«Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη εκ του ξύλου της ζωής, το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού.» (Αποκάλυψη 2:7)

«Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη από του μάννα του κεκρυμμένου, και θέλω δώσει εις αυτόν ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνομα νέον γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή ο λαμβάνων.» (Αποκάλυψη 2:17)

«Γράφω προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ’ αρχής. Γράφω προς εσάς, νεανίσκοι, διότι ενικήσατε τον πονηρόν. Γράφω προς εσάς, παιδία, διότι εγνωρίσατε τον Πατέρα. Έγραψα προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ’ αρχής. Έγραψα προς εσάς, νεανίσκοι, διότι είσθε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν υμίν και ενικήσατε τον πονηρόν.» (1 Ιωάννη 2:13-14)

«Ταύτα ελάλησα προς εσάς, διά να έχητε ειρήνην εν εμοί. Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον.» (Ιωάννη 16:33)

Αδελφέ μου, πρέπει να νικήσεις. Το ξέρεις πως στον Ουρανό θα πάνε μόνο νικητές; Αισθάνεσαι τον εαυτό σου να είναι νικητής έως τώρα; Μέχρι τώρα έχεις στη ζωή σου νίκες; Στην αρχή της πίστης μου διάβαζα Αποκάλυψη. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, που όλα Του τα δώρα και τα βραβεία τα δίνει μόνο σε μια κατηγορία: «Εις τον νικώντα». Αλήθεια, εσύ είσαι από αυτούς, τους νικητές; Και τι γίνεται με τους μη νικητές; Τους ηττημένους; Για τον Θεό δεν υπάρχουν ηττημένοι. Δεν τους ξέρει αυτούς. Εις τον νικώντα «θα δώσω εκ του μάνα του κεκριμμένου». Εις τον νικώντα «θα δώσω εξουσία επί των εθνών και θέλει ποιμάνει εν ράβδω σιδηρά». Εις τον νικώντα «θα δώσω ιμάτια λευκά». Εις τον νικώντα «δεν θα εξαλείψω το όνομά του εκ του βιβλίου της ζωής». Εις τον νικώντα «θα τον κάνω στύλο εν τω ναώ». Εις τον νικώντα «θα δώσω να καθήσει μετ’ εμού εις τον θρόνο μου». Εις τον μη νικώντα; Τι γίνεται αυτός; Που είναι; Που πάει; Λέγει ο Πέτρος : «…από όντινα νικάταί τις, τούτου και δούλος γίνεται.» ( 2 Πέτρου 2:19). Και δεν είναι ότι γινόμαστε δούλοι του εχθρού μας, αλλά αποκτά και δικαιώματα και εξουσίες πάνω μας. Θέμα ζωής και θανάτου. Αυτοί, που στην παραβολή του άφρονα πλουσίου πήγαν και ζητούσαν την ψυχή του, ποιοι ήταν;(Λουκάς 12:20). Ήταν αυτοί τους οποίους υπηρέτησε στη ζωή του εδώ στη γη. Είναι αγώνας ζωής και θανάτου. Η ευχαριστία στο Θεό είναι η νίκη μας. Η υπακοή μας στο Θεό είναι η νίκη μας. Η ταπείνωση στο Θεό είναι η νίκη μας. Κάθε φορά που λες «Σ’ ευχαριστώ» στο Θεό, είναι μια νίκη. «Εν παντί ευχαριστούντες». Ο Θεός μας κάλεσε και μας έσωσε(Πράξεις 2:47, Εφεσίους 2:8, Τίτος 3:5, 2 Τιμοθέου 1:9) για να νικήσουμε τον διάβολο και τον διεστραμμένο κόσμο (Πράξεις 2:40). Δική μας δύναμη δεν έχουμε. «Σας δίνω εξουσία να πατήσετε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμην του εχθρού». Νικούμε δια του Χριστού, που κατοικεί μέσα στην καρδιά μας δια της πίστεως. Και λέγει ο Λόγος του Θεού, «μεγαλύτερος ο εν ημίν παρά ο εν τω κόσμω». Στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης λέει στον κατάπληκτο υπηρέτη του, που έβλεπε τις στρατιές των αγγέλων: «πλειότεροι είναι μεθ’ ημών παρά οι μετ’ αυτών». Και λέγει ο Ιωάννη «γράφω προς εσάς νεανίσκοι διότι ενικήσατε τον πονηρόν». Ο διάβολος, τις ώρες των πειρασμών και των δοκιμασιών, με το στόμα της γυναίκας του Ιώβ, ρίχνει το σύνθημα, «βλασφήμησε το Θεό και πέθανε». Ο Θεός δίνει μάχες εναντίον του εχθρού με τους δικούς Του. Όταν εμείς υπακούμε και υπομένουμε, τότε νικούμε τον εχθρό που ρίχνει ηττοπάθεια και απογοήτευση. Όταν μέσα στις δοκιμασίες και στις θλίψεις ο πιστός ψάλλει και δοξάζει και ευχαριστεί, τότε συντρίβει το διάβολο, που φεύγει καταντροπιασμένος. Όταν το πιστό παιδί του Θεού χαμογελά και πορεύεται το δρόμο του αγιασμού θριαμβευτικά, τότε συντρίβει το διάβολο και βγαίνει νικητής. Βέβαια, ο διάβολος ως λέων ωρυόμενος γυρίζει και περιφέρεται, προσπαθώντας να βρει ένα πάτημα, μια παρακοή, μια επιθυμία μας, για να μπει μέσα στη ζωή μας και να κυριαρχήσει. Όταν εμείς όμως δεν τον ακούμε, τότε αυτός κατεβάζει το κεφάλι και φεύγει. Περιμένει ο Θεός να νικήσουμε δια της πίστεώς μας με τη βοήθεια του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος χρησιμοποιώντας τη μάχαιρα του Λόγου του Θεού.