«Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού· διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών· όσους δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ’ ημών; Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετ’ αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα; Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού; Θεός είναι ο δικαιών· τις θέλει είσθαι ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει υπέρ ημών. Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα; Καθώς είναι γεγραμμένον, Ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν. Ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλ’ εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπεισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε άλλη τις κτίσις θέλει δυνηθή να χωρίση ημάς από της αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών.» (Ρωμαίους 8:28-39)

Ένας παγκόσμια γνωστός ποιητής μπορεί να πάρει ένα απλό κομμάτι χαρτί και γράφοντας επάνω ένα ποίημα να το κάνει πολύτιμο. Αυτό είναι ποίηση! Ένας μεγιστάνας του πλούτου παίρνει ένα τσεκ, κι όταν βάζει την υπογραφή του, αυτό το τσεκ κοστίζει εκατομμύρια. Αυτό είναι κεφάλαιο! Η κυβέρνηση παίρνει μέταλλο και του δίνει αξία κάνοντάς το κέρμα. Αυτό είναι χρήμα! Ο τεχνίτης παίρνει ένα φθηνό υλικό και το επεξεργάζεται ώστε να γίνει εργαλείο. Αυτό είναι ικανότητα! Ο καλλιτέχνης παίρνει ένα κομμάτι μουσαμά, ζωγραφίζει επάνω και το μετατρέπει σε ανεκτίμητης αξίας έργο. Αυτό είναι τέχνη! Ο Θεός παίρνει έναν ανάξιο αμαρτωλό άνθρωπο, τον πλένει με το αίμα του Ιησού Χριστού(Εβραίους 9:14, 1 Ιωάννη 1:7, Τίτος 3:5, 1 Πέτρου 1:18-19), του δίνει το Πνεύμα το Άγιο(Πράξεις 2:38, Εφεσίους 1:13-14, 1 Κορινθίους 3:16-17, 6:19, 2 Κορινθίους 6:16) και τον καθιστά ευλογία στους γύρω του. Αυτό είναι σωτηρία! Ο Ιησούς Χριστός, όταν Του δώσουμε την καρδιά μας, κάνει τη ζωή μας ένα ποίημα της αγάπης Του. Φτιάχνει το σχέδιο της κάθε μας μέρας, βάζει από κάτω την υπογραφή Του, και αυτό είναι το άγιο θέλημά Του, κεφάλαιο για μας ανεκτίμητο, πιο πάνω από τα εκατομμύρια των μεγιστάνων του πλούτου. Παίρνει στα χέρια Του την καρδιά μας και την κατεργάζεται με σοφία, ώστε να γίνει πολύτιμο όργανο στην υπηρεσία Του. Ανοίγει καινούρια σελίδα στην άχαρη ζωή μας και την ζωγραφίζει με θαυμαστό τρόπο, μια ζωή χαρούμενη, πλούσια ευλογημένη, γεμάτη με την ομορφιά της παρουσίας Του! Και το πιο σημαντικό: μας δίνει ζωή που δεν τελειώνει ποτέ!(1 Ιωάννη 2:25, 5:13, 1 Τιμοθέου 6:12,19).