«Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύς εις το να ακούη, βραδύς εις το να λαλή, βραδύς εις οργήν· διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται την δικαιοσύνην του Θεού. Διά τούτο απορρίψαντες πάσαν ρυπαρίαν και περισσείαν κακίας δέχθητε μετά πραότητος τον εμφυτευθέντα λόγον τον δυνάμενον να σώση τας ψυχάς σας. Γίνεσθε δε εκτελεσταί του λόγου και μη μόνον ακροαταί, απατώντες εαυτούς. Διότι εάν τις ήναι ακροατής του λόγου και ουχί εκτελεστής, ούτος ομοιάζει με άνθρωπον, όστις θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρω· διότι εθεώρησεν εαυτόν και ανεχώρησε, και ευθύς ελησμόνησεν οποίος ήτο. Όστις όμως εγκύψη εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνη εις αυτόν, ούτος γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων, αλλ’ εκτελεστής έργου, ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού.» (Ιακώβου 1:19-25)

Τη ζωή μας, το παρόν μας και το μέλλον μας, τα έχουμε μέσα στην παλάμη μας, μέσα στα χέρια μας, όχι γραμμένα, μα πραγματικά σαν κάτι πολύτιμο και εύθραυστο. Θα πρέπει να το προσέξουμε. Στα χέρια μας είναι να ευτυχίσουμε και στα χέρια μας είναι να δυστυχήσουμε, στα χέρια μας είναι να κερδίσουμε τη ζωή μας και στα χέρια μας είναι να χάσουμε τη ζωή μας. Στα χέρια μας είναι να νικήσουμε το θάνατο και στα χέρια μας είναι να αφανιστούμε μέσα στην αμαρτία και στην απώλεια. Δεν είναι ανάγκη να πάμε πουθενά, για να μας πληροφορήσουν πάνω σ’ αυτό το θέμα. Ο Θεός μας αγαπά, και βλέποντας την αθλιότητά μας, από την αμαρτία, έστειλε τον Υιό Του τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από αυτήν την κατάρα(Ρωμαίους 6:18,22, 7:14-25) πληρώνοντας Αυτός το τίμημα της τιμωρίας. Από κει και πέρα από σένα εξαρτάται αν αυτή την αγάπη και την θυσία του Χριστού την αξιοποιήσεις στη ζωή σου, υψώνοντας την καρδιά σου με ταπείνωση σ’ Αυτόν και ομολογώντας Του την αμαρτία σου και την αποτυχία της μέχρι σήμερα ζωής σου και ζητώντας απ’ Αυτόν να σε σώσει και να σε οδηγήσει για να ζήσεις πλέον μαζί Του. Το ζήτημα πρέπει να το πάρεις σοβαρά. Είναι ένα θέμα που δεν σηκώνει αναβολή. Το αμαρτωλό παρελθόν σου(Ρωμαίους 6:25-26), ο Χριστός είναι έτοιμος να το συγχωρήσει, και την μέχρι σήμερα περιφρόνηση που έδειξες στο πρόσωπό Του, το υπόσχεται πως θα την ξεχάσει, μαζί με όλες σου τις αμαρτίες, εάν σοβαρά πάρεις την απόφαση να ζήσεις πλέον μέσα στο θέλημα της αγάπης Του.