«Χρόνος είναι εις πάντα, και καιρός παντί πράγματι υπό τον ουρανόν. Καιρός του γεννάσθαι και καιρός του αποθνήσκειν· καιρός του φυτεύειν και καιρός του εκριζόνειν το πεφυτευμένον· καιρός του αποκτείνειν και καιρός του ιατρεύειν· καιρός του καταστρέφειν και καιρός του οικοδομείν· καιρός του κλαίειν και καιρός του γελάν· καιρός του πενθείν και καιρός του χορεύειν· καιρός του διασκορπίζειν λίθους και καιρός του συνάγειν λίθους· καιρός του εναγκαλίζεσθαι και καιρός του απομακρύνεσθαι από του εναγκαλισμού· καιρός του αποκτήσαι και καιρός του απολέσαι· καιρός του φυλάττειν και καιρός του ρίπτειν· καιρός του σχίζειν και καιρός του ράπτειν· καιρός του σιγάν και καιρός του λαλείν· καιρός του αγαπήσαι και καιρός του μισήσαι· καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Τις ωφέλεια εις τον εργαζόμενον από όσα αυτός μοχθεί; Είδον τον περισπασμόν, τον οποίον έδωκεν ο Θεός εις τους υιούς των ανθρώπων διά να μοχθώσιν εν αυτώ. Τα πάντα έκαμε καλά εν τω καιρώ εκάστου· και τον κόσμον υπέβαλεν εις την διάνοιαν αυτών, χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάση απ’ αρχής μέχρι τέλους το έργον, το οποίον ο Θεός έκαμεν. Εγνώρισα ότι δεν είναι άλλο καλόν δι’ αυτούς, ειμή να ευφραίνηταί τις και να κάμνη καλόν εν τη ζωή αυτού. Και έτι το να τρώγη πας άνθρωπος και να πίνη και να απολαμβάνη καλόν εκ παντός του μόχθου αυτού, είναι χάρισμα Θεού. Εγνώρισα ότι πάντα όσα έκαμεν ο Θεός, τα αυτά θέλουσιν είσθαι διαπαντός· δεν είναι δυνατόν να προσθέση τις εις αυτά ουδέ να αφαιρέση απ’ αυτών· και ο Θεός έκαμε τούτο διά να φοβώνται ενώπιον αυτού. ό,τι έγεινεν, ήδη είναι· και ό,τι θέλει γείνει, ήδη έγεινε· και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα.» (Εκκλησιαστής 3:1-15)

Υπάρχουν, ούτε λίγο ούτε πολύ δώδεκα αρρώστιες, εκτός από όλη τη σειρά των ψυχικών νοσημάτων, που είναι γνωστές στον κόσμο, σαν «νοσήματα της σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης». Ανάμεσά τους είναι ο καρκίνος του παχέος εντέρου, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, καρδιοπάθειες, νοσήματα στεφανιαίων κ.λ.π. Όλα αυτά είναι άγνωστα σχεδόν σε χώρες που δεν έχουν έρθει σε επαφή με το Δυτικό πολιτισμό και περισσότερο με το Δυτικό τρόπο διατροφής. Μακριά από το Θεό πίκρα, απογοήτευση, ανικανοποίητος, μόνος. Όσα και να έχεις στη διάθεσή σου, ζημιά σε κάνουν, καλό ποτέ. Γιατί αυτό που σου λείπει είναι ο Θεός. Ζωή μακριά από το Θεό είναι καταδικασμένη. Ζωή μακριά από το Θεό είναι άχρηστη. Πορεία μακριά από τη σοφία Του, την αγάπη Του, το φως Του δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Γι’ αυτό ο κόσμος μας κάθε μέρα βυθίζεται περισσότερο. Γιατί έχει διαγράψει το Θεό και παλεύει μόνος, προκλητικός και αποτυχημένος. Γι’ αυτό κι άνθρωπος βασανίζεται με μια ζωή άχαρη. Χωρίς Θεό δεν ζεις, δεν αξίζει να ζεις. Η αγκαλιά Του είναι ανοιχτή και περιμένει. Όποιος θελήσει, όποιος ανοίξει την καρδιά του, όποιος στραφεί σ’ Αυτόν με πίστη, θα κερδίσει, και σ΄αυτή τη ζωή, και αιώνια!