«Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον· και πάντα τα εντός μου το όνομα το άγιον αυτού. Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον, και μη λησμονής πάσας τας ευεργεσίας αυτού· τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου· τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου· τον λυτρόνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου· τον στεφανούντά σε με έλεος και οικτιρμούς· τον χορτάζοντα εν αγαθοίς το γήράς σου· η νεότης σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντας τους αδικουμένους. Εφανέρωσε τας οδούς αυτού εις τον Μωϋσήν, τα έργα αυτού εις τους υιούς Ισραήλ. Οικτίρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογεί διαπαντός ουδέ θέλει φυλάττει την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτόν. Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνεν αφ’ ημών τας ανομίας ημών. Καθώς σπλαγχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαγχνίζεται τους φοβουμένους αυτόν. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα.» (Ψαλμός 103:1-14)

Τα τρία μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας είναι η διαφθορά, ο πόνος και ο θάνατος. Η ηθική διαφθορά γεμίζει τις φυλακές. Ο πόνος κι η αρρώστια γεμίζουν τα νοσοκομεία και ο θάνατος τα νεκροταφεία. Εξαιτίας της ανθρώπινης φύσης μας όλοι είμαστε γεμάτοι από μίσος, εγωισμό και φθόνο. Η κατάρα της αμαρτίας βαραίνει επάνω σ’ όλους μας, στα σώματά μας, στη σκέψη μας. Πάντοτε η σκιά του θανάτου θα σκεπάζει τη ζωή μας. Η τεχνολογική πρόοδος τα πάντα μπορεί να αλλάξει, εκτός από τον άνθρωπο. Στα τρία αυτά μεγάλα βασικά προβλήματα της διαφθοράς του πόνου και του θανάτου βρίσκεται το τρομερό αδιέξοδο, από το οποίο μόνον ο Ιησούς Χριστός μπορεί να μας βγάλει. Πέθανε πάνω στο Σταυρό για να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας του παρελθόντος και να μας καθαρίσει από την αμαρτία μέσα μας, μας δίνει άνεση και ειρήνη, δια του Πνεύματός Του μέσα στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής αυτής, και μπορεί να διώξει από την καρδιά μας την αγωνία του θανάτου, διότι, νικητής Αυτός του θανάτου, μας δίνει την αιώνια ζωή(1 Ιωάννη 5:13, 1 Τιμοθέου 6:12,19, Ιωάννη 6:47). Είναι ένας αναλλοίωτος Χριστός, έτοιμος να σβήσει το παρελθόν σου(Εβραίους 9:14, Ρωμαίους 3:25-26), να σηκώσει τα τωρινά προβλήματά σου και να σου δώσει ζωντανή ελπίδα για το μέλλον. Όλα όσα η επιστήμη αγωνίζεται να πλησιάσει, όλα όσα ο άνθρωπος ονειρεύεται να αποκτήσει, θα πραγματοποιηθούν μόνος όταν ο Άρχοντας της ειρήνης θα έρθει να βασιλεύσει.