«Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Διότι η γραφή λέγει προς τον Φαραώ ότι δι’ αυτό τούτο σε εξήγειρα, διά να δείξω εν σοι την δύναμίν μου, και διά να διαγγελθή το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν όντινα θέλει ελεεί και όντινα θέλει σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μοι ειπεί· Διά τι πλέον μέμφεται; εις το θέλημα αυτού τις εναντιούται; Αλλά μάλιστα συ, ω άνθρωπε, τις είσαι, όστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν; Μήπως το πλάσμα θέλει ειπεί προς τον πλάσαντα, Διά τι με έκαμες ούτως; Η δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πηλού, από του αυτού μίγματος να κάμη άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν; Τι δε, αν ο Θεός, θέλων να δείξη την οργήν αυτού και να κάμη γνωστήν την δύναμιν αυτού, υπέφερε μετά πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατεσκευασμένα εις απώλειαν, και διά να γνωστοποιήση τον πλούτον της δόξης αυτού επί σκεύη ελέους, τα οποία προητοίμασεν εις δόξαν, ημάς τους οποίους εκάλεσεν ουχί μόνον εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των εθνών;» (Ρωμαίους 9:16-24)

Όλοι τρέχουν. Όλοι τρέχουν με τη γλώσσα έξω. Στόχος τα επίγεια αγαθά. Σπίτια, αυτοκίνητα, θέσεις κοινωνικές. Πλούτη, προβολή, υγεία. Όταν συζητούσε ο Πιλάτος με τον Ιησού, ο Κύριος του απάντησε πως ήρθε να μαρτυρήσει για την αλήθεια. Την αλήθεια μόνο Αυτός τη γνώριζε. Μέσα στην αλήθεια είναι το αγαθό. Τι είναι το αγαθό κανείς δεν το γνωρίζει. Ο Σολομώντας αφιέρωσε τη ζωή του πειραματιζόμενος για να βρει το αγαθό να το πει στους ανθρώπους, να μην κουράζονται, να το γνωρίζουν και να το πιάνουν με το πρώτο. Μα το αγαθό δεν είναι πράγμα, δεν είναι συνταγή, δεν είναι μυστικό, δεν είναι άλλα, είναι πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Τώρα γίνεται κατανοητό γιατί οι άνθρωποι τρέχουν και δεν προφτάνουν, γιατί ζητούν το αγαθό, που δεν υπάρχει, που δεν το ξέρουν. Το ζητούν μέσα στον κόσμο των επιθυμιών τουςκαι των γαργαλισμών τους. Ο Θεός αγάπησε και έδωσε και έχουμε αν θέλουμε, και ελάβαμε, το Χριστό μέσα στον οποίο είναι τα πάντα και προσφέρονται. Μέσα σ’ Αυτόν ενυπάρχουν τα πάντα και είμαστε πλήρεις εν αυτώ. «Ο έχων τον Χριστό έχει τη ζωή. Ο μη έχων τον Χριστό τη ζωή δεν έχει». Μέσα στο Χριστό είναι η ζωή. Και Αυτός είναι το αγαθό μας. Το υπέρτατο αγαθό της ζωής μας. Το αγαθό είναι ένα για πάντα, για το Θεό και τον άνθρωπο. «Φρίκη με κατέλαβε εξαιτίας των ασεβών των εγκαταλειπόντων τον νόμον σου». Όλοι αυτοί γύρω μας που ψάχνουν και αναζητούν το Θεό αναζητούν, μα εκεί που δεν δύναται να εβρεθεί. Εκεί που δεν υπάρχει. Μέσα στους σκουπιδοτενεκέδες του κόσμου. Ο Θεός είναι σκυμμένος επάνω μας. Ενδιαφέρεται, αγαπά, προσφέρει θυσία, τα πάντα. «Τις θέλει δείξει εις ημάς το αγαθόν; Επίλαμψον το φως του προσώπου σου». Το αγαθό της ζωής μας είναι ο Χριστός που θέλει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας. Ατενίζουμε διαρκώς σ’ Αυτόν. «Ενώπιόν μου είχον τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, δια να μη σαλευτώ». Σταμάτα το τρέξιμο και κοίταξε προς το Χριστό. Πίστεψε στο Χριστό. Ζήσε με το Χριστό. Το Α και το Ω της ζωής είναι ο Χριστός. Κάποτε θα αναγκαστείς να το ομολογήσεις. Έτσι είναι.