«Επειδή ό,τι δύναται να γνωρισθή περί Θεού είναι φανερόν εν αυτοίς, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς.  Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου νοούμενα διά των ποιημάτων, η τε αΐδιος αυτού δύναμις και η θειότης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι. Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν ουδέ ευχαρίστησαν, αλλ’ εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία· λέγοντες ότι είναι σοφοί εμωράνθησαν, και ήλλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Διά τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός διά των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζωνται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εις το ψεύδος, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν μάλλον παρά τον κτίσαντα, όστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν.» (Ρωμαίους 1:19-25)

Η ιστορία ξεκίνησε γιατί δεν μας άρεσε ο Θεός, όπως φανερώνει τον εαυτό του στην Αγία Γραφή, στη Βίβλο. Τότε ανέλαβαν οι σοφοί μας, να μας απαλλάξουν από ένα τέτοιο Θεό, και να μας βρουν κάποιον άλλον. Πιο βολικό. Που να πηγαίνει στα μέτρα μας. Ένα Θεό, που όλα να τα επιτρέπει και να τα δέχεται. Ένα Θεό, που να μην έχει θέληση, ενώ εμείς θα έχουμε. Ένα Θεό, που δεν θα βλέπει ενώ εμείς θα βλέπουμε. Ένα Θεό, που δεν θα καταλαβαίνει ενώ εμείς θα καταλαβαίνουμε. Και μας πρόσφεραν τον θεό ύλη. Ναι αυτός τα έκανε όλα. Μια ματιά να ρίχναμε σ’ ένα από τα ανθρώπινα όργανα θα μέναμε κατάπληκτοι από το μεγαλείο, τη δύναμη, τη σοφία που παρουσιάζει. Παράδειγμα η καρδιά του ανθρώπου. Είναι την πραγματικότητα μια διπλή αντλία που έχει το μέγεθος μιας πυγμής , μιας γροθιάς. Αυτή η αντλία λειτουργεί σ’ όλη μας τη ζωή με το ρυθμό των 72 συστολών το λεπτό. Δηλαδή κάνει κάθε 24ωρο 100.000 συστολές. Η καημένη, χωρίς διακοπή, χωρίς ανάπαυση, χωρίς επισκευή. Μια ζωή ολόκληρη, δηλαδή επί 70-100 χρόνια. Σε κάθε παλμό μετακινεί 1/3 του λίτρου αίμα και θα μπορούσε να γεμίσει μια κολυμβητική δεξαμενή μέσα σ’ ένα 24ωρο, μια δεξαμενή 10 κ.μ. Το έργο αυτό συνεχίζεται σ’ όλη μας τη ζωή, δηλαδή επί 30.000 24ωρα. Τα αιμοφόρα αγγεία, δηλαδή οι φλέβες, οι αρτηρίες, τα τριχοειδή αγγεία σ’ ένα άνθρωπο, σχηματίζουν ένα δίκτυο, που φτάνει τα 100.000 χιλιόμετρα. Και αυτό είναι μόνο ένα τμήμα του σώματος. Και υπάρχουν και άλλες λειτουργίες πιο πολυσύνθετες. Και έγιναν όλα στην τύχη; Και δεν τα έκανε κανένας; Τα έκανε μόνη της η νεκρή ύλη; Και τι δεν μηχανεύεται ο άνθρωπος για να απομακρύνει τον Θεό από τη ζωή του; Και όμως, είναι βεβαιωμένο και ιστορικά αποδεδειγμένο, πως ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο(Ιωάννη 3:16, Ρωμαίους 5:8). Και όμως, είναι βεβαιωμένο πως ο Θεός προορίζει τον άνθρωπο για μεγάλες εξελίξεις και ακόμη πιο μεγάλα σχέδια. Και όμως, είναι βεβαιωμένο, πως ο Θεός είναι κοντά μας, δίπλα μας, και με μεγάλο ενδιαφέρον και στοργή. Θέλει να μας απαλλάξει από την κατάρα της αμαρτίας(Ρωμαίους 6:18,22, 7:14-25) και το δηλητήριο που τρέχει στην ψυχή μας.  Θέλει να μας συνδέσει μαζί Του(Ρωμαίους 5:1, 10-11, 1 Ιωάννη 1:3) για πάντα για να αντλούμε δυνάμεις αληθινής ζωής από αυτόν. Θέλει να μας ανεβάσει στο υψηλό δικό Του επίπεδο(2 Πέτρου 1:4, 1 Πέτρου 1:15-16, Φιλιππησίους 3:15), για το οποίο και είμαστε φτιαγμένοι. Θέλει, με δυο λόγια να μας σώσει, να μας απαλλάξει από την κατάρα που μας δέρνει και να βρούμε το νόημα της ζωής. Φυσικά αν το θελήσουμε και το ζητήσουμε.