«Είπε λοιπόν πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθον προ εμού κλέπται είναι και λησταί· αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα· δι’ εμού εάν τις εισέλθη, θέλει σωθή και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρεί βοσκήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται, ειμή διά να κλέψη και θύση και απολέση· εγώ ήλθον διά να έχωσι ζωήν και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων· ο δε μισθωτός και μη ων ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ιδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφίνει τα πρόβατα και φεύγει· και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό των εμών» (Ιωάννη 10:7-14)

Ένας ταξιδιώτης στην Παλαιστίνη, καθώς περπατούσε στην εξοχή, συνάντησε ένα βοσκό που οδηγούσε τα πρόβατά του στο μαντρί. Το μαντρί ήταν φτιαγμένο από πέτρες και είχε ένα άνοιγμα για να μπαίνουν και να βγαίνουν τα πρόβατα. Μα για το άνοιγμα αυτό δεν είχε πόρτα που να κλείνει. Απορημένος ο ταξιδιώτης ρώτησε το βοσκό πως ασφάλιζε τα πρόβατα ώστε να μη φεύγουν και ο λύκος να μην μπαίνει στο μαντρί ν’ αρπάξει κάποια απ’ αυτά. Ο βοσκός χαμογέλασε: «Δεν έχει πόρτα, γιατί εγώ είμαι η πόρτα. Όταν το βράδυ βάζω τα πρόβατα μέσα ξαπλώνω κάθετα πάνω στο άνοιγμα. Εκεί κοιμάμαι. Αν κάποιο πρόβατο θελήσει να βγει πρέπει πρώτα να πατήσει επάνω μου. Αν ο λύκος έρθει, θα περάσει πρώτα από πάνω μου. Έτσι, τα πρόβατά μου είναι ασφαλισμένα». Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός έβαλε το ίδιο Του το σώμα, όχι ξαπλωτό μπροστά σε άνοιγμα, αλλά επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, για να γίνει ο Ίδιος η πόρτα για μας, να μπούμε στην Ουράνια Βασιλεία Του. Μας καλεί λοιπόν σε μια σωτηρία «ασφαλή και βεβαία» (Εβραίους 6:19). Μας προσφέρει, όχι ένα σύστημα διδασκαλίας ή ένα σύνολο θεωριών και αληθειών, αλλά τον Ίδιο τον εαυτό Του. Να μείνουμε σ’ Αυτόν, να ζει Εκείνος μέσα στην καρδιά μας. Και έτσι θα έχουμε ό,τι μας χρειάζεται. Τροφή στην ψυχή μας, οδηγό στη ζωή μας, ασφάλεια και σιγουριά στη σωτηρία μας, και πλούσια την είσοδό μας στη δόξα του Ουρανού.