“Ελθών δε εις εαυτόν, είπε· Πόσοι μισθωτοί του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω ειπεί προς αυτόν· Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου· και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου· κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ, δε απείχεν έτι μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαγχνίσθη, και δραμών επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν. είπε δε προς αυτόν ο υιός· Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού· Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας, και φέροντες τον μόσχον τον σιτευτόν σφάξατε, και φαγόντες ας ευφρανθώμεν, διότι ούτος ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλώς ήτο και ευρέθη. Και ήρχισαν να ευφραίνωνται.” (Λουκάς 15:17-24)

Υπάρχει μια παλιά ιστορία για ένα ζωγράφο, ο οποίος έπεισε ένα ζητιάνο που συνάντησε στο δρόμο του, να πάει στο στούντιο να ποζάρει ως άσωτος γιος. Ο κουρελής δέχτηκε την πρόσκληση, αλλά πριν πάει στο ραντεβού του, φρόντισε να ντυθεί με τα καλύτερα ρούχα, για να είναι πιο ευπαρουσίαστος, και πήγε καμαρωτός για να τον ζωγραφίσει ο καλλιτέχνης. Όμως, ο ζωγράφος, σαν τον είδε τόσο πολύ φτιαγμένο στην εμφάνιση, δε θέλησε να τον χρησιμοποιήσει ως μοντέλο. Τον ήθελε να έρθει όπως ακριβώς ήταν στη γωνιά του δρόμου, όταν τον πρωτοσυνάντησε. Έτσι ακριβώς θα πρέπει να προσέρχονται και οι αμαρτωλοί στο Χριστό. Όχι μεταμφιεσμένοι, όχι αλλαγμένοι, όχι προσποιούμενοι τους καλούς, αλλά όπως ακριβώς είναι, γιατί μόνο τότε θα βρουν έλεος. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, όχι για τους δίκαιους, αλλά για να ζητήσει και να σώσει τα χαμένα «πρόβατα», τους άδικους και αμαρτωλούς ανθρώπους. Περιμένει άσωτους να γυρίσουν κοντά Του, κι είναι έτοιμος να τους δεχτεί έτσι όπως είναι βρώμικοι και κουρελήδες και να τους σώσει. Ο Χριστός ήρθε γι’ αυτούς, έζησε γι’ αυτούς, πέθανε γι’ αυτούς, αναστήθηκε γι’ αυτούς και τώρα ζει γι’ αυτούς.