«Απεκρίθησαν προς αυτόν· Σπέρμα του Αβραάμ είμεθα, και δεν εγείναμεν δούλοι εις ουδένα πώποτε· πως συ λέγεις ότι θέλετε γείνει ελεύθεροι; Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι πας όστις πράττει την αμαρτίαν δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία· ο υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι. Εξεύρω ότι είσθε σπέρμα του Αβραάμ· αλλά ζητείτε να με θανατώσητε, διότι ο λόγος ο εμός δεν χωρεί εις εσάς.» (Ιωάννη 8:33-37)

Δεν έχουμε πάει όλοι μας φυλακή! Γνωρίζετε όμως, αγαπητοί μου, ότι από τη φύση μας είμαστε όλοι ηθικά φυλακισμένοι(Ρωμαίους 7:14-25); Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την αμαρτία. Αυτό ακριβώς εξηγεί ο Ιησούς στους Ιουδαίους, οι οποίοι πίστευαν ότι δεν είχαν καθόλου ανάγκη από απελευθέρωση (Ιωάννη 8). Νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά στην πραγματικότητα υπηρετούμε την αμαρτία κι επομένως είμαστε αιχμάλωτοί της. Αυτή η θλιβερή διαπίστωση όμως, ευτυχώς, δεν είναι οριστική και αμετάκλητη. Αν η Αγία Γραφή μας δείχνει ότι είμαστε φυλακισμένοι  στις επιθυμίες και στα πάθη μας, από την άλλη πλευρά, μας παρουσιάζει και τον Απελευθερωτή, τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός Τον «απέστειλε δια να κηρύξει προς τους αιχμαλώτους ελευθερία… και ν’ απελευθερώσει τους καταπιεσμένους» (Λουκάς 4:18). Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σ’ ολόκληρο τον κόσμο που μπορούν να μαρτυρήσουν για μια τέτοια απελευθέρωση στη ζωή τους. Σκλάβο στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ, στις πνευματικές πρακτικές, στα νοσηρά πάθη τους …, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, βρήκαν το δρόμο προς την Αλήθεια, προς την αληθινή ελευθερία. Πρώτ’ απ’ όλα, θα πρέπει κανείς ν’ αναγνωρίσει ότι έχει ανάγκη να ελευθερωθεί, και να πάει στον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Ο Ιησούς υπέστη την τιμωρία της αμαρτίας επάνω στο Σταυρό, κι επομένως ο Θεός μπορεί να προσφέρει τώρα μια τέλεια συγχώρηση(Ρωμαίους 3:25-26, Κολοσσαείς 2:13, Ρωμαίους 4:7-8) σ’ αυτόν που πιστεύει ότι ο Ιησούς πέθανε γι’ αυτόν. Του μεταδίδει μια καινούρια ζωή(Εφεσίους 2:15, 4:24, 2 Κορινθίους 5:17), θείας προέλευσης, που εμπνέεται από το Πνεύμα το Άγιο. Απελευθερωμένος έτσι (Ρωμαίους 6:18,22, Ρωμαίους 7:25) από την κατάσταση της δουλείας της αμαρτίας, ο πιστός μπορεί τώρα να λέει με ενθουσιασμό: «Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτία και του θανάτου» (Ρωμαίους 8:2). «Αλλά χάρις εις τον Θεόν, όστις δίδει εις ημάς την νίκην δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» (1 Κορινθίους 15:57).