Χαρακτήρες ανθρώπων

Χαρακτήρες ανθρώπων
 • Άφρων: Είπεν ο άφρων εν τη καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρησαν· έγειναν βδελυροί εις τα έργα· δεν υπάρχει πράττων αγαθόν. (Ψαλμός 14:1)
 • Ευθύς: Άνθρωπος τις ήτο εν τη γη της Αυσίτιδος ονομαζόμενος Ιώβ· και ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος τον Θεόν και απεχόμενος από κακού. (Ιώβ 1:1)
 • Ασεβής: Ότι ο ασεβής φυλάττεται εις ημέραν αφανισμού, εις ημέραν οργής φέρεται. (Ιώβ 21:30)
 • Σοφός: Εάν γείνης σοφός, θέλεις είσθαι σοφός διά σεαυτόν· και εάν γείνης χλευαστής, συ μόνος θέλεις πάσχει. (Παροιμίες 9:12)
 • Δίκαιος: Δανείζεται ο ασεβής και δεν αποδίδει, ο δε δίκαιος ελεεί και δίδει. (Ψαλμός 37:21)
 • Οκνηρός: Ο οκνηρός εις το έργον αυτού είναι βεβαίως αδελφός του ασώτου. (Παροιμίες 18:9)
 • Αχρείος: Ο αχρείος άνθρωπος, ο κακότροπος άνθρωπος, περιπατεί με στόμα διεστραμμένον· (Παροιμίες 6:12)
 • Μοιχός: Σας λέγω δε ότι όστις χωρισθή την γυναίκα αυτού εκτός διά πορνείαν και νυμφευθή άλλην, γίνεται μοιχός· και όστις νυμφευθή γυναίκα κεχωρισμένην, γίνεται μοιχός. (Ματθαίος 19:9)
 • Χλευαστής: Ο σοφός υιός δέχεται την διδασκαλίαν του πατρός· ο δε χλευαστής δεν ακούει έλεγχον. (Παροιμίες 13:1)
 • Μωρός: Υιός σοφός ευφραίνει πατέρα· ο δε μωρός άνθρωπος καταφρονεί την μητέρα αυτού. (Παροιμίες 15:20)
 • Υποκριτής: Ο υποκριτής διά του στόματος αφανίζει τον πλησίον αυτού· αλλ’ οι δίκαιοι θέλουσιν ελευθερωθή διά της γνώσεως. (Παροιμίες 11:9)
 • Ενδεής φρενών: Ο ενδεής φρενών περιφρονεί τον πλησίον αυτού· ο δε φρόνιμος άνθρωπος σιωπά. (Παροιμίες 11:12)
 • Σπερμολόγος: Ο σπερμολόγος περιερχόμενος αποκαλύπτει τα μυστικά· διά τούτο μη σμίγου μετά του πλατύνοντος τα χείλη αυτού. (Παροιμίες 20:19)
 • Ελεήμων: Ο ελεήμων άνθρωπος αγαθοποιεί την ψυχήν αυτού· ο δε ανελεήμων θλίβει την σάρκα αυτού. (Παροιμίες 11:17)
 • Διεστραμμένος: Ο διεστραμμένος άνθρωπος διασπείρει έριδας· και ο ψιθυριστής διαχωρίζει τους στενωτέρους φίλους. (Παροιμίες 16:28)
 • Άμεμπτος: Εάν ήθελον να δικαιώσω εμαυτόν, το στόμα μου ήθελε με καταδικάσει· εάν ήθελον ειπεί, είμαι άμεμπτος, ήθελε με αποδείξει διεφθαρμένον. (Ιώβ 9:20)
 • Αγαθοποιός: Η αγαθοποιός ψυχή θέλει παχυνθή· και όστις ποτίζει, θέλει ποτισθή και αυτός. (Παροιμίες 11:25)
 • Δίκαιος: Καθώς παρέρχεται ο ανεμοστρόβιλος, ούτως ο ασεβής δεν υπάρχει· ο δε δίκαιος θέλει είσθαι τεθεμελιωμένος εις τον αιώνα. (Παροιμίες 110:25)
 • Καλός: Ο καλός ευρίσκει χάριν παρά Κυρίου· τον δε μηχανευόμενον κακά θέλει καταδικάσει. (Παροιμίες 12:2)
 • Φλύαρος: Ο φλύαρος είναι ως τραύματα μαχαίρας· η δε γλώσσα των σοφών, ίασις. (Παροιμίες 12:18)
 • Φρόνιμος: Ο φρόνιμος άνθρωπος καλύπτει γνώσιν· η δε καρδία των αφρόνων διακηρύττει μωρίαν. (Παροιμίες 12:23)
 • Αγαθός: Ο αγαθός αφίνει κληρονομίαν εις υιούς υιών· ο πλούτος δε του αμαρτωλού θησαυρίζεται διά τον δίκαιον. (Παροιμίες 13:22)
 • Αληθής: Ο αληθής μάρτυς ελευθερόνει ψυχάς· ο δε δόλιος εκχέει ψεύδη. (Παροιμίες 14:25)
 • Απλός: Όταν ο χλευαστής τιμωρήται, ο απλούς γίνεται σοφώτερος· και ο σοφός διδασκόμενος λαμβάνει γνώσιν. (Παροιμίες 21:11)
 • Οξύθυμος: Ο οξύθυμος πράττει αστοχάστως· και ο κακόβουλος άνθρωπος είναι μισητός. (Παροιμίες 14:17)
 • Κακός: Ο κακός άνθρωπος παγιδεύεται εν τη ανομία· αλλ’ ο δίκαιος ψάλλει και ευφραίνεται. (Παροιμίες 29:6)
 • Μακρόθυμος: Ο θυμώδης άνθρωπος διεγείρει μάχας· ο δε μακρόθυμος καταπαύει έριδας. (Παροιμίες 15:18)
 • Θυμώδης: Ο θυμώδης άνθρωπος εξάπτει έριδα, και ο οργίλος άνθρωπος πληθύνει ανομίας. (Παροιμίες 29:22)
 • Συνετός: Ο συνετός εις τα πράγματα θέλει ευρεί καλόν· και ο ελπίζων επί τον Κύριον είναι μακάριος. (Παροιμίες 16:20)
 • Δωρολήπτης: Ο δωρολήπτης ταράττει τον οίκον αυτού· αλλ’ όστις μισεί τα δώρα θέλει ζήσει. (Παροιμίες 15:27)
 • Ταπεινόφρων: Η υπερηφανία του ανθρώπου θέλει ταπεινώσει αυτόν· ο δε ταπεινόφρων απολαμβάνει τιμήν. (Παροιμίες 29:23)
 • Βίαιος: Ο βίαιος άνθρωπος αποπλανά τον πλησίον αυτού και φέρει αυτόν εις οδόν ουχί καλήν· (Παροιμίες 16:29)
 • Κακοποιός: Ο κακοποιός υπακούει εις τα άνομα χείλη· ο ψεύστης δίδει ακρόασιν εις την κακήν γλώσσαν. (Παροιμίες 17:4)
 • Ψεύστης: Μη προσθέσης εις τους λόγους αυτού· μήποτε σε εξελέγξη, και ευρεθής ψεύστης. (Παροιμίες 30:6)
 • Σκολιός: Ο περιπατών εν τη ευθύτητι αυτού φοβείται τον Κύριον· ο δε σκολιός τας οδούς αυτού καταφρονεί αυτόν. (Παροιμίες 14:2)
 • Γνωστικός: Ο κρατών τους λόγους αυτού είναι γνωστικός· ο μακρόθυμος άνθρωπος είναι φρόνιμος. (Παροιμίες 17:27)
 • Ιδιογνώμων:  Ο ιδιογνώμων ζητεί κατά την επιθυμίαν αυτού και εναντιόνεται εις παν ό,τι είναι ορθόν. (Παροιμίες 18:1)
 • Ψιθυριστής: Ο διεστραμμένος άνθρωπος διασπείρει έριδας· και ο ψιθυριστής διαχωρίζει τους στενωτέρους φίλους. (Παροιμίες 16:28)
 • Κόλακας: Ο άνθρωπος όστις κολακεύει τον πλησίον αυτού, εκτείνει δίκτυον έμπροσθεν των βημάτων αυτού. (Παροιμίες 29:5)
 • Οργίλος: Ο οργίλος θέλει λάβει ποινήν· διότι και αν ελευθερώσης αυτόν, πάλιν θέλεις κάμει το αυτό. (Παροιμίες 19:19)
 • Προπετής: Και μάλιστα είναι προπετής εξ αιτίας του οίνου, ανήρ αλαζών, ουδέ ησυχάζει· όστις πλατύνει την ψυχήν αυτού ως άδης και είναι ως ο θάνατος και δεν χορταίνει, αλλά συνάγει εις εαυτόν πάντα τα έθνη και συλλαμβάνει εις εαυτόν πάντας τους λαούς. (Αββακούμ 2:5)
 • Αδηφάγος: και βάλε μάχαιραν εις τον λαιμόν σου, εάν ήσαι αδηφάγος· (Παροιμίες 23:2)
 • Φθονερός: Μη τρώγε τον άρτον του φθονερού, μηδέ επιθύμει τα εδέσματα αυτού· (Παροιμίες 23:6)
 • Μέθυσος: διότι ο μέθυσος και ο άσωτος θέλουσι πτωχεύσει· και ο υπνώδης θέλει ενδυθή ράκη. (Παροιμίες 23:21)
 • Πόρνη: διότι η πόρνη είναι λάκκος βαθύς· και η αλλοτρία γυνή στενόν φρέαρ. (Παροιμίες 23:27)
 • Κακεντρεχής: Όστις μελετά να πράξη κακόν, θέλει ονομασθή ανήρ κακεντρεχής. (Παροιμίες 24:8)
 • Στασιαστής: Υιέ μου, φοβού τον Κύριον και τον βασιλέα· και μη έχε συγκοινωνίαν μετά στασιαστών· (Παροιμίες 24:21)
 • Φίλερις: Οι άνθρακες διά την ανθρακιάν και τα ξύλα διά το πυρ, και ο φίλερις άνθρωπος διά να εξάπτη έριδας. (Παροιμίες 26:21)
 • Δυνάστης: Ο δυνάστης μιαίνει τα πάντα και μισθόνει τους άφρονας, μισθόνει και τους παραβάτας. (Παροιμίες 26:10)
 • Μανιακός: Ως ο μανιακός όστις ρίπτει φλόγας, βέλη και θάνατον,
  ούτως είναι ο άνθρωπος, όστις απατά τον πλησίον αυτού και λέγει, δεν έκαμον εγώ παίζων; (Παροιμίες 26:18-19)
 • Ματαιόφρων: Ο εργαζόμενος την γην αυτού θέλει χορτασθή άρτον· ο δε ακολουθών τους ματαιόφρονας θέλει εμπλησθή πτωχείας. (Παροιμίες 28:19)
 • Προσωπολήπτης: Να ήναι τις προσωπολήπτης, δεν είναι καλόν· διότι ο τοιούτος άνθρωπος δι’ εν κομμάτιον άρτου θέλει ανομήσει. (Παροιμίες 28:21)
 • Πολυλογάς: Είδες άνθρωπον ταχύν εις τους λόγους αυτού; περισσοτέρα ελπίς είναι εκ του άφρονος παρά εξ αυτού. (Παροιμίες 29:20)
 • Άδικος: Ο άδικος άνθρωπος είναι βδέλυγμα εις τους δικαίους· και ο ευθύς εις την οδόν αυτού, βδέλυγμα εις τους ασεβείς. (Παροιμίες 29:27)
 • Μοιχαλίς: Διότι εξ αιτίας γυναικός πόρνης καταντά τις έως τμήματος άρτου, η δε μοιχαλίς θηρεύει την πολύτιμον ψυχήν. (Παροιμίες 6:26)
 • Φιλήδονοι: άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, 3 άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, 4 προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, 5 έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής. Και τούτους φεύγε. (2 Τιμοθέου 3:4)
 • Φίλαυτοι: διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι. (2 Τιμοθέου 3:2)
 • Φιλάργυροι: διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι. (2 Τιμοθέου 3:2)
 • Αλαζόνες: διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι. (2 Τιμοθέου 3:2)
 • Υπερήφανοι: διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι. (2 Τιμοθέου 3:2)
 • Βλάσφημοι: Αυτοί δεν βλασφημούσι το καλόν όνομα, με το οποίον ονομάζεσθε; (Ιάκωβος 2:7)
 • Αχάριστοι: διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι. (2 Τιμοθέου 3:2)
 • Ανόσιοι: διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι. (2 Τιμοθέου 3:2)
 • Άσπλαχνοι: άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, 4 προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι. (2 Τιμοθέου 3:3)
 • Αδιάλλακτοι: άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, 4 προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι. (2 Τιμοθέου 3:3)
 • Συκοφάντες: άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, 4 προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι. (2 Τιμοθέου 3:3)
 • Ακρατείς: άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, 4 προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι. (2 Τιμοθέου 3:3)
 • Ανήμεροι: άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, 4 προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι. (2 Τιμοθέου 3:3)
 • Αφιλάγαθοι: άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, 4 προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι. (2 Τιμοθέου 3:3)
 • Προδότες: προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι. (2 Τιμοθέου 3:4)
 • Προπετείς: προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι. (2 Τιμοθέου 3:4)
 • Τετυφωμένοι: προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι. (2 Τιμοθέου 3:4)
 • Αυθάδης: Διότι πρέπει ο επίσκοπος να ήναι ανέγκλητος, ως οικονόμος Θεού, μη αυθάδης, μη οργίλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη αισχροκερδής. (Τίτος :1:7)
 • Αισχροκερδής: Διότι πρέπει ο επίσκοπος να ήναι ανέγκλητος, ως οικονόμος Θεού, μη αυθάδης, μη οργίλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη αισχροκερδής. (Τίτος :1:7)
 • Ανυπότακτος: Διότι υπάρχουσι πολλοί και ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα οι εκ της περιτομής. (Τίτος 1:10)
 • Ματαιολόγος: Διότι υπάρχουσι πολλοί και ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα οι εκ της περιτομής. (Τίτος 1:10)
 • Φρενοπλάνος: Διότι υπάρχουσι πολλοί και ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα οι εκ της περιτομής. (Τίτος 1:10)
 • Κατάλαλος: Αι γραίαι ωσαύτως να έχωσι τρόπον ιεροπρεπή, μη κατάλαλοι, μη δεδουλωμέναι εις πολλήν οινοποσίαν, να ήναι διδάσκαλοι των καλών. (Τίτος 2:3)
 • Άχρηστος: όστις ήτο ποτέ άχρηστος εις σε, τώρα δε εις σε και εις εμέ είναι χρήσιμος. (Φιλήμονα 1:11)
 • Πλανόμενος: δυνάμενος να συμπαθή εις τους αγνοούντας και πλανωμένους, διότι και αυτός είναι περιενδεδυμένος ασθένειαν.  (Εβραίους 5:2)
 • Ασελγής: αυτοί αποθνήσκουσιν εν τη νεότητι, και η ζωή αυτών τελειόνει μεταξύ των ασελγών. (Ιώβ 36:14)
 • Κακόβουλος: Ο οξύθυμος πράττει αστοχάστως· και ο κακόβουλος άνθρωπος είναι μισητός. (Παροιμίες 14:17)
 • Ποταπός: Και ο λαός θέλει καταδυναστεύεσθαι, άνθρωπος υπό ανθρώπου, και έκαστος υπό του πλησίον αυτού· το παιδίον θέλει αλαζονεύεσθαι προς τον γέροντα, και ο ποταπός προς τον έντιμον. (Ησαϊας 3:5)
 • Κακόγλωσσος: Άνθρωπος κακόγλωσσος ας μη στερεωθή επί της γής· η κακία θέλει καταδιώξει τον άδικον άνθρωπον, εωσού απολέση αυτόν. (Ψαλμός 140:11)
Παροιμίες Σολομώντα
 • Ο σοφός ακούων θέλει γείνει σοφώτερος, και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμην κυβερνήσεως· ώστε να εννοή παροιμίαν και σκοτεινόν λόγον, ρήσεις σοφών και αινίγματα αυτών. (Παροιμίες 1:5-6)
 • Ο κρύπτων τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευοδωθή· ο δε εξομολογούμενος και παραιτών αυτάς θέλει ελεηθή. (Παροιμίες 28:13)
 • Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου· ιδού, εγώ θέλω εκχέει το πνεύμά μου εφ’ υμάς, θέλω σας κάμει να νοήσητε τους λόγους μου. (Παροιμίες 1:23)
 •   Υιέ μου, μη καταφρόνει την παιδείαν του Κυρίου και μη αθύμει ελεγχόμενος υπ’ αυτού. Διότι ο Κύριος ελέγχει όντινα αγαπά, καθώς και ο πατήρ τον υιόν, εις τον οποίον ευαρεστείται. (Παροιμίες 3:11-12)
 • Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την καρδίαν σου· διότι εκ ταύτης προέρχονται αι εκβάσεις της ζωής. (Παροιμίες 4:23)
 • Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισή τις το κακόν· αλαζονείαν και αυθάδειαν και πονηράν οδόν και διεστραμμένον στόμα εγώ μισώ. (Παροιμίες 8:13)
 • Μη έλεγχε χλευαστήν, διά να μη σε μισήση· έλεγχε σοφόν, και θέλει σε αγαπήσει. (Παροιμίες 9:8)
 • Εν τη πολυλογία δεν λείπει αμαρτία· αλλ’ όστις κρατεί τα χείλη αυτού, είναι συνετός. (Παροιμίες 10:19)
 • Τα χείλη του δικαίου γνωρίζουσι το ευχάριστον· το στόμα δε των ασεβών τα διεστραμμένα. (Παροιμίες 10:32)
 • Όπου εισέλθη υπερηφανία, εισέρχεται και καταισχύνη· η δε σοφία είναι μετά των ταπεινών. (Παροιμίες 11:2)
 • Όπου δεν είναι κυβέρνησις, ο λαός πίπτει· εκ του πλήθους δε των συμβούλων προέρχεται σωτηρία. (Παροιμίες 11:14)