«Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον· και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμαυτόν, διά να ήναι και αυτοί ηγιασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ διά του λόγου αυτών· διά να ήναι πάντες εν, καθώς συ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, να ήναι και αυτοί εν ημίν εν, διά να πιστεύση ο κόσμος ότι συ με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν την οποίαν μοι έδωκας έδωκα εις αυτούς, διά να ήναι εν καθώς ημείς είμεθα εν, εγώ εν αυτοίς και συ εν εμοί, διά να ήναι τετελειωμένοι εις εν, και να γνωρίζη ο κόσμος ότι συ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, εκείνους τους οποίους μοι έδωκας, θέλω, όπου είμαι εγώ, να ήναι και εκείνοι μετ’ εμού, διά να θεωρώσι την δόξαν μου, την οποίαν μοι έδωκας, διότι με ηγάπησας προ καταβολής κόσμου. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος δεν σε εγνώρισεν, εγώ δε σε εγνώρισα, και ούτοι εγνώρισαν ότι συ με απέστειλας. Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει, διά να ήναι η αγάπη, με την οποίαν με ηγάπησας, εν αυτοίς, και εγώ εν αυτοίς.» (Ιωάννη 17:17-26)

Ο ονομαστός γεωλόγος Αλβ Λαππαρέν έγραψε: «Εάν έπρεπε να συνοψίσω σε 40 γραμμές τα αυθεντικότερα πορίσματα της Γεωλογίας, θα αντέγραφα το κείμενο της Γένεσης, δηλαδή την ιστορία της Δημιουργίας όπως την έγραψε ο Μωυσής». Δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος ο Μωυσής στην εποχή του. Είχε πάρει την καλύτερη μόρφωση των Αιγυπτίων στο παλάτι του Φαραώ, όπου μεγάλωσε. Μα τα όσα γράφει για τη Δημιουργία δεν είναι δικά του πορίσματα. Είναι έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και είναι γι’ αυτό αυθεντικά και απαρασάλευτα. Όπως γράφει ο απόστολος Πέτρος(2 Πέτρου 1:21), υπό του Αγίου Πνεύματος κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού. Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν κατά καιρούς κριτικοί της Αγίας Γραφής αρνητικοί και αντίθετοι. Κάποιοι τέτοιοι λοιπόν ισχυρίστηκαν ότι ο όρος «πολιτάρχες» που αναφέρει ο Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων(17:6) ήταν κάτι ανύπαρκτο για την εποχή εκείνη στη Θεσσαλονίκη. Μα η σκαπάνη των αρχαιολόγων έφερε στο φως τουλάχιστον 60 επιγραφές που περιλαμβάνουν τη λέξη «πολιτάρχης», οι 19 από τις οποίες βρέθηκαν στην ίδια τη Θεσσαλονίκη και αφορούν ακριβώς την προ και κατά την εποχή του Αποστόλου Παύλου χρονική περίοδο. Έτσι, για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι η Αγία Γραφή έχει δίκιο και εκείνοι που την πολεμούν έχουν άδικο. Είναι το Βιβλίο του Θεού, το Βιβλίο της Αλήθειας, το Βιβλίο που μας συμφέρει να βάλουμε σαν βάση της πίστης μας και της ζωή μας, για να μη λαθέψουμε στην πορεία μας ποτέ!