Προφητείες

Περί προφητειών
“Με τίνα θέλετε με εξομοιώσει και θέλετε με εξισώσει και με συγκρίνει και θέλομεν είσθαι όμοιοι; Χύνουσι χρυσίον εκ του βαλαντίου και ζυγίζουσιν αργύριον διά του στατήρος και μισθόνουσι χρυσοχόον και κατασκευάζει αυτό θεόν· έπειτα προσπίπτουσι και προσκυνούσι· σηκόνουσιν αυτόν επ’ ώμου· φέρουσιν αυτόν και θέτουσιν αυτόν εις τον τόπον αυτού και ίσταται· δεν θέλει μετασαλεύσει εκ του τόπου αυτού· προσέτι βοώσι προς αυτόν αλλά δεν δύναται να αποκριθή ουδέ να σώση αυτούς από της συμφοράς αυτών. Ενθυμήθητε τούτο και δείχθητε άνθρωποι· ανακαλέσατε αυτό εις τον νούν σας, αποστάται. Ενθυμήθητε τα πρότερα, τα απ’ αρχής· διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος· εγώ είμαι ο Θεός και ουδείς όμοιός μου· όστις απ’ αρχής αναγγέλλω το τέλος και από πρότερον τα μη γεγονότα, λέγων, Η βουλή μου θέλει σταθή και θέλω εκτελέσει άπαν το θέλημά μου·”(Ησαϊας 46:5-10)

Εγώ είμαι ο Κύριος· τούτο είναι το όνομά μου· και δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον ουδέ την αίνεσίν μου εις τα γλυπτά. Ιδού, ήλθον τα απ’ αρχής· και εγώ αναγγέλλω νέα πράγματα· πριν εκφύωσι, λαλώ περί αυτών εις εσάς.” (Ησαϊας 42:8-9)

Και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε, σαν σε λυχνάρι που φέγγει μέσα σε σκοτεινόν τόπο, μέχρις ότου έρθει η αυγή τής ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλει μέσα στις καρδιές σας, ξέροντας πρώτα τούτο, ότι καμιά προφητεία τής γραφής δεν γίνεται από την προσωπική εξήγηση εκείνου που προφητεύει. Επειδή, δεν ήρθε ποτέ προφητεία από θέλημα ανθρώπου, αλλά, οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, μίλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού. (2 Πέτρου 1:19-21, 2Τιμ. 3:16 )

Προφητεία 1

► Και θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, κι ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της· αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι, κι εσύ θα του λογχίσεις τη φτέρνα του. (Γένεση 3:15)


Προφητεία 2

► Εβδομήκοντα εβδομάδες διωρίσθησαν επί τον λαόν σου και επί την πόλιν την αγίαν σου, διά να συντελεσθή η παράβασις και να τελειώσωσιν αι αμαρτίαι, και να γείνη εξιλέωσις περί της ανομίας και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγισθή όρασις και προφητεία και να χρισθή ο Άγιος των αγίων. (Δανιήλ 9:24)


Προφητεία 3

► Και εκπληρούται επ” αυτών η προφητεία του Ησαΐου η λέγουσα· Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ιδεί και δεν θέλετε καταλάβει· (Ησ. 6:9, Μάρκ. 4:12, Λουκ. 8:10, Ιωάν. 12:40,Πράξ. 28:26, Ρωμ. 11:8, Ματθαίος 13:14)


Προφητεία 4

► Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή· διότι ο καιρός είναι πλησίον. (Αποκάλυψη 1:3, Αποκ. 22:7, Αποκ. 22:10)


Προφητεία 5

► Διεμερίσθησαν τα ιμάτιά μου εις εαυτούς· και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον. (Ψαλμός 22:18, Λουκ. 23:34, Ιωάν. 19:24 )


Προφητεία 6

► Θεέ μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες; διά τι ίστασαι μακράν από της σωτηρίας μου και από των λόγων των στεναγμών μου; (Ψαλμός 22:1, Ματθ. 27:46, Μάρκ. 15:34 )


Προφητεία 7

► Με εμυκτήρισαν πάντες οι βλέποντές με· ανοίγουσι τα χείλη, κινούσι την κεφαλήν, λέγοντες.
Ήλπισεν επί τον Κύριον· ας ελευθερώση αυτόν· ας σώση αυτόν, επειδή θέλει αυτόν. (Ψαλμός 22:7-8, Ματθ. 27:39, Ματθ. 27:43)


Προφητεία 8

► Και συ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να ήσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ διά να ήναι ηγούμενος εν τω Ισραήλ· του οποίου αι έξοδοι είναι απ” αρχής, από ημερών αιώνος. (Μιχαίας 5:2, Ματθ. 2:6, Ιωάν. 7:42 )


Προφητεία 9

► Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα· ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι σύ· εγώ σήμερον σε εγέννησα· (Ψαλμός 2:7, Πράξ. 13:33, Εβρ. 1:5, Εβρ. 5:5)


Προφητεία 10

► Διά τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει υιόν, και θέλει καλεσθή το όνομα αυτού Εμμανουήλ. (Ησαϊας 7:14, Ματθ. 1:23, Λουκ. 1:31)


Προφητεία 11

► Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν τους διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη, και τους διασπείρω στους τόπους.(Διασκορπισμός του λαού Ισραήλ / Ιεζεκιήλ 12:15)


Προφητεία 12

► Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν σας φέρω στη γη Ισραήλ, στη γη για την οποία ύψωσα το χέρι μου ότι θα τη δώσω στους πατέρες σας.(Επανασύσταση του Εβραϊκού κράτους / Ιεζεκιήλ 20:42)


Προφητεία 13

► Επειδή, σκυλιά με περικύκλωσαν, σύναξη κακοποιών με περιέκλεισε· τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου· (Ματθ. 27:35, Μάρκ. 15:24, Λουκ. 23:33, Ιωάν. 19:23, Ιωάν. 19:37, Ιωάν. 20:25, Ψαλμός 22:16)


Προφητεία 14

► Μοίρασαν μεταξύ τους τα ιμάτιά μου· και στον ιματισμό μου έβαλαν κλήρο. (Λουκ. 23:34, Ιωάν. 19:24, Ψαλμός 22:18)


Προφητεία 15

► Από σένα θα αρχίζει η δοξολογία μου μέσα σε μεγάλη σύναξη· θα αποδώσω τις ευχές μου μπροστά σ” εκείνους που τον φοβούνται.(Ψαλμός 22:25)


Προφητεία 16

► Επειδή, του Κυρίου είναι η βασιλεία, κι αυτός εξουσιάζει τα έθνη.(Ψαλμός 22:28)


Προφητεία 17

► Θάρθουν και θα αναγγείλουν τη δικαιοσύνη του σε λαό που πρόκειται να γεννηθεί· επειδή, αυτός το έκανε αυτό. (Ψαλ. 52:9, Ψαλμός 22:31)


Προφητεία 18

► Και επάνω στον οίκο τού Δαβίδ, και επάνω στους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, θα ξεχύσω πνεύμα χάρης και ικεσιών· και θα επιβλέψουν σε μένα, τον οποίο διατρύπησαν· και θα πενθήσουν γι” αυτόν, όπως κάποιος πενθεί για τον μονογενή του, και θα λυπηθούν γι” αυτόν, όπως αυτός που λυπάται για τον πρωτότοκό του. (Ιεζ. 39:29, Ιωήλ 2:28, Ιωάν. 19:37, Αποκ. 1:17, Ζαχαρίας 12:10)


Προφητεία 19

► Και μετά τις 62 εβδομάδες, ο Χριστός θα εκκοπεί, όμως, όχι για τον εαυτό του· και ο λαός τού ηγήτορα, που θάρθει, θα αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο· και το τέλος της θάρθει με κατακλυσμό, και μέχρι το τέλος τού πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί.(Δανιήλ 9:26)


Προφητεία 20

► ΕΙΠΕ ο Κύριος στον Κύριό μου: Κάθησε από τα δεξιά μου, μέχρις ότου βάλω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδιών σου. (Ψαλμός 110:1)


Προφητεία 21

► Με περιέπαιξαν όσοι με βλέπουν· ανοίγουν με τα χείλη, κουνάνε το κεφάλι, και λένε: (Ματθ. 27:39, Ψαλμός 22:7)


Προφητεία 22

► Έλπισε στον Κύριο· ας τον ελευθερώσει, ας τον λυτρώσει· επειδή, του είναι αρεστός. (Ματθ. 27:43, Ψαλμός 22:8)


Προφητεία 23

► Έδωσα τον νώτο μου σ” αυτούς που μαστιγώνουν, και τις σιαγόνες μου σ” αυτούς που μαδούν· δεν έκρυψα το πρόσωπό μου από βρισιές και φτυσίματα. (Ησαϊας 50:6)


Προφητεία 24

► Αυτός, όμως, τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας· ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας· η τιμωρία, που έφερε τη δική μας ειρήνη, ήταν επάνω σ” αυτόν· και διαμέσου των πληγών του γιατρευτήκαμε εμείς. (Ρωμ. 4:25, 1Κορ. 15:3, 1Πέτ. 2:24 , Ησαϊας 53:5)


Προφητεία 25

► Επειδή, ο ζήλος τού οίκου σου με κατέφαγε· και οι ονειδισμοί αυτών που σε ονειδίζουν έπεσαν επάνω μου. (Ιωάν. 2:17, Ρωμ. 15:3, Ψαλμός 69:9)


Προφητεία 26

► Καταφρονημένος και απορριμμένος από τους ανθρώπους· άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθένειας· και σαν άνθρωπος από τον οποίο κάποιος αποστρέφει το πρόσωπο, καταφρονήθηκε, και τον θεωρήσαμε σαν ένα τίποτα. (Ψαλ. 22:6-7, Ησ. 49:7, Ησ. 52:14, Μάρκ. 9:12, Ησαϊας 53:3)


Προφητεία 27

► Αυτός, στην πραγματικότητα, βάσταξε τις ασθένειές μας, και επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας· ενώ, εμείς τον θεωρήσαμε τραυματισμένον, πληγωμένον από τον Θεό, και ταλαιπωρημένον. (Ματθ. 8:17, Ησαϊας 53:4)


Προφητεία 28

► Όλοι εμείς πλανηθήκαμε σαν πρόβατα· στραφήκαμε κάθε ένας στον δικό του δρόμο· ο Κύριος, όμως, έβαλε επάνω σ” αυτόν την ανομία όλων μας.(Ησαϊας 53:6)


Προφητεία 29

► Αυτός ήταν καταθλιμμένος και βασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα του· φέρθηκε σαν αρνί σε σφαγή, και σαν άφωνο πρόβατο μπροστά σ” εκείνον που το κουρεύει, έτσι δεν άνοιξε το στόμα του. (Ματθ. 26:63, Ματθ. 27:12, Ματθ. 27:14, Μάρκ. 14:61, Μάρκ. 15:5, Πράξ. 8:32, Ησαϊας 53:7)


Προφητεία 30

► Και ο τάφος του διορίστηκε μαζί με τους κακούργους· εντούτοις, στον θάνατό του στάθηκε μαζί με τον πλούσιο· επειδή, δεν έπραξε ανομία ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. (1Πέτ. 2:22, 1Ιωάν. 3:5, Ησαϊας 53:9)


Προφητεία 31

► Αλλά, ο Κύριος θέλησε να τον βασανίσει· τον ταλαιπώρησε.
Αφού, όμως, δώσει την ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας, θα δει εγγόνια, θα μακρύνει τις ημέρες του, και το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του.(Ησαϊας 53:10)


Προφητεία 32

► Γι” αυτό, θα του δώσω μερίδα μαζί με τους μεγάλους, και θα μοιραστεί για λάφυρο τους ισχυρούς, επειδή παρέδωσε σε θάνατο την ψυχή του, και μαζί με ανόμους λογαριάστηκε, κι αυτός βάσταξε τις αμαρτίες πολλών, και υπέρ των ανόμων θα μεσιτεύσει. (Μάρκ. 15:28, Λουκ. 22:37, Λουκ. 23:34, Ησαϊας 53:12)


Προφητεία 33

► Μπορώ να απαριθμήσω όλα τα κόκαλά μου· αυτοί με ατενίζουν και με παρατηρούν. (Ψαλμός 22:17)


Προφητεία 34

► Επειδή, θα σας πάρω από μέσα από τα έθνη, και θα σας συγκεντρώσω από όλους τούς τόπους, και θα σας φέρω στη γη σας. Και θα ράνω επάνω σας καθαρό νερό, και θα καθαριστείτε· από όλες τις ακαθαρσίες σας, και από όλα τα είδωλά σας, θα σας καθαρίσω. Και θα σας δώσω καρδιά νέα· και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο, και, αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Και θα βάλω μέσα σας το Πνεύμα μου, και θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά μου, και να τηρείτε τις κρίσεις μου, και να τις εκτελείτε. Και θα κατοικήσετε στη γη, που έδωσα στους πατέρες σας· και θα είστε λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός σας. (Ιεζεκιήλ 36:24-28)


Προφητεία 35

► ΠΝΕΥΜΑ Κυρίου τού Θεού είναι επάνω μου· επειδή, ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς· με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντριμμένους στην καρδιά, να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους, και άνοιγμα δεσμωτηρίου στους δεσμίους· (Λουκ. 4:17-20, Ησαϊας 61:1)


Προφητεία 36

► Δέστε, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω στον οίκο Ισραήλ, και στον οίκο Ιούδα, μια νέα διαθήκη· όχι σύμφωνα με τη διαθήκη, που έκανα στους πατέρες τους, κατά την ημέρα που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω από την Αίγυπτο· επειδή, αυτοί παρέβηκαν τη διαθήκη μου, και εγώ τους αποστράφηκα, λέει ο Κύριος· αλλ” αυτή θα είναι η διαθήκη, που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ: Ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμυχά τους, και θα τον γράψω στις καρδιές τους· και θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί θα είναι λαός μου. Και δεν θα διδάσκουν πλέον κάθε ένας τον κοντινό του, και κάθε ένας τον αδελφό του, λέγοντας: Γνωρίστε τον Κύριο· επειδή, όλοι αυτοί θα με γνωρίζουν, από τον πιο μικρό ανάμεσά τους μέχρι τον πιο μεγάλο ανάμεσά τους, λέει ο Κύριος· επειδή, θα συγχωρήσω την ανομία τους, και δεν θα θυμάμαι πλέον την αμαρτία τους. (Ησ. 54:13, Ιωάν. 6:45, Ιερ. 33:8, Μιχ. 7:18, Πράξ. 10:43, Ιερ. 31:1, Ιερ. 24:7, Ιερ. 30:22, Ιερεμίας 31:31-34)


Προφητεία 37

► Επειδή, παιδί γεννήθηκε σε μας, γιος δόθηκε σε μας· και η εξουσία θα είναι επάνω στον ώμο του· και το όνομά του θα αποκληθεί: Θαυμαστός, Σύμβουλος, Ισχυρός Θεός, Πατέρας τού Μέλλοντα Αιώνα, Άρχοντας Ειρήνης. (Ησ. 22:22, Λουκ. 2:10-11, Ιωάν. 4:10, Ησ. 11:2, Ιερ. 23:6, Ησαϊας 9:6)


Προφητεία 38

► Οι βασιλιάδες τής Θαρσείς και των νησιών θα προσφέρουν προσφορές· οι βασιλιάδες τής Αραβίας και της Σεβά θα προσφέρουν δώρα. Και θα τον προσκυνήσουν όλοι οι βασιλιάδες· όλα τα έθνη αυτόν θα δουλέψουν. (Ψαλμός 72:10-11)


Προφητεία 39

► Έγινα ξένος στους αδελφούς μου, και αλλογενής στους γιους τής μητέρας μου· (Ψαλμός 69:8)


Προφητεία 40

► Χαίρε υπερβολικά, θυγατέρα Σιών· αλάλαζε, θυγατέρα Ιερουσαλήμ· δες, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα· αυτός είναι δίκαιος, και σώζει· πράος, και κάθεται επάνω σε γαϊδούρι, και επάνω σε πουλάρι, γιο υποζυγίου.(Ζαχαρίας 9:9)


Προφητεία 41

► ΔΕΣΤΕ, ο δούλος μου θα ευοδωθεί· θα υψωθεί, και θα δοξαστεί, και θα ανέβει υπερβολικά ψηλά. (Ησαϊας 52:13)


Προφητεία 42

► Γι” αυτό, θα του δώσω μερίδα μαζί με τους μεγάλους, και θα μοιραστεί για λάφυρο τους ισχυρούς, επειδή παρέδωσε σε θάνατο την ψυχή του, και μαζί με ανόμους λογαριάστηκε, κι αυτός βάσταξε τις αμαρτίες πολλών, και υπέρ των ανόμων θα μεσιτεύσει. (Μάρκ. 15:28, Λουκ. 22:37, Λουκ. 23:34, Ησαϊας 53:12)


Προφητεία 43

► Και τους είπα: Αν σας φαίνεται καλό, δώστε μου τον μισθό μου· ειδάλλως, αρνηθείτε τον. Και έστησαν τον μισθό μου 30 αργύρια. (Ματθ. 26:15, Ματθ. 27:9)
Και ο Κύριος είπε σε μένα: Ρίξ” τα στον κεραμέα, την πολύτιμη τιμή, με την οποία τιμήθηκα απ” αυτούς. Και πήρα τα 30 αργύρια και τα έρριξα στον οίκο τού Κυρίου, στον κεραμέα. (Ησαϊας 53:12)


Προφητεία 44

► Είχα τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου· επειδή, είναι στα δεξιά μου, για να μη σαλευτώ. (Πράξ. 2:25)
Γι” αυτό, η καρδιά μου ευφράνθηκε και η γλώσσα μου αγαλλίασε· ακόμα και η σάρκα μου θα αναπαυθεί με ελπίδα. Επειδή, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον άδη, ούτε θα αφήσεις τον Όσιό σου να δει φθορά. (Πράξ. 2:31, Πράξ. 13:35)
Μου φανέρωσες τον δρόμο της ζωής· χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου· τερπνότητες βρίσκονται στα δεξιά σου, παντοτινά. (Ψαλμός 16:8-11)


Προφητεία 45

► Γνώρισε, λοιπόν, και κατάλαβε, ότι, από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, μέχρι του Χριστού τού Ηγήτορα, θα είναι επτά εβδομάδες, και 62 εβδομάδες· θα οικοδομηθεί ξανά η πλατεία και το τείχος, μάλιστα σε καιρούς στενοχώριας.(Δανιήλ 9:25)


Προφητεία 46

► Δεν θα εκλείψει το σκήπτρο από τον Ιούδα ούτε νομοθέτης από μέσα από τα πόδια του, μέχρις ότου έρθει ο Σηλώ· και σ” αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών. (Ματθ. 2:6, Γένεση 49:10)


Προφητεία 47

► ΟΤΑΝ ο Ισραήλ ήταν νήπιο, τότε εγώ τον αγάπησα, και από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου. (Ματθ. 2:15, Ωσηέ 11:1)


Προφητεία 48

► ΓΙΑΤΙ φρύαξαν τα έθνη, και οι λαοί μελέτησαν μάταια; (Πράξ. 4:25)
Παραστάθηκαν οι βασιλιάδες τής γης, και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί, ενάντια στον Κύριο, και ενάντια στον Χριστό του.(Ψαλμός 2:1-2)


Προφητεία 49

► Η πέτρα, την οποία αποδοκίμασαν αυτοί που οικοδομούν, αυτή έγινε κεφαλή γωνίας· (Ησ. 8:14, Ησ. 28:16, Ματθ. 21:42, Μάρκ. 12:10, Λουκ. 20:17, Πράξ. 4:11, Ρωμ. 9:33, Εφεσ. 2:20, 1Πέτ. 2:4, 1Πέτ. 2:7)
Από τον Κύριο έγινε αυτή, και είναι θαυμαστή στα μάτια μας. (Ψαλμός 118:22-23)


Προφητεία 50

► ΔΕΣΤΕ, εγώ στέλνω τον άγγελό μου, και θα προπαρασκευάσει τον δρόμο μπροστά μου· και ο Κύριος, που εσείς ζητάτε, θάρθει ξαφνικά στον ναό του, ναι, ο άγγελος της διαθήκης, που εσείς θέλετε· δέστε, έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. (Ματθ. 11:10, Μάρκ. 1:2, Λουκ. 1:76, Λουκ. 7:27, Μαλαχίας 3:1)


Προφητεία 51

► Και θα είναι για αγιαστήριο· θα είναι, όμως, για πέτρα προσκόμματος και για βράχο πτώσης στους δύο οίκους Ισραήλ· για παγίδα και για βρόχους στους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ. (Ησ. 28:16, Λουκ. 2:34, Ρωμ. 9:33, 1Πέτ. 2:7, Ησαϊας 8:14)


Προφητεία 52

► Κι αυτός ακόμα ο άνθρωπος, μαζί με τον οποίο ζούσα ειρηνικά, στον οποίο είχα ελπίσει, αυτός που έτρωγε το ψωμί μου, σήκωσε εναντίον μου τη φτέρνα. (Ιωάν. 13:18, Ψαλμός 41:9)


Προφητεία 53

► Γι” αυτό, θα του δώσω μερίδα μαζί με τους μεγάλους, και θα μοιραστεί για λάφυρο τους ισχυρούς, επειδή παρέδωσε σε θάνατο την ψυχή του, και μαζί με ανόμους λογαριάστηκε, κι αυτός βάσταξε τις αμαρτίες πολλών, και υπέρ των ανόμων θα μεσιτεύσει. (Μάρκ. 15:28, Λουκ. 22:37, Λουκ. 23:34, Ησαϊας 53:12)