Τι πιστεύουμε

Το Σύμβολο της Πίστεως που έχει επικρατήσει θεσπίστηκε κατά την Α΄ και Β΄ Οικουμενική Σύνοδο και γίνεται δεκτό από όλες τις χριστιανικές ομολογίες.

 

Το Σύμβολο της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο. Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Σημείωση:Η φράση “ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών” πρέπει να διορθωθεί με την φράση “Ομολογώ μετάνοια και βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών” σύμφωνα με την προτροπή του αποστόλου Πέτρου(Πράξεις 2:38)

Σημείωση:Η άφεση των αμαρτιών δεν γίνεται με το βάπτισμα στο νερό, αλλά με την εξομολόγηση των αμαρτιών στο Θεό (1 Ιωάννη 1:9)

Ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού;

1)Αυτή που απέκτησε με το αίμα Του.(Πράξεις 20:28)
2)Το σύνολο των ατόμων που σώζονται.(Πράξεις 2:47, 2 Τιμοθέου 1:9, Τίτος 3:5, Εφεσίους 2:8)
3)Το σύνολο των ατόμων που αναγεννώνται και γίνονται παιδιά του Θεού.(Ιωάννης 1:12-13, 3:3-8, 1 Ιωάννη 5:1,18)
4)Το σύνολο των ατόμων που έχουν μετανοήσει.(Πράξεις 17:30, Λουκάς 5:32)
5)Το σύνολο των ατόμων που μετανόησαν και επέστρεψαν στο Θεό.(Πράξεις 3:19, 1 Θεσσαλονικείς 1:9)
6)Το σύνολο των ατόμων που πίστεψαν στον Κύριο Ιησού Χριστό.(Πράξεις 16:30-31)
7)Το σύνολο των ατόμων που ζουν άγια ζωή.(1 Θεσσαλονικείς 4:3, 1 Πέτρου 1:15-16)
8)Το σύνολο των ατόμων που πίστεψαν στο Χριστό και έχουν αιώνια ζωή.(Ιωάννης 6:47, 1 Ιωάννη 5:13)
9)Το σύνολο των ατόμων που δικαιώθηκαν από το Θεό.(Ρωμαίους 3:24-25,28, 5:1)
10)Το σύνολο των ατόμων που συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες τους.(1 Ιωάννη 1:9, Κολοσσαείς 2:13, Ρωμαίους 4:7-8)
11)Το σύνολο των ατόμων που συμφιλιώθηκαν με το Θεό.(Ρωμαίους 5:10-11)
12)Το σύνολο των ατόμων που δικαιώθηκαν και έχουν ειρήνη με το Θεό.(Ρωμαίους 5:1)
13)Το σύνολο των ατόμων που έχουν πλέον τόπο στον Ουρανό.(Ιωάννης 14:1-2)
14)Το σύνολο των ατόμων που περιμένουν το Χριστό να ξανάρθει.(Ιωάννης 14:3)
15)Το σύνολο των ατόμων που επιθυμούν να αποδημήσουν για να είναι με το Χριστό.(Φιλιππησίους 1:23)
16)Το σύνολο των ατόμων που έχουν Πατέρα το Θεό.(Ιωάννη 1:12-13, 1 Ιωάννη 3:1, Ματθαίος 6:9)

Σχετικά με την παράδοση

Γενικά:Όπως κάθε λαός, έτσι και ο λαός Ισραήλ στο πέρασμα του χρόνου δημιούργησε την “παράδοση” που περιέχει ήθη και έθιμα.
Αυτή η παράδοση με την πάροδο του χρόνου έγινε τόσο ισχυρή, ώστε το Ιουδαϊκό Ιερατείο, έφτασε στο σημείο να τηρεί την “παράδοση” και να παραβλέπει το Λόγο του Θεού.(Μάρκος 7:1-13, Ματθαίος 15:1-9)
Το λάθος που έκανε το Ιουδαϊκό Ιερατείο, δεν θέλουμε να το επαναλάβουμε, γιατί η προσήλωση στην “παράδοση”, απομακρύνει από το γραπτό Λόγο του Θεού.
Άλλωστε η πρώτη χριστιανική Εκκλησία (της Ιερουσαλήμ), “ενέμενε” στη διδαχή των Αποστόλων.(Πράξεις 2:42)
Έτσι και και εμείς παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι, μόνο στο Γραπτό Λόγο(Αγία Γραφή), που είναι η διδαχή των Προφητών και Αποστόλων.
Έχουμε ακόμα προτροπές απο τους Αποστόλους, να μην φρονούμε περισσότερα από ό,τι είναι “γραμμένα”.(1 Κορινθίους 3:6).
Όταν έλεγε ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης “κρατείτε τις παραδόσεις” πρόσθεσε και το “ημών”. Δηλαδή πρότρεπε στην Εκκλησία να κρατάει τις “Αποστολικές” παραδόσεις, “την Αποστολική διδαχή”.Δηλαδή την Καινή Διαθήκη.(2 Θεσσαλονικείς 2:15).
[Μερικά ακόμα εδάφια: Πράξεις 17:11, 2 Τιμοθέου 3:16-17, Κολοσσαείς 2:8,20-21, Πράξεις 18:28, 2 Θεσσαλονικείς 3:6, 1 Κορινθίους 11:2,23, Γαλάτας 1:8-9]
Αναλυτικότερα:
1)Τότε, έρχονται κοντά στον Ιησού οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι από τα Ιεροσόλυμα, λέγοντας: Γιατί οι μαθητές σου ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ των πρεσβυτέρων; …Κι εκείνος(ο Ιησούς), απαντώντας, είπε σ΄ αυτούς: Γιατί κι εσείς ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ του Θεού ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΑΣ; …Και ΑΚΥΡΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ εξαιτίας της παράδοσή σας…διδάσκοντας διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων.(Ματθαίος 15:1-9)
Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ΤΗΡΟΥΣΑΝ την παράδοση των πρεσβυτέρων και ενοχλήθηκαν γιατί οι μαθητές του Χριστού ΔΕΝ ΤΗΝ ΤΗΡΟΥΣΑΝ.
Από την απάντηση του Ιησού έχουμε τα εξής μηνύματα:
α)Την ανθρώπινη παράδοση την χρησιμοποιεί ο διάβολος για να παραμερίσει το γραπτό Λόγο του Θεού.
β)Η ανθρώπινη παράδοση είναι θρησκεία αγγέλων, αλλά δεν έχει σχέση με το Θεό.
γ)Την παράδοση την χαρακτηρίζει με τη φράση: ¨εντάλματα ανθρώπων¨
Ο Θεός δεν θέλει από τον άνθρωπο να προσθέσει ή να αφαιρέσει από το λόγο του, ούτε μια κεραία.
2)…ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ τον ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ λόγω ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΑΣ, που παραδώσατε, και κάνετε πολλά τέτοια παρόμοια. (Μάρκος 7:3-13)
Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος πάνω στην ίδια συζήτηση αναφέρει τα παραπάνω λόγια του Ιησού.
Αυτό είναι το κατάντημα της ανθρώπινης παράδοσης. Καταδικάστηκε από τον ίδιο το Χριστό, σαν καταστροφική.
Όταν ο Θεός μας δίνει τη δική του παράδοση , που είναι ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ, αυτόν που έδωσε ΜΟΝΟ στους αποστόλους του, εμείς δεν μπορούμε να κατασκευάζουμε την δική μας παράδοση και αυτή να τηρούμε.
Ο Θεός ζητά από τους δικούς του να τηρούν το γραπτό του Λόγο. Όποιος δεν τον τηρεί , ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ Μ΄ ΑΥΤΟΝ.
3)Ερευνάτε τις ΓΡΑΦΕΣ (όχι τις παραδόσεις), διότι σεις νομίζετε ότι σ΄ αυτές έχετε ζωή αιώνια, ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΝΑ.
(Ιωάννης 5:39)
Οι Γραφές (ο γραπτός λόγος του θεού) λοιπόν, είναι αυτές που μαρτυρούν για το πρόσωπο του Χριστού και όχι οι ανθρώπινες παραδόσεις.
4)Και όταν τελείωσαν όλα ΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΓΙ΄ ΑΥΤΟΝ, αφού τον κατέβασαν από το ξύλο, τον έβαλαν σε μνήμα.. (Πράξεις 13:29)
Ο Χριστός με τα έργα του και τη θυσία του, ΕΚΠΛΗΡΩΣΕ ΓΡΑΜΜΕΝΑ (όχι παράδοση).
5)Τώρα πήγαινε, ΓΡΑΨΕ τούτο μπροστά τους πάνω σε πινακίδα, και σημείωσε αυτό ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ, για να σώζεται στον μέλλοντα καιρό μέχρι αιώνος. (Ησαϊας 30:8)
Έτσι είπε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας, ΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ όλους αυτούς τους λόγους που λάλησα προς εσένα. (Ιερεμίας 30:2)
Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Πάρε τα συμφωνητικά(ΓΡΑΠΤΑ) αυτά, το συμφωνητικό αυτό της αγοράς και το σφραγισμένο, και το συμφωνητικό αυτό το ανοιχτό, και βάλλε αυτά σε πήλινο αγγείο, για να διατηρηθούν πολλές ημέρες. (Ιερεμίας 32:14)
Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσή, ΓΡΑΨΕ για σένα τους λόγους αυτούς, διότι κατά τους λόγους αυτούς έκανα διαθήκη με σένα και με το λαό Ισραήλ.. (Έξοδος 34:27)
Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσή , ΓΡΑΨΕ ΑΥΤΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ για ενθύμηση , και παράδωσε το στον Ιησού…(Έξοδος 17:14)
Σε όλα τα παραπάνω εδάφια βλέπουμε πως ο Θεός επιμένει ΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ. Μάλιστα δίνει οδηγίες για την διαφύλαξή του. Θα τα βάλλετε σε πήλινα δοχεία.
Τα χειρόγραφα της νεκρής θάλασσας βρέθηκαν στις σπηλιές του Κουμράν, μέσα σε πήλινα δοχεία. Κάποιοι άνθρωποι του θεού τήρησαν τις οδηγίες του Θεού και μπόρεσαν και διατηρήθηκαν, γραπτά του Λόγου του Θεού.
6)Αυτοί, όμως , ήσαν ευγενέστεροι από εκείνους στη Θεσσαλονίκη, επειδή δέχτηκαν το λόγο με κάθε προθυμία, εξετάζοντες καθημερινά ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ, αν έτσι έχουν αυτά.
(Πράξεις 17:11)
Ο έλεγχος των πνευματικών αληθειών γίνεται ΔΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ, και όχι δια των παραδόσεων.
Ό,τι έρχεται σε αντίθεση με τις ΓΡΑΦΕΣ ( τον γραπτό λόγο του Θεού), απορρίπτεται ΣΑΝ ΠΛΑΝΗ.
Αυτό έκαναν οι πιστοί στη Βέροια για να μην πλανηθούν. Ας τους μιμηθούμε.
7)Ολόκληρη Η ΓΡΑΦΗ είναι θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που γίνεται με δικαιοσύνη, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό. (2 Τιμοθέου 3:16)
Όλη η ΓΡΑΦΗ είναι θεόπνευστη, ενώ η ανθρώπινη ΠΑΡΑΔΟΣΗ είναι αγνώστου προελεύσεως.
Όταν η ΓΡΑΦΗ κάνει τέλειο τον άνθρωπο του Θεού, τι θα προσθέσει η δική μας ΠΑΡΑΔΟΣΗ;
Ο Θεός έχει ολοκληρωμένο το λόγο του και το σχέδιό του. Εμείς απλώς καλούμεθα να τον υπακούσουμε και να τον υπηρετήσουμε.
8)Βλέπετε μη σας εξαπατήσει κάποιος δια μέσου της φιλοσοφίας και της μάταιης απάτης, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, σύμφωνα με τα στοιχεία του κόσμου, και όχι σύμφωνα με το Χριστό. (Κολοσσαείς 2:8)
…γιατί…υποβάλλετε τον εαυτό σας σε διατάγματα: (Μη πιάσεις, μη γευθείς, μη αγγίξεις, τα οποία όλα φθείρονται με τη χρήση), σύμφωνα με ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ; Τα οποία έχουν μονάχα μια φαινομενική πλευρά σοφίας, σε εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και σκληραγώγηση του σώματος, χωρίς να έχουν σε καμιά τιμή την ευχαρίστηση της σάρκας. (Κολοσσαείς 2:20-23)
Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μας λέει ο απόστολος Παύλος , από την παράδοση των ανθρώπων, γιατί περιέχει στοιχεία κόσμου και απάτη, τα οποία απομακρύνουν τον άνθρωπο από το Θεό.
Υπάρχουν , μας λέει ο Παύλος ¨εθελοθρησκείες¨, με επιφανειακή ταπεινοφροσύνη και σκληραγωγία του σώματος. Αυτές είναι σατανικά κατασκευάσματα για να παραπλανήσουν τους ανθρώπους.
Οι κατασκευασμένες από τον διάβολο θρησκείες(εθελοθρησκείες):
α)Δεν έχουν ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ.
β)Έχουν ΣΚΛΗΡΑΓΩΓΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΑΡΚΙΚΕΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ.
9)Εκείνοι, λοιπόν , αφού με χαρά δέχθηκαν το λόγο του, βαπτίστηκαν και προστέθηκαν εκείνη την ημέρα περίπου τρεις χιλιάδες ψυχές. Και έμεναν σταθερά ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, και στην κοινωνία, και στο κόψιμο του ψωμιού και στις προσευχές. (Πράξεις 2:41-42)
Διδασκαλία των αποστόλων είναι Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ που έχουμε στα χέρια μας σήμερα. Αυτήν τηρούσε η πρώτη Εκκλησία, την ίδια πρέπει να τηρούμε και εμείς σήμερα.
Με οδηγό την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ο μετανοημένος και ελεημένος από το Θεό άνθρωπος, θα φθάσει στη παρουσία του Θεού.
Με οδηγό οποιαδήποτε ανθρώπινη παράδοση, θα καταλήξει στον αιώνιο θάνατο.
10)Επειδή, έλεγχε δημόσια τους Ιουδαίους με έντονο τρόπο, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. (Πράξεις 18:28)
Και ο Φίλιππος, ανοίγοντας το στόμα του, και αρχίζοντας ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ευαγγελίστηκε σ΄ αυτόν τον Ιησού. (Πράξεις 8:35)
Τα επιχειρήματα και οι αποδείξεις, για όλα τα πνευματικά θέματα, παίρνονται ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΗ.
Αυτό έκανε η πρώτη εκκλησία, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς ,αν θέλουμε να είμαστε σωστοί.
11)Λοιπόν, αδελφοί, μένετε σταθεροί, και κρατάτε τις παραδόσεις, που διδαχθήκατε, είτε με λόγο είτε με επιστολή ΜΑΣ. (2 Θεσσαλονικείς 2:15)
Σας παραγγέλλουμε μάλιστα, αδελφοί, στο όνομα του Χριστού, να απομακρύνεστε από κάθε ένα αδελφό, που περπατάει άτακτα, και όχι σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβε ΑΠΟ ΜΑΣ. (2 Θεσσαλονικείς 3:6)
Το ¨ΜΑΣ¨ και το ¨ΑΠΟ ΜΑΣ¨ σημαίνουν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, που είναι η ¨ΘΕΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ¨ που πήραν οι απόστολοι από τον Θεό (Γαλάτες 1:11). Από κει και πέρα πλέον έχουμε παράδοση ανθρώπων.
Δεν μας ωφελεί να αλλοιώσουμε την αποστολική παράδοση δηλαδή την θεϊκή παράδοση, με δική μας παράδοση, με ανθρώπινη παράδοση.
Δεν μας επιτρέπει ο Θεός να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε από το Λόγο Του.
Το κράμα θεϊκής και ανθρώπινης παράδοσης δημιουργεί ΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Γαλάτες 1:6-8), που απλώς θα μας εξαπατήσουν, θα μας αποκοιμίσουν και όταν ξυπνήσουμε θα είναι αργά πλέον.
12)Αδελφοί, σας επαινώ, μάλιστα, ότι πάντοτε με θυμάστε, και κρατάτε τις παραδόσεις, ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑ. (1 Κορινθίους 11:2)
Οι αποστολικές παραδόσεις δεν πρέπει να αλλοιωθούν, γιατί δεν μας ωφελεί !
13)Ομολογώ, μάλιστα, τούτο σε σένα, ότι σύμφωνα με το δρόμο που αυτοί λένε αίρεση, έτσι λατρεύω τον Θεό των πατέρων μου, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ(και όχι την παράδοση) μέσα στο νόμο και τους προφήτες,..(Πράξεις 24:14)
Ο Παύλος πίστευε στα γραμμένα και όχι την παράδοση των πρεσβυτέρων.
14)Ερευνάτε ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ, ….εκείνες είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα..(Ιωάννης 5:39)
Οι γραφές λοιπόν δίνουν μαρτυρία για το πρόσωπο του Χριστού και όχι οι παραδόσεις των ανθρώπων.
15)κατά την ημέρα, όταν ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά των ανθρώπων διαμέσου του Ιησού Χριστού, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΜΟΥ.(Ρωμαίους 2:16)
Ο Θεός λοιπόν θα κρίνει τον κόσμο, σύμφωνα με το ευαγγέλιο δηλαδή τον Γραπτό Λόγο Του και όχι με τις ανθρώπινες παραδόσεις.
16)Και απαντώντας ο Ιησούς, τους είπε: Δεν πλανάστε σε τούτο, ΜΗ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ούτε τη δύναμη του Θεού; (Μάρκος 12:24)
17)Η πρώτη φράση με την οποία άρχισε τη δημόσια διακονία του ο Ιησούς ήταν: “μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο”, δηλαδή στο γραπτό λόγο και όχι την παράδοση.(Μάρκος 1:15)
Όσοι δεν γνωρίζουν τις Γραφές (τον γραπτό λόγο του Θεού) και τηρούν την ανθρώπινη παράδοση, ΠΛΑΝΩΝΤΑΙ!
Συμπέρασμα: Πρέπει να μένουμε και εμείς στην αποστολική διδαχή, που είναι ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ( Καινή Διαθήκη).
Η παράδοση είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, καταστροφικό, γιατί εξουδετερώνει το Λόγο του Θεού.
Όσοι τηρούν την παράδοση των ανθρώπων, ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ!.

Η θέση του βαπτίσματος στο νερό

1)Μαθητεία-Βάπτισμα-Διδασκαλία.(Ματθαίος 28:19-20)
2)Κήρυγμα-Πίστη-Βάπτισμα-Σωτηρία.(Μάρκος 16:15-16)
3)Μετάνοια-Βάπτισμα-Άφεση-Σωτηρία.(Πράξεις 2:37-40)
4)Κήρυγμα-Πίστη-Βάπτισμα-Σωτηρία.(Πράξεις 8:35-39)
5)Πίστη-Βάπτισμα-Σωτηρία.(Πραξεις 16:30-34)
6)Αποδοχή του Λόγου-Βάπτισμα.(Πράξεις 2:41)
7)Άκουσαν-Πίστεψαν-Βαπτίστηκαν.(Πράξεις 18:8)
Από τα παραπάνω εδάφια της Καινής Διαθήκης βλέπουμε ότι του Βαπτίσματος προηγείται η Μαθητεία, η Πίστη, η Μετάνοια, η αποδοχή του Λόγου του Θεού.
Το νηπιοβάπτισμα καταργεί την θέληση, την πίστη, την μετάνοια του ανθρώπου, πράγματα που τα θέλει ο Θεός. Γι΄ αυτό ο Ιησούς μερικές φορές ρωτούσε τον άνθρωπο για παράδειγμα “θέλεις να γίνεις υγιής” κ.λ.π.
Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο με τη θέλησή του να γίνει χριστιανός. Να έχει “επίγνωση” του τι κάνει.
Η συγχώρηση, η άφεση των αμαρτιών δεν γίνεται με το βάπτισμα στο νερό, αλλά με την ομολογία τους στο Θεό(1 Ιωάννη 1:9). Ενα μωρό ασφαλώς δεν μπορεί να ομολογήσει αμαρτίες στο Θεό! Το νηπιοβάπτισμα εξαπατά τον άνθρωπο, γιατί μένει με την εντύπωση, πως αφού είναι βαπτισμένος είναι και σωσμένος! Έτσι φεύγει από τη ζωή αυτή αμετανόητος δηλαδή για τον αιώνιο θάνατο! Το νηπιοβάπτισμα συνεπώς είναι πλάνη!

Περί μυστηρίων

1)Τα μυστήρια της βασιλείας των Ουρανών.(Ματθαίος 13:11)
2)Το μυστήριο της βασιλείας του θεού.(Μάρκος 4:11)
3)Τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού.(Λουκάς 8:10)
4)Το μυστήριο της τύφλωσης του λαού Ισραήλ.(Ρωμαίους 11:25)
5)Το μυστήριο του Ευαγγελίου.(Ρωμαίους 16:25)
6)Η μυστηριώδης σοφία του Θεού.(1 Κορινθίους 2:7)
7)Τα μυστήρια του Θεού.(1 Κορινθίους 4:1)
8)Όλα τα μυστήρια.(1 Κορινθίους 13:2)
9)Το μυστήριο της μεταμόρφωσης.(1 Κορινθίους 15:51)
10)Το μυστήριο του θελήματος του θεού.(Εφεσίους 1:9)
11)Το μυστήριο του Χριστού.(Εφεσίους 3:3-4)
12)Το μυστήριο της Εκκλησίας.(Εφεσίους 3:9-10)
13)Το μυστήριο της σχέσης Εκκλησίας-Χριστού.(Εφεσίους 5:32)
14)Το μυστήριο του Ευαγγελίου.(Εφεσίους 6:19)
15)Το μυστήριο του κηρύγματος του Λόγου του Θεού.(Κολοσσαείς 1:25-26)
16)Το μυστήριο της κατοίκισης του Χριστού μέσα μας.(Κολοσσαείς 1:27)
17)Το μυστήριο του Θεού και Πατέρα και του Χριστού.(Κολοσσαείς 2:2)
18)Το μυστήριο του Χριστού.(Κολοσσαείς 4:3)
19)Το μυστήριο της ανομίας.(2 Θεσσαλονικείς 2:7)
20)Το μυστήριο της πίστης.(1 Τιμοθέου 3:9)
21)Το μυστήριο της ευσέβειας.(1 Τιμοθέου 3:16)
22)Το μυστήριο των επτά αστέρων.(Αποκάλυψη 1:20)
23)Το μυστήριο του Θεού.(Αποκάλυψη 10:7)
24)Το μυστήριο της μεγάλης Βαβυλώνας.(Αποκάλυψη 17:5)
25)Το μυστήριο της γυναίκας και του θηρίου.(Αποκάλυψη 17:7)
26)Το μυστήριο των έσχατων ημερών.(Δανιήλ 2:28)
Άλλα μυστήρια που καθιερώθηκαν, είναι ανθρώπινες επινοήσεις, άρα πλάνες.

 

Προσκύνηση και λατρεία μόνο στο Θεό

1)Και καθώς ο Πέτρος μπήκε μέσα, ερχόμενος ο Κορνήλιος σε συνάντησή του, έπεσε στα πόδια του και προσκύνησε. Ο Πέτρος, όμως τον σήκωσε, λέγοντας: Σήκω επάνω γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι. (Πράξεις 10:25-26)
Ο Πέτρος λοιπόν που ήταν μαθητής του Χριστού και είχε διδαχτεί απ΄ Αυτόν, δεν επέτρεψε στον Κορνήλιο την προσκύνηση. Διδάχτηκε από τον Κύριό Του ότι η προσκύνηση αποδίδεται μόνο στο Θεό. Αν λοιπόν τότε που ήταν εδώ στη γη δεν δεχόταν προσκύνηση, πόσο μάλλον τώρα που είναι στη δόξα του Θεού.
2)Και έπεσα μπροστά στα πόδια του για να τον προσκυνήσω, και μου λέει: Πρόσεχε, μη το κάνεις αυτό ,γιατί εγώ είμαι σύνδουλός σου, και των αδελφών σου, που έχουν την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Τον θεό προσκύνησε. (Αποκάλυψη Ιωάννη 19:10)
Κι εγώ ο Ιωάννης …. έπεσα να προσκυνήσω μπροστά στα πόδια του αγγέλου, που μου έδειχνε αυτά. Και μου λέει: Πρόσεχε, μη το κάνεις αυτό, επειδή, εγώ είμαι σύνδουλός σου, … τον Θεό προσκύνησε. (Αποκάλυψη Ιωάννη 22:8-9)
Ο άγγελος του Χριστού δεν δέχθηκε προσκύνηση από τον απόστολο Ιωάννη. Τον συμβούλεψε πως μόνο το Θεό μπορούμε να προσκυνούμε. Όχι συνδούλους. Όχι ο ένας τον άλλον. Δυο φορές το έκανε ο Ιωάννης γι΄ αυτό και άγγελος τον μάλωσε ώστε να μην επαναλάβει το ίδιο λάθος. Ούτε φυσικά και σ΄ εμάς επιτρέπεται να κάνουμε αυτό το λάθος. Ούτε αποστόλους , ούτε αγγέλους μπορούμε να προσκυνούμε. Δεν το επιτρέπει αυτό ο Θεός.
3)Ο Ιησούς της λέει: Γυναίκα …. Θα προσκυνήσετε τον Πατέρα ….οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα… (Ιωάννης 4:21-24)
Ο Χριστός συζητούσε μόνο για προσκύνηση του Θεού Πατέρα και για κανένα άλλο πρόσωπο. Αυτό το ήξερε και η Σαμαρείτισσα. Εδώ ο Χριστός υπέδειξε στη γυναίκα αυτή και τον τρόπο προσκύνησης του Θεού, ¨με πνεύμα και με αλήθεια¨ . Όχι με κινήσεις του σώματος.
4)κι έτσι, τα κρυφά της καρδιάς του γίνονται φανερά …. Θα προσκυνήσει τον Θεό, διακηρύττοντας ότι ο Θεός είναι πραγματικά ανάμεσά σας.(1 Κορινθίους 14:25)
Πάλι εδώ ο απόστολος Παύλος μιλάει για προσκύνηση μόνο στο Θεό. Ο ίδιος είναι απόστολος του Ιησού Χριστού και ξέρει πολύ καλά ότι η προσκύνηση ανήκει μόνο στο Θεό. Είχε τη διδασκαλία από πρώτο χέρι. Αφού συστήνει προσκύνηση στο Θεό, δεν είναι δυνατόν ο ίδιος να επιθυμούσε προσκύνηση στο πρόσωπό του, από τους υπόλοιπους πιστούς. Άλλωστε έσκισε τα ρούχα του στην Έφεσο, όταν προσπάθησαν να του αποδώσουν τιμές λατρείας οι γύρω του.(Πράξεις 14:14-15)
5)…αν πέφτοντας με προσκυνήσεις…. Είναι γραμμένο: « Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και μονάχα αυτόν θα λατρεύσεις.» (Ματθαίος 4:9-10)
Εδώ ο ίδιος ο Χριστός λέει σε ποιόν ανήκει η προσκύνηση και η λατρεία. Μιλάει με τόση σαφήνεια ο Χριστός που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας.
6)Κι όταν ήρθαν στο σπίτι, είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και πέφτοντας κάτω το προσκύνησαν,… (Ματθαίος 2:11)
Εδώ βλέπουμε τους βασιλείς να προσκυνούν μόνο το παιδί, όχι τη μητέρα. Αυτό σημαίνει πως είχαν την πληροφορία από το Θεό μέσα τους να προσκυνήσουν μόνο το παιδί. Η προσκύνηση της μητέρας είναι προσθήκη κατοπινή, που λυπεί τον Θεό.
Συμπέρασμα: Η προσκύνηση και η λατρεία ανήκουν μόνο στο Θεό. Η προσκύνηση και λατρεία αγίων είναι πλάνη.

 

Μεσίτης μόνο ο Χριστός

1)Επειδή, ένας Θεός υπάρχει, ένας είναι και ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. (1 Τιμόθεου 2:5)
Το εδάφιο αυτό μιλάει για ΕΝΑ μεσίτη και αυτός είναι ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. Συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε για πολλούς μεσίτες και για άλλα πρόσωπα εκτός από το Χριστό, έστω και αν έζησαν εδώ στη γη κατά το θέλημα του Θεού.
2)Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία, επειδή, ούτε άλλο όνομα ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε. (Πράξεις 4:12)
Όπως είναι ένας ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΩΤΗΡΑΣ.
Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.
Όποιος σφετερίζεται κάποιον από αυτούς τους τίτλους του Χριστού, είναι από τον διάβολο.
Όποιος αποδίδει κάποιον από αυτούς τους τίτλους, σε άλλα πρόσωπα , ΠΛΑΝΑΤΑΙ.
3)Ποιος είναι εκείνος που κατακρίνει; Ο Χριστός είναι αυτός που πέθανε, επιπλέον δε και αναστήθηκε, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού, ο οποίος και μεσιτεύει για μας.
(Ρωμαίους 8:34)
Ο ΕΝΑΣ μεσίτης που είναι Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, βρίσκεται στα δεξιά του Θεού αυτή τη στιγμή και μεσιτεύει για μας. Για κανένα άλλο πρόσωπο δεν λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι στα δεξιά του Θεού και μεσιτεύει για τους ανθρώπους.
4)Γι΄ αυτό, μπορεί και να σώζει ολοκληρωτικά αυτούς που προσέρχονται στον Θεό δια μέσου αυτού(του Ιησού Χριστού), ζώντας πάντοτε για να μεσιτεύει για χάρη τους (Εβραίους 7:25)
Για να σωθείς θα πρέπει να προσέλθεις στο Θεό ΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, διότι αυτόν όρισε ο Θεός ΣΑΝ ΜΕΣΙΤΗ. Αν χρησιμοποιήσεις άλλους μεσίτες ο Θεός ΔΕΝ ΣΕ ΑΚΟΥΕΙ.
5)Τώρα, όμως, ο Χριστός έλαβε εξοχώτερη υπηρεσία, καθόσον είναι και μεσίτης μιας ανώτερης διαθήκης, που νομοθετήθηκε με ανώτερες υποσχέσεις.(Εβραίους 8:6)
Το έξοχο λειτούργημα της μεσιτείας το έχει όπως φαίνεται και εδώ ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο μόνος που το δικαιούται, διότι αυτός θυσιάστηκε για τις αμαρτίες των ανθρώπων.
6)Και γι΄ αυτό είναι μεσίτης καινούργιας διαθήκης, ώστε, …να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι της αιώνιας κληρονομιάς. (Εβραίους 9:15)
Επειδή, ο Χριστός δεν μπήκε σε χειροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στο Θεό για χάρη μας. (Εβραίους 9:24)
Μόνο για τον Ιησού Χριστό, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι εισήλθε στον ουρανό, να παρουσιαστεί μπροστά στο Θεό υπέρ ημών, δηλαδή για να μεσιτεύει για μας.
7)Παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να μη αμαρτήσετε. Αν όμως, κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό τον δίκαιο. (1 Ιωάννη 2:1)
Ο μοναδικός παράκλητος που έχουμε δίπλα στο Θεό είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν μπορεί να παρακαλέσει τον Θεό για μας, σε κάτι που έχουμε ανάγκη. Μάταια προσεύχεται κάποιος σε άλλα πρόσωπα (αγίους), ώστε να παρακαλέσουν τον Θεό για χάρη τους.
8)εκείνο που είδαμε και ακούσαμε, εξαγγέλλουμε και σε σας, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας, και η δική μας, μάλιστα, κοινωνία είναι μαζί με τον ΠΑΤΕΡΑ και μαζί με τον ΥΙΟ ΤΟΥ, τον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ. (1 Ιωάννη 1:3)
Δεν μας επιτρέπεται να έχουμε κοινωνία με τον αόρατο πνευματικό κόσμο, με άλλα πρόσωπα (αγίους, αγγέλους), παρά ΜΟΝΟ με δυο πρόσωπα, ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ και ΤΟΝ ΥΙΟ που είναι ο Ιησούς Χριστός.
Συμπέρασμα: Ο Ιησούς Χριστός είναι Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Είναι πλάνη λοιπόν να ζητούμε την μεσιτεία των αγίων!.

 

Μαρία η μητέρα του Ιησού

1)Κι όταν ήρθαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και πέφτοντας κάτω προσκύνησαν αυτό, ……(Ματθαίος 2:11)
Εδώ βλέπουμε ότι οι βασιλείς ¨προσκύνησαν αυτό¨ δηλαδή το βρέφος Ιησού και όχι τη μητέρα. Οι βασιλείς είχαν την πληροφορία από το Θεό να προσκυνήσουν ΜΟΝΟ το βρέφος, δηλαδή τον Ιησού . Όχι την μητέρα του Ιησού.
2)Και η Μαριάμ είπε: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, και το πνεύμα μου αγαλλίασε στον Θεό το σωτήρα μου. Επειδή, επέβλεψε επάνω στην ταπείνωση της δούλης του.
(Λουκάς 1:46-47)
Εδώ η Μαρία ονομάζει τον Κύριο ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ. Συνεπώς δεν μπορεί η ίδια να είναι ¨σωτήρας¨, όπως την χαρακτηρίζει η ανθρώπινη παράδοση. Από ταπεινή δούλη που ήταν, η ανθρώπινη παράδοση την ανέβασε πάνω από τα σύννεφα και την Θεοποίησε.
3)Και επειδή έλειψε το κρασί, η μητέρα του Ιησού λέει σ΄ αυτόν: Δεν έχουν κρασί. Ο Ιησούς λέει σ΄ αυτή: Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, γυναίκα; Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Η μητέρα του λέει στους υπηρέτες: Κάντε ό,τι σας λέει. (Ιωάννη 2:3-5)
Η στάση του Ιησού, δηλώνει , πως η μητέρα του, δεν είχε δικαίωμα να ανακατώνεται στο πνευματικό έργο του Ιησού. Την μάλωσε γιατί θέλησε να μεσολαβήσει . Έτσι στο εξής, δεν προσπάθησε η Μαρία, να μεσολαβήσει ανάμεσα σε άνθρωπο και στον Ιησού Χριστό. Αφού πήρε το μάθημά της, ώστε να μην ανακατώνεται στο έργο του Ιησού, παρέπεμψε άλλους στον Ιησού.
Έτσι εδώ ξεκάθαρα φαίνεται, πως ο Ιησούς , δεν δέχεται μεσολάβηση ή μεσιτεία της Μαρίας.
Μάλιστα για να την απομακρύνει περισσότερο, την ονομάζει ΓΥΝΑΙΚΑ και όχι μητέρα. Πουθενά μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν φαίνεται να την προσφώνησε ¨μητέρα¨.
Αν λοιπόν ήταν εδώ στη γη η Μαρία, θα μας παρέπεμπε στον Ιησού Χριστό.
4)Ο Ιησούς, λοιπόν, καθώς είδε τη μητέρα του και τον μαθητή, που αγαπούσε, να στέκεται δίπλα, λέει στη μητέρα του: Γυναίκα, να ο γιός σου. Έπειτα λέει στο μαθητή: Να η μητέρα σου. Και από την ώρα εκείνη ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. (Ιωάννης 19:26-27)
Εδώ πάλι την προσφωνεί ¨γυναίκα¨ και όχι μητέρα.
5)όταν, όμως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιό του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα και υποτάχθηκε στο νόμο…. (Γαλάτας 4:4)
Η φράση ¨γεννήθηκε από ΓΥΝΑΙΚΑ¨ σημαίνει πως οι απόστολοι έβλεπαν την Μαρία σαν μια πνευματική ταπεινή αδελφή τους. Δεν την προσκυνούσαν ούτε την λάτρευαν επειδή ήταν η μητέρα του Ιησού, όπως κάνουν σήμερα.
6)Και όταν μπήκαν μέσα, ανέβηκαν στο ανώγειο, όπου είχαν το κατάλυμα, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, και ο Σίμωνας ο Ζηλωτής, και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί προσκαρτερούσαν με μια ψυχή στην προσευχή και τη δέηση, μαζί με τις γυναίκες και τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού, και μαζί με τους αδελφούς του.(Πράξεις 1:13-14)
Παρατηρούμε εδώ, το όνομα της Μαρίας , μπαίνει μετά από τα ονόματα των αποστόλων. Σήμερα η Μαρία έχει υψωθεί από τον άνθρωπο, όχι μόνο πάνω από τους αποστόλους, αλλά σε ισότιμη θέση με τον Θεό!. Πόσο μεγάλη διαστρέβλωση αλήθεια έχει υποστεί ο Γραπτός Λόγος του Θεού, από την ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.
Η ανθρώπινη παράδοση έχει κάνει τον Θεό τετραδικό :
Πατήρ –Υιός – Άγιο Πνεύμα-Μαρία.
Συμπέρασμα: Ο Θεός τη Μαρία κατά το Γραπτό του Λόγο τη θέλει ταπεινή του δούλη. Οι άνθρωποι παραλογίζονται και πλανώνται όταν την θεοποιούν. Είναι εγκληματική πλάνη η θεοποίηση της Μαρίας.

 

Σχετικά με τις γιορτές

1)Μη φέρετε πλέον μάταιες προσφορές, το θυμίαμα είναι βδέλυγμα σε μένα, τις νεομηνίες και τα Σάββατα, την συγκάλεση των συνάξεων, δεν μπορώ να υποφέρω, ανομία και πανηγυρική σύναξη. Τις νεομηνίες σας και τις διατεταγμένες ΕΟΡΤΕΣ ΣΑΣ, μισεί η ψυχή μου. Είναι φορτίο σε μένα. Βαρέθηκα να υποφέρω. (Ησαϊας 1:13-14)
Εδώ ο Θεός εκφράζεται με αηδία για τις γιορτές, διότι είχαν καταντήσει εμπορικές. Στόχος των εορτών η κερδοσκοπία. Το να χρησιμοποιήσεις αυτό που σου δίνει ο Θεός για κερδοσκοπία, ισοδυναμεί με πορνεία. (Ησαϊας 1:21)
2)Μίσησα, αποστρέφομε ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΣΑΣ……(Αμώς 5:21)
Και εδώ εκφράζεται με αποστροφή ο Θεός για τις γιορτές, γιατί τις χρησιμοποιούσαν για ικανοποίηση της σάρκας. Αρνάκι, κρασάκι, μουσική και άσε τον Θεό στην άκρη. (Αμώς 6:4-6)
3)Και τώρα σε σας γίνεται η εντολή αυτή, ιερείς. Εάν δεν ακούσετε,…..και θα σκορπίσω κοπριά στα πρόσωπά σας, ΤΗΝ ΚΟΠΡΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΣΑΣ….(Μαλαχίας 2:1-3)
Εδώ στρέφεται εναντίον των ιερέων, που κατάντησαν τις γιορτές σαν την κοπριά.
Κέρδος, σάρκα ,…κατάσταση που βρωμούσε σαν την κοπριά.
Ο Θεός ήταν έξω από τις γιορτές. Δεν μπορεί ο Θεός να έχει σχέση με τέτοιες καταστάσεις.
4)Ας μη σας κρίνει, λοιπόν, κανένας για φαγητό ή για ποτό ή ΓΙΑ ΛΟΓΟ ΓΙΟΡΤΗΣ ή νεομηνίας ή Σαββάτων….(Κολοσσαείς 2:16)
Οι γιορτές είναι στοιχεία κοσμικά που ανήκουν στην ανθρώπινη παράδοση (Κολοσσαείς 2:8) και δεν είναι απαίτηση του Θεού. Μην ανησυχείτε λοιπόν αδελφοί, λέει ο Παύλος στους πιστούς. Ας μη σας κρίνει κανένας, γιατί δεν τηρείτε γιορτές. Είσθε πλήρεις μέσα στο Χριστό, και δεν χρειάζεστε γιορτές και πανηγύρια. Μόνο οι ψεύτικες θρησκείες(Κολοσσαείς 2:20-23), έχουν ανθρώπινα διατάγματα για γιορτές και πανηγύρια. Η πραγματική εκκλησία δεν έχει τέτοια.
5)Αλλά, τότε μεν, μη γνωρίζοντας τον Θεό, ….,τώρα, όμως, αφού γνωρίσατε τον Θεό, πως επιστρέφετε πάλι στα ασθενικά και φτωχά στοιχεία, τα οποία θέλετε ξανά να υπηρετείτε ως δούλοι, όπως και πρωτύτερα; Ημέρες παρατηρείτε, και μήνες και καιρούς και χρόνους. Φοβάμαι για σας, μήπως μάταια κοπίασα σε σας. (Γαλάτες 4:8-11)
Εδώ ο απόστολος Παύλος , εκφράζει την ανησυχία του, για τους πιστούς Γαλάτες. Ενώ σώθηκαν, άρχισαν να ξαναγυρίζουν στα παλιά. Δηλαδή, στις γιορτές και τα πανηγύρια. Φοβόταν πως ο κόπος του θα πήγαινε χαμένος.
6)Ώστε ΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ όχι με ζύμη παλιά ούτε με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινείας, και αλήθειας. (1 Κορινθίους 5:8)
Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ γιορτή που μπορούν να εκτελούν οι πιστοί, είναι ο Δείπνος του Κυρίου ή ανάμνηση ή μεταλαβιά.
Διευκρινίζεται στο παραπάνω εδάφιο με ποιο τρόπο να γίνεται. Να και άλλες πληροφορίες (1 Κορινθίους 11:20-34).
7)…ξέροντας ότι δεν λυτρωθήκατε από τη ΜΑΤΑΙΗ ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΗ ΔΙΑΓΩΓΗ σας με φθαρτά, με ασήμι ή με χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού,…
(1 Πέτρου 1:18-19)
Μόνο με τη θυσία του Χριστού, μπορεί ο άνθρωπος, να λυτρωθεί από την πατροπαράδοτη διαγωγή, όχι με τις γιορτές και τα πανηγύρια, που είναι συνδεδεμένα με το κέρδος και τη σάρκα.
Συμπέρασμα: Επειδή είδε ο Θεός, ότι οι γιορτές που διέταξε στο λαό Ισραήλ να εκτελούνται, κατάντησαν εμπορικές , απέφυγε στην Καινή Διαθήκη δηλαδή στο Χριστιανισμό, να καθιερώσει γιορτές.
Οι καθιερωμένες από τους ανθρώπους γιορτές, ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΗ και δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό.

 

Σχετικά περί ναού

1)Ο Θεός, που έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα σ΄ αυτόν, αυτός που είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης, ΔΕΝ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ, ….
(Πράξεις 17:24)
Εδώ , δηλώνει ο Παύλος, ότι ο Θεός δεν κατοικεί πλέον σε ναούς που κατασκευάζουν οι άνθρωποι. Ναοί υπήρχαν στην παλιά οικονομία (Ωσηέ 8:14)
Αλλά στην καινούργια οικονομία, στον χριστιανισμό, ο ναός έχει άλλη έννοια.
2)Δεν ξέρετε ότι ΕΙΣΤΕ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας; Αν κάποιος φθείρει το ναό του Θεού, τούτον θα τον φθείρει ο Θεός. Επειδή, Ο ΝΑΟΣ του Θεού είναι άγιος, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΣΘΕ ΕΣΕΙΣ.. (1 Κορινθίους 3:16-17)
Ή, δεν ξέρετε ότι ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό, και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας;
(1 Κορινθίους 6:19)
Και πώς να συμβιβαστεί ο ναός του Θεού με τα είδωλα; Επειδή, ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΝΑΟΣ του ζωντανού Θεού, ….(2 Κορινθίους 6:16)
Στα εδάφια αυτά τονίζεται, ότι ναός του Θεού είναι η κάθε πιστή ψυχή και όχι τα κτίρια.
3)Επομένως, λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάροικοι, αλλά συμπολίτες των αγίων και οικείοι του Θεού, …αυξάνει σε έναν ΑΓΙΟ ΝΑΟ εν Κυρίω, στον οποίο κι εσείς συνοικοδομείσθε σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος.(Εφεσίους 2:19-22)
Και εδώ διευκρινίζεται, πως όλοι οι πιστοί μαζί, αποτελούν τον ναό του Θεού. Τον Θεό δεν τον ενδιαφέρουν τα κτίρια, αλλά οι ψυχές. Σε μετανοημένες και άγιες ψυχές, θέλει να κατοικήσει ο Θεός.
5)Ο Χριστός, όμως, ως υιός επάνω στο δικό του ναό, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΝΑΟΣ, αν μέχρι τέλους κρατήσουμε βέβαιο το θάρρος και το καύχημα της ελπίδας.
(Εβραίους 3:6)
Οίκος Θεού δηλαδή ναός του Θεού, είναι οι πιστοί, η εκκλησία, τα άτομα που έχουν μετανοήσει, που έχουν αγιαστεί, που έχουν σωθεί και ζουν σύμφωνα με το Θέλημα του Θεού.
6)κι εσείς, σαν ζωντανές πέτρες, οικοδομείστε ως πνευματικός οίκος, άγιο ιεράτευμα, για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες, ευπρόσδεκτες στον Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού.
(1 Πέτρου 2:5)
Η εκκλησία, τα ελεημένα άτομα, αυτά αποτελούν τον πνευματικό οίκο, τον πνευματικό ΝΑΟ, στον οποίο κατοικεί πλέον ο Θεός. Ο πνευματικός αυτός οίκος ή ναός, συνεχώς μεγαλώνει. Αυτό σημαίνει το ¨οικοδομείστε¨.
7)Η γυναίκα λέει σ΄ αυτόν: Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας προσκύνησαν σ΄ αυτό το βουνό, κι εσείς λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα(στο ναό) είναι ο τόπος, όπου πρέπει να προσκυνούμε….οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα με πνεύμα και με αλήθεια, επειδή , ο Πατέρας τέτοιου είδους ζητάει να είναι εκείνοι που τον προσκυνούν. Ο Θεός είναι πνεύμα, κι εκείνοι που τον προσκυνούν με πνεύμα και με αλήθεια πρέπει να προσκυνούν. (Ιωάννη 4:19-24)
Η Σαμαρείτισσα ρώτησε τον Χριστό: Τον Θεό πρέπει να τον Προσκυνούμε και να τον λατρεύουμε στο όρος ή στο ναό των Ιεροσολύμων; Η απάντηση του Χριστού ήταν: Ούτε εδώ ούτε εκεί, αλλά μέσα στο πνεύμα σου. Σαν να της έλεγε, ότι ναός του Θεού είναι το πνεύμα σου.
8)Να, στέκομαι στη θύρα και κρούω, αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου, κι ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σ΄ αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του κι αυτός μαζί μου. (Αποκάλυψη 3:20)
Ο Χριστός, ενδιαφέρεται για την ψυχή ενός ανθρώπου αμαρτωλού. Για να την συγχωρήσει, να την αγιάσει, να την σώσει ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑΟ ΤΟΥ.
9)Εκείνος, όμως , έλεγε ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ. (Ιωάννης 2:21)
Εδώ ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το λέει καθαρά, πως ναός για τον ίδιο, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Ο Θεός θέλει να κατοικεί ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ώστε να τον διδάσκει και να τον κατευθύνει στο δρόμο της αλήθειας.
Εσύ δεν θέλεις να κατοικήσει μέσα σου ο Θεός; Αν ναι, μπορείς να τον καλέσεις, και θα έρθει να κατοικήσει μέσα σου. Το υπόσχεται μέσα στο Λόγο Του (Αποκάλυψη 3:20, Ιωάννη 14:23). Από εκεί και πέρα , θα αρχίσεις πραγματικά να ζεις, για τη ζωή που πλάστηκες. ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ!!!
Συμπέρασμα: Ναός Θεού λοιπόν , είναι το πνεύμα του πιστού ή τα πνεύματα του συνόλου των πιστών του Θεού. Τα κτίρια-ναοί είναι πλάνη.

 

Εξομολόγηση

1)Την αμαρτία μου φανέρωσα προς Σε, και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα, στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου. Και συ συγχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου.
(ψαλμός 32:5)
Ενώ υπήρχε το ιερατείο, ο Δαβίδ εξομολογήθηκε στο Θεό απ΄ ευθείας. Αυτό σημαίνει πως οι ιερείς δεν είχαν αρμοδιότητα εξομολόγου.
Μόνο εάν εξομολογηθείς απ΄ ευθείας στο Θεό την αμαρτία σου και την παρατήσεις, θα ελεηθείς, δηλαδή , θα συγχωρηθείς (Παροιμίες 28:13)
Στην εξομολόγησή σου στο Θεό , αμέσως θα εισακουστείς(Ησαϊας 65:24)
2)Αφού σηκωθώ, θα πάω στον πατέρα μου, και θα του πω: Πατέρα , αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου, και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ γιος σου, κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου…(Λουκάς 15:18,21)
Με την παραβολή αυτή ο Χριστός ήθελε να μας πληροφορήσει, πως ο κάθε άσωτος, ο κάθε αμαρτωλός, για κάθε αμαρτία πρέπει να απευθύνεται στον Θεό, που εδώ στην παραβολή συμβολίζεται από τον πατέρα.
3)Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τις αμαρτίες, και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία….(1 Ιωάννη 1:9)
Παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω, για μα μη αμαρτήσετε. Αν, όμως, κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό (και όχι τον εξομολόγο) τον Δίκαιο. Κι αυτός είναι μέσον εξιλασμού για τις αμαρτίες μας. Και όχι μονάχα για τις δικές μας, αλλά και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. (1 Ιωάννη 2:1-2)
Εάν εξομολογηθούμε την αμαρτία μας ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟ, όχι σε μεσάζοντα άνθρωπο, έτοιμος είναι να μας συγχωρήσει, εξαιτίας του Ιησού Χριστού ,που θυσιάστηκε για μας.
Ο απόστολος Ιωάννης, που ήταν μαθητής του Χριστού, δεν μας προτρέπει να πάμε σε εξομολόγο. Αυτό σημαίνει πως κάτι τέτοιο δεν δίδαξε ο Χριστός. Ο εξομολόγος είναι κατοπινή ανθρώπινη εφεύρεση, που δεν έχει σχέση με τον Θεό. Είναι θεσμός πλάνη ο εξομολόγος.
4)Μετανόησε, λοιπόν απ΄ αυτή την κακία σου, και δεήσου στο Θεό, ίσως συγχωρεθεί σε σένα η επινόηση της καρδιά σου. Επειδή, σε βλέπω ότι είσαι σε χολή πικρίας και σε δεσμά αδικίας. Και απαντώντας ο Σίμωνας είπε:Δεηθείτε εσείς στον Κύριο για μένα, για να μη έρθει επάνω μου κανένα από όσα είπατε. (Πράξεις 8:22-24)
Ο Πέτρος εδώ παρακινεί και δεν μεσολαβεί, ανάμεσα στο Σίμωνα και τον Θεό.
Μάλιστα, το ζήτησε ο Σίμωνας να μεσολαβήσουν οι απόστολοι και αυτοί δεν έδωσαν σημασία. Δεν υπήρχε λοιπόν στην εποχή των αποστόλων, ο Θεσμός του εξομολόγου.
5)Και έρχονταν πολλοί απ΄ αυτούς που πίστεψαν ομολογώντας δημόσια και φανερώνοντας τις πράξεις τους. Πολλοί, μάλιστα, και από εκείνους που έκαναν μαγείες, φέρνοντας τα βιβλία τους, τα κατέκαιγαν μπροστά σε όλους. (Πράξεις 19:18-19)
Εδώ έχουμε μια δημόσια εξομολόγηση, από αυτούς που πίστεψαν.
Δεν έχουμε και εδώ, εξομολόγο μεσολαβητή.
6)Εξομολογείστε ο ένας στον άλλο τα πταίσματά σας, και προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον για να γιατρευτείτε. (Ιάκωβος 5:16)
Εδώ έχουμε αμοιβαία εξομολόγηση, χωρίς την μεσολάβηση εξομολόγου.
7)Κι αν τους παρακούσει, πες το στην εκκλησία. Αλλ΄ αν και την εκκλησία παρακούσει, ας είναι σε σένα σαν τον εθνικό ή τον τελώνη. Σας διαβεβαιώνω: Όσα αν δέσετε επάνω στη γη, θα είναι δεμένα στον ουρανό, και όσα αν λύσετε επάνω στη γη, θα είναι λυμένα στον ουρανό. Σας λέω ξανά, ότι αν δυο από σας συμφωνήσουν πάνω στη γη, για κάθε πράγμα, για το οποίο θα έκαναν αίτηση , θα γίνει σ΄ αυτούς από τον Πατέρα μου, που είναι στους ουρανούς. (Ματθαίος 18:17-19)
Στη συμφωνία ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, να χαρακτηρίσει κάποιον που αμάρτησε και δεν μετανόησε, σαν εθνικό ή τελώνη, συμφωνεί και ο ουρανός.
Στη συμφωνία ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, να χαρακτηρίσει κάποιον που αμάρτησε αλλά μετανόησε, συγχωρημένο, συμφωνεί και ο ουρανός.
Αυτή την έννοια έχει το ¨λύσετε¨ και το ¨δέσετε¨.
Δεν ορίζει ειδικούς εξομολόγους εδώ ο Χριστός.
8)Κι αυτός έδωσε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους, ….(Εφεσίους 4:11-12)
Και άλλους μεν έβαλε ο Θεός μέσα στην εκκλησία, πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτον δασκάλους, έπειτα …διακυβερνήσεις,…(1 Κορινθίους 12:28)
Έχοντας, μάλιστα, διάφορα χαρίσματα, σύμφωνα με τη χάρη που μας δόθηκε, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε σύμφωνα με την αναλογία της πίστης, Είτε διακονία, ας καταγινόμαστε στη διακονία. Είτε κάποιος διδάσκει, ας καταγίνεται με την διδασκαλία. Είτε κάποιος προτρέπει, στην προτροπή. Αυτός που μεταδίδει, ας μεταδίδει με απλότητα. Ο προϊστάμενος, ας προϊσταται με επιμέλεια. Αυτός που ελεεί, ας ελεεί με πρόσχαρη διάθεση. (Ρωμαίους 12:6-8)
Στα χαρίσματα και τις διακονίες που έδωσε ο Θεός μέσα στην εκκλησία, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥ.
Συμπέρασμα: Η εξομολόγηση γίνεται απ΄ ευθείας στο Θεό, δια του ονόματος του Ιησού Χριστού.
Ο θεσμός του εξομολόγου είναι πλάνη.

 

Ιεροσύνη με σχήμα τέλος!

1)Αν, λοιπόν, η τελειότητα υπήρχε δια μέσου της Λευιτικής ιεροσύνης, ποια ανάγκη υπήρχε πλέον να σηκωθεί ένας άλλος ιερέας…Επειδή, καθώς ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΙΕΡΟΣΥΝΗ, από ανάγκη γίνεται…Επειδή, είναι προφανές, ότι ο Κύριός μας ανέτειλε από τη φυλή του Ιούδα, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΥΛΗ Ο ΜΩΥΣΗΣ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΙΕΡΟΣΥΝΗ….Επομένως, γίνεται μεν αθέτηση της προηγούμενης εντολής εξαιτίας του ότι αυτή ήταν ανίσχυρη και ανώφελη….προστέθηκε όμως μια καλύτερη εισαγωγή ελπίδας, διαμέσου της οποίας πλησιάζουμε το Θεό. (Εβραίους 7:11-20)
Η ιεροσύνη που θέσπισε ο Θεός, στο λαό Ισραήλ, ήταν προσωρινή. Ήταν τύπος της ιεροσύνης του Χριστού. Δεν οδηγούσε στην τελειότητα που ήθελε ο Θεός.
Όπως και ο νόμος που δόθηκε στο Μωϋσή, ήταν απλώς παιδαγωγός.
(Γαλάτες 3:21-24) και δεν μπορούσε να ζωοποιήσει τον άνθρωπο..
Ούτε και οι θυσίες που ζητούσε ο Θεός, μπορούσαν να καθαρίσουν την αμαρτωλή συνείδηση του ανθρώπου (Εβραίους 9:13-14, 10:1-4)
Την τυπική ιεροσύνη, την αντικατέστησε με την αληθινή και την εκτελεί ΜΟΝΟ ο ίδιος, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, που κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός.
(Εβραίους 8:1-2)
Όλες τις τυπικές θυσίες τις αντικατέστησε, με τη μία αληθινή, προσωπική Του θυσία ο Χριστός.(Εβραίους 10:11-12)
Τον τυπικό νόμο, που δόθηκε στο Μωϋσή, τον αντικατέστησε με τον τέλειο νόμο της ελευθερίας.(Ιακώβου 1:25)
Αυτά τα τυπικά και προπαρασκευαστικά διορθώθηκαν.(Εβραίους 9:10)
2)Επειδή, ο Χριστός δεν μπήκε σε χειροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, για να εμφανιστεί ΤΩΡΑ μπροστά στο Θεό ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΜΑΣ .(Εβραίους 9:24)
Τέλος οι άνθρωποι ιερείς. Τώρα ο Χριστός ανέλαβε προσωπικά σαν ιερέας και αρχιερέας δίπλα στον Πατέρα Θεό, να μεσιτεύει για χάρη μας.
Άνοιξε ο δρόμος για τον ουρανό, ας μη βάζουμε εμείς εμπόδια ανθρώπους πλέον.
Την ιεροσύνη την εκτελεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ο Χριστός.(Εβραίους 7:23-25)
3) Επειδή, είναι προφανές, ότι ο Κύριός μας ανέτειλε από τη φυλή του Ιούδα, στην οποία φυλή ο Μωϋσής ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΙΕΡΟΣΥΝΗ. (Εβραίους 7:14)
Ο Χριστός και ο Χριστιανισμός, προήλθαν από τη φυλή του Ιούδα και για ιεροσύνη, δεν είπε τίποτε ο Μωϋσής. Δηλαδή ο Θεός, δια του Μωϋσή.
Συνεπώς, ποιος ο λόγος που συνεχίζεται σήμερα το ιερατείο στο Χριστιανισμό;
Η αποστολική εκκλησία δεν είχε ιερατείο !
4)Έχοντας, λοιπόν, αδελφοί, το θάρρος να μπούμε μέσα στα άγια, διαμέσου του αίματος του Ιησού, μέσα από έναν ΝΕΟ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟ ΔΡΟΜΟ, τον οποίο καθιέρωσε σε μας διαμέσου του καταπετάσματος , δηλαδή της σάρκας του, και ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΙΕΡΕΑ για τον οίκο του Θεού, ας πλησιάζουμε με αληθινή καρδιά, με πληροφορία πίστης, έχοντας τις καρδιές μας καθαρισμένες από πονηρή συνείδηση.
(Εβραίους 10:19-22)
Τώρα πλέον, ο κάθε πιστός, μπορεί να απευθύνεται με προσευχή στον Θεό Πατέρα, δια του Ιερέα-Ιησού, χωρίς τη μεσολάβηση επίγειου ιερέα.
5)Και ο λόγος του Θεού αύξανε, και ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ πληθυνόταν υπερβολικά και μεγάλο πλήθος από του ιερείς υπάκουε στην πίστη.(Πράξεις 6:7)
Οι ιερείς Εβραίοι, αλλά και οι σημερινοί, έχουν ανάγκη πίστεως και σωτηρίας.
6)κι εσείς, σαν ζωντανές πέτρες, οικοδομείσθε ως πνευματικός οίκος, ΑΓΙΟ ΙΕΡΑΤΕΥΜΑ, για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες, ευπρόσδεκτες στον Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού. (1 Πέτρου 2:5)
και ο οποίος μας έκανε βασιλιάδες ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ στον Θεό και Πατέρα του, σ΄ αυτόν είθε να είναι η δόξα και η κυριαρχική εξουσία στους αιώνες των αιώνων.(Αποκάλυψη 2:5)
και μας έκανες βασιλιάδες ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ στον Θεό μας και θα βασιλεύσουμε επάνω στη γη. (Αποκάλυψη 5:10)
Μακάριος και άγιος όποιος έχει μέρος στην πρώτη ανάσταση, επάνω σ΄ αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία, αλλά θα είναι ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, και θα βασιλεύσουν μαζί του για χίλια χρόνια.. (Αποκάλυψη 20:6)
Τώρα πλέον ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ( όχι ειδικό ιερατείο) μαζί, σαν ιεράτευμα άγιο, μπορούμε να προσφέρουμε, όχι τυπικές ,αλλά πνευματικές θυσίες, δια του Ιησού Χριστού(και κανενός άλλου προσώπου) στο Θεό.
Συμπέρασμα: Η διατήρηση λοιπόν του Ιουδαϊκού ιερατείου στο χριστιανισμό, είναι πλάνη.

 

Περί μοναχισμού

1)Δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά να τους διαφυλάξεις από τον πονηρό. (Ιωάννης 17:15)
Όπως απέστειλες εμένα στον κόσμο, κι εγώ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑ ΑΥΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
(Ιωάννης 17:18)
Ο Χριστός αφού προετοίμασε τους μαθητές του, στόχος του ήταν να τους αποστείλει στον κόσμο, για να κηρύξουν το ευαγγέλιο , ώστε να σωθούν ψυχές, που είναι κάτω από την εξουσία του διαβόλου. (Πράξεις 26:18)
2)Αφού λοιπόν πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας, και να, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα.. (Ματθαίος 28:19-20)
Και τους είπε: Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, και κηρύξατε το ευαγγέλιο σε όλη τη κτίση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί, όποιος, όμως απιστήσει, θα κατακριθεί.
(Μάρκος 16:15)
Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, πηγαίνετε σε όλη την κτίση, αφήνουν περιθώριο για απομόνωση σε μοναστήρια;
Πως θα ακούσουν οι άνθρωποι το ευαγγέλιο, για να σωθούν;
Άκουσαν όλα τα έθνη το ευαγγέλιο;
Ακούστηκε το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση;
Κλείσθηκε κάποιος απόστολος σε μοναστήρι; Αντίθετα όλοι τους κήρυξαν μέσα στον κόσμο το ευαγγέλιο και μάλιστα θυσιάστηκαν γι΄ αυτό.
3)Μη πιάσεις, μη γευθείς, μη αγγίξεις, τα οποία όλα φθείρονται με τη χρήση, σύμφωνα με τα εντάλματα και τις διδασκαλίες των ανθρώπων; Τα οποία έχουν μονάχα μια φαινομενική πλευρά σοφίας, σε ΕΘΕΛΟΘΡΗΣΚΕΙΑ και ταπεινοφροσύνη και σκληραγώγηση του σώματος, χωρίς να έχουν σε καμιά τιμή την ευχαρίστηση της σάρκας.
(Κολοσσαείς 2:21-23)
Η μοναχική ζωή είναι ανθρώπινη εθελοθρησκεία με τα παραπάνω στοιχεία. Μια θρησκεία που δεν έχει σχέση με τον αληθινό θεό.
Ούτε απομόνωση ζήτησε ο Θεός, ούτε σκληραγώγηση του σώματος.
4)Σας έγραψα στην επιστολή να μη συναναστρέφεστε με πόρνους. Και όχι γενικά με πόρνους αυτού του κόσμου ή με τους πλεονέκτες ή τους άρπαγες ή τους ειδωλολάτρες, ΕΠΕΙΔΗ, ΤΟΤΕ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. (1 Κορινθίους 5:9-11)
Εδώ καθαρά λέει ο απόστολος Παύλος , ότι δεν πρέπει να βγούνε από τον κόσμο οι άνθρωποι του Θεού. Διότι πρέπει να κηρύξουν το ευαγγέλιο στους ανθρώπους.
5)Να, εγώ σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους, γίνεστε, λοιπόν, φρόνιμοι σαν τα φίδια, και απλοί σαν τα περιστέρια. Και προσέχετε από τους ανθρώπους…Και όταν σας καταδιώκουν σ΄ αυτή την πόλη, φεύγετε στην άλλη,…(Μάρκος 10:16-23)
Εδώ βλέπουμε ο Χριστός να στέλνει τους ανθρώπους του στον κόσμο, για να κηρύξουν. Τους προειδοποιεί μάλιστα ότι οι άνθρωποι θα τους διώξουν. Ότι θα μοιάζουν σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους.
6)Οχι στον ασκητισμό:Ο πέτρος πρότεινε στον Ιησού να στήσουν σκηνές επάνω σε υψηλό όρος(Μάρκος 9:2-5), δηλαδή πρότεινε ασκητισμό και ο Ιησούς με την σιωπή του, του έδωσε να καταλάβει “όχι στον ασκητισμό”.
Άλλωστε η εντολή του ήταν: “Υπάγετε σε όλο τον κόσμο…”(Μάρκος 16:15) και όχι στα βουνά!
Συμπέρασμα: Ο μοναχισμός είναι θεσμός ανθρώπινος και όχι θεϊκός. Είναι πλάνη ο μοναχισμός.

 

Περί Αγίων

1)Αλλά στους αγίους που υπάρχουν στη γη, και στους εξαίρετους, στους οποίους είναι όλη μου η ευχαρίστηση. (Ψαλμός 16:3)
Ο Δαβίδ μας εξομολογείται πως ένοιωθε ευχάριστα, με τους αγίους εδώ στη γη.
2)Και ο Πέτρος καθώς περνούσε από όλα τα μέρη, κατέβηκε προς τους αγίους που κατοικούσαν στη Λύδδα. (Πράξεις 9:32)
Το εδάφιο μιλάει για αγίους που κατοικούσαν εδώ στη γη, και στο συγκεκριμένο μέρος, που ονομάζονταν Λύδδα.
3)προς τους αγίους και πιστούς αδελφούς εν Χριστώ, που είναι στις Κολοσσές,..
(Κολοσσαείς 1:2)
Το εδάφιο αυτό μας λέει, ότι ΑΓΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Εδώ αναφέρεται στην εκκλησία των αγίων, που ήταν στις Κολοσσές.
4)Ο Παύλος, και ο Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, σε όλους τους αγίους του Ιησού Χριστού, που είναι στους Φιλίππους,….(Φιλιππησίους 1:1)
Εδώ η επιστολή και ο χαιρετισμός, απευθύνεται, ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ που ζούσε στους Φιλίππους.
5)Γι΄ αυτό, άγιοι αδελφοί, μέτοχοι ουράνιας πρόσκλησης, κατανοήστε τον απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας μας, τον Ιησού Χριστό. (Εβραίους 3:1)
Εδώ οι άγιοι της γης , χαρακτηρίζονται αδελφοί. Προτρέπονται από τον απόστολο, να προσπαθήσουν μέσα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, να γνωρίσουν βαθύτερα το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
6)Επειδή, ο Θεός δεν είναι άδικος, να ξεχάσει το έργο σας, και τον κόπο της αγάπης που δείξατε στο όνομά του, καθώς υπηρετήσατε τους αγίους και τους υπηρετείτε.
(Εβραίους 6:10)
Οι άγιοι της γης υπηρετούν ο ένας τον άλλον. Η υπηρεσία αυτή θα έχει την αμοιβή της από το Θεό. Η υπηρεσία στους αγίους της γης , είναι κόπος αγάπης, και δεν πρέπει να τον αποφεύγουμε.
7)Χαιρετήστε όλους τους προεστώτες σας, και όλους τους αγίους. Σας χαιρετούν οι αδελφοί από την Ιταλία.. (Εβραίους 13:24)
Οι χαιρετισμοί απευθύνονται, στα μέλη της εκκλησίας. Δηλαδή, ΟΛΟΙ οι αληθινοί πιστοί του Χριστού μιας τοπικής εκκλησίας, χαρακτηρίζονται άγιοι.
8)προς όλους όσους είναι στη Ρώμη, αγαπητούς του Θεού, προσκαλεσμένους αγίους, χάρη να είναι σε σας και ειρήνη από τον Θεό τον Πατέρα μας, και τον Κύριο Ιησού Χριστό.
(Ρωμαίους 1:7)
Ο Θεός καλεί από τον κόσμο αμαρτωλούς σε μετάνοια, και όσοι ανταποκρίνονται, τους συγχωρεί, τους αγιάζει και τους γνωστοποιεί το θέλημά του. Αυτοί αποτελούν την εκκλησία του. Αυτοί είναι οι ΑΓΙΟΙ.
9)στις ανάγκες των αγίων μεταδίδοντας,…..(Ρωμαίους12:13)
Οι άγιοι της γης έχουν ανάγκες. Εδώ ο απόστολος, προτρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον, ώστε να μην υπάρχει έλλειψη σε κανέναν, από είδη βασικής ανάγκης.
10)επειδή η Μακεδονία και η Αχαΐα ευαρεστήθηκαν να κάνουν κάποια βοήθεια στους φτωχούς ανάμεσα στους αγίους που βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ. (Ρωμαίους 15:26)
Οι πιστοί της εκκλησίας των Ιεροσολύμων , χαρακτηρίζονται ΑΓΙΟΙ από τον απόστολο Παύλο. Οι πιστοί κάθε τοπικής εκκλησίας λοιπόν , θεωρούνται από τον Θεό άγιοι.
11)προς την εκκλησία του Θεού, που είναι στην Κόρινθο, τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους αγίους, μαζί με όλους εκείνους που σε κάθε τόπο επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,…(1 Κορινθίους 1:2)
Τα μέλη της εκκλησίας της Κορίνθου, εδώ χαρακτηρίζονται άγιοι. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και όσοι επικαλούνται το όνομα του Χριστού με καθαρή καρδιά.
12)Σε σχέση δε με τη συνεισφορά, για τις ανάγκες των αγίων, όπως διέταξα στις εκκλησίες της Γαλατίας, έτσι να κάνετε και εσείς. (1 Κορινθίους 16:1)
Υπήρχαν τοπικές εκκλησίες πιο φτωχές, γι΄ αυτό ο απόστολος Παύλος προτρέπει να συνεισφέρουν για τις ανάγκες αυτών των αγίων. Έπρεπε οι πλουσιότεροι άγιοι να βοηθούν τους φτωχότερους.
13)Τολμάει κάποιος από σας, όταν έχει μια διαφορά απέναντι στον άλλον, να κρίνεται μπροστά σε άδικους και όχι μπροστά σε αγίους; Δεν ξέρετε ότι οι άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο; (1 Κορινθίους 6:1)
Τα προβλήματα και οι διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα σε αγίους, θα πρέπει να λύνονται μπροστά σε αγίους. Και όχι στα δικαστήρια των απίστων, που δεν σέβονται τον Θεό. Μάλιστα , λέει ο απόστολος , οι άγιοι θα κρίνουν μαζί με το Χριστό τους άπιστους. Γι΄ αυτό θα πρέπει να έχουν κρίση σωστή, αφού μελετούν το Λόγο του Θεού, και αποκτούν τη σοφία του Θεού.
14)Ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού, με το θέλημα του Θεού, προς τους αγίους που είναι στην Έφεσο, και πιστούς στον Ιησού Χριστό….(Εφεσίους 1:1)
ΟΛΟΙ οι πιστοί στον Ιησού Χριστού χαρακτηρίζονται ΣΑΝ ΑΓΙΟΙ.
Εδώ μιλάει για αγίους που ζούσαν στην Έφεσο.
15)Ως χήρα να καταγράφεται εκείνη που είναι όχι λιγότερο των 60 χρόνων, η οποία να υπήρξε γυναίκα ενός άνδρα, που να έχει μαρτυρία για τα καλά της έργα, αν ανέθρεψε παιδιά, αν περιέθαλψε ξένους, αν έπλυνε πόδια αγίων, αν βοήθησε αυτούς που θλίβονται, αν συνέτρεξε σε αγαθό έργο. (1 Τιμοθέου 5:9-10)
Πάλι μιλάει για αγίους εδώ στη γη, οι οποίοι υπηρετήθηκαν και υπηρετούνται από πιστές γυναίκες.
16)για να στηρίξει τις καρδιές σας άμεμπτες στην αγιοσύνη, μπροστά στον Θεό και Πατέρα μας, στην παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με όλους τους αγίους του.
(1 Θεσσαλονικείς 3:13)
Εδώ εύχεται ο απόστολος την αύξηση κατά πάντα των αγίων του Χριστού, από τον Θεό και Πατέρα.
17)Μάλιστα, πορνεία και κάθε ακαθαρσία ή πλεονεξία ούτε να ονομάζεται ανάμεσά σας, όπως ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΑΓΙΟΥΣ. (Εφεσίους 5:3)
Εδώ ο απόστολος, συστήνει στην εκκλησία των αγίων, άγια ζωή. Γιατί . άγια ζωή αρμόζει , σε αγίους του Θεού.
18)για να θυμηθείτε τα λόγια, που προηγούμενα μιλήθηκαν από τους άγιους Προφήτες,..
(2 Πέτρου 3:2)
Όλοι οι προφήτες του Θεού , που πέρασαν απ΄ αυτή τη ζωή, χαρακτηρίζονται άγιοι.
Συμπέρασμα: Όλοι οι μετανοημένοι ,αναγεννημένοι και σωσμένοι άνθρωποι, που έχουν εμπιστευθεί την ύπαρξή τους στα χέρια του Θεού, αποτελούν την εκκλησία του Θεού και χαρακτηρίζονται από τον Θεό ΑΓΙΟΙ. Είτε μαρτύρησαν εδώ στη γη και έφυγαν στη δόξα του Θεού, είτε βρίσκονται εδώ στη γη και υπηρετούν τον Θεό, ονομάζονται από τον Θεό, και όχι από τους ανθρώπους, ΑΓΙΟΙ.

 

Προσκύνηση λειψάνων

1)Και πήρε μαζί του ο Μωϋσής τα οστά του Ιωσήφ, γιατί είχε ορκίσει με όρκο τους υιούς Ισραήλ λέγοντας. Ο Θεός βεβαίως θα σας επισκεφθεί και θα ανεβάσετε τα οστά μου μαζί σας. (Έξοδος 13:19)
Τα οστά του Ιωσήφ τα οποία ανέβασαν οι υιοί Ισραήλ από την Αίγυπτο, ΤΑ ΕΘΑΨΑΝ στην Συχέμ, σε μερίδιο αγρού που αγόρασε ο Ιακώβ από τους υιούς του Εμμώρ, πατέρα του Συχέμ, με 100 αργύρια, και έγινε κληρονομιά των υιών του Ιωσήφ. (Ι.Ναυή 24:32)
Και ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτο, και πέθανε εκεί αυτός και οι πατέρες μας.
Και μετακομίσθηκαν στη Συχέμ, ΚΑΙ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΝΗΜΑ, που ο Αβραάμ πληρώνοντας ασήμι, είχε αγοράσει από τους γιους του Εμμώρ, τον πατέρα του Συχέμ.
(Πράξεις 7:15-16)
Τα οστά των πατέρων του λαού Ισραήλ, πάρθηκαν από την Αίγυπτο, με σκοπό να μεταφερθούν ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΦΟΥΝ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ.
2)Αφού άκουσαν όλοι οι κάτοικοι της Ιαβείς-γαλαάδ, όλα όσα έκαναν οι Φιλισταίοι στον Σαούλ, σηκώθηκαν όλοι οι δυνατοί άνδρες, και σήκωσαν το σώμα του Σαούλ, και τα σώματα των υιών του και τα έφεραν στην Ιαβείς, και ΕΘΑΨΑΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΑΥΤΩΝ κάτω από μια δρυ στην Ιαβείς, και νήστεψαν 7 μέρες. (1 Χρονικών 10:11-12)
Εδώ βλέπουμε, να θάβουν τα οστά του Βασιλιά τους και των παιδιών του, και όχι να τα εκθέτουν σε προσκύνημα.
3)Τότε είπε, τι μνημείο είναι εκείνο το οποίο εγώ βλέπω; Και οι άνδρες της πόλεως είπαν προς αυτόν. Ο τάφος του ανθρώπου του Θεού, ο οποίος ήλθε από τον Ιούδα, και κήρυξε τα πράγματα αυτά, τα οποία εσύ έκανες εναντίον του θυσιαστηρίου της Βαιθήλ. Και είπε, αφήστε αυτόν, ΑΣ ΜΗ ΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ. Και διέσωσαν τα οστά αυτού, μαζί με τα οστά του προφήτη που ήλθε από την Σαμάρεια.(2 Βασιλέων 23:17-18)
Τα οστά του ανθρώπου του θεού έμειναν στη θέση τους. Δεν είχαν τη συνήθεια να προσκυνούν λείψανα εκείνη την εποχή.
Η προσκύνηση των λειψάνων ήταν κερδοφόρα εφεύρεση απατεώνων.
Όπως και η πώληση αντικειμένων κάποιων μεγάλων ηθοποιών.
4)Και πέθανε ο Ελισσαιέ, και έθαψαν αυτόν. Το επόμενο έτος τάγματα Μωαβιτών έκαναν εισβολή στη γη. Και ενώ έθαβαν κάποιον άνθρωπο, να, είδαν τάγμα, και έριξαν τον άνθρωπο στον τάφο του Ελισσαιέ, και καθώς ο άνθρωπος άγγιξε τα οστά του Ελισσαιέ, ανέζησε και στάθηκε στα πόδια του.(2 Βασιλέων 13:20-21)
Εδώ έχουμε ένα θαύμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα οστά ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ είναι θαυματουργά! Είναι ένα καλό εδάφιο, για έναν απατεώνα, ώστε να πουλάει θαυματουργά οστά σε αφελείς ¨ευσεβείς¨.
Τα οστά του Ελισσαιέ ήταν θαμμένα και όχι εκτεθειμένα.
5)Και αφού έθαψε αυτόν, μίλησε προς τους υιούς του, λέγοντας: Αφού πεθάνω, θάψτε και μένα στον τάφο, όπου τάφηκε ο άνθρωπος του Θεού. Θέστε τα οστά μου κοντά στα οστά αυτού. (1 Βασιλέων 13:31)
Τα οστά του ανθρώπου του Θεού ήταν θαμμένα.
Συμπέρασμα: Τα οστά των ανθρώπων του Θεού ήταν πάντα θαμμένα. Στις περιπτώσεις που μεταφέρθηκαν, ξαναθάφτηκαν. Δεν εκτέθηκαν ποτέ σε λαϊκό προσκύνημα.
Στην Καινή Διαθήκη , οι απόστολοι και οι πιστοί της πρώτης εκκλησίας δεν ασχολήθηκαν ποτέ με λείψανα αγίων. Η μόδα αυτή είναι κατοπινή εφεύρεση, αφελών, πλανημένων που εκμεταλλεύτηκαν απατεώνες και κερδοσκόπησαν και κερδοσκοπούν δυστυχώς ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ!!!.
Ο Θεός ποτέ δεν είχε σχέση με κερδοσκοπικές καταστάσεις. Μ΄ αυτά έχει σχέση ΜΟΝΟ Ο ΜΑΜΩΝΑΣ δηλαδή ο διάβολος.

 

Περί μνημοσύνων

1)Και καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν , ύστερα δε από αυτό είναι κρίση. (Εβραίους 9:27)
Ανάμεσα στον φυσικό θάνατο και την κρίση, δεν αναφέρει ο απόστολος, ότι πρέπει να κάνουμε μνημόσυνα ή οτιδήποτε άλλο, γι΄ αυτόν που πέθανε.
Ακόμα εδώ ο απόστολος μας πληροφορεί, ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά το φυσικό θάνατο, περιμένοντας την κρίση.
2)έχουμε, όμως, το θάρρος, και επιθυμούμε να αναχωρήσουμε μάλλον από το σώμα, και να κατοικήσουμε κοντά στο Κύριο. (2 Κορινθίους 5:8)
Οι μετανοημένοι, οι σωσμένοι, επειδή ξέρουν, ότι τους περιμένει δόξα στη παρουσία του Θεού, επιθυμούν να φύγουν από αυτή τη ζωή, που στο μεγαλύτερο μέρος της είναι κόπος, μόχθος και θλίψη.
Αν κάποιος αγαπάει τον Θεό και είναι παιδί Του, φυσικό είναι να θέλει να φύγει από τη ζωή αυτή, για να πάει να δει τον πνευματικό πατέρα του!!!
3)Δεν θέλω, να αγνοείτε, αδελφοί, για όσους έχουν κοιμηθεί (έχουν πεθάνει), για να μη λυπάστε, όπως και οι υπόλοιποι, που δεν έχουν ελπίδα. (1 Θεσσαλονικείς 4:13)
Εδώ ο απόστολος Παύλος, απευθύνεται σε πραγματικά πιστούς ανθρώπους του Θεού, που ελπίζουν, ότι φεύγοντας απ΄ αυτή τη ζωή, θα πάνε στην παρουσία του Θεού, να μη λυπούνται όπως οι υπόλοιποι άπιστοι, που δεν ελπίζουν στο Θεό και νομίζουν πως στον τάφο τελειώνουν όλα.
Ο μετανοημένος άνθρωπος, που έχει εμπιστευθεί την ύπαρξή του στα χέρια του Θεού, έχει ζωντανή σχέση με το Θεό , έχει δηλαδή αιώνια ζωή και δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον φυσικό του θάνατο.
4)Διότι εις εμέ το ζην είναι ο Χριστός και το αποθανείν κέρδος. (Φιλιππησίους 1:21)
Ο άνθρωπος που αγαπάει και υπακούει στον Λόγο του Θεού, κερδίζει και αυτή τη ζωή και την άλλη.
«Μακαρίτης» είναι μόνο ο άνθρωπος, που έφυγε από αυτή τη ζωή μετανοημένος και ελεημένος από το Θεό.
Ο κάθε αμετανόητος, που φεύγει απ΄ αυτή τη ζωή δεν είναι «Μακαρίτης» , ούτε «Συγχωρημένος» !
Αφού δεν μετανόησε σ΄ αυτή τη ζωή, πως είναι συγχωρημένος !
Αφού δεν συμφιλιώθηκε με το Θεό σ΄ αυτή τη ζωή, πως είναι μακαρίτης !
Τα μνημόσυνα είναι ανθρώπινη επινόηση και δεν συγκινούν το Θεό, για να κάνει έκπτωση στην κρίση Του.
5)Έχω μεν την επιθυμία να αναχωρήσω (να πεθάνω) και να είμαι με το Χριστό, διότι είναι πολύ καλύτερο. (Φιλιππησίους 1:23)
Εδώ ο απόστολος Παύλος λέει , ότι φεύγοντας απ΄ αυτή τη ζωή θα πάει εκεί που είναι ο Χριστός και εκεί είναι καλύτερα απ΄ ότι εδώ στη γη.
Δηλώνει με τα λόγια αυτά, πως η ζωή συνεχίζεται και μετά το φυσικό θάνατο. Αφήνουμε το σώμα μας εδώ και πάμε εκεί που επιλέξαμε σ΄ αυτή τη ζωή, στον Θεό ή στο διάβολο.
Όταν λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού φεύγει απ΄ αυτή τη ζωή και πάει αμέσως στη παρουσία του Θεού, εκεί που είναι ο Χριστός και είναι πολύ καλύτερα, τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα μνημόσυνα !
6)επειδή ξέρω, ότι εντός ολίγου θα αποθέσω το σκήνωμά μου (θα πεθάνω), καθώς και ο Κύριος Ιησούς Χριστός μου το φανέρωσε. (2 Πέτρου 1:14)
Όπως δηλώνει εδώ ο απόστολος Πέτρος, θα αποθέσουμε εδώ στη γη το σώμα μας με το φυσικό θάνατο και εμείς (η προσωπικότητά μας), θα φύγουμε στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Στον Θεό ή στο διάβολο.
Ο Θεός λέει στους δικούς του «ανάβα εδώ» (Αποκάλυψη 4:1).
Ο διάβολος απαιτεί τους δικούς του (Λουκάς 12:20)
Ένα από τους δυο κυρίους έχεις (Ματθαίος 6:24) και δεν είσαι ανεξάρτητος.
7)Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι πάλι, και θα σας παραλάβω κοντά σε μένα, για να είστε κι εσείς, όπου είμαι εγώ. (Ιωάννης 14:3)
Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ! ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ !
Αν είσαι του Χριστού, θα πας κοντά στο Χριστό, ώστε να είσαι μαζί Του για πάντα! Εσύ ο ίδιος προσωπικά. Απλώς χωρίς το γήινο σώμα αλλά με ουράνιο σώμα.
(1 Κορινθίους 15:40,48-49)
Ο άπιστος άνθρωπος, νοιώθει ένοχος, αβέβαιος, φοβισμένος και γι΄ αυτό καθιέρωσε τα μνημόσυνα, μήπως μ΄ αυτά καταφέρει να εξιλεώσει το Θεό, ώστε να μη κατακριθεί.
Λύση δεν είναι τα μνημόσυνα, αλλά η ειλικρινής ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Η επιστροφή στο Θεό, εγκαταλείποντας την αμαρτία και ζώντας σύμφωνα με το Λόγο Του.
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ !!!
Ο άνθρωπος λανθασμένα προσπαθεί, με μνημόσυνα να δικαιωθεί μπροστά στο Θεό.
Συμπέρασμα: Τα μνημόσυνα είναι ανθρώπινη επινόηση ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ.
Τα μνημόσυνα ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΗ.

 

Περί νηστείας

1)…διδασκαλίες δαιμονίων, διαμέσου της υπόκρισης ψευδολόγων,…οι οποίοι εμποδίζουν τον γάμο, ΠΡΟΣΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΦΑΓΗΤΆ, τα οποία ο Θεός τα έκτισε για να τα παίρνουν με ευχαριστία οι πιστοί κι εκείνοι που γνώρισαν την αλήθεια.(1 Τιμοθέου 4:1-3)
Η αποχή από ορισμένα φαγητά , ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑ! Αντίθετα ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΗ! Όπως το αναφέρει εδώ απόστολος Παύλος δια του Αγίου Πνεύματος.
Η αλλαγή φαγητού δεν έχει καμία σχέση με νηστεία. Νηστεία σημαίνει ΝΗΣΤΙΚΟΣ.(Ματθαίου 4:2)
2)Και είπε, ενώ ακόμα ζούσε το παιδί, ΝΗΣΤΕΨΑ ΚΑΙ ΕΚΛΑΨΑ, διότι είπα, ποιος ξέρει; ίσως ο Θεός με ελεήσει, και ζήσει το παιδί. Αλλά τώρα πέθανε, γιατί να νηστεύω; μήπως μπορώ να το επαναφέρω στη ζωή; Εγώ θα πάω προς αυτό, αυτό δεν θα επιστρέψει σε μένα. (2 Σαμουήλ 12:22-23)
Νηστεία με αίτημα: Να μη πεθάνει το παιδί του.
3)Και φοβήθηκε ο Ιωσαφάτ, και άρχισε να εκζητεί τον Κύριο, και ΚΗΡΥΞΕ ΝΗΣΤΕΙΑ…για να ζητήσουν βοήθεια από τον Κύριο…(2 Χρονικών 20:1-4)
Νηστεία με αίτημα: Να τους ελευθερώσει από εχθρικό κίνδυνο.
4)Τότε ΚΗΡΥΞΑ ΕΚΕΙ ΝΗΣΤΕΙΑ κοντά στο ποταμό Ααβά , ταπεινωθήκαμε μπροστά στο Θεό μας, για να ζητήσουμε απ΄ Αυτόν ευθεία οδό(σωστή ζωή), για μας και τα παιδιά μας..(Εσδρας 8:21)
Νηστεία με αίτημα: Να ζητήσουν «ευθεία οδό» από το Θεό.
5)Και την εικοστή τέταρτη μέρα αυτού του μήνα μαζεύτηκαν οι υιοί Ισραήλ ΜΕ ΝΗΣΤΕΙΑ και με σάκους, και με χώμα…Και χωρίστηκε το σπέρμα του Ισραήλ από πάντων των ξένων.. ξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους και τις αμαρτίες των πατέρων τους. (Νεεμίας 9:1-2)
Νηστεία με αίτημα:Να δεχτεί ο Θεός την εξομολόγησή τους, για την αμαρτία που έκαναν και αναμείχθηκαν με άλλους λαούς.
6)Και σε όλες τις επαρχίες, όπου έφτασε η επιστολή του βασιλιά και το διάταγμά του, υπήρχε μεγάλο πένθος μεταξύ των Ιουδαίων , ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑ, και θρήνος, …(Εσθήρ 4:3,3:9)
Νηστεία με αίτημα: Να μη επιτρέψει ο Θεός να εξολοθρευτούν . επειδή ήταν Ιουδαίοι.
7)Πήγαινε, μάζεψε όλους τους Ιουδαίους που βρίσκονται στα Σούσα, ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΨΤΕ για μένα, ΚΑΙ ΜΗ ΦΑΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΠΙΕΙΤΕ τρεις μέρες, νύχτα και μέρα…(Εσθήρ 4:16)
Νηστεία με αίτημα: Να προστατέψει ο Θεός τη βασίλισσα Εσθήρ , καθώς θα παρουσιαζόταν παράνομα στο βασιλιά.
8)Εγώ δε, όταν αυτοί ήταν σε θλίψη, ντυνόμουν σάκο, ταπείνωσα ΜΕ ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ…(Ψαλμός 35:13)
Νηστεία με αίτημα : Να ελευθερώσει ο Θεός από θλίψη συνανθρώπους.
9)Και έκλαψα ταλαιπωρώντας ΜΕ ΝΗΣΤΕΙΑ την ψυχή μου…ας ελευθερωθώ από αυτούς που με μισούν…(Ψαλμός 69:10,14)
Νηστεία με αίτημα: Ο Θεός να τον ελευθερώσει από τους ανθρώπους που τον μισούσαν.
10) Ιδού, την ημέρα ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΣΑΣ ευρίσκετε ηδονή, και καταθλίβετε όλους τους μισθωτούς σας. Ιδού ΝΗΣΤΕΥΕΤΕ για δίκες και έριδες, και γρονθίζετε ασεβώς. Μη νηστεύετε, καθώς την σήμερον, για να ακουστεί άνωθεν η φωνή σας.. ΤΕΤΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΩ ΔΙΑΛΕΞΑ; (Ησαϊας 58:3-9)
Δεν διαλέγουμε εμείς τον τρόπο της νηστείας, αλλά ο Θεός. Νηστείες που είναι επινόηση δική μας , δεν είναι δεκτές από το Θεό.
11)Επειδή αγάπησαν να πλανώνται,….Και είπε Κύριος προς εμέ , μη προσεύχεσαι υπέρ του λαού αυτού για καλό. ΚΑΙ ΕΑΝ ΝΗΣΤΕΨΟΥΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΣΑΚΟΥΣΩ ΤΗ ΚΡΑΥΓΗ ΤΟΥΣ,…(Ιερεμίας 14:10-12)
Όταν αγαπάς και παραμένεις στη πλάνη, η νηστεία σου δεν είναι δεκτή από το Θεό.
12)Και έστρεψα το πρόσωπό μου προς Κύριο το Θεό, για να κάνω προσευχή και δεήσεις ΜΕ ΝΗΣΤΕΙΑ, και σάκο και σποδό , και δεήθηκα προς Κύριο το Θεό μου, και ξομολογήθηκα και είπα,…(Δανιήλ 9:3-4)
Νηστεία με αίτημα: Να γίνει δεκτή η εξομολόγησή του από το Θεό.
13)Και τώρα δια τούτο, λέγει Κύριος ,επιστρέψατε προς εμέ με όλη την καρδιά σας, ΚΑΙ ΜΕ ΝΗΣΤΕΙΑ, και με κλάμα και με πένθος. Και διαρρήξτε τις καρδιές σας, και όχι τα ρούχα σας, και επιστρέψτε προς Κύριο το Θεό σας, γιατί είναι ελεήμων και οικτίρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και μεταμελούμενος για το κακό. (Ιωήλ 2:12-13)
Νηστεία με αίτημα: Αποκατάσταση μπροστά στο Θεό.
14)Και οι άνδρες της Νινευή πίστεψαν στο Θεό, και κήρυξαν ΝΗΣΤΕΙΑ, και ντύθηκαν σάκους, από τον μεγαλύτερο μέχρι και τον μικρότερο. (Ιωνάς 3:5)
Νηστεία με αίτημα : Ο Θεός να μη καταστρέψει τη Νινευή εξαιτίας της αμαρτωλότητάς τους.
15)Και αφού ΝΗΣΤΕΨΕ σαράντα ημέρες και σαράντα νύχτες, ΕΠΕΙΤΑ ΠΕΙΝΑΣΕ .
(Ματθαίος 4:2)
Νηστεία όπως φαίνεται εδώ στην περίπτωση του Χριστού, σημαίνει ΝΗΣΤΙΚΟΣ και όχι αλλαγή φαγητού.
16)Τότε, έρχονται σ΄ αυτόν οι μαθητές του Ιωάννη λέγοντας: Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ συχνά, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν;
Και ο Ιησούς είπε σ΄ αυτούς: Μήπως μπορούν οι γιοι του νυμφώνα ΝΑ ΠΕΝΘΟΥΝ , ενόσω είναι ο νυμφίος μαζί τους; (Ματθαίος 9:14-15)
Νηστεία σημαίνει πένθος.
17)τούτο, μάλιστα ,το γένος δεν βγαίνει, παρά μονάχα ΜΕ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΉ. (Ματθαίος 17:21)
Νηστεία με αίτημα: Την απελευθέρωση ατόμου από δαιμόνιο.
18)Και ο Κορνήλιος είπε: Εδώ και τέσσερις ημέρες ήμουν ΣΕ ΝΗΣΤΕΙΑ μέχρι αυτή τη ώρα, και την ένατη ώρα προσευχόμουν στο σπίτι μου…(Πράξεις 10:30)
Νηστεία και προσευχή με αίτημα: Την εκζήτηση του Θεού για σωτηρία.
19)Κι ενώ χειροτόνησαν σ΄ αυτούς πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία, αφού προσευχήθηκαν ΜΕ ΝΗΣΤΕΙΕΣ, τους αφιέρωσαν στον Κύριο, στον οποίο είχαν πιστέψει.
(Πράξεις 14:23)
Νηστεία με αίτημα: Να δώσει ο Θεός σοφία, σύνεση, υπομονή κ.λ.π στους νέους πρεσβυτέρους κάθε τοπικής εκκλησίας.
20)Και επειδή πέρασε αρκετός καιρός, και το θαλάσσιο ταξίδι ήταν επικίνδυνο, μια και είχε περάσει κιόλας Η ΝΗΣΤΕΙΑ …ο Παύλος παρακαλούσε όλους ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΤΡΟΦΗ λέγοντας: Σήμερα για 14 ημέρες προσδοκώντας, ΠΑΡΑΜΕΙΝΑΤΕ ΝΗΣΤΙΚΟΙ, και δεν φάγατε τίποτα. (Πράξεις 27:9,33)
Νηστεία με αίτημα: Την προστασία του Θεού στην θαλασσοταραχή.
Εδώ πάλι φαίνεται ότι νηστεία σημαίνει ΝΗΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΡΩΩ ΤΙΠΟΤΑ.
21)ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΤΡΩΓΑΝ , παίρνοντας ο Ιησούς το ψωμί, και αφού το ευλόγησε, έκοψε, και έδινε στους μαθητές, και είπε: Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου…
(Ματθαίος 26:26-27)
Εδώ φαίνεται πως η μεταλαβιά ΔΕΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΝΗΣΤΕΙΑ.
Η νηστεία πριν από την μεταλαβιά είναι ΠΛΑΝΗ.
Συμπέρασμα: Η νηστεία γίνεται από τον πιστό προς το Θεό, όταν υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα. Είναι μια έντονη αίτηση από το Θεό, σε κάποια σοβαρή ανάγκη.
Γίνεται με αποχή από όλα τα φαγητά, όπως το είδαμε στα παραπάνω εδάφια.
Νηστεία με αλλαγή διαιτολογίου, ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΗ.

 

Δόγματα της Αγίας Γραφής(Δόγματα των αποστόλων)

“Καθώς λοιπόν πορεύονταν μέσα από τις πόλεις, τους παράδιναν [εντολές] να φυλάγουν τα δόγματα τα εγκεκριμένα από τους αποστόλους και [τους] πρεσβυτέρους που [ήταν] στα Ιεροσόλυμα.” (Πραξ. 16:4)

Όποιος πιστεύει τα παρακάτω δόγματα, είναι αληθινά χριστιανός!
1)Ο Θεός είναι πνεύμα.(Ιωαν. 4:24)
2)Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο δια του λόγου(Υιού) και τον στόλισε δια του Πνεύματος(Άγιο Πνεύμα).(Γεν. 1:3,6,9,11,14,20,24,26, Ιωαν. 1:3, Ιώβ 26:13)
3)Όποιος δέχεται τον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού, γεννιέται από τον Θεό πνευματικά και στο εξής είναι παιδί του Θεού.(Ιωαν. 1:12-13)
4)Ο Χριστός θυσιάστηκε για μένα.(1 Κορ. 5:7)
5)Όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη και επαρκής για την τελειοποίηση των πιστών του Χριστού.(2 Τιμ. 3:16-17)
6)Με την ανυπακοή του Αδάμ, προστέθηκε στην ανθρώπινη φύση και η “σάρκα” την οποία κληρονόμησε όλο το ανθρώπινο γένος. Συνεπώς και σε μένα. Άρα είμαι αμαρτωλός από την φύση μου.(Ρωμ. 5:19)
7)Πάντες ήμαρτον δηλαδή όλοι είναι αμαρτωλοί.(Ρωμ. 3:23)
8)Με την υπακοή μου στον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, στα μάτια του Θεού-Πατέρα είμαι δίκαιος.(Ρωμ. 5:19)
9)Με αγάπησε γι΄ αυτό και έστειλε τον Υιό Του, να σταυρωθεί για μένα, ώστε να μη χαθώ στον αιώνιο θάνατο, αλλά να σωθώ και να αποκτήσω αιώνια ζωή.(Ιωαν. 3:16)
10)Επειδή πιστεύω στον Υιό του Θεού(Ιησού Χριστό) δεν θα περάσω από κρίση.(Ιωαν. 3:18)
11)Επειδή πιστεύω στον Υιό του Θεού(Ιησού Χριστό), έχω ζωή αιώνια.(Ιωαν. 6:47)
12)Πιστεύω ότι ο Χριστός κατέβηκε από τον Ουρανό, ενώ ο Ιησούς είναι από τη γη.(Ιωαν. 6:41)
13)Επειδή πιστεύω στον Υιό του Θεού(Ιησού Χριστό), εκτός του ότι έχω αιώνια ζωή, θα με αναστήσει την τελευταία ημέρα ο Υιός.(Ιωαν. 6:40)
14)Οι πιστοί θα αναστηθούν για τη ζωή, ενώ οι άπιστοι για την κρίση.(Ιωαν. 5:29)
15)Επειδή πιστεύω στον Υιό του Θεού(Ιησού Χριστό), μετέβηκα από τον αιώνιο θάνατο στην αιώνια ζωή.(Ιωαν. 5:24)
16)Επειδή ο Θεός είναι Πατέρας μου, οφείλω να τον προσκυνώ με το πνεύμα μου μέσα στην αλήθεια.(Ιωαν. 4:23)
17)Ο άνθρωπος δικαιώνεται από τον Θεό δια της πίστεώς του.(Ρωμ. 3:28,5:1)
18)Όποιος άνθρωπος δικαιώνεται από τον Θεό δια της πίστεως, έχει πλέον ειρηνικές σχέσεις με τον Θεό.(Ρωμ. 5:1)
19)Αφού διακιωθεί ο άνθρωπος από το Θεό δια της πίστεως του, συμφιλιώνεται πλέον με τον Θεό.(Ρωμ. 5:10)
20)Αν ο άνθρωπος δεν αναγεννηθεί από τον Θεό, δεν μπορεί να μπει στην βασιλεία των Ουρανών.(Ρωμ. 3:3,5,7)
21)Χωρίς μετάνοια ο άνθρωπος χάνεται στον αιώνιο θάνατο.(Λουκ. 13:5)
22)Την απολύτρωσή μου την πλήρωσε ο Χριστός με το τίμιο αίμα του και δεν πλήρωσα τίποτα, αλλά την πήρα εντελώς δωρεάν.(Ρωμ. 3:24-26, 1 Πετρ. 1:18-19)
23)Το βάπτισμα στο νερό, είναι μαρτυρία αγαθής συνείδησης, αφού προηγήθηκε η πνευματική αναγέννηση μέσα μου δηλαδή η “άνωθεν γέννηση”.(1 Πετρ. 3:21)
24)Ένας είναι ο Κύριος, μια είναι η πίστη, ένα είναι το βάπτισμα.(Εφεσ. 4:5)
25)Σήμερα παραβλέπει ο Θεός την άγνοια του ανθρώπου και τον καλεί σε μετάνοια, όπου και αν βρίσκεται, όποια θρησκεία και αν έχει, για να τον σώσει, διότι καμία θρησκεία δεν σώζει τον άνθρωπο.(Πραξ. 17:30)
26)Έχει οριστεί ημέρα κρίσεως των απίστων για τις αμαρτίες τους, όπως ορίζονται δικάσιμες στα δικαστήρια για τις παραβάσεις.(Πραξ. 17:31)
27)Ο θεός του κόσμου αυτού(διάβολος), τυφλώνει πνευματικά τους απίστους, για να μη μπορέσει το φως του Ευαγγελίου να τους φωτίσει.(2 ΚΟρ. 4:4)
28)Ο Θεός ετοιμάζει νέα δημιουργία για τους λυτρωμένους του.(Αποκ. 21:1-5, Ιωαν. 14:1-3)
29)Μόνο οι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, θα μπουν στη βασιλεία του Θεού.(Αποκ. 21:27)

 

Απαραίτητος ο Αυτοέλεγχος

►Στέκομαι στην αληθινή πίστη;
2Κορ. 13:5 Εαυτούς εξετάζετε αν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. Η δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν υμίν; εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατά τι.
►Έχω ελευθερωθεί από κάθε αμαρτία;
Ρωμ. 6:7 διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας.
►Μήπως συμμορφώνομαι με τον κόσμο;
Ρωμ. 12:2 και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.
►Συμφωνεί η ζωή μου με την ομολογία μου;
Τίτ. 1:16 Ομολογούν ότι γνωρίζουν τον Θεό, με τα έργα όμως αρνούνται, βδελυκτοί όντες και απειθείς και εις παν έργον αγαθόν αδόκιμοι.
►Μήπως αγαπώ τον κόσμο;
1Ιωάν. 2:15 Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ•
►Έχω συνεχή κοινωνία με τον πατέρα μου;
1Θεσ. 5:17 αδιαλείπτως προσεύχεστε,…
►Ακολουθώ τα ίχνη του Χριστού;
1Πέτ. 2:21 Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ υμών, αφήνων παράδειγμα εις υμάς δια να ακολουθήστε τα ίχνη αυτού•
►Έχω καλή διαγωγή στο περιβάλλον μου;
1Πέτ. 2:12 να έχετε καλή τη διαγωγή σας μεταξύ των εθνών, ίνα ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν ίδωσιν αυτά, δοξάσωσι τον Θεό εν τη ημέρα της επισκέψεως.
►Μήπως κρατώ παλιές μου συνήθειες;
1Πέτ. 1:14 ως τέκνα υπακοής μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχατε εν αγνοία υμών,…
►Κρατώ καθημερινά τον εαυτό μου άγιο;
1Θεσ. 4:4 να εξεύρει έκαστος υμών να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμώ και τιμή,
1Ιωάν. 3:3 Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ’ αυτόν καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός.
►Μήπως συμπεριφέρομαι με προσωποληψία;
Ιακ. 2:1 Αδελφοί μου, μη έχετε με προσωποληψίας την πίστη του δοξασμένου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
►Ζω με την ευσέβεια που αρμόζει σε άγιο;
2Τιμ. 3:12 Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσιν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσι διωχθή.
►Είμαι καθημερινά ευγνώμων στο Θεό;
Κολ. 3:15 Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν ταις καρδίαις υμών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα• και γίνεστε ευγνώμονες.
►Είμαι το άλας στο περιβάλλον μου;
Ματθ. 5:13 Σεις είσθε το άλας της γης• εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστή; εις ουδέν πλέον χρησιμεύει ειμή να ριφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων.
►Είμαι φως στο περιβάλλον μου;
Ματθ. 5:14 Σεις είσθε το φως του κόσμου• πόλης κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί•
►Έχω άγχος για τα καθημερινά αναγκαία αγαθά;
Ματθ. 6:26 Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκες, και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά• σεις δεν είσθε πολύ ανώτεροι αυτών;
►Συμπεριφέρομαι καθημερινά με σύνεση;
Ματθ. 15:16 Και ο Ιησούς είπε• Έτι και σεις ασύνετοι είσθε;
►Αυτά που εκφράζω καθημερινά ποίου πνεύματος είναι;
Λουκ. 9:55 Στραφείς δε επέπληξε αυτούς και είπε• δεν εξεύρετε ποίου πνεύματος είσθε σείς•
►Μήπως με ικανοποιεί η αυτοδικαίωση;
Λουκ. 16:15 Και είπε προς αυτούς• Σεις είσθε οι δικαιώνοντες εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων, ο Θεός όμως γνωρίζει τας καρδίας σας• διότι εκείνο, το οποίον μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλό, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού.
►Θυμάμαι τη γυναίκα του Λώτ για να μη κοιτάω πίσω;
Λουκ. 17:32 Ενθυμείσθε την γυναίκα του Λωτ.
►Νοιώθω πραγματικά μαθητής του Χριστού;
Ιωάν. 8:31 Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις αυτόν• Εάν σεις μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου,…
►Είμαι της θεωρίας ή της πράξης;
Ιωάν. 13:17 Εάν εξεύρητε ταύτα, μακάριοι είσθε εάν κάμνητε αυτά.
►Επιθυμώ να πάω εκεί που είναι ο Χριστός;
Ιωάν. 14:3 και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ.
►Νοιώθω φίλος του Χριστού;
Ιωάν. 15:14 Σεις είσθε φίλοι μου, εάν κάμνητε όσα εγώ σας παραγγέλλω.
►Νοιώθω ότι δεν είμαι εκ του κόσμου;
Ιωάν. 15:19 Εάν ήσθε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελεν αγαπά το ιδικόν του• επειδή όμως δεν είσθε εκ του κόσμου, αλλ’ εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, διά τούτο σας μισεί ο κόσμος.
►Νοιώθω νεκρός για την αμαρτία ή ακόμα την ανέχομαι;
Ρωμ. 6:11 Ούτω και σεις φρονείτε εαυτούς ότι είσθε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.
►Είμαι της σάρκας ή του Αγίου Πνεύματος;
Ρωμ. 8:9 Σεις όμως δεν είσθε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοική εν υμίν. Αλλ’ εάν τις δεν έχη το Πνεύμα του Χριστού, ούτος δεν είναι αυτού.
►Είμαι συνεργός του Θεού στο λυτρωτικό του έργο;
1Κορ. 3:9 Διότι του Θεού είμεθα συνεργοί• σεις είσθε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή.
►Το σώμα μου είναι ναός του Θεού;
1Κορ. 3:16 Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν;
►Ξεκίνησα καλά, τώρα που βρίσκεμαι πνευματικά;
Γαλ. 3:3 τόσον ανόητοι είσθε; αφού ηρχίσατε με το Πνεύμα, τώρα τελειώνετε με την σάρκα;
►Νοιώθω πληρότητα μέσα στο Χριστό;
Κολ. 2:10 και είσθε πλήρεις εν αυτώ, όστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας,

 

Ματιές στην αιωνιότητα!

1)Ο νέος κόσμος, με νέα στοιχεία.(Αποκ. 21:3-6)
2)Ο καινούριος λαός του Θεού!(Αποκ. 21:23-27)
3)Πρόσωπο με πρόσωπο μπροστά στο Θεό! Μοναδική απασχόληση, η λατρεία του Θεού!(Αποκ. 22;3-5)
4)Με εκπλήξεις πολλές απο τον Θεό!(Α΄Κορ. 2:9)
5)Η νέα δημιουργία! Όλα τα θλιβερά αυτής της γης θα ξεχαστούν για πάντα!(Ησ. 65:17-19)
6)Με νέο φως!(Ησ. 60:19)
7)Σε νέα οικήματα, μαζί με τον Χριστό για πάντα!(Ιωαν. 14:2)
8)Ανάμασα σε αγγέλους και πνεύματα δικαίων, που είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο της ζωής! Πραγματικό πανηγύρι!(Εβρ. 12:23)
9)Ο Κύριος στο θρόνο του και η στρατιά αγγέλων και πιστών γύρω Του!(Α΄Βασ. 22:19)
10)Θα έρθει η ώρα των δικαίων!(Ματθ. 13:43)
11)Η βασιλεία των Ουρανών είναι έτοιμη και μας περιμένει!(Ματθ. 25:34)
12)Μας περιμένει ο Χριστός στο Ουράνιο τραπέζι!(ματθ. 26:29)
13)Μας περιμένει περιβάλλον χαράς!(Ματθ. 25:21)
14)Θα είμαστε “ως άγγελοι” στον Ουρανό!(Ματθ. 22:30)
15)Έχουμε Ουράνια περιουσία, που μας περιμένει!(Εβρ. 10:34)
16)Στη νέα δημιουργία, θα κυριαρχεί δικαιοσύνη! Όχι όπως εδώ που κυριαρχεί η αδικία!(Β΄Πετρ. 3:13)
17)Παιδιά Θεού τώρα, όμοιοι μ΄Αυτόν εκεί!(Α΄Ιωαν. 3:2)
18)Άλλος “αιώνας”, ούτε θάνατος πλέον! Ισάγγελοι!(Λουκ. 20:34-36)
19)Θα δούμε τον Άβελ, τον Αβραάμ, τον Δαβίδ,…,τον Παύλο,..(Λουκ. 20:38)
20)Ωραιοτάτη κληρονομία για τους εκλεκτούς της γης!(ψαλμ. 16:6)
21)Ειρηνικό το νέο περιβάλλον!(ψαλμ. 37:11)
22)Η νέα δημιουργία θα είναι η μόνιμη κατοικία μας!(ψαλμ. 37:11)
23)Θα μας δοθεί νέο Ουράνιο πνευματικό “σώμα”!(Β΄Κορ. 5:1-4)
24)Η λαχτάρα μας καθώς σκεφτόμαστε τον Ουρανό, πρέπει να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα!(Β΄Κορ. 5:8)
25)Στο νέο περιβάλλον θα υπάρχει Δικαιοσύνη-Ειρήνη-Ασφάλεια-Ησυχία!(Ησ. 32:17-18)
26)Άσμα νέο, πανηγύρι χαράς και ευφροσύνη καρδιάς!(Ησ. 30:29)
27)Εδώ πολλά Έθνη, αλλά εκεί ένα Έθνος. Εδώ πολλές φυλές, αλλά εκεί μια φυλή. Εδώ πολλές γλώσσες, αλλά εκεί μια γλώσσα!(Αποκ. 7:9-12)
28)Ανάγκες τέλος! Δάκρυα τέλος! Λατρεία ναί!(Αποκ. 7:15-17)
29)Νέο τραγούδι!(Αποκ. 5:9)
30)Μάκάριος όποιος φάγει άρτον στη βασιλεία των Ουρανών!(Λουκ. 14:15)
31)Είμαστε από τώρα πολίτες του Ουρανού, το έχουμε συνειδητοπιήσει;(Φιλιπ. 3:20)
32)Σώμα ταπεινώσεως εδώ, σώμα ένδοξο εκεί!(Φιλιπ. 3:21)
33)Θα είμαστε ο έπαινος της δόξης του Χριστού!(Εφεσ. 1:12)
34)Το Άγιο Πνεύμα θα σκορπίζει ειρήνη και χαρά στο Ουράνιο περιβάλλον! Όπως στολίζει τη ζωή μας εδώ στη γη, θα στολίζει τη ζωή μας και στον Ουρανό!(Ρωμ. 14:17)
35)Απασχόλησή μας στη δόξα του Ουρανού, να γνωρίζουμε τον Κυριό μας όλο και πιο πολύ!(Ωσηέ 6:3)

 

Παράδοξα της Βίβλου!

Μα υπάρχουν παράδοξα στην Βίβλο; Όχι, γιατί η Βίβλος περιέχει μόνο άγιες, και ευλογημένες αλήθειες του θεού. Ναι, γιατί η δική μας φιλοσοφία ζωής είναι τόσο αντίθετη, που βλέπουμε ανάποδα και σαν παράδοξες, τις θέσεις της Βίβλου.
Να μερικά παράδοξα:
1)Για να υψωθούμε, πρέπει να ταπεινωθούμε. (Ματθ. 18:4)
2)Για να γίνουμε πρώτοι, πρέπει να γίνουμε τελευταίοι. (Ματθ. 9:35)
3)Για να γίνουμε σοφοί, πρέπει να γίνουμε μωροί. (1 Κορ. 3:18)
4)Για να νικήσουμε, πρέπει να παραδοθούμε. (Ματθ. 5:39)
5)Για να ζήσουμε, πρέπει να πεθάνουμε. (Ιωαν. 12:23,25)
6)Για να σώσουμε τη ζωή μας, πρέπει να τη χάσουμε. (Ματθ. 10:39)
7)Για να πάρουμε , πρέπει να δώσουμε. (Παροιμ. 11:23,25)

 

Top