«Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν, και από μεν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπή.» (2 Τιμοθέου 4:3-4)

«Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Βλέπετε μη σας πλανήση τις. Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων· προσέχετε μη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γείνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γείνει πείναι και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους· πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων. Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει, και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου. Και τότε θέλουσι σκανδαλισθή πολλοί και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήται θέλουσιν εγερθή και πλανήσει πολλούς, και επειδή θέλει πληθυνθή η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή. Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος.» (Ματθαίος 24:4-14)

Ένα από τα σημεία των εσχάτων καιρών, από τα λιγότερα προσεγμένα και προβληματισμένα, είναι και οι «γαργαλισμοί». Ποιος είπε πως δεν θα υπάρχουν εκκλησίες; Ποιος είπε πως δεν θα υπάρχουν πιστοί που θα πηγαίνουν στις εκκλησίες; Ποιος είπε πως δεν θα υπάρχουν άμβωνες και κήρυκες και κηρύγματα; Όποιος σκέφθηκε τέτοια πράγματα, έχει αργά μεσάνυχτα από έσχατους καιρούς. Από όλα αυτά θα υπάρχουν. Άλλα πράγματα δεν θα υπάρχουν. Θα πηγαίνουν στις εκκλησίες. Θα ακούνε τα κηρύγματα, μα αυτά τα κηρύγματα δεν θα έχουν την αλήθεια , αλλά θα περιέχουν γαργαλισμούς. Θα πηγαίνουν να ακούνε ωραία κηρύγματα που στα αυτιά τους θα βρίσκουν εύκολα απήχηση. Και θα τους δίνουν μια ικανοποίηση αισθητηριακή, διανοητική, μα όχι πνευματική. Και δεν θα ακουμπούν ούτε στο ελάχιστο την πνευματική καρδιά. Θα πηγαίνουν να ακούσουν ιεροκήρυκες, που καθώς θα μιλούν θα κάνουν ανεβοκατεβάσματα στη φωνή τους. Θα είναι μεταξύ κηρύγματος, υμνωδίας, δοξολογίας. Ωραία πράγματα. Μα αυτοί οι κήρυκες θα είναι διαλεγμένοι γι’ αυτή τη δουλειά. Θα έχουν ένα ασφαλές ρεπερτόριο κηρυγμάτων, ας πούμε δυο μηνών, και θα τα πασάρουν με εκτεταμένες χορωδίες. Και οι «πιστοί», οι πιστοί με εισαγωγικά, θα φεύγουν ικανοποιημένοι και χορτάτοι για το κυριακάτικο μεσημεριανό μενού. Όπως βλέπουμε, ο διάβολος δεν έχει λόγους να πολεμήσει την εκκλησία εκ των έξω. Θα την έχει διαβρώσει εσωτερικά, αφήνοντας την αλήθεια, κόβοντας κάθε  επικοινωνία δια του Πνεύματος και προσφέροντας στις ψυχές μύθους. Μπόλικη φιλολογία, αρκετή κοινωνιολογία, απεριόριστη φιλοσοφία. Όλα αυτά που ο απόστολος Παύλος αποκαλεί «εις το μεθοδεύεσθαι την πλάνην». Το δραματικό είναι [ως τα καημένα τα ποίμνια δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα. Θα απολαμβάνουν τα σερβιριζόμενα και θα κοιμούνται. Και αυτά δεν γίνονται με μιας, αλλά με συστηματική μέθοδο. Βέβαια, όσοι δεν θέλουν να συμφωνήσουν με αυτό το πνεύμα, είναι αναγκασμένοι να «κακοπαθήσουν μετά του Ευαγγελίου». Σημάδι των εσχάτων καιρών, σημάδι της εποχής μας. Συνέβησαν και συμβαίνουν. Μα λίγοι το βλέπουν. Λίγοι πονούν. Λίγοι πάσχουν και ο διάβολος χαίρεται. Το κλίμα στους έσχατους καιρούς μέσα στις εκκλησίες θα είναι πάρα πολύ κακό. Πολλοί παράγοντες θα συντελέσουν σ’ αυτό. Τα γεγονότα που θ’ αρχίσουν να διαδραματίζονται θα προκαλέσουν μια διάσπαση στην πνευματική ζωή της εκκλησίας. Δεν ξέρω μάλιστα αν μπορούμε να μιλούμε περί εκκλησίας και να δίνουμε αυτόν τον τίτλο στο σύνολο των ανθρώπων που θα απομείνουν και θα αποτελούν την πάλαι ποτέ εκκλησία. Όταν οι άδικοι θα γίνουν πιο άδικοι και οι μολυσμένοι πιο μολυσμένοι, τότε η όλη ατμόσφαιρα θα αλλάξει. Και παρόλο που θα υπάρχουν κάποιοι δίκαιοι και κάποιοι άγιοι, το κακό θα περισσεύει και θα πλεονάσει. Τότε η αγάπη των πολλών θα «ψυχρανθεί», μας λέει ο Λ¨ογος του Θεού (Ματθαίος 24:12). Θα πέσει το θερμόμετρο πάρα πολύ χαμηλά. Η εκκλησία της Λαοδικείας ήτανε «χλιαρή». Μα το θέμα της «θερμότητας» δεν παρουσιάζει στασιμότητα. Η πνευματική θερμοκρασία αυξάνει ή χαμηλώνει. Ή προστίθεται και άλλη και ο πιστός γίνεται πιο πιστός, ή επικρατούν κάποια άλλα στοιχεία που κατεβάζουν τον βαθμό της. Ο «κόσμος» και το πνεύμα του κόσμου, δηλαδή το σαρκικό φρόνημα, που θα κυριαρχούν μέσα στη ζωή της θα ρίξουν πάρα πολύ χαμηλά το βαθμό της πνευματική θερμοκρασίας. Ας μη λησμονούμε πως η ζωή χαρακτηρίζεται από τη θερμοκρασία που έχει(Αποκάλυψη 3:15-16). Ο νεκρός είναι ψυχρός, παγωμένος. Και οι εκκλησίες θα αποτελούνται, όπως συμβαίνει και στις μέρες μας, από νεκρά και παγωμένα μέλη. Δηλαδή θα είναι απέραντα πνευματικά νεκροταφεία. Οι από τον Κύριο σταλμένοι άγγελοι έχουν την εντολή «στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλλουσι να αποθάνωσι» (Αποκάλυψη 3:2). Είναι κάτι που γίνεται στα χειρουργεία που λειτουργούν στις στρατιωτικές μονάδες τον καιρό του πολέμου. Μπαίνει ο γιατρός μέσα στο θάλαμο, που μπορεί να είναι ένα αντίσκηνο, και ρίχνει μια γρήγορη ματιά να δει ποιόν μπορεί να βοηθήσει και η βοήθειά του να είναι αποτελεσματική. Τους άλλους βαριά τραυματισμένους και ετοιμοθάνατους τους αφήνει να ολοκληρώσουν την πορεία τους. Ύστερα από λίγο θα τους πιάσει το χέρι και από την παγωνιά θα βεβαιώσει το θάνατό τους. Οι ζωντανοί θα ζητούν να βεβαιώσουν τη ζωντάνια τους, να την κατοχυρώσουν. Θα αναζητούν οπωσδήποτε ένα περιβάλλον θερμό και αυτό θα το βρίσκουν μέσα στους ανθρώπους που ο Λόγος του Θεού αναφέρει «μετά των επικαλουμένων τον Κύριο εκ καθαράς καρδίας» (2 Τιμοθέου 2:22). Όλα αυτά που αναφέρουμε παραπάνω, σημάδια χαρακτηριστικά , εξελίξεις των εσχάτων καιρών, μη κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι κάποτε θα γίνουν. Γίνονται ήδη στις μέρες μας. Ο «κόσμος» έχει ήδη εισχωρήσει μέσα στα χριστιανικά σπίτια που οι κάτοικοί τους ξημεροβραδιάζονται με την τηλεόραση και τα βίντεο ή μυθιστορήματα, τα οποία προβάλλονται σαν μέσο ξεκούρασης. Θα ακούμε και θα βλέπουμε πολλά παράξενα να συμβαίνουν και συστηματικά βεβαιωμένο αυτό, «από της αληθείας αποστρέψωσι την ακοήν» (2 Τιμοθέου 4:4). Και δεν θα έχουν όρεξη να ασχοληθούν με την αλήθεια, αφού η καρδιά τους και τα μάτια τους θα είναι γεμάτα από κοσμικό πνεύμα και σαρκικό φρόνημα. Άκουσα πως κάποιοι χριστιανοί επισκέφθηκαν μια «χριστιανική» οικογένεια και τους βρήκαν όλους θρονιασμένους γύρω από την τηλεόραση. Και δεν την έκλεισαν, μα είπαν ένα «συγνώμη να τελειώσει το έργο και μετά συζητούμε». Αυτά, τώρα γίνονται. Και μετά κλαίμε για τα παιδιά μας που τα καταβρόχθισε ο κόσμος.