«Εν εκείνη τη ώρα ήλθον οι μαθηταί προς τον Ιησούν, λέγοντες· Τις άρα είναι μεγαλήτερος εν τη βασιλεία των ουρανών; Και προσκαλέσας ο Ιησούς παιδίον, έστησεν αυτό εν τω μέσω αυτών και είπεν· Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών. Όστις λοιπόν ταπεινώση εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτος είναι ο μεγαλήτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Και όστις δεχθή εν τοιούτον παιδίον εις το όνομά μου, εμέ δέχεται· όστις όμως σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει εις αυτόν να κρεμασθή μύλου πέτρα επί τον τράχηλον αυτού και να καταποντισθή εις το πέλαγος της θαλάσσης.» (Ματθαίος 18:1-6)

Μη σας φανεί παράξενο αν σας πω, πως ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους που Τον ακολουθούσαν και περίμεναν απ’ Αυτόν να τους δείξει το δρόμο της ζωής και της μακαριότητας, το δρόμο της σωτηρίας, τους έδειξε παιδάκια που Τον περιέβαλαν και τα οποία έδιωχναν οι μαθητές Του. Τους είπε μάλιστα να επιστρέψουν και να γίνουν σαν τα παιδιά, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλήθεια, τι είναι εκείνο που έχουν τα παιδιά, και ο Κύριος θέλησε να το τονίσει ιδιαίτερα. Μερικοί λένε την αθωότητα. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί τους. Όλοι μας γνωρίζουμε τα ψέματα που λένε τα παιδιά, τις αρπακτικές διαθέσεις που δείχνουν και τον υπέρμετρο εγωισμό που παρουσιάζουν. Κάτι άλλο θα ήθελε ο Κύριος να τονίσει. Και αυτό το άλλο είναι μια ιδιότητα, που μονάχα τα παιδιά την έχουν. Είναι η απόλυτη και τυφλή εμπιστοσύνη που έχουν στους γονείς τους, στον πατέρα τους. Δεν ανησυχούν, δεν σκοτίζονται, διότι ο πατέρας θα φροντίσει. Δεν φοβούνται όσο βρίσκονται κοντά στον πατέρα. Και συ, όσο προχωρημένος και αν είσαι στην ηλικία, μπορείς να ακουμπήσεις με εμπιστοσύνη στον Ουράνιο Πατέρα σου, που τόσο καιρό σε περιμένει να σε σφίξει στην αγκαλιά Του. Εάν το κάνεις αυτό με αληθινή πίστη, και εξαρτήσεις τη ζωή σου από Αυτόν και το Λόγο Του τον άγιο, τότε θα ενώσεις την ευτυχία της παιδικής ηλικίας, την ευτυχία που ο Θεός χαρίζει στα παιδιά Του(1 Ιωάννη 3:1, Ιωάννη 1:12, Εφεσίους 1:5), που πίστεψαν σ’ Αυτόν. Γιατί κι εσύ να μην το κάνεις;