Προειδοποιήσεις

1.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Στήθι, ήλιε, επί την Γαβαών, και συ, σελήνη, επί την φάραγγα Αιαλών;" (Ι.Ναυή 10:12)

Σαμψών
Ι.Ναυή
Γεδεών

2.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Μη με απορρίψης από του προσώπου σου· και το πνεύμα το άγιόν σου μη αφαιρέσης απ' εμού." (Ψαλμός 51:11)

Σολομώντας
Ι.Ναυή
Δαβίδ

3.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν τον Σωτήρα μου," (Λουκάς 1:46-47)

Άννα
Μαριάμ
Μαγδαλινή

4.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: " τρίς θέλεις με απαρνηθή·" (Ματθαίος 26:75)

Ιησούς
Ιακώβ
Ιωάννης

5.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε." (Λουκάς 5:8)

Ιωσήφ
Αβραάμ
Πέτρος

6.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Με εύρηκας, εχθρέ μου;" (1 Βασσιλέων 21:20)

Ηλίας
Αχαάβ
Αμάν

7.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "είμαι βραδύστομος και βραδύγλωσσος." (Έξοδος 4:10)

Ιακώβ
Λώτ
Μωυσής

8.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: " Έρχεται ο ισχυρότερός μου οπίσω μου" (Μάρκος 1:7)

Ιωάννης
Ιώβ
Ιακώβ

9.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθης υπό την στέγην μου" (Ματθαίος 8:8)

Πέτρος
Ζακχαίος
Εκατόνταρχος

10.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Διδάσκαλε αγαθέ, τι να πράξω διά να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον;" (Λουκάς 18:18)

Μαρία
Άρχοντας
Ευνούχος

11.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε." (2 Κορινθίους 13:5)

Πέτρος
Παύλος
Βαρνάβας

12.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: " μετανοείτε και πιστεύετε εις το ευαγγέλιον." (Μάρκος 1:15)

Πέτρος
Παύλος
Ιησούς

13.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Πρέπει να πειθαρχώμεν εις τον Θεόν μάλλον παρά εις τους ανθρώπους." (Πράξεις 5:29)

Παύλος
Θωμάς
Πέτρος

14.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "μη φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ;" (Γένεση 4:9)

Άβελ
Κάιν
Λάβαν

15.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Διότι εξεύρω ότι ζη ο Λυτρωτής μου, και θέλει εγερθή εν τοις εσχάτοις καιροίς επί της γής· και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρή, πάλιν με την σάρκα μου θέλω ιδή τον Θεόν· τον οποίον αυτός εγώ θέλω ιδεί, και θέλουσι θεωρήσει οι οφθαλμοί μου, και ουχί άλλος·" (Ιωβ 19:25-27)

Μωυσής
Παύλος
Ιώβ

16.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ· και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου." (Ψαλμός 51:10)

Δαβίδ
Σολομώντας
Ιώβ

17.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε. Η δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν υμίν; εκτός εάν ήσθε αδόκιμοι κατά τι." (2 Κορινθίους 13:5)

Ιάκωβος
Παύλος
Ιούδας

18.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "πως να πράξω τούτο το μέγα κακόν, και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού;" (Γένεση 39:9)

Ιακώβ
Χάλεβ
Ιωσήφ

19.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ του Θεού, και τα κακά δεν θέλομεν δεχθή;" (Ιώβ 2:10)

Ιώβ
Ωσηέ
Ζαχαρίας

20.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Την αμαρτίαν μου εφανέρωσα προς σε, και την ανομίαν μου δεν έκρυψα· είπα, Εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθή τας παραβάσεις μου· και συ συνεχώρησας την ανομίαν της αμαρτίας μου." (Ψαλμός 32:5)

Αμώς
Δαβίδ
Ιωήλ

21.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ο κρύπτων τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευοδωθή· ο δε εξομολογούμενος και παραιτών αυτάς θέλει ελεηθή." (Παροιμίες 28:13)

Ναούμ
Σαμουήλ
Σολομώντας

22.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον." (Ρωμαίους 12:2)

Παύλος
Έσδρας
Ιεζεκιήλ

23.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον." (Ρωμαίους 12:2)

Παύλος
Έσδρας
Ιεζεκιήλ

24.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Την οδόν της αληθείας εξέλεξα· προ οφθαλμών μου έθεσα τας κρίσεις σου." (Ψαλμός 119:30)

Ιωνάς
Αββακούμ
Δαβίδ

25.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού; δύνασαι να διατάξης τας επιρροάς αυτού επί την γην;" (Ιώβ 38:33)

Ιώβ
Θεός
Δαβίδ

26.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας." (1 Ιωάννη 1:9)

Ιωάννης
Θωμάς
Βαρνάβας

27.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "σεις μεν εβουλεύθητε κακόν εναντίον μου· ο δε Θεός εβουλεύθη να μεταστρέψη τούτο εις καλόν, διά να γείνη καθώς την σήμερον, ώστε να σώση την ζωήν πολλού λαού· " (Γένεση 50:19-20)

Ιακώβ
Ιωσήφ
Σοφονίας

28.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Μη με ανάγκαζε να σε αφήσω, διά να αναχωρήσω απ' όπισθέν σου· διότι όπου αν συ υπάγης, και εγώ θέλω υπάγει· και όπου αν συ παραμείνης, και εγώ θέλω παραμείνει· ο λαός σου, λαός μου, και ο Θεός σου, Θεός μου· " (Ρουθ 1:16)

Σάρρα
Άννα
Ρουθ

29.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ζη Κύριος, και ευλογημένον το φρουριόν μου· και ας υψωθή ο Θεός της σωτηρίας μου·" (Ψαλμός 18:46)

Αββακούμ
Αβδιού
Δαβίδ

30.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Διότι εις εμέ το ζην είναι ο Χριστός και το αποθανείν κέρδος." (Φιλιππησίους 1:21)

Παύλος
Ιωάννης
Ιώβ

31.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "διότι ο Θεός εμαλάκωσε την καρδίαν μου, και ο Παντοδύναμος με κατέπληξεν·" (Ιώβ 23:16)

Αβραάμ
Ιώβ
Μωυσής

32.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: " Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ." (Λουκάς 18:13)

Φαρισαίος
Τελώνης
Βαρτίμαιος

33.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμήσαι αυτόν; ή ο υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησαι αυτόν;" (Ψαλμός 8:4)

Ναούμ
Εκκλησιαστής
Δαβίδ

34.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Πλην εκείνα, τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν διά τον Χριστόν· μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία διά το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, διά τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα διά να κερδήσω τον Χριστόν" (Φιλιππησσίους 3:7-8)

Μάρκος
Παύλος
Λουκάς

35.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Διά του πνεύματος αυτού εκόσμησε τους ουρανούς·" (Ιώβ 26:13)

Ιώβ
Δαβίδ
Ιωνάς

36.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Δίδαξόν με να κάμνω το θέλημά σου· διότι συ είσαι ο Θεός μου· το πνεύμά σου το αγαθόν ας με οδηγήση εις οδόν ευθείαν." (Ψαλμός 143:10)

Ζαχαρίας
Μιχαίας
Δαβίδ

37.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχησθε από της πορνείας, " (1 Θεσσαλονικείς 4:3)

Βαρνάβας
Παύλος
Ιάκωβος

38.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Τους καιρούς λοιπόν της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλλει εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι," (Πράξεεις 17:30)

Παύλος
Φίλιππος
Ιάκωβος

39.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. " (1 Ιωάννη 1:3)

Ιάκωβος
Ανδρέας
Ιωάννης

40.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Αλλ' όμως θέλω λαλήσει προς τον Παντοδύναμον, και επιθυμώ να διαλεχθώ μετά του Θεού." (Ιώβ 13:3)

Λώτ
Ιώβ
Ιωνάς

41.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ρύακας υδάτων κατεβίβασαν οι οφθαλμοί μου, επειδή δεν φυλάττουσι τον νόμον σου." (Ψαλμός 119:136)

Ιερεμίας
Δαβίδ
Αββακούμ

42.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Εις σε, εις σε μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα·" (Ψαλμός 51:4)

Αμώς
Δανιήλ
Δαβίδ

43.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την καρδίαν σου· διότι εκ ταύτης προέρχονται αι εκβάσεις της ζωής." (Παροιμίες 4:23)

Σολομώντας
Μωυσής
Ησαϊας

44.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "επειδή εγώ έμαθον να ήμαι αυτάρκης εις όσα έχω." (Φιλιππησίους 4:11)

Ιάκωβος
Πέτρος
Παύλος

45.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί· ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφήρεσεν· είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον." (Ιώβ 1:21)

Ιώβ
Μιχαίας
Ιωήλ

46.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Επί τον Θεόν βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου· εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου." (Ψαλμός 62:1)

Αβραάμ
Δανιήλ
Δαβίδ

47.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Πλανάσθε μη γνωρίζοντες τας γραφάς μηδέ την δύναμιν του Θεού." (Ματθαίος 22:29)

Παύλος
Ιησούς
Ιωάννης

48.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: " Ο Κύριός μου και ο Θεός μου." (Ιωάννης 20:28)

Ηλίας
Ααρών
Θωμάς

49.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Έξευρε λοιπόν, ότι ο Θεός απαιτεί από σου ολιγώτερον της ανομίας σου." (Ιώβ 11:6)

Αγγαίος
Ιώβ
Πέτρος

50.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανόν και την γην." (Ψαλμός 121:2)

Δαβίδ
Ιωνάς
Αμώς

51.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Πάντα τα έργα υμών ας γίνωνται εν αγάπη." (1 Κορινθίους 16:14)

Σαμουήλ
Ματθαίος
Παύλος

52.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "διότι ο Θεός εμαλάκωσε την καρδίαν μου, και ο Παντοδύναμος με κατέπληξεν·" (Ιώβ 23:16)

Ιώβ
Μαλαχίας
Ι.Ναυή

53.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι αδύνατος·" (Ψαλμός 6:2)

Ωσηέ
Δαβίδ
Μωυσής

54.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Συλλογίσθητε τας οδούς σας." (Αγγαίος 1:7)

Σοφονίας
Ιωνάς
Κύριος

55.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού," (Ρωμαίους 5:1)

Ιούδας
Μάρκος
Παύλος

56.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ο Θεός φυλάττει την ποινήν της ανομίας αυτών διά τους υιούς αυτών· ανταποδίδει εις αυτούς, και θέλουσι γνωρίσει τούτο." (Ιώβ 21:19)

Αμώς
Ιώβ
Ιωήλ

57.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "αν εσκέπασα την παράβασίν μου ως ο Αδάμ, κρύπτων την ανομίαν μου εν τω κόλπω μου·" (Ιώβ 31:33)

Ιώβ
Ιωνάς
Ιωήλ

58.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Δίδαξόν με, Κύριε, την οδόν σου, και θέλω περιπατεί εν τη αληθεία σου· προσήλονε την καρδίαν μου εις τον φόβον του ονόματός σου." (Ψαλμός 86:11)

Νώε
Δαβίδ
Άβελ

59.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ουαί εις τους αμεριμνούντας " (Αμώς 6:1)

Αγγαίος
Ναούμ
Αμώς

60.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ είναι νέον κτίσμα· τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγειναν νέα." (1 Κορινθίους 5:17)

Παύλος
Πέτρος
Ιησσούς

61.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ήναι καθαρός; και ο γεγεννημένος εκ γυναικός, ώστε να ήναι δίκαιος;" (Ιώβ 15:14)

Ιωσήφ
Ιώβ
Αβραάμ

62.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "εγώ θέλω αγαλλιάσθαι διά την σωτηρίαν σου." (Ψαλμός 9:14)

Ιωκώβ
Θωμάς
Δαβίδ

63.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Πρόσεχε, μη στραφής προς την ανομίαν·" (Ιώβ 36:21)

Μωυσής
Ιώβ
Ι.Νααυή

64.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου· δεν θέλω στερηθή ουδενός." (Ψαλμός 23:1)

Χάλεβ
Ααρών
Δαβίδ

65.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισή τις το κακόν· αλαζονείαν και αυθάδειαν και πονηράν οδόν και διεστραμμένον στόμα εγώ μισώ." (Παροιμίες 8:13)

Ιωσήφ
Σολομώντας
Ιωάννης

66.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών" (1 Πέτρου 1:3)

Πέτρος
Βαρνάβας
Ιούδας

67.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ήκουον περί σου με την ακοήν του ωτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει· διά τούτο βδελύττομαι εμαυτόν, και μετανοώ εν χώματι και σποδώ." (Ιώβ 42:5-6)

Ιώβ
Ιωνάς
Αββακούμ

68.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "δεν υπάρχει Θεός." (Ψαλμός 14:1)

Κάιν
Νικόδημος
Άφρων

69.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Τίμα τον Κύριον από των υπαρχόντων σου." (Παροιμίες 3:9)

Σεδεκίας
Σολομώντας
Ναούμ

70.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "ετοιμάσθητι να απαντήσης τον Θεόν σου" (Αμώς 4:12)

Μαλαχίας
Ωσηέ
Αμώς

71.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Μη νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα διά του αγαθού το κακόν." (Ρωμαίους 12:21)

Ματθαίος
Παύλος
Μάρκος

72.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι." (1 Ιωάννη 3:2)

Ιωάννης
Θωμάς
Πέτρος

73.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Διότι δεν εξεύρω να κολακεύω· ο Ποιητής μου ήθελε με αναρπάσει ευθύς." (Ιώβ 32:22)

Ναούμ
Ιωνάς
Ιώβ

74.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Και αν ο πατήρ μου και η μήτηρ μου με εγκαταλείψωσιν, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθή." (Ψαλμός 27:10)

Δαβίδ
Μιχαίας
Ζαχαρίας

75.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ο περιπατών εν ακεραιότητι περιπατεί ασφαλώς·" (Παροιμίες 10:9)

Αβδιού
Σολομώντας
Νεεμίας

76.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Εάν επιστρέψης προς τον Παντοδύναμο, θέλεις ανοικοδομηθή, εκδιώξας την ανομίαν μακράν από των σκηνών σου." (Ιώβ 22:23)

Μιχαίας
Σολομώντας
Ιώβ

77.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Θέλω προσέχει εις τας οδούς μου, διά να μη αμαρτάνω διά της γλώσσης μου· θέλω φυλάττει το στόμα μου με χαλινόν" (Ψαλμός 39:1)

Μωυσής
Δαβίδ
Πέτρος

78.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "επειδή πάντες είναι υποκριταί και κακοποιοί, και παν στόμα λαλεί ασεβώς." (Ησαϊας 9:17)

Ησαϊας
Αββακούμ
Ζαχαρίας

79.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "σας εκάλεσε διά του ευαγγελίου ημών προς απόλαυσιν της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού." (2 Θεσσαλονικείς 2:14)

Ιωάννης
Παύλος
Ιούδας

80.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστιν εις την δικαιοσύνην του Θεού ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού·" (2 Πέτρου 1:1)

Πέτρος
Ανδρέας
Ιάκωβος

81.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Οι πλησίον μου με αφήκαν, και οι γνωστοί μου με ελησμόνησαν." (Ιώβ 19:14)

Αγγαίος
Δαβίδ
Ιώβ

82.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός· αυτός έκαμεν ημάς, και ουχί ημείς· ημείς είμεθα λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού." (Ψαλμός 100:3)

Δαβίδ
Ιερεμίας
Ιεζεκιήλ

83.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "το δώρον διαφθείρει την καρδίαν." (Εκκλησιαστής 7:7)

Δαβίδ
Ιωνάς
Σολομώντας

84.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα. " (Ρωμαίους 1:16)

Δαβίδ
Παύλος
Μάρκος

85.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Πως λοιπόν δύναται άνθρωπος να δικαιωθή ενώπιον του Θεού; ή πως δύναται να ήναι καθαρός ο γεγεννημένος εκ γυναικός;" (Ιώβ 25:4)

Ιώβ
Αβδιού
Μαλαχίας

86.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Καλόν έγεινεν εις εμέ ότι εταλαιπωρήθην, διά να μάθω τα διατάγματά σου." (Ψαλμός 119:71)

Ησαϊας
Ιώβ
Δαβίδ

87.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών." (Ρωμαίους 6:23)

Ιεζεκιήλ
Παύλος
Ιώβ

88.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον αληθινόν· και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος." (1 Ιωάννη 5:20)

Πέτρος
Παύλος
Ιωάννης

89.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "ότε ο Παντοδύναμος ήτο μετ' εμού" (Ιώβ 29:5)

Ιώβ
Αγγαίος
Ιωνάς

90.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος· μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτόν." (Ψαλμός 34:8)

Σαμουήλ
Δαβίδ
Ιωήλ

91.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Αφιέρονε τα έργα σου εις τον Κύριον, και αι βουλαί σου θέλουσι στερεωθή." (Παροιμίες 16:3)

Σολομώντας
Δαβίδ
Αγγαίος

92.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς και εις όλον το ποίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους, διά να ποιμαίνητε την εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε διά του ιδίου αυτού αίματος." (Πράξεις 20:28)

Δαβίδ
Ιάκωβος
Παύλος

93.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα." (1 Πέτρου 1:23)

Δαβίδ
Πέτρος
Παύλος

94.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Φοβερά δόξα υπάρχει εν τω Θεώ." (Ιώβ 337:22)

Δαβίδ
Νώε
Ιώβ

95.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: " Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε." (Λουκάς 5:8)

Πέτρος
Ευνούχος
Εκατόνταρχος

96.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ιδού, εγώ είμαι ουτιδανός·" (Ιώβ 40:4)

Πέτρος
Ιώβ
Ιωνάς

97.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "χαίρω, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου· και ο νόμος σου είναι εν τω μέσω της καρδίας μου." (Ψαλμός 40:8)

Δαβίδ
Ιώβ
Ναούμ

98.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Μη μερίμνα διά να γείνης πλούσιος· άπεχε από της σοφίας σου." (Παροιμίες 23:4)

Δαβίδ
Σολομώντας
Παύλος

99.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ω τάλας εγώ διότι εχάθην επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλέων" (Ησααϊας 6:5)

Ιερεμίας
Ιεζεκιήλ
Ησααϊας

100.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "ο Θεός έκαμε τον άνθρωπον ευθύν, αλλ' αυτοί επεζήτησαν λογισμούς πολλούς." (Εκκλησιαστής 7:29)

Μωυσής
Σολομώντας
Ζαχαρίας

101.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεσθαι· θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει, Ιδού, εγώ. Εάν εκβάλης εκ μέσου σου τον ζυγόν, την ανάτασιν του δακτύλου και τους ματαίους λόγους·" (Ησαϊας 58:9)

Ησαϊας
Ιερεμίας
Αβδιού

102.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ας δοκιμάζη δε εαυτόν ο άνθρωπος, και ούτως ας τρώγη εκ του άρτου και ας πίνη εκ του ποτηρίου·" (1 Κορινθίους 11:28)

Ματθαίος
Παύλος
Ιησούς

103.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Πας όστις παραβαίνει και δεν μένει εν τη διδαχή του Χριστού Θεόν δεν έχει· ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτος έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν." (2 Ιωάννη 9)

Μάρκος
Ιησούς
Ιωάννης

104.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις ημάς, και ο αριθμός των ετών αυτού ανεξερεύνητος." (Ιώβ 36:26)

Ιώβ
Δαβίδ
Σολομώντας

105.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Εξεζήτησα τον Κύριον, και επήκουσέ μου, και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσεν." (Ψαλμός 34:4)

Σαμουήλ
Δαβίδ
Έσδρας

106.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται διά της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου." (Ρωμαίους 3:28)

Ιησούς
Πέτρος
Παύλος

107.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Κύριε, ζωοποίει το έργον σου εν μέσω των ετών·" (Αββακούμ 3:2)

Ιωνάς
Αββακούμ
Μαλαχίας

108.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "και εν πάσι τούτοις ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι σύνδεσμος της τελειότητος." (Κολοσσαείς 3:14)

Ιάκωβος
Βαρνάβας
Παύλος

109.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Και αύτη είναι η υπόσχεσις, την οποίαν αυτός υπεσχέθη προς ημάς, η ζωή η αιώνιος." (1 Ιωάννη 2:25)

Ιωάννης
Ιησούς
Λουκάς

110.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Εισήλθες εις τους θησαυρούς της χιόνος; ή είδες τους θησαυρούς της χαλάζης," (Ιώβ 38:22)

Δαβίδ
Ιώβ
Παύλος

111.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Συ ψυχή μου, είπας προς τον Κύριον, Συ είσαι ο Κύριός μου·" (Ψαλμός 16:2)

Δαβίδ
Συμεών
Πέτρος

112.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον." (Ρωμαίους 6:22)

Παύλος
Πέτρος
Ιάκωβος

113.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ημείς εξεύρομεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς· όστις δεν αγαπά τον αδελφόν μένει εν τω θανάτω." (1 Ιωάννη 3:14)

Παύλος
Ιωάννης
Ιάκωβος

114.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δις, αλλ' ο άνθρωπος δεν προσέχει." (Ιώβ 33:14)

Μωυσής
Ιωάννης
Ιώβ

115.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Διψά η ψυχή μου τον Θεόν, τον Θεόν τον ζώντα· πότε θέλω ελθεί και θέλω φανή ενώπιον του Θεού;" (Ψαλμός 42:2)

Ιωνάς
Δαβίδ
Ιώβ

116.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "είσθε και σεις προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού" (Ρωμαίους 1:6)

Βαρνάβας
Ιωάννης
Παύλος

117.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: " Και δι' αυτό δε τούτο καταβαλόντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστιν σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσιν, εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην." (2 Πέτρου 1:5-7)

Βαρνάβας
Πέτρος
Παύλος

118.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: " Που είναι η οδός της κατοικίας του φωτός; και του σκότους, που είναι ο τόπος αυτού," (Ιώβ 38:19)

Αβδιού
Ναούμ
Ιώβ

119.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: " Ο Κύριος είναι δύναμίς μου και ασπίς μου· επ' αυτόν ήλπισεν η καρδία μου, και εβοηθήθην· διά τούτο ηγαλλίασεν η καρδία μου, και με τας ωδάς μου θέλω υμνεί αυτόν." (Ψαλμός 28:7)

Δαβίδ
Έσδρας
Νώε

120.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: " Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού." (Ρωμαίους 8:14)

Ιάκωβος
Πέτρος
Παύλος

121.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: " πως έπεσες εκ του ουρανού, Εωσφόρε, υιέ της αυγής· συνετρίφθης κατά γης, συ ο καταπατών τα έθνη." (Ησαϊας 14:12)

Ιεζεκιήλ
Ησαϊας
Ιερεμίας

122.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: " θέλω προσκυνήσει δένδρου κορμόν;" (Ησαϊας 44:19)

Σαμουήλ
Ιεζεκιήλ
Ησαϊας

123.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: " διότι η γλυκύτης καταπαύει αμαρτίας μεγάλας." (Εκκλησιαστής 10:4)

Σολομώντας
Δαβίδ
Αγγαίος

124.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Δεν εξεύρετε ότι οι άγιοι θέλουσι κρίνει τον κόσμον; και εάν ο κόσμος κρίνηται από σας, ανάξιοι είσθε να κρίνητε ελάχιστα πράγματα; " (1 Κορινθίους 6:2)

Πέτρος
Παύλος
Ιάκωβος

125.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγετε και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς·" (1 Πέτρου 4:7)

Ιούδας
Παύλος
Πέτρος

126.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ο Κύριος είναι υπέρ εμού· δεν θέλω φοβηθή· τι να μοι κάμη άνθρωπος;" (Ψαλμός 118:6)

Δαβίδ
Ι.Ναυή
Ιωσίας

127.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης." (Εκκλησιαστής 1:2)

Δαβίδ
Σολομώντας
Ιωήλ

128.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Δίδαξόν με να κάμνω το θέλημά σου· διότι συ είσαι ο Θεός μου· το πνεύμά σου το αγαθόν ας με οδηγήση εις οδόν ευθείαν." (Ψαλμός 143:10)

Δαβίδ
Ιώβ
Σολομώντας

129.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Ευφραίνου, νεανίσκε, εν τη νεότητί σου· και η καρδία σου ας σε χαροποιή εν ταις ημέραις της νεότητός σου· και περιπάτει κατά τας επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την όρασιν των οφθαλμών σου· πλην έξευρε, ότι διά πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν." (Εκκλησιαστής 11:9)

Δαβίδ
Ιώβ
Σολομώντας

130.Ποιός ή Ποιά είπε την φράση: "Όστις αγαπά παιδείαν, αγαπά γνώσιν· αλλ' όστις μισεί έλεγχον, είναι άφρων." (Παροιμίες 12:1)

Σολομώντας
Ναούμ
Αγγαίος