφαλήν μου· το ποτήριόν μου υπερχειλίζει.
Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσας τας ημέρας της ζωής μου· και θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών.

 

Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.  Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ.  Πάντα δι’ αυτού έγειναν, και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν, το οποίον έγεινεν.  Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων.  Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό.
Υπήρξεν άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης·  ούτος ήλθεν εις μαρτυρίαν, διά να μαρτυρήση περί του φωτός, διά να πιστεύσωσι πάντες δι’ αυτού.  Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά διά να μαρτυρήση περί του φωτός.
Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.  Ήτο εν τω κόσμω, και ο κόσμος έγεινε δι’ αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν.  Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν.  Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού·  οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ’ εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. (Ιωάννη 1:1-14)

 

Πως γίνεσαι χριστιανός και πως σώζεσαι

Η πρώτη εκκλησία Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί; Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.  Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγων, Σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Εκείνοι λοιπόν μετά χαράς δεχθέντες τον λόγον αυτού εβαπτίσθησαν, και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως τρεις χιλιάδες ψυχαί.  Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος, και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο διά των αποστόλων.  Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχον τα πάντα κοινά,  και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επώλουν και διεμοίραζον αυτά εις πάντας, καθ’ ην έκαστος είχε χρείαν.  Και καθ’ ημέραν εμμένοντες ομοθυμαδόν εν τω ιερώ και κόπτοντες τον άρτον κατ’ οίκους, μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλλιάσει και απλότητι καρδίας,  δοξολογούντες τον Θεόν και ευρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθετε καθ’ ημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζομένους. (Πράξεις Αποστόλων 2:37-47)

Να τι θέλει ο Θεός από εσένα

Μετάνοια

Τους καιρούς λοιπόν της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλλει εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι,  διότι προσδιώρισεν ημέραν εν ή μέλλει να κρίνη την οικουμένην εν δικαιοσύνη, διά ανδρός τον οποίον διώρισε, και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. (Πράξεις 17:30)

Η ταυτότητα του χριστιανού

1.Είμαι μετανοιωμένος μπροστά στο Θεό. (Πράξεις 2:38,17:30, Λουκάς 5:32,13:3,5)

2.Έχω επιστρέψει στο ζωντανό κι αληθινό Θεό. (1 Θεσσαλονικείς 1:9, Πράξεις 3:19, Λουκάς 15:17-21)

3.Είμαι συμφιλιωμένος με τον Θεό. (Ρωμαίους 5:10-11,2 Κορινθίους 5:20)

4.Είμαι τακτοποιημένος με τον Θεό. (1 Ιωάννη 1:9, Ψαλμός 32:5)

5.Είμαι καθαρισμένος με το αίμα του Χριστού από αμαρτίες. (Εβραίους 9:14, 1 Ιωάννη 1:7)

6.Είμαι ελεημένος από τον Θεό. (1 Πέτρου 2:10, Ρωμαίους 11:31, 1 Τιμοθέου 1:16, 2 Κορινθίους 4:1)

7.Είμαι συγχωρημένος από τον Θεό. (Κολοσσαείς 2:13, Ρωμαίους 3:25-26)

8.Είμαι δικαιωμένος από τον Θεό. (Ρωμαίους 5:1, Τίτος 3:7, Γαλάτας 2:16,3:24,5:5)

9.Έχω αιώνια ζωή. (1 Ιωάννη 5:13,2:25,1 Τιμοθέου 6:12,Ιωάννη 6:47)

10.Έχω καθημερινή κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό. (1 Ιωάννη 1:3, Εβραίους 10:22)

11.Είμαι παιδί του Θεού. (Ιωάννη 1:12,1 Ιωάννη 3:1-2, Εφεσίους 1:5,2:19)

12.Είμαι γεννημένος πνευματικά από το Θεό.(Ιωάννη 1:13, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18, 1 Πέτρου 1:23)

13.Είμαι δούλος του Ιησού Χριστού. (Ρωμαίους 1:1,Τίτος 1:1)

14.Είμαι γραμμένος στο Βιβλίο της ζωής του Ουρανού. (Λουκάς 10:20, Αποκάλυψη 20:15,21:27)

15.Είμαι σωσμένος από τον Θεό. (Πράξεις 2:47, Εφεσίους 2:8, Τίτος 3:5, 2 Τιμοθέου 1:9)

16.Είμαι απελευθερωμένος από τις δυνάμεις του σκότους. (Κολοσσαείς 1:13, Πράξεις 26:18)

17.Είμαι ελεύθερος από το νόμο της αμαρτίας. (Ρωμαίους 7:14-25, 6:18,22)

18.Συνεργάζομαι με το Θεό. (2 Κορινθίους 6:1, 1 Κορινθίους 3:9)

19.Είμαι προορισμένος για τον Ουρανό. (Ιωάννη 14:2-3, 17:24, 2 Πέτρου 3:13, 1 Κορινθίους 2:9)

20.Γνωρίζω το Θεό που έστειλε τον Ιησού. (Ιωάννη 17:3, Γαλάτας 4:7-8, 1 Ιωάννη 2:13-14)

21.Είμαι νέο κτίσμα. (2 Κορινθίους 5:17, Ιεζεκιήλ 36:26-27)

22.Είμαι ναός του Θεού. (1 Κορινθίους 3:16-17, 6:19, 2 Κορινθίους 6:16, Εφεσίους 1:13-14, Πράξεις 2:38)

23.Ακολουθώ το παράδειγμα του Ιησού. (1 Πέτρου 2:21, Λουκάς 9:23)

24.Εργάζομαι για το Θεό. (1 Θεσσαλονικείς 1:9)

25 Εφαρμόζω το Λόγο του Θεού στην καθημερινή μου ζωή. (Ιάκωβος 1:22-25, 2 Τιμοθέου 3:16-17)

26.Πειθαρχώ στο Θεό. (Πράξεις 5:29-32)

27.Είμαι κληρονόμος του Θεού. (Ρωμαίους 8:17, Πράξεις 20:32, 26:18, Τίτος 3:7)

Αναγνωριστικά για να μπεις στη Βασιλεία του Θεού

1)”Μετάνοια” (Πράξεις 17:30,2:38,Λουκάς 5:32,13:3,5)

2)”Επιστροφή”(Πράξεις 3:19,1 Θεσσαλονικείς 1:9,Λουκάς 15:17-21)

3)”Γνωριμία”(Ματθαίος 25:12, Ιωάννη 17:3,Γαλάτας 4:8-9,1 Ιωάννη 2:13-14)

4)”Δωρεά Αγίου Πνεύματος”(Πράξεις 2:38,Εφεσίους 1:13-14,Ρωμαίους 8:9,11,15,1 Κορινθίους 3:16-17,6:19,2 Κορινθίους 6:160

5)”Άνωθεν γέννηση”(Ιωάννη 1:13, 3:3-8, 1 Ιωάννη 4:7,5:1,18,1 Πέτρου 1:23)

6)”υιοθεσία”(Εφεσίους 1:5,2:19,1 Ιωάννη 3:1-2, Ιωάννη 1:12)

7)”ελεημένος”(1 Πέτρου 2:10, Ρωμαίους 11:31,1 Τιμοθέου 1:16,2 Κορινθίους 4:1)

8)”Δικαωμένος”(Ρωμαίους 5:1, Τίτος 3:7,Γαλάτας 2:16,3:24,5:5,Λουκάς 18:14)

9)”Συγχωρημένος”(Κολοσσαείς 2:13, 1 Ιωάννη 1:9,Ψαλμός 32:5)

10)”Σωσμένος”(Πράξεις 2:47,Εφεσίους 2:8, Τίτος 3:5, 2 Τιμοθέου 1:9)

11)”Νέο κτίσμα”(2 Κορινθίους 5:17, Ιεζεκιήλ 36:26-27,18:31)

12)”Ναός του Θεού”(1 Κορινθίους 3:16-17,6:19,2 Κορινθίους 6:16)

13)”Σφραγίδα Θεού”(Εφεσίους 1:13-14, Πράξεις 2:38)

14)”Κληρονόμος Θεού”(Ρωμαίους 8:17,Πράξεις 20:32,26:18,Τίτος 3:7)

15)”Αιώνια Ζωή”(1 Ιωάννη 2:25,5:13,1 Τιμοθέου 6:12,19,Ιωάννη 6:47)

16)”Αγιασμός”(Εβραίους 12:14,1 Πέτρου 1:15-16,1 Θεσσαλονικείς 4:3)

17)”Κοινωνία”(1 Ιωάννη 1:3, Εβραίους 10:22)

18)”Πειθαρχεία”(Πράξεις 5:29-32)

19)Συνεργασία”(2 Κορινθίους 6:1, 1 Κορινθίους 3:9)

20)”Αυταπάρνηση-σταυρός”(Λουκάς 9:23)

Οι όροι για ν’ ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό

Λίγα λόγια

Εάν ειλικρινά δέχεσαι τους παρακάτω όρους του Ιησού Χριστού που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη, τότε μπορείς να Τον ακολουθήσεις. Πρόσεξε, πρέπει να είσαι αποφασισμένος ώστε με την πρώτη δυσκολία να μη το βάλεις στα πόδια, επιστρέφοντας και πάλι στον κόσμο σαν τον Δημά της Καινής Διαθήκης. Ο δρόμος του Ιησού Χριστού έχει σταυρό, είναι στενός, δύσκολος με θλίψεις. Δεν έχει συμβιβασμούς με το κοσμικό φρόνημα. Ο Χριστός δεν έκρυψε τις δυσκολίες που θα συναντήσεις και τον αγώνα που πρέπει να δώσεις. Η συγχώρηση του Θεού και η αιώνια ζωή δεν κερδίζονται εύκολα. Αξίζει τον κόπο να θεωρήσεις τα πάντα εδώ στη γη σκουπίδια, μπροστά στο έξοχο του Ιησού Χριστού!

1. Να έλθεις στον εαυτό σου. (Λουκάς 15:17)

2. Να μετανοήσεις στο Θεό. (Πράξεις 17:30,2:38, 3:19, Λουκάς 5:32, 13:3,5)

3. Να επιστρέψεις στο ζωντανό κι αληθινό Θεό. (1 Θεσσαλονικείς 1:9, Πράξεις 3:19, Λουκάς 15:17-21)

4. Να γνωρίσεις τον ζωντανό Θεό που έστειλε τον Ιησού Χριστό στη Γη μας. (Ιωάννη 17:3, 1 Ιωάννη 2:13-14, Γαλάτας 4:8-9)

5. Να εγκαταλείψεις την αμαρτωλή ζωή. (1 Πέτρου 4:2-5, Ιωάννη 3:21)

6. Να ομολογήσεις τις αμαρτίες σου στο Θεό. (1 Ιωάννη 1:9, Εβραίους 9:14)

7. Να απαρνηθείς τον εαυτό σου και να σηκώνεις τον σταυρό σου κάθε μέρα. (Λουκάς 9:23)

8. Να βάλεις το Πρόσωπο του Χριστού πάνω απ’ όλους και όλα. (Λουκάς 14:26,27,33)

9. Να είσαι πρόθυμος να βαδίσεις στο δρόμο του αγιασμού. (1 Θεσσαλονικείς 4:3, 1 Πέτρου 1:15-16, Εβραίους 12:14, 1 Τιμοθέου 2:!5)

10. Να είσαι πρόθυμος να υποταχτείς στον Θεό. (Ιάκωβος 4:7)

11. Να είσαι πρόθυμος να πειθαρχείς στο θέλημα του Θεού. (Πράξεις 5:29-32)

12. Να είσαι πρόθυμος να ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό. (Ιάκωβος 4:10)

13. Να είσαι πρόθυμος ν’ απορρίψεις την αγάπη και το φρόνημα του κόσμου, το φρόνημα της σαρκός. (Ρωμαίους 8:5-9, 1 Ιωάννη 2:15-17, Ιάκωβος 4:4, Ρωμαίους 12:2, Πράξεις 2:40)

14. Να είσαι πρόθυμος να σταυρώσεις πάθη και σαρκικές επιθυμίες. (Γαλάτας 5:24, 2 Πέτρου 1:4)

15. Να είσαι πρόθυμος ώστε να κρατάς τον εαυτό σου καθημερινά άγιο. (1 Ιωάννη 3:3, 1 Θεσσαλονικείς 4:4, Ματθαίος 5:8)

16. Να είσαι πρόθυμος να βαδίσεις την στενή και τεθλιμμένη οδό της ζωής. (Ματθαίος 7:13-14)

17. Να γνωρίσεις τον αληθινό Θεό που έστειλε στη Γη μας τον Ιησού Χριστό. (Ιωάννη 17:3, 1 Ιωάννη 2:13-14, Γαλάτας 4:8-9)

18. Να είσαι πρόθυμος ότι θ’ αλλάξεις ριζικά χαρακτήρα και ζωή! (2 Κορινθίους 5:17)

Τι θέλει ο Θεός από μένα

Λίγα λόγια

Αλήθεια άνοιξες την Καινή Διαθήκη για να μάθεις τι θέλει ο Θεός από σένα; Να σε ενημερώσω λοιπόν. Διάβασε με προσοχή τα παρακάτω και βρες τα μέσα στην Καινή Διαθήκη για να βεβαιωθείς για όλα αυτά. Αφού τα μελετήσεις καλά πάρε την απόφαση αν θα ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό, αν θα υπακούσεις σ’ αυτά που θέλει ο Θεός από σένα. Είσαι ελεύθερος φυσικά να πάρεις την απόφασή σου. Ο Ιησούς έλεγε «όποιος θέλει» ας με ακολουθήσει. Βέβαια έβαλε τους όρους Του. Αν είσαι πρόθυμος να εγκαταλείψεις τα δικά σου και να κάνεις αυτά που θέλει ο Θεός θα σωθείς για την αιώνια ζωή. Αλλιώς …θα καταλήξεις στην απώλεια!

1. Να εγκαταλείψω την αμαρτωλή ζωή και να επιστρέψω σ’ Αυτόν. (Πράξεις 3:19, 1 Θεσσαλονικείς 1:9, Λουκάς 15:17-24)

2. Να δείξω καλή διάθεση, ώστε να δέχομαι τον έλεγχό Του. (Παροιμίες 1:23)

3. Να εγκαταλείψω την αποστασία και να επιστρέψω σ’ Αυτόν. (Ιερεμίας 3:14)

4. Να εγκαταλείψω την σκληροκαρδία μου και να μετανοήσω σ’ Αυτόν που με υπομονή και μακροθυμία με περιμένει. (Ρωμαίους 2:4-5, Πράξεις 2:38, 17:30, Λουκάς 5:32, 13:3,5)

5. Να εγκαταλείψω τις πονηριές και να επιστρέψω σ’ Αυτόν. (Ιερεμίας 18:11)

6. Να σταματήσω να λατρεύω ο,τιδήποτε εκτός του Θεού. (Ιερεμίας 35:15)

7. Να εγκαταλείψω τα είδωλά μου και να επιστρέψω σ’ Αυτόν. (Ιεζεκιήλ 14:6)

8. Να μετανοήσω και να επιστρέψω σ’ Αυτόν εγκαταλείποντας όλες τις ανομίες μου. (Ιεζεκιήλ 18:30)

9. Να επιστρέψω σ’ Αυτόν για να ζήσω άγια ζωή. (Ιεζεκιήλ 18:32, 1 Θεσσαλονικείς 4:3, 1 Πέτρου 1:15-16)

10. Να επιστρέψω σ’ Αυτόν εγκαταλείποντας το δρόμο της απώλειας. (Ιεζεκιήλ 33:11, Εβραίους 10:39)

11. Να επιστρέψω σ’ Αυτόν και να ζητήσω την συγχώρησή μου. (Ωσηέ 14:2, 1 Ιωάννη 1:9)

12. Να επιστρέψω σ’ Αυτόν με ΟΛΗ την καρδιά. (Ιωήλ 2:12)

13. Να επιστρέψω σ’ Αυτόν λυπούμενος για την αμαρτωλή ζωή που έζησα και να ζητήσω το έλεός Του. (Ιωήλ 2:13, 1 Πέτρου 2:10)

14. Να επιστρέψω σ’ Αυτόν, διότι είναι πρόθυμος να έρθει στη ζωή μου. (Ζαχαρίας 1:3)

15. Να επιστρέψω σ’ Αυτόν, εγκαταλείποντας τις πονηρές πράξεις μου. (Ζαχαρίας 1:4)

16. Να επιστρέψω μετανοιωμένος σ’ Αυτόν και είναι διατεθειμένος να με συγχωρήσει και να εξαλείψει ΟΛΕΣ μου τις αμαρτίες. (Πράξεις 3:19)

17. Να πάψω να είμαι εχθρός του. (Κολοσσαείς 1:21, Ιάκωβος 4:4)

18. Να πάψω να αγαπώ το φρόνημα και τις επιθυμίες του «κόσμου». (1 Ιωάννη 2:15-17)

19. Να εγκαταλείψω το σαρκικό αμαρτωλό φρόνημα και να υιοθετήσω το φρόνημα του Πνεύματος του Θεού. (Ρωμαίους 8:5-9)

20. Να ελευθερωθώ από τη δύναμη της αμαρτίας. (Ρωμαίους 7:14-25, 6:18,22)

21. Να βγω έξω από το «κοσμικό» σύστημα. (Πράξεις 2:40, Ρωμαίους 12:2)

22. Να δεχτώ την άνωθεν πνευματική γέννηση της ύπαρξής μου. (Ιωάννη 3:3-8, 1:13, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18, 1 Πέτρου 1:23)

23. Να ελευθερωθώ από την εξουσία των δυνάμεων του σκότους. (Κολοσσαείς 1:13, Πράξεις 26:18)

24. Να πάψω να είμαι παιδί του διαβόλου και να γίνω παιδί του Θεού. (1 Ιωάννη 3:10, 1-3, Ιωάννη 1:12, Εφεσίους 1:5, 2:19, 5:1)

25. Να εγκαταλείψω την ευρύχωρη αμαρτωλή οδό της ζωής, για να βαδίσω στη στενή οδό της ζωής που οδηγεί στον Ουρανό. (Ματθαίου 7:13-14)

26. Να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου σύμφωνα με το Λόγο Του. (Ιάκωβος 1:22-25, 2 Τιμοθέου 3:16-17)

27. Να επιστρέψω σ’ Αυτόν για να μου χαρίσει αιώνια σωτηρία από την απώλεια. (Εφεσίους 2:8,Πράξεις 2:47, Τίτος 3:5, 2 Τιμοθέου 1:9)

28. Να μετανοήσω για τις αμαρτίες μου, ώστε να με απαλλάξει από την Κρίση. (Εβραίους 9:27, Πράξεις 17:31, Ιωάννη 3:18, 5:24)

29. Να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό τον Υιό Του, για να πάρω αιώνια ζωή. (Ιωάννη 3:36, 6:47, 1 Ιωάννη 5:13, 1 Τιμοθέου 6:12)

Προτροπή

Μάθε πως θα σώσεις την ψυχή σου. Μελέτησε το Ευαγγέλιο που είναι η Καινή Διαθήκη.Εάν δεν έχεις Καινή Διαθήκη, αγόρασε μια γιατί δεν κοστίζει πολύ.Αξίζει τον κόπο, διότι η ψυχή σου είναι αθάνατη και πρέπει να συνεχίσει να ζει κοντά στον Θεό τον Δημιουργό της.