Ύμνοι παλαιοί

Ψαλμους65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευλόγει, ω ψυχή, τον ύψιστον Θεόν

1.Ευλόγει, ω ψυχή, τον ύψιστον Θεόν
Όστις σε έφερε στην γην
Με ένδοξον σκοπόν.

2.Σαν την εικόν΄ Αυτού, θέλει να κάμη σε
Σ΄ εγέννησ΄ η αγάπη Του,
Ευλόγει Τον πιστέ.

3.Για οδηγόν στην γη, για της ψυχής σου φως,
Σου χάρισε τον λόγον Του.
Ω, μέγας θησαυρός.

4.Κι, εκτός των αγαθών, που σούδωσε στην γην,
Σου χάρισε με τον Χριστόν,
Αιώνιον Ζωήν.

5.Ποτέ λοιπόν ψυχή, μη λησμονής Αυτόν
Άλλα ευλόγει διαρκώς,
Ευλόγει τον Θεόν.


 

Εις τους αιώνας Σε, θα λέμε Λυτρωτήν

1.Εις τους αιώνας Σε, θα λέμε Λυτρωτήν,
Και της αγάπης του Σταυρού
Θα ψάλλομεν ωδήν.

2.Μέγα μυστήριον, το έργον του Χριστού,
Ανέκφραστος η Λύτρωσις
Και η αγάπ΄ Αυτού.

3.Εσφάγης δι΄ ημάς, επί Σταυρού Χριστέ,
Και μας ηγόρασες Εσύ,
Με αίμα σου Αμνέ.

4.Μας έφερες εμπρός, στο θρόνο του Θεού,
Αφού μας εκαθάρισες
Με αίμα του Σταυρού.

5.Δόξα αιώνιος, λατρεία καθαρά,
Ευγνωμοσύνη καρδιών
Σοι πρέπει Λυτρωτά.


 

Την τιμήν και λατρείαν στον Πλάστην Θεόν

1.Την τιμήν και λατρείαν στον Πλάστην Θεόν
Ευλογίαν και δόξαν νυν δώμεν σ΄Αυτόν,
Της αγάπης το θαύμα, τον μόνον Υιόν
Εις Σταυρόν Τον παρέδωκε χάριν ημών.

Στον Θεόν, στον Θεόν
Έστω δόξα σ΄ Αυτόν
Ύμνος, αίνος, τιμή,
Προσκύνησις νυν και αεί.

2.Δόξα, αίνος, τιμή εσαεί στον Χριστόν,
Ευλογία και ύμνος ανήκουν σ΄ Αυτόν,
Ας λυγίσουν τα γόνατα των καρδιών,
Προ του Θρόνου του μόνου Σωτήρος ημών.

Στον Υιόν, στον Υιόν,
Δόξα δώμεν σ΄ Αυτόν,
Ύμνος, αίνον, τιμήν,
Προσκύνησιν νυν και αεί.

3.Εις το Πνεύμα το Άγιον πρέπει τιμή,
Δόξα αίνος, προσκύνησις πρέπουν αεί.
Ο Παράκλητος μένει τα νυν μεθ΄ ημών,
Και διδάσκει στηρίζων ημάς στον Χριστόν.

Εις το Πνεύμα αεί.
Δόξα πρέπει τιμή,
Στην τριάδα θεόν,
Πατέρα Πνεύμα και Υιόν.


 

Λατρεία, τιμή εις τον πλάστην Θεόν

1.Λατρεία, τιμή εις τον πλάστην Θεόν,
Ως πατήρ ευσπλαχνίσθη τον κόσμον ημών.

Επωδός
Ο Θεός είναι οικτίρμων, Αλληλούϊα, Αμήν!
Ο Θεός είναι ελεήμων, χαρά εις την γην.

2.Λατρεία, τιμή τω Χριστώ Ιησού,
Τω Σωτήρι ημών και Αμνώ του Θεού.

3.Λατρεία, τιμή εις Σε Πνεύμα σεπτόν,
Οδηγείς τους βροτούς εις το φως, τον Χριστόν.


 

Δόξα και τιμή και αίνος

1.Δόξα και τιμή και αίνος
Εις Σε, Πάτερ και Υιέ,
Και εις Σε, ώ Πνεύμα θείον,
Τρισυπόστατε Θεέ!
Ευλογούμεν, ανυμνούμεν,
Τ΄ όνομά Σου, Κραταιέ!

2.Η λατρεία και ο αίνος
Σοι, ανήκει εσαεί.
Σου την δόξαν και το κράτος
Την σοφίαν και ισχύν,
Ορατών και αοράτων
Πάσα κτίσις, ανυμνεί.

3.Εκ ψυχών λελυτρωμένων
Εν τω αίματι Χριστού,
Δέξ΄ ευγνωμοσύνης αίνον,
Χάριτι του Λυτρωτού.
Αλληλούϊα, Αλληλούϊα!
Ας ηχή απανταχού.


 

Δόξα ανήκει στον Χριστόν

1.Δόξα ανήκει στον Χριστόν
Τον μόνον Λυτρωτήν,
Ας ψάλλωμεν όλοι ομού
Δόξα στον Νικητήν.

Επωδός
Ευλογημένος, δεδοξασμένος,
Ο Κύριός μας και Θεός
Και Λυτρωτής ο Ισχυρός,
Αυτός γαρ έσωσεν ημάς
Εκ θλίψεως πικράς.

2.Αφόβος πάντες οι πιστοί
Ας ψάλλουν πανταχού,
Συνέτριψεν ο Ιησούς
Το κράτος του εχθρού.

3.Δοξάσατε όθεν Αυτόν
Πάντες της γης λαοί,
Ανάπαυσιν θα λάβητε
Ω, σεις αμαρτωλοί.


 

Ω πόσον, ω Χριστέ, σ΄ ευγνωμονώ

1.Ω πόσον, ω Χριστέ, σ΄ ευγνωμονώ.
Ω πόσον Σε λατρεύω κι΄ αγαπώ.
Μ΄ αγόρασες με Αίμα στο Σταυρό,
Ω Λυτρωτά Χριστέ

2.Με αίμα Σου χυμένο απ΄ το Σταυρό,
Από τον άδη μ΄ έβγαλες Χριστέ,
Και μούδωσες για θρόνο Ουρανό,
Σ΄ ευγωμονώ Χριστέ!

3.Ω θείε Λυτρωτά Σ΄ ευγνωμονώ,
Για του Σταυρού Σου τη θυσία,
Όλην μου τη ζωή Σ΄ αφιερώ,
Σ΄ Εσέ πρέπει λατρεία!


 

Χαίρε Βασιλεύ της δόξης

1. Χαίρε Βασιλεύ της δόξης
Χαίρε Λυτρωτά ημών,
Συ υπέρ ημών υπέστης
Όνειδος σκληρόν Σταυρόν,
Διωρίσθης Συ θυσία,
Άμωμε Θεού Αμνέ
Πάσα μας η αμαρτία
Επεβλήθη επί Σε.

2.Συ δια του αίματός Σου
Εντελή εξιλασμόν
Έκαμες και ο λαός Σου
Συγχωρείται δι αυτών.
Αποκτώμεν την ειρήνην,
Μετά του Πατρός Θεού,
Την του παραδείσου Πύλην
Ήνοιξας ω Ιησού.


 

Ευχαριστούμεν Σε

1.Ευχαριστούμεν Σε,
Πατέρα του Χριστού.
Πατέρα μας πιστέ,
Ευχαριστούμεν Σε.

2.Προσέφερες σ΄ εμάς
Τον μόνον Σου Υιόν,
Στο ξύλον του Σταυρού
Ανέβασες Αυτόν

3.Προώρισας ημάς
Μαζί με τον Χριστόν,
Να ζήσωμεν εν Σοι
Ως ίσοι αδελφοί

4.Συνήνωσας ημάς
Εις σώμα του Χριστού,
Τας ευλογίας Σου
Αφθόνως μας σκορπάς.

5.Αστείρευτη χαρά
Σκορπίζεις στην καρδιά,
Κι αγάπη καθαρά
Μας δένει όλους σφυχτά.

6.Ας αναβούν προς Σε
Οι ύμνοι μας αυτοί.
Ως άρωμα Χριστού
Ας γίνωσι δεκτοί.


 

Θεός το φρούριο ημών

1.Θεός το φρούριο ημών,
Ασπίς εν τοις κινδύνοις,
Και βοηθός παντός πιστού
Εν ώρα της οδύνης.
Του των ψυχών εχθρού,
Προπύργιον ημών,
Ο πάντα κυβερνών,
Ο άρχων της ειρήνης.

2.Εάν ημείς εις εαυτούς
Έχομεν την ελπίδα
Ματαίως θέλομεν ζητεί,
Ουράνιον Πατρίδα.
Αλλ΄ είναι μεθ΄ ημών
Ο μέγας Ηγεμών,
Χριστός ο Λυτρωτής
Εχθρού του της ψυχής
Συντρίψας την παγίδα.

3.Εάν ο κόσμος εγερθεί
Ημάς να αφανίσει
Δεν θέλομεν θορυβηθεί
Μη όντως κατισχύσει
Ταχέως ο Θεός
Θα έλθει βοηθός,
Εν τη δυνάμει Του
Της αληθείας Του
Το κράτος να ιδρύσει.


 

Εν πόθω θερμώ Σε, Χριστέ, αγαπώ

1.Εν πόθω θερμώ Σε, Χριστέ, αγαπώ,
Και χάριν Σου πάν κοσμικό παραιτώ,
Ετοίμως εις Σε θυσιάζω το παν
Νυν είπερ ποτέ, Σε, Χριστέ, αγαπώ.

2.Συ πρώτος εμέ αγαπήσας εις γην,
Κατήλθες, σκληρώ προσηλώθης σταυρώ.
Υπέμεινας όνειδος και χλευασμόν,
Νυν, είπερ ποτέ, Σε, Χριστέ, αγαπώ.

3.Εφ΄ όσον πνοήν εις εμέ χορηγείς,
Σε πάντοτε, Κύριε, θ΄ ακολουθώ.
Κι εν ώρα θανάτου θα λέγω προς Σε,
Νυν, είπερ ποτέ, Σε, Χριστέ, αγαπώ.

Οπόταν δ΄ εντεύθεν εις τον Ουρανόν
Κληθώ και την δόξαν Σου περιστεφθώ,
Ώ τότε εν αρρήτω θα ψάλλω χαρά
Νυν, είπερ ποτέ , Σε, Χριστέ, αγαπώ.


 

Θεού το κράτος. Το σύμπαν γιορτάζει

1.Θεού το κράτος. Το σύμπαν γιορτάζει
Το άπειρον και οι ουρανοί.
Γι΄ Αυτόν η φύσις κι΄ η γη γιορτάζει
Αυτόν η θάλασσα υμνεί.

Υπάρχει ένας Θεός ν΄ αγαπάτε
Υπάρχει λυτρωτής Χριστός
Αυτόν μ΄ αγάπη, με πίστη προσκυνάτε
Αυτός μας δίνει τη λύτρωση
Αυτός μας φέρει προς το φως

2.Για δες τριγύρω την όμορφη φύση
Τα έργα του Δημιουργού
Αρκεί το νού σου για να φωτίσει
Το θαύμα που μιλεί παντού.

Ποιος τ΄ άστρα σκόρπισε στ΄ άπειρα ύψη;
Τον ήλιο ποιος τον κυβερνά;
Και ποιος μπορεί απ΄ Εκείνον να κρύψει,
Τι σκέψεις έχει μες την καρδιά
Τι έχει στην καρδιά βαθειά.


 

Σωτήρ, ώ όνομα σεπτόν

1.Σωτήρ, ώ όνομα σεπτόν
Αγγέλων ο χορός(δις),
Πεσών ας προσκυνεί σ΄ Αυτόν.
Και δόξα στον Λυτρωτήν Χριστόν.

2.Μαρτύρων πλήθος άπειρον
Σας έσωσεν Αυτός(δις),
Ασμένως στέψατε Αυτόν,
Και δόξα στον λυτρωτήν Χριστόν.

3.Αμαρτωλοί οι εξ εθνών
Σας σώζει ο Χριστός(δις),
Προσέλθετε λαοί σ΄ Αυτόν,
Και δόξα στον λυτρωτήν Χριστόν.


 

Πως είναι δυνατόν ποτέ

1.Πως είναι δυνατόν ποτέ,
Μια τέτοι΄ αγάπη θαυμαστή,
Να παύσω να δοξολογώ,
Και να μη ψάλλω δι΄ αυτήν;

Επωδός
Θεία αγάπη Ιησού
Που πέθανες επί Σταυρού
Αιώνια Σ΄ ευχαριστώ
Που μ΄ άνοιξες τον ουρανό!

2.Ζούσα τυφλός χωρίς το φως
Μεσ΄ το σκοτάδι δυστυχής
Κι΄ ήρθες Εσύ, ώ θείο φως
Να μου φωτίσεις την οδόν.

3.Δεν έχω φόβους τώρα πια,
Ούτε και θλίψεις στην καρδιά
Τα πάντα είναι φωτεινά,
Γιατ΄ έχω Σένα Λυτρωτά.


 

Ευλογητός ο Κύριος

Ευλογητός ο Κύριος
Και αξιύμνητον το όνομα Αυτού.

Πάντες οι λαοί της γης, δοξάσατε Αυτόν
Πάντες οι λαοί της γης, δοξάσατε τον Άναρχον Θεόν.

Πόσον θαυμαστά τα ελέη Σου,
Πόσον θαυμαστά ώ Θεέ.

Η γη πληρούται της δόξης Σου,
Και το σύμπαν εξυμνεί
Κι΄ εξαγγέλλει παντού τα μεγαλεία Σου.

Είη το Όνομα Κυρίου ευλογημένον
Από του νυν και έως του αιώνος Αμήν.


 

Προς Σε , Ουράνιε Αμνέ

1.Προς Σε , Ουράνιε Αμνέ,
Υψούμεν αίνον εκ καρδίας,
Της λογικής ημών λατρείας.

Επωδός
Δόξα, τιμή, νυν και αεί,
Ανήκ΄ εις Σε, Θεού Αμνέ.

2.Το θαυμαστόν Σου όνομα
Το νέον φέρεις εκ Πατρός Σου
Παν γόνυ κλίνει νυν εμπρός Σου.

3.Σε στέφουσιν εν υψηλοίς
Αγίων πάσαι αι χωρείαι
Και επί γης φυλαί μυρίαι.

4.Λατρείας φόρον και ημείς
Προσφέροντές Σοι νυν υμνούμεν,
Χάριν Σου θείαν ευλογούμεν.


 

Σ΄ Εσέ τον λυτρωτή

1.Σ΄ Εσέ τον λυτρωτή
Τον σώσαντα ημάς
Δόξα Σοι και τιμή και λατρεία.
Με αίμα του Σταυρού
Ηγόρασας ημάς
Δόξα Σοι, ώ Χριστέ, αιωνία.

2.Στη δόξα τ΄ Ουρανού
Στο θρόνο του Θεού
Ώ Χριστέ μας ανύψωσες τώρα!
Ευγνωμονούμεν Σε,
Ώ του Θεού Αμνέ,
Τ΄ ουρανού μας χαρίζεις τη χώρα.

3.Με ένδυμα λευκό
Με φοίνικας πολλούς
Σε υμνούν στον ουράνιο θρόνο
Και κάτω δω στη γη
Κάθε πιστού ψυχή.
Δόξα ψάλλει με εγκάρδιο τόνο.


 

Πάντες οι λαοί

1.πάντες οι λαοί
Τον ύψιστον Θεόν
Υμνούν Αυτόν οι Ουρανοί
Δοξάσατε Αυτόν.

Δόξα, Δόξα, υμνείτε τον Θεόν
Επί της γης και εις τον Ουρανόν
Δοξάσατε Αυτόν,
Αναρχον, κραταιόν
Δόξα, δόξα αινείτε τον Θεόν.

2.Είν΄ άναρχος και ισχυρός,
Η χειρ Του κραταιά,
Εν τοις υψίστοις ο Θεός
Το σύμπαν κυβερνά.

3.Δικαιοσύνη μετ΄ Αυτόυ
Κι ειρήνη κατοικούν,
Λαοί και έθνοι επί γης
Αυτόν ας προσκυνούν.


 

Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός

Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός
Πλήρης είν΄ οι ουρανοί κι η γη της δόξης Σου
Πάτερ Παντοκράτωρ, Ποιητά των πάντων,
Σοι πρέπει αίνος, δόξα και τιμή.

Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός
Σε αινούν τα έργα Σου, εν ουρανώ και γη
Χερουβείμ, αγγέλων πλήθη σε δοξάζουν
Σοι πρέπει αίνος νυν και εσαεί.


 

Άγιος, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός

1.Άγιος, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός
Άγιος, Άγιος, Άγιος, Άγιος ισχυρός.
Άναρχος , Αιώνιος, Μέγας, Κραταιός
Κυβερνά την πλάση, στύλος του παντός.

2.Δόξα, δόξα, δόξα, αίνος στον Θεόν
Υμνον και λατρείαν δώσωμεν σ΄ Αυτόν,
Έδωκε στον κόσμον δώρον τον Υιόν,
Με Αυτόν να σώσει καθ΄ αμαρτωλόν.

3.Όλοι ας υμνούμεν, έθνη και λαοί,
Ας δοξολογήσει σύμπασα η γη,
Λύτρωσιν αιώνια έκαμ΄ ο Χριστός
Δόξα ας φωνάξει κάθ΄ αμαρτωλός.


 

Γη και θάλασσα και ύψη

1.Γη και θάλασσα και ύψη,
Τον Θεόν τους ανυμνούν.
Τον Θεόν τους και δοξάζουν
Και μιλούν γι΄ Αυτόν παντού.
Μα τη γλώσσα τη δική τους
Στον καθένα μαρτυρούν,
Για την άπειρη αγάπη
Του σοφού Δημιουργού.

2.Του βουνού το λουλουδάκι,
Με την θεία ομορφιά,
Το κρυστάλλινο ρυάκι,
Που κυλά από ψηλά.
Το πουλί που μεθυσμένο,
Ψάλλει επάνω στο κλαδί,
Όλα με χαρά μιλούνε
Για τον Θείο ποιητή.

3.Κι΄ καρδιά η λυτρωμένη
Απ΄ το βάρος της ντροπής
Ψάλλει πρόσχαρ΄ όλη μέρα
Πως υπάρχει Λυτρωτής.
Και ενώνει τη φωνή της,
Με των άλλων τη φωνή,
Σε μια θεία αρμονία
Δοξασμένη φωτεινή.


 

Έθνη, Λαοί και Γλώσσαι

1.Έθνη, Λαοί και Γλώσσαι,
Φυλαί παντός του κόσμου
Υμνούμεν Σε, Αμνέ.
Από της γης τα βάθη
Εις το αιώνιο φως Σου
Μας ύψωσες Χριστέ.

2.Με αίμα του Σταυρού Σου
Λαόν εις τον Πατέρα
Ηγόρασες ημάς.
Και βασιλείς αιώνων
Και ιερείς ενδόξους
Κατέστησας ημάς.

3 .φοίνικες της δόξης
Τα΄ αμάραντα στεφάνια
Σοι πρέπουν Λυτρωτά.
Έθνοι , Λαοί και Γλώσσα
Καρποί του αίματός Σου
Σοι φέρομεν αυτά.

4.Το αίμα το μαρτύριο
Του Γολγοθά μυστήριο
Μας έσωσεν εκεί.
Εις Σε τον κενωθέντα
Και δι΄ ημάς σφαγέντα
Η δόξα κι΄ η τιμή.


 

Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ

1.Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ,
Πλήρης της δόξης Σου, ο ουρανός και η γη.
Πάτερ Παντοκράτωρ, ποιητά των όλων
Σοι πρέπει αίνος, δόξα και τιμή!

2. Άγιος, Άγιος, Άγιος! Αρχαγγέλων στίφη
Εν φωνή αλαλαγμού βοώσι παμπληθή
Χερουβείμ και Σεραφείμ νυχθημερόν αινούσι
Σε απ΄ αιώνων νυν και εσαεί!

3. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Οι πιστοί βοώμεν
Φως απρόσιτο οικείς, τα πάντα διοικών.
Μόνος Συ ει άγιος, άγιαι αι βουλαί Σου,
Αίνον, πλην, δέξαι ώ Πάτερ ημών.


 

Προσκυνούμεν Σε, Θεέ

1.Προσκυνούμεν Σε, Θεέ
Πάνσοφε Δημιουργέ,
Σε η κτίσις ευλογεί
Και το σύμπαν ανυμνεί
Την δόξαν Σου.

Επωδός
Άγιος, άγιος, άγιος
Συ εί Θεέ,
Πλήρεις είν΄ οι ουρανοί,
Πλήρης είν΄ και η γη
Της δόξης Σου.

2.Έμπροσθέ Σου Χερουβείμ,
Μυριάδες Σεραφείμ
Και αγγέλων στρατιαί
Διαρκώς υμνούν, Θεέ,
Την δόξαν Σου.

3.Ανυμνούμεν και ημείς
Μετά των εν ουρανοίς
Κι΄ εξαγγέλλομεν παντού
Με την χάριν του Χριστού
Την δόξαν Σου.


 

Αινούμεν, προσκυνούμεν Σε

1.Αινούμεν, προσκυνούμεν Σε,
Ώ παντοδύναμε Θεέ,
Σον κράτος, δύναμιν, ισχύν,
Κηρύττομεν την θαυμαστήν.

2.Την δόξαν Σου οι ουρανοί
Αγγέλουσιν εκστατικοί.
Και πλήθη επί γης θνητών
Αινούσιν όνομα το Σον.

3.Χοροί αγγέλων, άγιοι,
Προφήται και Απόστολοι
Μαρτύρων στρατιαί λαμπραί,
Σε μεγαλύνουσι Θεέ.

4.Σοι, Πάτερ, δόξα και τιμή,
Υιώ και Θείο Πνεύματι,
Λατρεία και υποταγή
Προσήκει νυν και εσαεί.


 

Της δόξης Σου οι λατρευταί

Της δόξης Σου οι λατρευταί,
Ώ ύψιστε Δημιουργέ,
Φωνήν υψούμεν ταπεινήν,
Δέξαι αινέσεως ωδήν! (δις)

Πατρί, Υιώ, και Πνεύματι,
Τριαδική Θεότητι,
Προσκύνησιν, αίνον, τιμήν,
Προσφέρομεν αεί, Αμήν. (δις)

Ανυμνείτε, ευλογείτε, προσκυνείτε, λαοί!
Λαοί, Τον πατέρα, και τον Λόγον, και το Πνεύμα,
Εν Τριάδι Θεόν ένα!
Ανυμνείτε, ευλογείτε, προσκυνείτε, λαοί,
Αμήν!
Αλληλούια, Αμήν!!


 

Υμνούμεν Σε, πανένδοξε

1.Υμνούμεν Σε, πανένδοξε,
Ευλογητέ Θεέ,
Πανύμνητε, Τρισάγιε,
Σοφέ Δημιουργέ.

2.Τα πάντα εκ του λόγου Σου,
Υπάρχουν στη ζωή,
Η Συ δημιουργός πνοή
Το παν ζωογονεί.

3.Θεέ, ο δίδων εις ημάς
Ειρήνην και χαράν,
Συ, εις τας δυσκολίας μας,
Δος πίστιν ισχυράν.

4.Η γλώσσα μας αδυνατεί
Αρκούντως να Σ΄ αινεί,
Αλάλητον, πλην, εκδηλοί
Τον αίνον η ψυχή.


 

Μ΄ ευγνωμοσύνη στην καρδιά

1.Μ΄ ευγνωμοσύνη στην καρδιά
Όλοι προσπέσατε λαοί,
Όλοι με ύμνους και χαρά
Λατρεύσατε Αυτόν μαζί.

2.Αγάπην έδειξε στην Γη
Ο Κύριος των Ουρανών
Για να σωθεί κάθε ψυχή
Έστειλε κάτω τον Χριστόν.

3.Κι΄ εξετυλίχθη επί Σταυρού
Μυστήριο μέγα και βαθύ,
Εχύθη αίμα του Χριστού
Για να σωθεί κάθε ψυχή

4.Ώ! δόξα πρέπει εις Εσέ
Λατρεία ύμνος και τιμή,
Κι΄ ευγωμοσύνη, ώ Θεέ,
Από καρδιάς παντοτεινή.


 

Ευλόγει πιστέ, νυν τον Κύριον

1.Ευλόγει πιστέ, νυν τον Κύριον,
Εξ όλης ψυχής δοξάζων Αυτόν.
Τας ευεργεσίας τας πολλάς Αυτού.
Μήποτε λησμόνει εν τω βίω σου.

2.Ανομίας σου πάσας συγχωρεί,
Και εκ της φθοράς σε ελευθεροί
Αυτός θεραπεύει ασθενείας σου,
Και σε στεφανώνει μ΄ έλεος Αυτού.

3.Χορτάζει Αυτός και το γήρας Σου
Με τα αγαθά και την χάριν Του.
Με τους οικτιρμούς Του η νεότης σου,
Νυν ανανεούται, ως του αετού.

4.Λοιπόν, εκ ψυχής, ευγνωμόνως νυν
Ευλόγει ποτέ, προσφέρων τιμήν,
Δόξαν, αίνον και λατρείαν λογικήν
Προς τον Κύριον Σου και Θεόν. Αμήν.


 

Προς Σε υψούται Κύριε

1.Προς Σε υψούται Κύριε,
Της πλάσεώς Σου η φωνή,
Σ΄υμνούσι γη και ουρανοί
Λαοί και γλώσσαι μύριαι.

2.Της πατρικής Σου χάριτος
Ανάπλεως είν΄ όλ΄ η γη.
Ακένωτός Σου η στοργή.
Κι΄ η πρόνοιά Σου άρρητος.

3.Ω, τι θ΄ ανταποδώσωμεν
Αντ΄ όσων δίδεις εις ημάς;
Το όνομά Σου με τιμάς
Και ύμνους θα υψώσωμεν.

4.Τον νούν και τας καρδίας μας,
Σοι δίδωμεν, Σα εκ των Σων,
Άγνισον ταύτα ως χρυσόν,
Από τας αμαρτίας μας.

5.Το άγιόν Σου θέλημα
Τον βίον μας ας διοικεί,
Προς δόξαν Σου διηνεκή,
Προς μέγα μας ωφέλημα.


 

Ευχαριστήσωμεν νυν πάντες τω Κυρίω

1.Ευχαριστήσωμεν νυν πάντες τω Κυρίω,
Καρδία και φωνή, χείρας αγνάς υψούντες,
Ός θαυμαστά ποιεί έως περάτων της γης,
Ημάς δε ευλογεί πλουσίως αγαθοίς.

2.Καθ΄ όλην την οδόν, Αυτός προστάτης έστω,
Ειρήνην και χαράν, την χάριν Του παρέχων,
Φρουρός και οδηγός, από παντός κακού,
Του νυν και μέλλοντος, φυλάττων πανταχού.

3.Λατρείαν λογικήν, Θεώ Πατρί, προσήκει,
Υιώ και Πνεύματι, Τριάδι πανσεβάστω,
Πλάστη, Συντηρητή, μόνη ζωής πηγή
Αυτώ έστω τιμή και νυν και εσαεί.


 

Αινέσωμεν, πιστοί

1.Αινέσωμεν, πιστοί,
Τον ύψιστον θεόν,
Δεσπότην ουρανού και γης
Τον κραταιόν.
Ενώπιον Αυτού
Το γόνυ ταπεινώς,
Ας κλίνωμεν εν προσευχή
Νυν ευλαβώς.

2.Αγγέλων στρατιαί
Σε Πλάστα, ανυμνούν
Τον φωτοβόλον θρόνο Σου
Περικυκλούν.
Θαρρών εις τον Χριστόν
Προσέρχομαι κι εγώ,
Το όνομά Σου Ύψιστε,
Δοξολογώ.

3.Πατήρ των οικτιρμών
Εδείχθης, ώ Θεέ,
Εκπέμψας τον Μονογενή
Δια εμέ,
Ός επί του σταυρου,
Βαστάσας Σην οργήν,
Εξήλειψε πταισμάτων μου
Την ενοχήν.

4.Ώς υπερθαύμαστα
Θεέ, τα δώρα Σου.
Ανέκφραστος η προς ημάς
Αγάπη Σου.
Σοι πρέπει έπαινος
Και πάσα η τιμή,
Πατρί, Υιώ και Πνεύματι,
Νυν και αεί.


 

Ω! δεύτε νυν πιστοί

1.Ω! δεύτε νυν πιστοί,
Ενώθητε υμείς.
Και η χαρά σας ας γνωσθεί.
Εις πάντας επί γης.
Και επί της οδού
Αινείτε τον Θεόν,
Δοξάζετε το Πνεύμ΄ Αυτού.
Υμνείτε τον Αμνόν.

2.Άνω ενθρονισθείς
Το παν ο κυβερνών,
Την θάλασσαν τα επί της γης,
Κι΄ αυτόν τον κεραυνόν,
Αυτός Πατήρ ημών
Υπάρχων απαρχής,
Μας οδηγεί εις ουρανόν,
Εκ ταύτης της ζωής.

3.Την δόξαν εσαεί
Του πλάστου του παντός
Λατρεύοντες ημείς εκεί
Θα ψάλλομεν πιστώς.
Η αίνεσις ημών
Δι΄ ό αρξάτω νυν,
Με άσμα και αλαλαγμόν
Υψώσωμεν φωνήν.


 

Άξιος δόξης και τιμής

1.Άξιος δόξης και τιμής,
Λατρείας τε παντοτεινής.
Άξιος αίνων διαρκών,
Είσαι, ώ Σώτερ των ψυχών.

2.Στα δεξιά Θεού Πατρός,
Ο άλλοτε σφαγείς Αμνός,
Ιστάμενος μας ευλογείς,
Μεσίτης μένων διαρκής.

3.Ειρήνην χορηγείς πολλήν,
Εις ποίμνην Σου την ταπεινήν,
Και δίδεις νίκας εις αυτήν,
Ο Αρχηγός της και Ποιμήν.

4.Δοξολογίαν δέξαι νυν,
Γηίνην, πλην αληθινήν,
Τα Σα, προσφέρομεν εις Σε,
Νυν και αεί, Θεού Υιέ.


 

Ω! πόσον είναι θαυμαστός

1.Ω! πόσον είναι θαυμαστός
Ο Θείος Ποιητής.
Ο άπειρος ο κραταιός,
Και πάντων ο Κριτής.

2.Πως άρα είναι δυνατόν,
Θνητός ως είμ΄ εγώ
Το όνομά Του το σεπτόν
Πρεπόντως να υμνώ;

3.Την δόξαν Του εν ουρανοίς
Οι άγγελοι υμνούν,
Οι σεσωσμένοι επί γης
Αυτόν δοξολογούν.

4.Υμνεί ο άγιος χορός
Υμνήσωμεν κι΄ εμείς
Την χάριν και αγάπην Του
Προς πάντας επί γης.


 

Ο Λυτρωτής, οίαν χαράν

1.Ο Λυτρωτής, οίαν χαράν
Η λέξις εμποιεί
Αυτή τον φόβον, την αράν
Τελείως αφαιρεί.

2.Εκεί αιώνιον ζωήν
Ευρίσκει ο βροτός,
Και δικαιώσεως πηγήν,
Ελέους και φωτός.

3.Υπέρ θνητών αμαρτωλών
Ο Πλάστης του παντός
Αφήσας φως απρόσιτον,
Εγένετο θνητός.

4.Οι άγγελοι με θαυμασμόν,
Με σέβας με τιμήν
Τον εχαιρέτησαν Θεόν,
Ελθόντα εις την γην.

5.Ω, βάθος πλούτου θαυμαστόν
Αγάπης του θεού,
Κατάστησόν με εύθετον
Πολίτην τ΄ ουρανού.


 

Προφήται του Θεού

1.Προφήται του Θεού,
Αγγέλματα χαράς
Έχομεν δια Σου
Της σωτηρίας μας.
Της ήττης Άδου τρομερού
Κι΄ ειρήνης μετά τ΄ ουρανού.

2.Αρχιερεύ ημών,
Εκόντως σταυρωθείς
Σον αίμα το Σεπτόν
Έχυσας επί γης,
Νυν δ΄ εις τον θρόνον αναβάς
Συ μεσιτεύεις δι΄ ημάς.

3.Συ άρχων του παντός
Είσαι, ω Ιησού
Σκήπτρον ευθύτητος,
Είναι το σκήπτρον Σου.
Δόξα εις Σε, Εμμανουήλ,
Ω Βασιλεύ του Ισραήλ.


 

Καθώς ο ήλιος λαμπρώς

1.Καθώς ο ήλιος λαμπρώς
Τους ουρανούς πληροί φωτός,
Ομοίως μέλει κραταιώς
Να βασιλεύσει ο Χριστός.

2.Και προς Αυτόν διηνεκώς
Θα αναπέμπηται ευχή.
Το δ΄ όνομά Του πας λαός,
Παν έθνος θέλει ευλογεί.

3.Ο δίκαιος θέλει ανθεί,
Οι δέσμιοι εκ των δεσμών
Λυθέντες, θέλουσιν ευρεί
Ανάπαυσιν στον ουρανόν.

4.Προς τον Σωτήρα οι λαοί
Ας ψάλλωσιν ωδήν καινήν,
Ας ανυμνώσιν άγγελοι,
Κ΄ η γη ας αντηχεί, Αμήν.


 

Θεέ τα Χερουβείμ

1.Θεέ τα Χερουβείμ
Μετά των Σεραφείμ
Μια φωνή,
Αινούσιν εν χορώ
Σε, εν παντί καιρώ.
Το παν εν ουρανώ
Σε προσκυνεί.

2.Εις Σε, Θεέ ημών,
Δεήσεων θερμών
Οι κομισταί,
Ημείς ερχόμεθα,
Και προσευχόμεθα
Ό,τι δεόμεθα
Δος, ω Χριστέ.

3.Ω, Συ οδήγησον
Και νυν ευλόγησον
Τους δούλους Σου.
Ενώ πολυειδώς
Δεικνύετ΄ η οδός
Επιτυχίαν δος
Τω λόγω Σου.

4.Τα πάντα κύρωσον,
Πιστώς εκπλήρωσον
Πάσαν ευχήν,
Εχθρούς μας νίκησον,
Εν ημίν οίκησον,
Αφθόνως προίκισον,
Πάσαν ψυχήν.


 

Πάτερ Σε ευχαριστούμεν

1.Πάτερ Σε ευχαριστούμεν
Για το δώρον του Υιού,
Γιαν τα Πάθη, για το αίμα
Που εχύθη επί Σταυρού.

2.Η ανέκφραστος Σου αγάπη
Έκλινε τους ουρανούς,
Και μας εχάρισε Σωτήρα
Τον Υιόν, σ΄ αμαρτωλούς.

3.Με το αίμα που εχύθη
Απ΄ τα χέρια Του στη γη
Το αντίλυτρο εμετρήθη
Για την κάθε μια ψυχή.

4.Ναι, τον ουρανόν με δόξας
Θα μας δώσεις και τιμάς,
Αφού τον Χριστόν Υιόν Σου
Δεν ελυπήθης δι΄ ημάς.


 

Ο αίνος και η δόξα

1.Ο αίνος και η δόξα
Ανήκουν εις Εσέ,
Τον Κύριον των πάντων,
Ουράνιε Αμνέ.
Συ ει ο Βασιλεύς μας,
Συ ο Θεός ημών,
Ευλογημένος είσαι
Εις γην και Ουρανόν.

2.θριάμβου Αλληλούια
Ακούονται παντού
Δια την σωτηρίαν
Του Ιησού Χριστού.
Ο των αγγέλων ύμνος
Ηχεί εν ουρανοίς
Κι ημείς, θνητοί υμνούμεν
Εσέ εν ουρανοίς.

3.Το Σύμπαν Σοι προσφέρει
Προσκύνησιν, τιμήν,
Δια το έλεος Σου,
Την δόξαν, την ισχύν,
Ως άλλοτε εδέχθης
Τους ύμνους εν Σιών,
Ούτω και τώρα δέξαι
Τα ωσαννά ημών.


 

Με μια φωνή όλοι μαζί

1.Με μια φωνή όλοι μαζί
Η κτίσις Τον υμνεί,
Τον Κύριον των ουρανών
Τον Ποιητήν Θεόν.
Την δόξα ψάλλουν του Θεού
Τα πλάσματα Αυτού.

2.Η γη, τα άστρα, τα πουλιά,
Όλα με μια καρδιά,
Το μεγαλείο ψάλλουνε,
Τον Κύριον υμνούν,
Την χάριν Του δοξάζουνε
Και Τον δοξολογούν.

3.Τα λυτρωμένα Του παιδιά,
Τον ψάλλουμε κι εμείς
Με μια φωνή, με μια καρδιά.
Στα πέρατα της γης.
Μας έσωσε, μας λύτρωσε
Και είμαστ΄ ευτυχείς.


 

Όλοι με μια ψυχή

Όλοι με μια ψυχή
Ας ψάλλωμεν μαζί,
Δόξα Σοι, τον Θεόν και Πατέρα
Δόξα εις τον Χριστόν,
Και στον Παράκλητον
Ναι, τιμή αιωνία και δόξα.


 

Τον άναρχον Θεόν

Τον άναρχον Θεόν
Αινέσωμεν ομού,
Υιόν συνάναρχον
Και σύνθρονον Αυτού,
Και Πνεύμα Άγιον,
Πάντες μια φωνή,
Τριάδα πάνσεπτον
Δοξάσωμεν, πιστοί.


 

Εις τον δυνάμενον

Εις τον δυνάμενον
Κάθε πιστή ψυχή
Άπταιστον και άμωμον
Να στήσει εν Χριστώ,
Έστω δόξα, κράτος και τιμή
Νυν και εσαεί, νυν και εσαεί. Αμήν.


 

Η χάρις του Κυρίου

Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού
Η Αγάπη του Θεού,
Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος
Είη μετά πάντων,
Είη μεθ΄ ημών, Αμήν.


 

Της γης τα έθνη πανταχού

Της γης τα έθνη πανταχού,
Υμνείτε τον Δημιουργόν,
Και πάντες οι λαοί ομού
Προσφέρετ΄ αίνον εις Αυτόν,
Μεγάλη είναι ω Θεέ,
Η χάρις Σου η προς ημάς
Ο Σος ο Λόγος, Αγαθέ,
Φωτίζει πάντων τας ψυχάς.


 

Κύριε Παντοκράτωρ

Κύριε Παντοκράτωρ
Σ΄αινούμεν και Σε μεγαλύνομεν.
Οτι Σου η βασιλεία, η δύναμις, η δόξα,
Νυν και αεί. Αμήν.


 

Η χάρις του Κυρίου

Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού
Και η αγάπη του Θεού
Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος
Είη μετά πάντων ημών, Αμήν.


 

Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης

Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης
Είθε να σας αγιάσει ολοκλήρως
Και να διατηρηθεί το πνεύμα σας
Και η ψυχή και το σώμα αμέμπτως
Εν τη παρουσία του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού.
Πιστός είναι Αυτός όστις σας καλεί
Όστις και θέλει εκτελέσει.
Αμήν.


 

Ναι έρχομαι ταχύ

Ναι έρχομαι ταχύ, Αμήν, Αμήν!
Ναι, έρχου Κύριε Ιησού.
Ναι, έρχου Κύριε, Ιησού Χριστέ, Αμήν.


 

Δόξαν λατρείαν και τιμήν

Δόξαν λατρείαν και τιμήν
Δώσωμεν πάντες τω Θεώ
Κι ευγνωμοσύνην καρδιών
Δια τη χάριν εν Χριστώ.


 

Λυτρωτά Χριστέ

Λυτρωτά Χριστέ
Συ απόλυσον
Και ευλόγησον ημάς
Αμήν.


 

Εγγύτερον, Θεέ

1.Εγγύτερον, Θεέ,
Επιποθώ,
Εγγύτερον προς Σε
Να υψωθώ.
Έστω κι΄ επί Σταυρού,
Θανάτου στυγερού,
Αρκεί να ευρεθώ,
Εγγύς προς Σε.

2.Αν σκότος ζοφερόν
Εν τη οδώ
Μ΄ εύρη πλανώμενον,
Πάλιν ποθώ,
Το πνεύμα μου προς Σε
Να υψωθεί, Θεέ,
Εγγύς να ευρεθή,
Εγγύς προς Σε.

3.Εάν αποκαμών
Κατακλιθώ,
Τον δρόμον μου δραμών
Αν κοιμηθώ,
Ποθώ να μοι φανή
Κλίμαξ αγγελική,
Δι΄ ής να υψωθώ
Εγγύς προς Σε.


 

Σώτερ προς Σε ατενίζω

1.Σώτερ προς Σε ατενίζω,
Συ έσο μου οδηγός,
Εν τη οδώ ην βαδίζω
Ας με φωτίζει Σον φως.

Επωδός
Εγγύς μου έσο,
Μη με αφήσεις ποτέ
Να πλανηθώ εν τω μέσω
Των πειρασμών, ώ Χριστέ.

2.Ως ο φωστήρ της ημέρας
Σκότη σκορπίζει νυκτός,
Συ της ψυχής την σκοτίαν
Σκόρπισε μ΄ άγιο φως.

3.Της πίστεως τον σπινθήρα
Τον εν εμοί, Ιησού,
Κάμε πυρίνην ασπίδα
Κατά παντός πειρασμού.

4.Είτ΄ εν χαρά θα προβαίνω,
Είτε εν θλίψει δεινή,
Δός μοι, ώ Σώτερ, ν΄ ακούω:
«Εγγύς σου είμαι αεί».


 

Φως της ψυχής μου κι΄ ήλιε

1.Φως της ψυχής μου κι΄ ήλιε,
Ω Σώτερ μου αγαπητέ,
Δεν είναι νυξ, αν Συ εγγύς,
Του δούλου Σου μη μακρυνθής.

2.Καθ΄ όλην την ημέραν Συ,
Ω Σώτερ, μείνον παρ΄ εμοί,
Διότι άνευ Σου εγώ,
Δεν δύναμαι ουδέ να ζω.

3.Ελθούσης δε και της νυκτός
Φρουρός γενού μοι ισχυρός,
Διότι άνευ Σου εγώ
Και ν΄ αποθάνω δεν τολμώ.


 

Έλα οδηγός να μ΄ οδηγήσης

1.Έλα οδηγός να μ΄ οδηγήσης
Από το χέρι στη ζωή
Τα βήματά Σου να μου δείξης,
Να με κρατήσεις ασφαλή.

Επωδός
Ξέρεις τον δρόμο για τη δόξα
Την ευτυχία της ζωής,
Γι΄ αυτό τιο χέρι μου Σου δίνω
Εσύ Χριστέ να μ΄ οδηγής.

2.Εσύ την κάνεις την ζωή μου
Έναν παράδεισο χαράς,
Μ΄ εσέ ξεφεύγω τας παγίδας
Πόνους και λύπας τρομεράς.

3.Όταν μαζί μου Εσύ θα είσαι
Όλα θα είναι φωτεινά,
Όλα χαρά και όλα νίκη
Ειρήνη πλήρης στην καρδιά.

4.Κι΄ όταν εις τας νεφέλας έρθεις
Ω, τότε θρίαμβος Χριστέ,
Θα μεταμορφωθώ αμέσως
Για να πετάξω προς Εσέ.


 

Συ μερίς μου είσαι, Σώτερ

1.Συ μερίς μου είσαι, Σώτερ,
Φύλαξ και προστάτης μου
Δος καθ΄ όλην την οδόν μου
Να βαδίζω μετά Σου.
Έχων Σε αρχηγόν
Και πιστόν οδηγόν
Να βαδίζω εις τα ίχνη
Σου, ώ Σώτερ Ιησού.

2.Ούτε δόξαν, ούτε φήμην
Υπέρ εμαυτού ζητώ,
Μόνον τον σταυρόν φέρων
Μετά Σου να πορευθώ,
Μετά Σου πανταχού,
Σώτερ μου, Ιησού
Δος καθ΄ όλον μου τον βίον
Μετά Σου να πορευθώ.

3.Την κοιλάδα του κλαυθμώνος
Να διέλθω μετά Σου,
Κι΄ ούτω νικητής να φθάσω
Εις το τέρμα της οδού.
Και να ζω μετά Σου,
Σώτερ μου, Ιησού,
Να διάγω αιωνίως
Στας μονάς του Ουρανού.


 

Η πίστις μου εις Σε

1.Η πίστις μου εις Σε,
Στηρίζεται Χριστέ,
Αμνέ θεού.
Δέξαι την προσευχήν,
Στήριξον την ψυχήν,
Ποίησον μαθητήν
Και δούλον Σου.

2.Άναψον εν εμοί
Ζήλον ειλικρινή
Και ένθερμον.
Δος πίστιν ιεράν ,
Αγάπην καθαράν,
Θερμήν και σταθεράν,
Πυρ φλέγον, ζων.

3.Ενώ αγωνιών
Εις κόσμον πονηρόν
Περιπατώ,
Έσο μου οδηγός.
Το σκότος του νοός
Μετάτρεψον εις φως,
Μη πλανηθώ.

4.Γενού μοι Βασιλεύς,
Προφήτης, Ιερεύς,
Συ, ω Χριστέ.
Παν Σώτερ, δάκρυον
Πικρόν εξάλειψον
Και εις τον ουρανόν
Δέξαι εμέ.


 

Top