«Κακοπαθεί τις μεταξύ σας; ας προσεύχηται· ευθυμεί τις; ας ψάλλη. Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθώσιν επ’ αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου. Και η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν· και αμαρτίας αν έπραξε, θέλουσι συγχωρηθή εις αυτόν. Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, διά να ιατρευθήτε· πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη. Ο Ηλίας ήτο άνθρωπος ομοιοπαθής με ημάς και προσηυχήθη ενθέρμως να μη βρέξη, και δεν έβρεξεν επί της γης έτη τρία και μήνας έξ· και πάλιν προσηυχήθη, και ο ουρανός έδωκε βροχήν και η γη εβλάστησε τον καρπόν αυτής. Αδελφοί, εάν τις μεταξύ σας αποπλανηθή από της αληθείας, και επιστρέψη τις αυτόν, ας εξεύρη ότι ο επιστρέψας αμαρτωλόν από της πλάνης της οδού αυτού θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών.» (Ιάκωβος 5:13-20)

Ο Ηλίας ήτο άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και προσευχήθηκε ένθερμα να μη βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης τρία χρόνια και έξι μήνες. Η προσευχή είναι για όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό. Η προσευχή είναι το μέσον που κατεβάζει τον ουρανό κάτω εδώ στη γη. Η προσευχή κάνει θαύματα και επεμβαίνει μέσα στη ζωή μας με τρόπο μοναδικό. Η προσευχή είναι η μεγαλύτερη χορηγία του Θεού προς τον άνθρωπο. Μας δίνει το δικαίωμα να ζητούμε «ό,τι αν θέλουμε και θέλει γίνει εις ημάς». Έτσι βάζει στη διάθεσή μας δυνάμεις, που εμείς δεν φανταζόμαστε. Και τις χρησιμοποιεί να ενεργεί Αυτός, δι’ ημών, μέσω ημών. «Πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη». Δεν ακούει μόνο την προσευχή του δικαίου, μα και του κάθε ανθρώπου. Ίσως εάν πραγματικά άκουγε την προσευχή των δικαίων και αγίων να απομάκρυνε και αποθάρρυνε την προσευχή τόσων απλών και ταπεινών ανθρώπων που δεν έχουν συνείδηση του τέλειου και αγίου ανθρώπου. Γι’ αυτό βάζει μέσα στο κείμενο τη λέξη «ομοιοπαθή». Ναι, ο Ηλίας, αν και ήτανε ένας τόσο ξεχωριστός και δυνατός προφήτης, εντούτοις δεν μπορούμε να πούμε πως ήτανε τέλειος. Είχε και αυτός τις αδυναμίες του, που στο τέλος τον έκαναν να δειλιάσει μπροστά στις απειλές της Ιεζάβελ και να επιθυμήσει τον θάνατο. Έτσι και έγινε, και ο Θεός έβαλε έναν άλλον προφήτη στη θέση του. Ο Θεός ακούει την κάθε προσευχή, και τη δική σου προσευχή. Η κοινωνία σου δια της προσευχής με το Θεό θα σε καθαρίσει και θα σε αγιάσει. Θα σε κάνει να μην αμαρτάνεις. Και αυτό θα γίνει γιατί θα ξέρεις πως από την άλλη μεριά βρίσκεται ο Θεός, που σε αγαπάει, μα που είναι άγιος και μισεί την αμαρτία. Να είσαι βέβαιος, πως ο Θεός ακούει την προσευχή σου και ενεργεί ανάλογα, με την αγάπη του, με τις ανάγκες σου, με τις υποχρεώσεις για μαρτυρία μέσα στον κόσμο τούτο που ζούμε. Η προσευχή μας δεν είναι καθόλου ένα καπρίτσιο, μια προβολή του δικού μας θελήματος, μα είναι κάτι απαραίτητο μέσα στη βουλή και τα σχέδια του Θεού. Ποτέ, πριν από την προσευχή δεν θα είσαι ο ίδιος  όπως μετά από την προσευχή. Κάτι θα έχει μεσολαβήσει, και αν αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που είχες ανάγκη  και του ζήτησες, θα είναι κάτι το ουσιαστικότερο που Αυτός διακρίνει πως το έχεις περισσότερο ανάγκη. Ο Θεός που προσεύχεσαι είναι ένας Θεός αγάπης και στοργής για κάθε άνθρωπο, και για σένα χωριστά. Σε παρακολουθεί και ενδιαφέρεται άμεσα, ουσιαστικά, και με αγάπη, να μπει μέσα στη ζωή σου και να σου φανεί χρήσιμος. Αυτό γίνεται μόνο με την προσευχή. Η προσευχή είναι η σκάλα, που μας δίνει το δικαίωμα να μπαίνουμε μέσα στα άγια των αγίων του, εμείς που είμαστε απλοί άνθρωποι, ταπεινοί, τιποτένιοι. Ο Θεός λέει, είναι τίποτα αδύνατο εις εμέ; Και επαναλαμβάνεται. Είναι τίποτα αδύνατο στην προσευχή; Νομίζω όχι. Όπως λέει το ευαγγέλιο , ο Κύριος χορηγεί στους ανθρώπους του, στους δικούς του, αυτό το δικαίωμα, να μπαίνουν και να εισχωρούν, να μπορούν να δράσουν μόνο με την προσευχή. Ο Λόγος του Θεού λέει, πως «εις τον γνωρίζοντα να πράττει το καλό και δεν το πράττει είναι αμαρτία». Και είναι πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλές, που θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε με την προσευχή μας. Εγώ. Εσύ. Το δυνατό και παρήγορο είναι πως η προσευχή είναι μια ατομική και προσωπική υπόθεση. Είναι κάτι, που το κάνεις εσύ ή δεν το κάνεις. Κίνησε τον βραχίονα που κινεί το σύμπαν. Από την άλλη πλευρά είναι κάποιος που σε αγαπά και σε γνωρίζει καλά.