«Εάν δε ο Χριστός κηρύττηται ότι ανέστη εκ νεκρών, πως τινές μεταξύ σας λέγουσιν ότι ανάστασις νεκρών δεν είναι; Και εάν ανάστασις νεκρών δεν ήναι, ουδ’ ο Χριστός ανέστη· και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματαία δε και η πίστις σας. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμεν περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησεν, εάν καθ’ υπόθεσιν δεν ανασταίνωνται νεκροί.  Διότι εάν δεν ανασταίνωνται νεκροί, ουδ’ ο Χριστός ανέστη· αλλ’ εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματαία η πίστις σας· έτι είσθε εν ταις αμαρτίαις υμών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απωλέσθησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζωμεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγεινεν απαρχή των κεκοιμημένων.» (1 Κορινθίους 15:12-20)

Στο βιβλίο του Δανιήλ (12:2) αναφέρεται «και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν τω χώματι της γης θέλουσι εξεγερθεί, οι μεν εις ζωήν αιώνιον οι δε εις ονειδισμόν και καισχύνην αιώνιον». Παρόμοια στο Ματθαίο (25:46) αναφέρεται «Και θέλουσιν απέλθει ούτοι μεν εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον.» Επίσης στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη (5:29) αναφέρεται «και θέλουσιν εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως». Όλη η Βίβλο, Παλιά και Καινή Διαθήκη, μιλούν και επιβεβαιώνουν την Ανάσταση. Βέβαια η Ανάσταση αφορά μόνο το σώμα μας. Η ψυχή μας δεν θα γνωρίσει το θάνατο. Επιζε3ι μετά τον αποχωρισμό της από το σώμα. Το σώμα, ο σαρκικός οργανισμός, θα εξαφανιστεί, και αυτό είναι προϋπόθεση της αναστάσεως που θα επακολουθήσει. Είναι ακριβώς η ιστορία του κόκκου του σίτου, που σπείρετε στη γη και πρέπει να πεθάνει για να φέρει καρπό. Ο απόστολος Παύλος στην (1 Κορινθίους 15:36) λέει: «Εκείνο το οποίο σπείρεις δεν ζωογονείται εάν δεν πεθάνει». Τούτο σημαίνει πως το σώμα της αναστάσεως θα είναι ένας οργανισμός τελείως νέος «Οποίος ο χοϊκός, τοιούτοι και οι χοϊκοί, και οποίος ο επουράνιος, τοιούτοι και οι επουράνιοι· και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χοϊκού, θέλομεν φορέσει και την εικόνα του επουρανίου.» (1 Κορινθίους 15:48-49). Πιστοί και άπιστοι θα αναστηθούν. Ο πιστός, του οποίου το σώμα, κατά το διάστημα της επίγειας ζωής του στάθηκε ναός του Θεού(1 Κορινθίους 3:16-17, 6:19, 2 Κορινθίους 6:16, Ρωμαίους 8:9,11,15, Εφεσίους 1:13-14), θα αναστηθεί για την ένδοξη ζωή του Ουρανού. Αντίθετα ο άπιστος, του οποίου το σώμα στάθηκε ναός αμαρτίας, θα αναστηθεί για την κρίση και την αιώνια απώλεια, την κόλαση. Πολλοί είναι εκείνοι που ρωτούν, πως θα είναι το σώμα της αναστάσεως; Είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί η περιέργειά μας; Η Γραφή δεν αναφέρει τίποτα για το σώμα της αναστάσεως των ασεβών, αλλά ανασύρει μια άκρη του πέπλου, όσον αφορά το σώμα των εξαγορασμένων, και τούτο αποτελεί ένα απέραντο θέμα ευγνωμοσύνης και χαράς για τους πιστούς. Ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι στον Ουρανό θα έχουμε ένα σώμα, ένα πραγματικό σώμα, και μας αποκαλύπτει τη φύση του. Ενόσω βρισκόμαστε στη γη το σώμα είναι για μας σημείο αναγνωρίσεως και όργανο των σχέσεών μας.  Δι’ αυτού βλέπουμε, ακούμε, ψηλαφίζουμε και αναγνωριζόμαστε. Στον Ουρανό θα έχουμε ένα σώμα, όχι περιφρονημένο, ανάπηρο, φθαρτό, καταδικασμένο, αλλά ένα σώμα ένδοξο, γεμάτο δύναμη, άφθαρτο, όπως μας βεβαιώνει ο απόστολος Παύλος στο (1 Κορινθίους 15:42-44). Δεν έχουμε πλέον σώμα ζωικό, αλά σώμα πνευματικό άπειρα πιο τέλειο, πιο ισορροπημένο από το γήινο σώμα μας. Θα είναι ένα σώμα «καθ’ ομοίωσιν» Θεού(1 Ιωάννη 3:1-3), που είναι το Πνεύμα της Χάρις . Αναμφίβολα οι δίκαιοι θα αναγνωρίζονται στον Ουρανό, όπως η Μαρία και οι μαθητές αναγνώρισαν τον αναστημένο Ιησού. Είναι μεγάλο πράγμα να αναγνωρίσεις αγαπητά σου πρόσωπα και να αναγνωριστείς απ’ αυτά. Να μπορείς να συνομιλήσεις μαζί τους τόσο ευχάριστα θέματα και να μπορείς να ψάλλεις με άλλους πιστούς την αγάπη του Θεού που μας έσωσε. Να μοιράζεσαι για όλη την αιωνιότητα την ανεκλάλητη χαρά. Η Γραφή μας βεβαιώνει ότι το σώμα του λυτρωμένου θα είναι όμοιο με το σώμα του αναστημένου Ιησού. Θα φέρουμε την εικόνα του επουρανίου. Θα είμαστε όμοιοι μ’ Εκείνον, γράφει ο Ιωάννης. Βέβαια δε γνωρίζουμε πάρα πολλά για το νέο αυτό σώμα, μα είναι αρκετά για να διασαλπίσουμε την άπειρη ευγνωμοσύνη μας προς Αυτόν. Προς εκείνον που βαδίζει προς τον θάνατο και την κόλαση, ο Χριστός επαναλαμβάνει τα λόγια που είχε πει τότε στον Νικόδημο: «Πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν». Ο Σωτήρας μας επιθυμεί να μας κάνει μετόχους της δοξασμένης ζωής της Αναστάσεώς Του. Αλλά δεν θα το πραγματοποιήσει χωρίς τη δική μας συγκατάθεση και απόφαση, την απόφαση να πεθάνουμε σταυρώνοντας την «σάρκα» και ακολουθώντας Εκείνον. Γιατί να αναβάλλουμε και προς τι να περιμένουμε, κατά τη στιγμή που διαγράφεται ενώπιόν μας η φοβερή προοπτική της αναστάσεως κατά την κρίση; Γιατί να περιμένουμε; Αύριο ίσως να είναι πολύ αργά. «Σήμερον αν ακούσετε τη φωνή Του, μη σκληρύνετε την καρδιά σας» (Εβραίους 3:15).