«Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ, και είπε προς αυτόν, Που είσαι; Ο δε είπε, Την φωνήν σου ήκουσα εν τω παραδείσω, και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός· και εκρύφθην.» (Γένεση 3:9-10)

«Οι ασεβείς φεύγουσιν ουδενός διώκοντος· οι δε δίκαιοι έχουσι θάρρος ως λέων. Διά τα αμαρτήματα του τόπου πολλοί είναι οι άρχοντες αυτού· δι’ ανθρώπου όμως συνετού και νοήμονος το πολίτευμα αυτού θέλει διαρκεί. Πτωχός άνθρωπος και δυναστεύων πτωχούς είναι ως βροχή κατακλύζουσα, ήτις δεν δίδει άρτον. Όσοι εγκαταλείπουσι τον νόμον, εγκωμιάζουσι τους ασεβείς· αλλ’ οι φυλάττοντες τον νόμον αντιμάχονται εις αυτούς. Οι κακοί άνθρωποι δεν θέλουσι νοήσει κρίσιν· αλλ’ οι ζητούντες τον Κύριον θέλουσι νοήσει τα πάντα.» (Παροιμίες 28:1-5)

Σε μια μεγάλη εθνική οδό στις ΗΠΑ οι αρχές τοποθέτησαν μια πινακίδα που έγραφε: «ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΛΑΤΤΏΣΤΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ – ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ». Διακόσια από τα διερχόμενα αυτοκίνητα ακολούθησαν την αμέσως επόμενη έξοδο από την εθνική οδό και οι αστυνομικοί σταμάτησαν μόνον αυτά, με το εξής σκεπτικό: οι μόνοι που θα έβγαιναν από την εθνική οδό αφού είχαν περάσει την πινακίδα, θα ήταν ή κάτοικοι της περιοχής, ή άτομα που είχαν λόγους να φοβούνται τον έλεγχο. Κάνανε έτσι αρκετές συλλήψεις και κατασχέθηκαν δυο αυτοκίνητα, στα οποία βρέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Η αμαρτία φέρνει φόβο και αντιδράσεις πανικού στη ζωή μας. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η πρώτη φορά που ο Αδάμ φοβήθηκε το Θεό και κρύφτηκε, ήταν μόλις έφαγε τον απαγορευμένο καρπό. Από τότε κι εμείς τρέχουμε να κρυφτούμε από το Θεό, ακόμη κι από την ίδια τη συνείδησή μας. Αποφεύγουμε να κοιτάξουμε κατάματα την αλήθεια, να πούμε την αμαρτία μας όπως είναι (1 Ιωάννη 1:9, Παροιμίες 28:13, Ψαλμός 32:5). Αν όμως θελήσουμε να την δούμε και μετανοήσουμε (Πράξεις 17:30, 2:38), ο Κύριος είναι έτοιμος να πάρει από πάνω μας την ενοχή (Εβραίους 9:14). Την έχει ήδη πληρώσει στο Σταυρό. Μόλις επιστρέψουμε και την παραδεχτούμε με ταπείνωση, μας απαλλάσσει, μας ελευθερώνει. Δίκαιοι από μόνοι μας δεν είμαστε, ούτε μπορούμε να γίνουμε. Μα Εκείνος με το Αίμα Του μας δικαιώνει(Ρωμαίους 5:1) μπροστά στον Πατέρα και μας δίνει θάρρος και την παρρησία μα είμαστε παιδιά Του(1 Ιωάννη 3:1, Ιωάννη 1:12, Εφεσίους 1:5) αληθινά, χωρίς φόβο, γεμάτοι από την αγάπη Του.