«Ο δε Κύριος προσέθετε καθ’ ημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζομένους.» (Πράξεις 2:47)

«Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις.» (Εφεσίους 2:8-9)

«ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος,» (Τίτος 3:5)

«όστις έσωσεν ημάς και εκάλεσε με κλήσιν αγίαν, ουχί κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεσιν και χάριν, την δοθείσαν εις ημάς εν Χριστώ Ιησού προ χρόνων αιωνίων,» (2 Τιμοθέου 1:9)

«Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, διά να γνωρίζητε ότι έχετε ζωήν αιώνιον, και διά να πιστεύητε εις το όνομα του Υιού του Θεού.» (1 Ιωάννη 5:13)

Πολλά εδάφια της Αγίας Γραφής το βεβαιώνουν αυτό: όποιος πίστεψε στον Ιησού Χριστό για ν’ αποκτήσει την αιώνια ζωή δεν θα χάσει ποτέ τη σωτηρία του, όσο παραμένει μέσα στο θέλημα του Θεού, παρόλο που είναι δυνατό μερικές φορές ν’ αμφιβάλλει γι’ αυτή. Να, μερικά εδάφια που δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας σχετικά μ’ αυτό το τόσο βασικό θέμα: «Διότι έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον» (Ιωάννη 3:!6). Η ζωή αυτή την οποία μας μεταδίδει ο Θεός δεν διακόπτεται, αλλά είναι αιώνια και δεν μπορεί ποτέ να εξαφανιστεί. Από την άλλη, είναι «κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στον Θεό» (Κολοσσαείς 3:3). Ποιος θα μπορούσε ποτέ να την αφαιρέσει; Όταν πιστεύουμε, αποκτάμε μια καινούρια φύση, γεννιόμαστε «άνωθεν» (Ιωάννη 3:3-8, 1:13, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18). «Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού» (1 Ιωάννη 3:1-2, Ιωάννη 1:12, Εφεσίους 1:5, 2:19). Είναι μια σχέση που τίποτα δεν μπορεί να την αλλάξει. Ο Ιησούς παρομοιάζεται με μια πόρτα μέσ’ από την οποία πρέπει να περάσουν τα «πρόβατα» (Ιωάννη 10:7). Άπαξ και περάσουν απ’ αυτή απ’ αυτή την πόρτα, που είναι μια εικόνα της αναγέννησης(1 Πέτρου 1:23), τα «πρόβατα» ανήκουν για πάντα στον καλό Ποιμένα, ο οποίος διακήρυξε: «Εγώ γνωρίζω αυτά… Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον, και δεν θέλουσιν απολεσθή εις τον αιώνα, και ουδείς δύναται να αρπάση εκ της χειρός του Πατρός μου» (Ιωάννη 10:27-29). Μπροστά σε τέτοιες διαβεβαιώσεις του Λόγου του Θεού, ας μην έχουμε κανένα δισταγμό! Η σωτηρία που λαμβάνει κάποιος διαμέσου του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό είναι οριστική και αιώνια. Αυτή είναι μια άνευ όρων βεβαιότητα επειδή είναι θεμελιωμένη στο έργο που έκανε ο Χριστός.