«Διότι εξεύρομεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλασθή, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν, οικίαν αχειροποίητον, αιώνιον εν τοις ουρανοίς. Επειδή εν τούτω στενάζομεν, επιποθούντες να επενδυθώμεν το κατοικητήριον ημών το ουράνιον, αν και ενδυθέντες αυτό δεν θέλωμεν ευρεθή γυμνοί. Διότι όσοι είμεθα εν τούτω τω σκηνώματι στενάζομεν υπό το βάρος αυτού· επειδή θέλομεν ουχί να εκδυθώμεν, αλλά να επενδυθώμεν, διά να καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Εκείνος δε, όστις έπλασεν ημάς δι’ αυτό τούτο, είναι ο Θεός, όστις και έδωκεν εις ημάς τον αρραβώνα του Πνεύματος. Έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε και εξεύροντες ότι ενόσω ενδημούμεν εν τω σώματι αποδημούμεν από του Κυρίου· διότι περιπατούμεν διά πίστεως, ουχί διά της όψεως· θαρρούμεν δε και επιθυμούμεν μάλλον να αποδημήσωμεν από του σώματος και να ενδημήσωμεν προς τον Κύριον. Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να ήμεθα ευάρεστοι εις αυτόν. Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διά να ανταμειφθή έκαστος κατά τα πεπραγμένα διά του σώματος καθ’ α έπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν. Εξεύροντες λοιπόν τον φόβον του Κυρίου, τους μεν ανθρώπους καταπείθομεν, εις τον Θεόν δε είμεθα φανεροί, ελπίζω δε ότι και εις τας συνειδήσεις σας είμεθα φανεροί» (2 Κορινθίους 5:1-11)

Όταν ο μεγάλος χημικός Michael Faraday ήταν στην επιθανάτια κλίνη του, κάποιοι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν τις απόψεις του σχετικά με την ψυχή και το θάνατο. «Απόψεις» ρώτησε έκπληκτος ο ετοιμοθάνατος. «Δεν ξέρω τίποτα για απόψεις. Εγώ στηρίζομαι σε βεβαιότητες!». Είναι πολύ μεγάλο και σοβαρό το θέμα της αιωνιότητας. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε «θεωρητικά», «αφ’ υψηλού», δυνητικά και αμφίβολα. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε διάφορες δοξασίες και ρεύματα, ούτε καν σε θρησκείες. Η ψυχή μας είναι μοναδική και πολύτιμη. Δεν μπορούμε να παίζουμε μ’ αυτήν. Το σώμα μας που μέσα του κατοικεί τώρα, είναι φθαρτό και κάποια μέρα, αργά ή γρήγορα θα το αποθέσουμε σ΄αυτή τη γη, το δίχως άλλο. Μα η ψυχή; Που θα περάσει την αιωνιότητα; Η δική μας βεβαιότητα είναι ένα Πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός ο Σωτήρας μας. Δεν στηριζόμαστε στον εαυτό μας, στις καλοσύνες μας. Α’ Αυτόν πιστεύουμε, σ’ Αυτόν στηριζόμαστε, σ’ Αυτόν μονάχα ελπίζουμε. Με το αίμα Του μας καθάρισε(Εβραίους 9:14, 1 Ιωάννη 1:7) από την αμαρτία και μας έδωσε νέα ζωή(Εφεσίους 2:1). Ζωή χωρίς τέλος(1 Τιμοθέου 6:12). Μετά το θάνατο σ’ αυτή τη Γη θα μας χαρίσει καινούριο σώμα, Ουράνιο, άφθαρτο, δοξασμένο!(1 Κορινθίους 15:35-49). Θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν(1 Ιωάννη 3:2).Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου, πόσα μας έχει χαρίσει δια της πίστεως. Και όλα αυτά με βεβαιότητα, με απόλυτη σιγουριά, γιατί τα απέκτησε ο ίδιος για μας, βάζοντας τη ζωή Του!