«Και εσάς όντας νεκρούς διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατέ ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθείας· μεταξύ των οποίων και ημείς πάντες ανεστράφημέν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί· ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι· και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις διά Ιησού Χριστού, διά να δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού διά της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις.» (Εφεσίους 2:1-8)

Επιθυμείς, αγοράζεις, πληρώνεις, αποκτάς. Αυτή είναι η λογική διαδικασία για ν’ αποκτήσει κανείς ένα αγαθό. Έτσι, πολλοί άνθρωποι, αναγνωρίζοντας ότι είναι χαμένοι και αμαρτωλοί επειδή έχουν παρακούσει το Θεό, νομίζουν ότι θα πρέπει να κάνουν κάτι οι ίδιοι για να κερδίσουν τη σωτηρία της ψυχής τους και να ξεφύγουν από την κρίση και τον θάνατο. Άλλοι θεωρούν ότι με μια ειλικρινή προσευχή θα αποκτήσουν όλ’ αυτά. Άλλοι πάλι εκτιμούν ότι αρκεί να κάνουν μια ευχή, ή να υποσχεθούν ότι θ’ αλλάξουν ζωή, ή να συμμορφωθούν με ορισμένους θρησκευτικούς κανόνες για να αποκτήσουν τη σωτηρία του Θεού. Όλ’ αυτά όμως είναι ανώφελα, γιατί αυτή η σωτηρία δεν αγοράζεται, είναι δώρο(Εφεσίους 2:8), είναι μια δωρεάν σωτηρία: «Το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών» (Ρωμαίους 6:23). Κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό με τις δικές του ικανότητες. Ο Θεός είναι πάρα πολύ μεγάλος για να πουλήσει τη σωτηρία, κι ο άνθρωπος πάρα πολύ μικρός για να μπορεί να την αποκτήσει με τις προσπάθειές του ή τις προσωπικές αρετές του. Ο Θεός δεν πουλάει τίποτα, η σωτηρία του ανθρώπου όμως Του στοίχισε ακριβά, πάρα πολύ ακριβά. Έδωσε τον Μονογενή Υιό Του για να μπορούμε εμείς ν’ αποκτήσουμε τη σωτηρία(Τίτος 3:5, 2 Τιμοθέου 1:9, Πράξεις 2:47), την ειρήνη(Ρωμαίους 5:1, 10-11), τη χαρά… Αυτός ο Υιός πλήρωσε(1 Πέτρου 1:18-19, Πράξεις 20:28) την απελευθέρωσή μας(Κολοσσαείς 1:13, Πράξεις 26:18), με τίμημα τη ζωή Του. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε αυτή την τιμή παίρνοντας πάνω Του όλο το βάρος των αμαρτιών μας. Ο Θεός δίνει και συγχωρεί κάθε έναν που έρχεται σ’ Αυτόν με άδεια χέρια, έτσι όπως είναι, για ν’ αποκτήσει αυτή τη δωρεάν σωτηρία.