«Σεις είσθε η επιστολή ημών, εγγεγραμμένη εν ταις καρδίαις ημών, γινωσκομένη και αναγινωσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, και φανερόνεσθε ότι είσθε επιστολή Χριστού, γενομένη διά της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη ουχί με μελάνην, αλλά με το Πνεύμα του Θεού του ζώντος, ουχί εις πλάκας λιθίνας, αλλ’ εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας. Τοιαύτην δε πεποίθησιν έχομεν διά του Χριστού προς τον Θεόν. Ουχί διότι είμεθα ικανοί αφ’ εαυτών να νοήσωμέν τι ως εξ ημών αυτών, αλλ’ ικανότης ημών είναι εκ του Θεού, όστις και έκαμεν ημάς ικανούς να ήμεθα διάκονοι της καινής διαθήκης, ουχί του γράμματος, αλλά του πνεύματος· διότι το γράμμα θανατόνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί.» (2 Κορινθίους 3:2-6)

Ο δάσκαλος τους είχε βάλλει έκθεση στο σχολείο με θέμα: «Η σπουδαιότερη εμπειρία μου». Ένας μαθητής που ήταν παιδί του Θεού(1 Ιωάννη 3:1, Ιωάννη 1:12, Εφεσίους 1:5), έγραψε για την προσωπική του συνάντηση και γνωριμία με το Χριστό, που άρχισε πριν ένα μήνα. Όταν ο δάσκαλος διόρθωσε τις εκθέσεις των παιδιών, ζήτησε να τον δει ιδιαιτέρως: «Με εντυπωσίασε το γραπτό σου», του είπε. «Ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους σου να γράψεις για το Χριστό, ενώ δεν ήξερες πως θα αντιδρούσα. Με ενδιαφέρει πολύ αυτή η εμπειρία σου. Ήδη είχα προσέξει την αλλαγή στη συμπεριφορά σου στο σχολείο και στην επίδοσή σου στα μαθήματα. Θα ‘θελα κι εγώ να γνωρίσω για το Χριστό…». Είναι πραγματικά η σημαντικότερη εμπειρία στη ζωή ενός ανθρώπου η προσωπική του συνάντηση με τον ζωντανό Ιησού Χριστό και το πιο μεγάλο βήμα στη ζωή του είναι η παράδοσή του στα χέρια Του. Από αυτή τη στιγμή ο Χριστός έρχεται να κατοικήσει στην καρδιά του, το Πνεύμα το Άγιο τον αλλάζει(Ιωάννη 3:3-8, 1:13, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18), τον κάνει εντελώς καινούριο άνθρωπο(2 Κορινθίους 5:17). Τώρα πια ένα πράγμα τον απασχολεί να ζήσει για το Χριστό και να Τον φανερώσει και στους γύρω του. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν δειλιάζει, μπροστά σε οποιονδήποτε, να ομολογήσει ότι είναι πια δικός Του και ότι ζει για Κείνον. Ας το θυμόμαστε πάντα, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι θεωρία, δεν είναι δόγμα, θρησκεία, δεν είναι Ιστορία, αλλά είναι ζωή, γνήσια, αληθινή, που όποιος τη ζει, ζει πραγματικά ένα θαύμα, και θα ζει αιώνια.