«Ακούσατε ταύτα, πάντες οι λαοί· ακροάσθητε, πάντες οι κάτοικοι της οικουμένης· μικροί τε και μεγάλοι, πλούσιοι ομού και πένητες. Το στόμα μου θέλει λαλήσει σοφίαν· και η μελέτη της καρδίας μου είναι σύνεσις. Θέλω κλίνει εις παραβολήν το ωτίον μου· θέλω εκθέσει εν κιθάρα το αίνιγμά μου. Διά τι να φοβώμαι εν ημέραις συμφοράς, όταν με περικυκλώση η ανομία των ενεδρευόντων με; Οίτινες ελπίζουσιν εις τα αγαθά αυτών και καυχώνται εις το πλήθος του πλούτου αυτών· ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράση αδελφόν, μηδέ να δώση εις τον Θεόν λύτρον δι’ αυτόν· διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωσις της ψυχής αυτών, και ανεύρητος διαπαντός, ώστε να ζη αιωνίως, να μη ίδη διαφθοράν. Διότι βλέπει τους σοφούς αποθνήσκοντας, καθώς και τον άφρονα και τον ανόητον απολλυμένους και καταλείποντας εις άλλους τα αγαθά αυτών. Ο εσωτερικός λογισμός αυτών είναι ότι οι οίκοι αυτών θέλουσιν υπάρχει εις τον αιώνα, αι κατοικίαι αυτών εις γενεάν και γενεάν· ονομάζουσι τα υποστατικά αυτών με τα ίδια αυτών ονόματα. Πλην ο άνθρωπος ο εν τιμή δεν διαμένει, ωμοιώθη με τα κτήνη τα φθειρόμενα.» (Ψαλμός 49:1-12)

Αξίζει να παρατηρήσει κανείς την εξέλιξη της ανθρώπινης καταστροφικότητας από της αρχές του αιώνα μας μέχρι σήμερα. Το 1918 μια βόμβα κατέστρεφε ένα σπίτι. Το Μάρτιο του 1945 μια βόμβα κατέστρεφε τελείως τα σπίτια σε ακτίνα 1500 μέτρων και σε ακτίνα 5000 μέτρων άναβε μεγάλες φωτιές. Από το 1955 και μετά, μια βόμβα υδρογόνου μπορούσε να καταστρέψει μια πόλη σαν το Παρίσι. Μετά έρχεται ο βιολογικός πόλεμος, ένα βακτηρίδιο μπορεί να εξαφανίσει τους ανθρώπους μιας ηπείρου, ενώ τους υπόλοιπους τους αφήνει με τρομερές ασθένειες ή τους μεταβάλλει σε τέρατα. Μισό κιλό τοξίνης μπουτολίνης (μπουτολίνους σημαίνει «τέλος») μπορεί να θανατώσει ολόκληρο τον πληθυσμό της γης. Πριν από καιρό πέθανε ο μεγάλος βιολόγος και φιλόσοφος του καιρού μας Ζαν Ροστάν. Άθεος ο ίδιος, είχε πει ότι «η επιστήμη μας έκανε θεούς πριν γίνουμε άνθρωποι». Μελετημένος αφορισμός και πολύ πετυχημένος. Παράλληλα όμως ας μην ξεχνάμε σωστούς ανθρώπους μας κάνει μονάχα ο Ιησούς Χριστός, όταν αναγεννήσει την καρδιά μας(1 Πέτρου 1:23, Ιωάννη 3:3-8, 1:13, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18, 2 Κορινθίους 5:17) ξεριζώνοντας από μέσα μας το κακό και την αμαρτία. Αυτό το Χριστό όμως Τον αρνιόταν ο μεγάλος μας φιλόσοφος. Πως μπορούσε λοιπόν να πραγματοποιηθεί η επιθυμία του;