«Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού.» (Ρωμαίους 8:14)

«Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ’ εκ Θεού εγεννήθησαν.» (Ιωάννη 1:12-13)

«Ίδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομασθώμεν τέκνα Θεού. Διά τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι.» (1 Ιωάννη 3:1-2)

«προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν διά Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού» (Εφεσίους 1:5)

«Άρα λοιπόν δεν είσθε πλέον ξένοι και πάροικοι αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού» (Εφεσίους 2:19)

Ο Θεός έχει παιδιά, υιούς, όπως αναφέρεται στα παραπάνω εδάφια. Τα παιδιά Του τα γέννησε πνευματικά(Ιωάννη 1:13, 3:3-8, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18, 1 Πέτρου 1:23), τα αναγέννησε. Πνεύμα Θεού, εν είδει σπέρματος, μπήκε μέσα στη ζωή τους, και αυτό τώρα υπάρχει και συγκροτεί την ύπαρξή τους. Τα παιδιά του Θεού, τα πραγματικά παιδιά, ζουν και πορεύονται όπως ο Πατέρας τους ο Ουράνιος. Ζωντανός παράγων και στοιχείο κυριαρχίας είναι το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό, το Πνεύμα το Άγιο, που υπάρχει και διακατέχει τα πιστά παιδιά του Θεού, τα οδηγεί αδιάκοπα μέσα στη ζωή. Κατοικεί μόνιμα μέσα τους(Πράξεις 2:38, Εφεσίους 1:13-14,1 Κορινθίους 3:16-17,6:19, 2 Κορινθίους 6:16, Ρωμαίους 8:9,11,15) και ελέγχει απόλυτα την ύπαρξή τους, βούληση, σκέψη, συναίσθημα. Μα δηλαδή θέλουν ό,τι θέλει ο Πατέρας τους ο Ουράνιος, γιατί το Πνεύμα του Θεού τους υπαγορεύει την Ουράνια βουλή, που είναι προκαταβολικά και οριστικά δεμένοι και ταυτισμένοι. Σκέφτονται αυτά που το Πνεύμα του Θεού τους υπαγορεύει μέσα στη δική τους σκέψη, που είναι παραδομένοι ολοκληρωτικά στον Κύριο και μπορούν να επαναλαμβάνουν και για το άτομό τους το «νουν Κυρίου» έχομεν. Τα παλιά παρήλθαν. Τώρα στη θέση τους έχουν μπει καινούρια. Ο Θεός προβάλλει αδιάκοπα στο φόντο της συνείδησής τους το δικό Του θέλημα, τη δική Του σκέψη, τα δικά Του συναισθήματα. Τότε αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του Θεού, ζουν μια άλλη ζωή, που τους δίνεται αδιάκοπα από το Θεό, όχι εξωτερικά, μα εσωτερικά δια του Πνεύματος. Υπάρχει μια οργανική ενότητα και ταύτιση του παιδιού με τον Πατέρα, δια του Πνεύματος, που αδιάκοπα λειτουργεί σαν ζωντανός συνδετικός παράγων με τον Πατέρα. Είναι μια πραγματικότητα η σύνδεση αυτή, που το πιστό παιδί του Θεού την ζει, την χαίρεται, την απολαμβάνει κάθε στιγμή. Και μπορεί, τότε μόνο μπορεί να μιλάει με βεβαιότητα για του Θεού την παρουσία μέσα στη ζωή του. Αυτό είναι κάτι που το ζει και το χαίρεται, όχι συμπερασματικά, ή διότι έτσι αναφέρεται μέσα στο Λόγο Του, αλλά σαν μια πραγματικότητα, που την αισθάνεται αδιάκοπα. Δεν καταβάλλει προσπάθεια γι’ αυτό. Όπως ο Κύριός μας έλεγε, ο Πατήρ μου ο μένων εν εμοί αυτός λαλεί… αυτός πράττει, το ίδιο και το παιδί του Θεού. Τα ίδια που ζούσε ο Χριστός, ζει και αυτό στην καθημερινή ζωή. Δεν παρακολουθεί και προσπαθεί να αντιγράψει τα φερσίματα και τη συμπεριφορά του Κυρίου. Αυτά αναπαράγονται μέσα του δια του Πνεύματος του Αγίου. Οι άλλοι, που υπάρχουν και ζουν για τον εαυτό τους και από τον εαυτό τους, δεν είναι παιδιά του Θεού. Δεν άγονται από το Πνεύμα του Θεού. Όταν ακούν για τον παράγοντα του Αγίου Πνεύματος έχουν μια πλήρη σύγχυση και ποτέ δεν είχαν και δεν έχουν την εμπειρία της ταύτισης και κοινωνίας με τον Θεό(1 Ιωάννη 1:3). Φυσικά δεν μπορούν να πουν , γιατί δεν το έχουν αυτό που έλεγε ο Παύλος, «δεν ζω εγώ, ζει εν εμοί Χριστός». Μπορεί να είναι ζηλωτές, μπορεί να είναι ευσεβείς, μα έχουν μόνο έναν Χριστό, τον Ιστορικό Χριστό, και αυτόν έξω από την καρδιά τους, ενώ τα παιδιά του Θεού, που άγονται από το Πνεύμα, έχουν και τον δοξασμένο Χριστό που κατοικεί αδιάκοπα μέσα τους. Υπάρχει τεράστια διαφορά.