«Ρίψον τον άρτον σου επί πρόσωπον των υδάτων· διότι εν ταις πολλαίς ημέραις θέλεις ευρεί αυτόν. Δος μερίδιον εις επτά και έτι εις οκτώ· διότι δεν εξεύρεις τι κακόν θέλει γείνει επί της γης. Εάν τα νέφη ήναι πλήρη, θέλουσι διαχύσει βροχήν επί την γήν· και εάν δένδρον πέση προς τον νότον ή προς τον βορράν, εν τω τόπω όπου πέση το δένδρον, εκεί θέλει μείνει. Όστις παρατηρεί τον άνεμον, δεν θέλει σπείρει· και όστις θεωρεί τα νέφη, δεν θέλει θερίσει. Καθώς δεν γνωρίζεις τις η οδός του ανέμου ουδέ τίνι τρόπω μορφόνονται τα οστά εν τη κοιλία της κυοφορούσης, ούτω δεν γνωρίζεις τα έργα του Θεού, όστις κάμνει τα πάντα. Σπείρε τον σπόρον σου το πρωΐ, και την εσπέραν ας μη ησυχάση η χειρ σου· διότι δεν εξεύρεις τι θέλει ευδοκιμήσει, τούτο ή εκείνο, ή εάν και τα δύο ήναι επίσης αγαθά.» (Εκκλησιαστής 1:1-6)

Πριν από πολλά χρόνια μια πιστή χριστιανή γυναίκα ταξίδευε με το πλοίο από το Μπρίστολ στο Κάρντιφ. Όπως το συνήθιζε  μοίραζε φυλλάδια που μιλούσαν για τη σωτηρία που προσφέρει στον αμαρτωλό άνθρωπο ο Ιησούς Χριστός. Ένας κύριος αρνήθηκε απότομα με τα λόγια: «Εγώ έχω τη θρησκεία μου». Φιλικά και ήρεμα εκείνη του απάντησε: «Εγώ έχω το Χριστό». Το γεγονός ξεχάστηκε ώσπου μετά από χρόνια ξανασυνάντησε αυτόν τον άνθρωπο, που συγκινημένος της το θύμισε, λέγοντάς της πως εκείνα τα λόγια της τον κυνηγούσαν συνεχώς μέσα στη σκέψη του, κι αυτό έγινε αφορμή να μετανοήσει και να δοθεί στον Ιησού Χριστό κι ο ίδιος. Ας το προσέξουμε, δεν είναι θρησκεία, ούτε το δόγμα, ούτε οι πεποιθήσεις μας που μας αλλάζουν τη ζωή, που την κάνουν καθαρή, απολαυστική, ζωή χαράς και ειρήνης, αλλά ο ζωντανός Ιησούς Χριστός. Μόνον Αυτός, η δυνατή παρουσία του αναστημένου Ιησού Χριστού μέσα στην καρδιά, αλλάζει τις ζωές και κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους και αιώνιους, παιδιά Θεού αληθινά(1 Ιωάννη 3:1, Ιωάννη 1:12, Εφεσίους 1:5). Όσοι ακούμπησαν τη ζωή τους στη θρησκεία έμειναν αβοήθητοι, δεν άλλαξαν ζωή, έμειναν δέσμιοι στα πάθη και στα μίση της της ακάθαρτης ψυχής τους. Ελευθερωτής είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Λυτρωτής από την κατάρα της αμαρτίας, είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός . Σωτήρας από τη δύναμη της αμαρτίας(Ρωμαίους 7:14-25) είναι μονάχα ο ζωντανός Ιησούς Χριστός, όταν έλθει και κατοικήσει μέσα μας και μας αλλάξει.