«Μη πλανάσθε, ο Θεός δεν εμπαίζεται· επειδή ό,τι αν σπείρη ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει· διότι ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθοράν, αλλ’ ο σπείρων εις το Πνεύμα θέλει θερίσει εκ του Πνεύματος ζωήν αιώνιον.» (Γαλάτας 6:7-8)

«διότι εάν ζήτε κατά την σάρκα, μέλλετε να αποθάνητε· αλλ’ εάν διά του Πνεύματος θανατόνητε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού.» (Ρωμαίους 8:13-14)

«Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός· είθε να ήσο ψυχρός ή ζεστός· ούτως, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρείαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι συ είσαι ο ταλαίπωρος και ελεεινός και πτωχός και τυφλός και γυμνός· συμβουλεύω σε να αγοράσης παρ’ εμού χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός διά να πλουτήσης, και ιμάτια λευκά διά να ενδυθής και να μη φανερωθή η αισχύνη της γυμνότητός σου, και χρίσον τους οφθαλμούς σου με κολλούριον διά να βλέπης.» (Αποκάλυψη 3:15-18)

Ένας αγαπητός νέος ήλθε και με ρώτησε, κάπως ιδιαίτερα. Εάν κάποιος ας πούμε εγώ, δεν είμαι της κατηγορίας που είπατε στα τελευταία κηρύγματα, δηλαδή: Εάν η ζωή μου δεν έχει τόση αγάπη για τον Κύριο, όπως, «εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου…». Εάν δεν κυριαρχούμαι απόλυτα από τη βουλή του Κυρίου, ώστε κάθε μου πράξη και σκέψη να έχει το «γενηθήτω το θέλημά Σου» σαν σφραγίδα. Εάν δεν έχω μοναδικό καύχημα της ζωής μου τον Κύριο κατά τα λόγια του Ιερεμία «ο καυχόμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εμένα εννοεί και εμένα γνωρίζει(1 Ιωάννη 2:13-14, Ιωάννη 17:3, Γαλάτας 4:8-9). Εάν δεν μπορώ απόλυτα να πω και πάντα να λέω τις ομολογίες του αποστόλου Παύλου «Χριστώ συνεσταύρομαι…» και δεν ζω εγώ, αλλά ζει εν εμοί Χριστός». Εάν… εάν … και πολλά άλλα παρόμοια, τι γίνεται με μένα; Θα πάω στον Ουρανό; Ευχαριστώ το νέο αυτό με το ερώτημά του, που έγινε αφορμή να ασχοληθώ με ένα μεγάλο, τεράστιο θέμα που υπάρχει στην εποχή μας, με πολλές προεκτάσεις. Εάν θα θέλαμε τα λόγια αυτά να τα μεταφράσουμε, θα μπορούσαμε να τα αποδώσουμε με άλλη διατύπωση όπως… Αγαπώ το Θεό, μα αγαπώ και τον κόσμο. Ζω για το Χριστό, μα και για τον εαυτό μου. Ακούω τη φωνή Του, μα ακούω και τη φωνή των επιθυμιών μου. Στο θέμα αυτό υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Θα μείνουμε σε τρεις δέσμες απαντήσεων. Μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν αντίθετα στοιχεία που με κανένα τρόπο δεν διασταυρώνονται και δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για ζωή και για θάνατο. Αυτά τα δυο δεν μπορούν να διασταυρωθούν και να βγάλουν κάτι άλλο. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για αμαρτία και δικαιοσύνη. Αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει Θεό και διάβολο. Αυτά τα δυο δεν μπορούν ταυτόχρονα να ενυπάρχουν στις σκέψεις μας και στις πράξεις μας. Ο Λόγος του Θεού παρουσιάζει ζωή Χριστού και ζωή του κόσμου. Και το αδύνατο συνύπαρξης αυτών των δυο στοιχείων φαίνεται από πολλά σημεία. Από το ξεκίνημα, από τα πρώτα βήματα. «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν». «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν … ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού καθ’ ημέραν». «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν… πρέπει να μισήσει και την εαυτού ψυχήν». Μια τέτοια διαβίωση, διασταύρωση, συνύπαρξη έχει μέσα της κάτι το τερατώδες. Μια τέτοια κατάσταση έχει κάτι το αφύσικο. Μια τέτοια πορεία και ζωή δεν έχουν βιωσιμότητα. Οπωσδήποτε οδηγούν στο θάνατο. Ας μιλήσουμε πιο ανοιχτά. Αυτό το σχήμα είναι κατασκευή και έμπνευση του σατανά, που είναι ευχαριστημένος. Αυτό το σχήμα είναι αποτέλεσμα ψευδοευαγγελισμού, που ακμάζει στην εποχή μας. Αυτό το σχήμα εγκολπώνεται από ανθρώπους μη σοβαρούς. Ο απόστολος Παύλοςκαυχότανε και έλεγε. «Ημείς δεν καπηλεύομεν τον λόγον του Θεού ως και οι πολλοί». «Ημείς δεν δολώνουμε το λόγο του Θεού». Ναι, σήμερα πολύ εύκολα ακούμε και συναντάμε: Ένα εύκολο Ευαγγέλιο. Ένα βολικό Ευαγγέλιο. Ένα Ευαγγέλιο μισών εδαφίων και αποκρυμμένων αληθειών. Μπορεί να ακούσεις για σταυρό, όχι όμως και για συσταύρωση. Μπορεί να ακούσεις το έλα στο Χριστό, μα ποτέ το «στενή πύλη και τεθλιμμένη η οδός». Μπορεί να λένε το «έλθετε προς με», μα ποτέ το «σηκώστε τον ζυγόν μου εφ’ υμάς». Στα μέρη αυτά κάνουν διόρθωση του Ευαγγελίου με αφαίρεση και αποσιώπηση. Στα μέρη αυτά ρετουσάρουν το λόγο του Θεού όπως κάνουν στις φωτογραφίες των γηραιών κυριών. Στα μέρη αυτά, ο Θεός να τους συγχωρήσει, παρουσιάζουν ένα Ευαγγέλιο, που έχει και κάποια μέρη από το πραγματικό Ευαγγέλιο, μα το υπόλοιπο είναι ξένα στοιχεία από ένα καλλιτεχνικό κολλάζ. Τα θύματα, που πραγματικά δεν αναζητούν το Χριστό και προπαντός τη ζωή του Χριστού, είναι άφθονα. Και τους ακούμε να λένε. Έχουν και εκεί το ίδιο Ευαγγέλιο. Και εκεί μιλούν για το Χριστό. Και εκεί μιλούν για την αμαρτία των άλλων και όχι τη δική τους. Μα, αν είχαν λίγο Πνεύμα Θεού, θα οσμίζονταν την απάτη. Όταν αυτό υπάρχει μέσα στις καρδιές μας, τότε μπορούμε να μιλούμε για αμαρτία, αμαρτίες, και μοιρασμένη καρδιά. Αυτό προκαλεί την οργή του Θεού. Αυτό είναι πονηρή προσπάθεια που δεν μπορεί να μείνει χωρίς επέμβαση Θεού. Οι άνθρωποι αυτής της κατάστασης δεν μπορούν να έχουν τη χαρά της πληρότητας που νιώθει ο απλός πιστός. Οι άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν μπορούν να έχουν την ειρήνη του Χριστού. Το λέει και ο Κύριός μας πως ειρήνη ποτέ δεν γνώρισαν. Η προσωπικότητά τους είναι διχασμένη. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν μια ζωή σαν διελκυστίνδα. Μια τραβιώνται από τη μια μεριά και μια από την άλλη. Από τη μια μεριά τους τραβά το πνεύμα του κόσμου και από την άλλη το Πνεύμα του Θεού. Είναι πάντοτε ταλαιπωρημένοι. Και αυτή η κατάσταση θα είναι προσωρινή και κάποτε ξεκαθαρίζει. Ένας από τους δυο κερδίζει. Συνήθως κερδίζει η αμαρτία και ο κόσμος. Πολλοί οι κλητοί ολίγοι οι εκλεκτοί. Ο Κύριος λέει: «μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς;» Και το ξεκαθαρίζει πως, λόγω αυτής της κατάστασης μέλλω να σας εξεμέσω εκ του στόματός μου. Πριν συμβούν όλα αυτά ο Κύριος: Θα σε περάσει από μεγάλες κρίσεις γιατί δεν θέλει να σε χάσει. Θα σε περάσει από θλίψεις και πειρασμούς. Θα κάνει το παν να απαλλάξει την καρδιά σου από τα ξένα στοιχεία. Μα και ο διάβολος θα κάνει το παν για να σε σπρώξει πιο βαθιά. Και ο διάβολος θα κάνει το παν να σε εκθέσει μπροστά στους άλλους και να σε κάνει τελείως δικό του. Λέει ο Κύριος «θα σε εξεμέσω εκ του στόματός μου». Κάποιο καιρό σε ανέχτηκα μήπως και συνέλθεις… Σου έδωσα καιρό μετάνοιας, αλλά δεν μετανόησες. Ξέρω αρκετούς που παίζανε έτσι μεταξύ των δυο και τώρα είναι χαμένοι για πάντα στον κόσμο. Ο Κύριος θελει όλη την καρδιά μας ή τίποτα. Ο Κύριος θέλει όλη τη ζωή μας ή τίποτα. Ο Κύριος θλει αγίους, που μίσησαν και την εαυτών ψυχήν. Οι άλλοι; Εξ ημών εξήλθον, μα δεν ήσαν εξ ημών. Και λέει ακόμα ο Κύριος. Ποτέ δεν σας εγνώρισα.