«Εκείνο, το οποίον ήτο απ’ αρχής, το οποίον ηκούσαμεν, το οποίον είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίον εθεωρήσαμεν και αι χείρες ημών εψηλάφησαν, περί του Λόγου της ζωής· και η ζωή εφανερώθη, και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλομεν προς εσάς την ζωήν την αιώνιον, ήτις ήτο παρά τω Πατρί και εφανερώθη εις ημάς εκείνο, το οποίον είδομεν και ηκούσαμεν, απαγγέλλομεν προς εσάς· διά να έχητε και σεις κοινωνίαν μεθ’ ημών· και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και ταύτα γράφομεν προς εσάς, διά να ήναι πλήρης η χαρά σας. Και αύτη είναι η επαγγελία, την οποίαν ηκούσαμεν απ’ αυτού και αναγγέλλομεν προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτώ δεν υπάρχει ουδεμία. Εάν είπωμεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ’ αυτού και περιπατώμεν εν τω σκότει, ψευδόμεθα και δεν πράττομεν την αλήθειαν· εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ’ αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν.» (1 Ιωάννη 1:10)

Ήταν ένας πιστός υπηρέτης του Ευαγγελίου, που είχε ξοδέψει όλη του τη ζωή υπηρετώντας το Χριστό με πολλούς τρόπους. Είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο, είχε επισκεφθεί χήρες και ορφανά, είχε παρηγορήσει πονεμένους. Όταν έφτασε η ώρα να πεθάνει, σε βαθειά γεράματα, ζήτησε από κάποιον να βρει και να διαβάσει το εδάφιο: «εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ’ αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας.» (1 Ιωάννη 1:7). Έβαλε το δάχτυλο του πάνω σ’ αυτήν την ευλογημένη υπόσχεση και είπε: «Πεθαίνω μ’ αυτήν την ελπίδα!». Δεν στηριζόταν στην αγαθή ζωή του και στα καλά του έργα, αλλά στο Αίμα του Ιησού Χριστού. Ένας δάσκαλος μια φορά ρώτησε ένα μικρό μαθητή, αν υπήρχε κάτι που ο Θεός να μην μπορεί να το κάνει. «Ναι», απάντησε το παιδί, «δεν μπορεί να δει τις αμαρτίες μας, όταν τις σκεπάζει το Αίμα του Ιησού Χριστού!». Μερικοί φοβούνται πως δεν μπορούν να πλησιάσουν το Θεό, γιατί είναι γεμάτοι αμαρτίες. Θα ήταν δικαιολογημένοι, αν δεν είχε προηγηθεί η θυσία του Χριστού στο Σταυρό. Είναι προσόν να είναι αμαρτωλός. Για τους αμαρτωλούς ήρθε(Λουκάς 5:32). Αρκεί να θέλεις να αφήσεις το σκοτάδι και να περπατήσεις μαζί Του στο φως! Να αφήσεις πίσω τα παλιά και να ζήσεις τώρα τα δικά Του. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη με υποσχέσεις του Θεού, πως θα τα σβήσει όλα και ούτε θα τα θυμάται πια. Θα σε βλέπει καθαρό και άγιο, σαν τον Υιό Του!