Αρετές

Αρετές

Φρόνηση, σωφροσύνη, δικαιοσύνη, πίστη, ελπίδα, αγάπη, φόβος θεού, ευσέβεια, γνώση, θέληση, ισχύς, σύνεση, σοφία, συντριβή, πένθος, πραότητα, έρευνα θείων γραφών, ελεημοσύνη, καθαρότητα καρδιάς, καθαρότητα συνείδησης, ειρήνη, υπομονή, εγκράτεια, καρτερία, αγαθή πραίρεση, πρόθεση, αίσθηση, επιμέλεια, στήριξη στο θεό, θέρμη, ζήλος, εγρήγορση, πνευματική φλόγα, μελέτη, μνήμη, περισυλλογή, ευλάβεια, αιδώς, ντροπή, μεταμέλεια, αποχή από το κακό, μετάνοια, επιστροφή στο θεό, απάρνηση του εαυτού μας, απάρνηση του διαβόλου, τήριση των θείων εντολών, φρούριση της ψυχής, πόνος ψυχής, εργασία των καλών, κόπος, μόχθος, σκληραγωγία, νηστεία, αγρυπνία, πείνα για δικαιοσύνη, δίψα για το θεό, ολιγάρκεια, αυτάρκεια, ευταξία, κοσμιότητα, σεμνότητα, απουσία αλλαζονίας, αφιλαργυρία, υποταγή, υπακοή, ευπείθεια, φτώχεια, ακτημοσύνη, μη συμμόρφωση με τον “κόσμο”, συμβουλή, μεγαλοψυχία, ησυχία, εκπαίδευση, αγώνας, προσοχή, ηρεμία, γαλήνη, ευθυμία, θάρρος, τόλμη, προκοπή, οσιότητα, αγιασμός, αγνότητα ψυχής, επίγνωση, αλήθεια, ακατακρισία, συγχώρεση, οικονομία, επιδεξιότητα, οξύνοια, επιείκεια, ορθή μεταχείριση, επιστήμη, ευφυϊα, ψαλμωδία, προσευχή, ευχαριστία, εξομολόγηση, ικεσία, παράκληση, δέηση, υμνωδία, δοξολογία, θρήνος, θλίψη, οδύνη, αδημονία, οδυρμός, στεναγμός, κλάμα, δάκρυα, κατάνυξη, σιωπή, αναζήτηση, ανεξικακία, ακενοδοξία, αφιλοδοξία, απλότητα, συμπάθεια, αποφυγή επίδειξης, φιλαδέλφεια, ομόνοια, γλυκύτητα, πνευματική διάθεση, ημερότητα, ευθύτητα, ακακία, ηπιότητα, ακεραιότητα, έπαινος, επιμονή, ευγνωμοσύνη, ταπείνωση, μεγαλοσύνη, ανοχή, χρηστότητα, μακροθυμία, αγαθότητα, διάκριση, προσιτότητα, καταδεκτικότητα, αταραξία, θεωρία, οδηγία, σταθερότητα, πνευματική χαρά, οικτιρμός, ευσσπλαχχνία, φιλανθρωπία, καθαρότητα νου, λογισμός, αντοχή, δραστηριότητα, φωτισμός, ανόρθωση ψυχής, ορθή διδασκαλία, αγαθός πόθος, νουθεσία, τελειότητα εν χριστώ, ενοίκηση θεού, φιλοθεϊα, ομολογία, αγιοσύνη, έπαινος θεού.

Τα καλά αποτελέσματα με τις αρετές
  • Η γλυκεία απόκρισις καταπραΰνει θυμόν· αλλ’ ο λυπηρός λόγος διεγείρει οργήν.(Παροιμίες 15:1)
  • Η υγιαίνουσα γλώσσα είναι δένδρον ζωής· η δε διεστραμμένη, σύντριψις εις το πνεύμα. (Παροιμίες 15:4)
  • Οι σοφοί θέλουσι κληρονομήσει δόξαν· το δε ύψος των αφρόνων θέλει είσθαι η ατιμία. (Παροιμίες 3:35)
  • Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισή τις το κακόν· αλαζονείαν και αυθάδειαν και πονηράν οδόν και διεστραμμένον στόμα εγώ μισώ. (Παροιμίες 8:13)
  • Το στόμα του δικαίου είναι πηγή ζωής· το στόμα δε των ασεβών αδικία καλύπτει.Προιμίες 10:11)
  • Τα χείλη του δικαίου γνωρίζουσι το ευχάριστον· το στόμα δε των ασεβών τα διεστραμμένα. (Παροιμίες 10:32)
  • Η ακεραιότης των ευθέων θέλει οδηγεί αυτούς· η δε υπουλότης των σκολιών θέλει απολέσει αυτούς. (Παροιμίες 11:3)
  • Ο δίκαιος ελευθερόνεται εκ της θλίψεως, αντ’ αυτού δε εισέρχεται ο ασεβής. (Παροιμίες 11:8)
  • Ο ελεήμων άνθρωπος αγαθοποιεί την ψυχήν αυτού· ο δε ανελεήμων θλίβει την σάρκα αυτού. (Παροιμίες 11:17)
  • Ο δίκαιος επιμελείται την ζωήν του κτήνους αυτού· τα δε σπλάγχνα των ασεβών είναι ανελεήμονα. (Παροιμίες 12:10)
  • Ο λαλών αλήθειαν αναγγέλλει το δίκαιον· ο δε ψευδομάρτυς δόλον. (Παροιμίες 12:17)
  • Τα χείλη της αληθείας θέλουσιν είσθαι σταθερά διαπαντός· η δε ψευδής γλώσσα μόνον στιγμιαία. (Παροιμίες 12:19)
  • Ο φρόνιμος άνθρωπος καλύπτει γνώσιν· η δε καρδία των αφρόνων διακηρύττει μωρίαν. (Παροιμίες 12:23)
  • Ο δίκαιος υπερέχει του πλησίον αυτού· η δε οδός των ασεβών πλανά αυτούς. (Παροιμίες 12:26)
  • Ο δίκαιος μισεί λόγον ψευδή· ο δε ασεβής καθίσταται δυσώδης και άτιμος. (Παροιμίες 13:5)
  • Πας φρόνιμος πράττει μετά γνώσεως· ο δε άφρων ανακαλύπτει μωρίαν. (Παροιμίες 13:16)
  • Ο περιπατών εν τη ευθύτητι αυτού φοβείται τον Κύριον· ο δε σκολιός τας οδούς αυτού καταφρονεί αυτόν. (Παροιμίες 14:2)
  • Ο σοφός φοβείται και φεύγει από του κακού· αλλ’ ο άφρων προχωρεί και θρασύνεται. (Παροιμίες 14:16)
  • Ο αληθής μάρτυς ελευθερόνει ψυχάς· ο δε δόλιος εκχέει ψεύδη. (Παροιμίες 14:25)
  • Ο μακρόθυμος έχει μεγάλην φρόνησιν· ο δε οξύθυμος ανεγείρει την αφροσύνην αυτού. (Παροιμίες 14:29)
  • Η υγιαίνουσα γλώσσα είναι δένδρον ζωής· η δε διεστραμμένη, σύντριψις εις το πνεύμα. (Παροιμίες 15:4)
  • Η καρδία του δικαίου προμελετά διά να αποκριθή· το δε στόμα των ασεβών εξερεύγεται κακά. (Παροιμίες 15:28)
  • Η οδός των ευθέων είναι να εκκλίνωσιν από του κακού· όστις φυλάττει την οδόν αυτού, διατηρεί την ψυχήν αυτού. (Παροιμίες 16:17)
  • Ο συνετός εις τα πράγματα θέλει ευρεί καλόν· και ο ελπίζων επί τον Κύριον είναι μακάριος. (Παροιμίες 16:20)
  • Ο σοφός την καρδίαν θέλει ονομάζεσθαι φρόνιμος· και η γλυκύτης των χειλέων προσθέτει μάθησιν. (Παροιμίες 16:21)
  • Η καρδία του σοφού συνετίζει το στόμα αυτού, και εις τα χείλη αυτού προσθέτει μάθησιν. (Παροιμίες 16:23)
  • Η καρδία του φρονίμου αποκτά σύνεσιν· και το ωτίον των σοφών ζητεί γνώσιν. (Παροιμίες 18:15)
  • Ο ελεών πτωχόν δανείζει εις τον Κύριον· και θέλει γείνει εις αυτόν η ανταπόδοσις αυτού. (Παροιμίες 19:17)
  • Ο δίκαιος περιπατεί εν τη ακεραιότητι αυτού· και τα τέκνα αυτού είναι μακάρια μετ’ αυτόν. (Παροιμίες 20:7)
  • Ο φρόνιμος προβλέπει το κακόν και κρύπτεται· οι άφρονες όμως προχωρούσι και τιμωρούνται. (Παροιμίες 22:3)

 

Πόσο μοιάζεις τον Δημιουργό σου;

Λίγα λόγια
Τι κάνεις για να μοιάσεις τον Δημιουργό σου; Σε απασχολεί καθημερινά αυτή η σκέψη; Το ξέρεις ότι βαδίζεις για την συνάντηση με το Θεό είτε σαν Πατέρα(1 Ιωάννη 3:1-3), είτε σαν κριτή(Εβραίους 9:27, Πράξεις 17:31). Ποια είναι τα έργα σου; Ποιος είναι ο στόχος σου; Γιατί ζεις στον κόσμο αυτό;

1) Πόσο άγιος είσαι; (1 Πέτρου 1:15-16, 1 Θεσσαλονικείς 4:3)
2) Πόσο ελεήμων είσαι; (Ματθαίος 9:36, Ψαλμός 86:15)
3) Πόσο συγχωρητικός είσαι; (Έξοδος 34:7, Ματθαίος 6:14-15)
4) Πόσο δίκαιος είσαι; (Αποκάλυψη 16:5, 22:11)
5) Πόσο αληθής είσαι; (Ρωμαίους 3:4)
6) Πόσο μακρόθυμος είσαι; (Ιωνάς 4:2)
7) Πόσο πράος είσαι; (Ματθαίος 11:29)
8) Πόσο αγάπη είσαι; (1 Ιωάννη 4:16)
9) Πόσο υπομονετικός είσαι; (Ρωμαίους 2:4)
10) Πόσο αγαθός είσαι; (Λουκάς 6:35)
11) Πόσο σοφός είσαι; (Ιώβ 9:4)
12) Πόσο γενναιόδωρος είσαι; (1 Τιμοθέου 6:17)
13) Πόσο επιεικής είσαι; (2 Κορινθίους 10:1, Φιλιππησίους 4:5)
14) Πόσο χρήσιμος είσαι; (Κολοσσαείς 3:12)

Ό,τι είναι ο Θεός, πρέπει να είσαι κι εσύ!

Λίγα λόγια
Σχεδιάστηκες και πλάστηκες από το Θεό να είσαι ηθικό όν που σημαίνει ότι πρέπει να μοιάζεις τον Δημιουργό σου! Πλάστηκες για να είσαι άγιος, δίκαιος, ελεήμων, συγχωρητικός, αγαθός, σπλαχνικός, αληθής, ευθύς, μακρόθυμος, να είσαι αγάπη, υπομονετικός. Που βρίσκεσαι ηθικά αυτή τη στιγμή; Πόσο μοιάζεις τον Δημιουργό σου;

1) Ο Θεός είναι άγιος, γι’ αυτό θέλει κι εσένα άγιο! (1 Πέτρου 1:15-16, 1 Θεσσαλονικείς 4:3)
2) Ο Θεός είναι συγχωρητικός, γι’ αυτό θέλει κι εσύ να είσαι συγχωρητικός! (Αριθμοί 14:18, Μιχαίας 7:18)
3) Ο Θεός είναι δίκαιος, γι’ αυτό θέλει κι εσύ να είσαι δίκαιος. (Ησαϊας 45:21, Ψαλμός 11:7)
4) Ο Θεός είναι ελεήμων, γι’ αυτό θέλει κι εσύ να είσαι ελεήμων. (Ιωνάς 4:2)
5) Ο Θεός είναι αληθής, γι’ αυτό θέλει κι εσύ να είσαι αληθής. (Ιωάννη 8:26)
6) Ο Θεός είναι ευθύς, γι’ αυτό θέλει κι εσύ να είσαι ευθύς. (1 Χρονικών 29:17)
7) Ο Θεός είναι μακρόθυμος, γι’ αυτό θέλει κι εσύ να είσαι μακρόθυμος. (1 Πέτρου 3:20)
8) Ο Θεός είναι αγαθός, γι’ αυτό θέλει και εσύ να είσαι αγαθός. (Λουκάς 18:19)
9) Ο Θεός είναι αγάπη, γι’ αυτό θέλει κι εσύ να είσαι αγάπη. (1 Ιωάννη 4:8, 16)
10) Ο Θεός είναι υπομονετικός, γι’ αυτό θέλει κι εσύ να είσαι υπομονετικός. (Ρωμαίους 15:5)
11) Ο Θεός είναι εργατικός, γι’ αυτό θέλει κι εσύ να είσαι εργατικός. (Ιωάννη 5:17)
12) Ο Θεός είναι σπλαχνικός, γι’ αυτό θέλει κι εσύ να είσαι σπλαχνικός. (Ιάκωβος 5:11)
13) Ο Θεός είναι Θεός παρηγοριάς, γι’ αυτό θέλει κι εσύ να είσαι άνθρωπος παρηγοριάς. (Ρωμαίους 15:5)
14) Ο Θεός έχει αρετές, γι’ αυτό θέλει κι εσύ να έχεις αρετές. (1 Πέτρου 2:9, 2 Πέτρου 1:5-7)

Οι γραφές φωτίζουν το δρόμο προς τον Θεό!

Λίγα λόγια
Οι γραφές μας δόθηκαν από το Θεό, για να μας φωτίσουν και να μας οδηγήσουν στην παρουσία Του. Μας δόθηκαν για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τον Θεό, τον Ιησού Χριστό, αλλά και τον εχθρό των ψυχών μας τον διάβολο. Μας ενημερώνουν οι γραφές το μίσος του διαβόλου με το οποίο προσπαθεί να μας καταστρέψει, να μας αποσπάσει από τον Δημιουργό μας και να μας οδηγήσει στην απώλεια.

1) Μπορείς να πας προς το Θεό ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό. (Λουκάς 9:23, 1 Πέτρου 2:21)
2) Μπορείς να πας προς το Θεό παίρνοντας το δρόμο της ζωής. (Ματθαίος 7:14)
3) Μπορείς να πας προς το Θεό παίρνοντας το δρόμο του αγιασμού. (1 Θεσσαλονικείς 4:3,7, 1 Πέτρου 1:15-16, Εβραίους 12:14)
4) Μπορείς να πας προς το Θεό υπακούοντας σ’ Αυτόν. (Ιάκωβος 4:7, Πράξεις 5:29-32)
5) Μπορείς να πας προς το Θεό εφαρμόζοντας στην καθημερινή σου ζωή το λόγο Του. (Ιάκωβος 1:22-25)
6) Μπορείς να πας προς το Θεό καθαρίζοντας τον εαυτό σου πνευματικά. (1 Ιωάννη 1:9, 3:2-3)
7) Μπορείς να πας προς το Θεό με τον φωτισμό του ευαγγελίου. (2 Κορινθίους 4:4, Μάρκος 1:15)
8) Μπορείς να πας προς το Θεό αγαπώντας και εφαρμόζοντας την αλήθεια. (2 Θεσσαλονικείς 2:10)
9) Μπορείς να πας προς το Θεό επιστρέφοντας και εργαζόμενος για το Θεό. (1 Θεσσαλονικείς 1:9)
10) Μπορείς να πας προς το Θεό ζώντας στο φως του Θεού. (Ιωάννη 3:21)
11) Μπορείς να πας προς το Θεό αποκαθιστώντας την κοινωνία μαζί Του. (1 Ιωάννη 1:3, Εβραίους 10:19-22)
12) Μπορείς να πας προς το Θεό αφού πρώτα συμφιλιωθείς μαζί Του. (Ρωμαίους 5:10-11,1)
13) Μπορείς να πας προς το Θεό μόνο με την αγάπη του Θεού. (1 Ιωάννη 2:15-16)
14) Μπορείς να πας προς το Θεό μόνο αν πιστεύεις με την καρδιά σου ειλικρινά σ’ Αυτόν. (Ιωάννη 14:1, Ρωμαίους 10:9)

Νέα ζωή!

Η αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν λοιπόν μετ’ αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως, τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, διά να καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη ήμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας· διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας.
Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετ’ αυτού, γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνήσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθ’ ο απέθανεν, απέθανεν άπαξ διά την αμαρτίαν, αλλά καθ’ ο ζη, ζη εις τον Θεόν.  Ούτω και σεις φρονείτε εαυτούς ότι είσθε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. (Ρωμαίους 6:3-11)

Νέος άνθρωπος!

και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας. (Εφεσίους 4:24)

και ενεδύθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν. (Κολοσσαείς 3:10)

Προσθέσατε

Και δι’ αυτό δε τούτο καταβαλόντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστιν σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσιν, εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην. Διότι, εάν ταύτα υπάρχωσιν εις εσάς και περισσεύωσι, σας καθιστώσιν ουχί αργούς ουδέ ακάρπους εις την επίγνωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού· επειδή εις όντινα δεν υπάρχουσι ταύτα, τυφλός είναι, μυωπάζει και ελησμόνησε τον καθαρισμόν των παλαιών αυτού αμαρτιών. Διά τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμητε βεβαίαν την κλήσιν και την εκλογήν σας· διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πταίσει ποτέ. 11 Διότι ούτω θέλει σας δοθή πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. (2 Πέτρου 1:5-11)