«Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχαι μεταξύ σας; ουχί εντεύθεν, εκ των ηδονών σας, αίτινες στρατεύονται εντός των μελών σας; Επιθυμείτε και δεν έχετε· φονεύετε και φθονείτε, και δεν δύνασθε να επιτύχητε· μάχεσθε και πολεμείτε· αλλά δεν έχετε, επειδή δεν ζητείτε· ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, διά να δαπανήσητε εις τας ηδονάς σας. Μοιχοί και μοιχαλίδες, δεν εξεύρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού; όστις λοιπόν θελήση να ήναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Η νομίζετε ότι ματαίως η γραφή λέγει, Προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα, το οποίον κατώκησεν εν ημίν; Αλλά μεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός· όθεν λέγει· Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν. Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν. Αντιστάθητε εις τον διάβολον, και θέλει φύγει από σάς· πλησιάσατε εις τον Θεόν, και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Καθαρίσατε τας χείρας σας, αμαρτωλοί, και αγνίσατε τας καρδίας, δίγνωμοι. Κακοπαθήσατε και πενθήσατε και κλαύσατε· ο γέλως σας ας μεταστραφή εις πένθος και η χαρά εις κατήφειαν. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου, και θέλει σας υψώσει.» (Ιάκωβος 4:1-10)

Το πλουτώνιο είναι ένα φυσικό ραδιενεργό στοιχείο και μια από τις πιο επικίνδυνες ουσίες για τον άνθρωπο. Η ραδιενέργεια που εκπέμπει μπορεί να μετατρέψει υγιή κύτταρα ανθρωπίνων ιστών σε καρκινικά, ανεξέλεγκτα πολλαπλασιαζόμενα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο πριν λίγα χρόνια η ανακάλυψη δυο επιστημόνων είχε γίνει πρωτοσέλιδο. Οι άνθρωποι αυτοί ανακοίνωσαν ότι είχαν ανακαλύψει μια ουσία που μπορούσε να αποσπάσει το πλουτώνιο από ζώντες ιστούς και έτσι να τους «καθαρίσει» από ραδιενέργεια. Οι άνθρωποι ανησυχούν για τα ραδιενεργά κατάλοιπα και τις συνέπειές τους, και πολύ σωστά κάνουν. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα χειρότερο και πιο επικίνδυνο με συνέπειες όχι μονάχα στη ζωή τους πάνω στη Γη, αλλά και αιώνιες. Το κουβαλάμε μέσα μας, από παιδιά μέχρι μεγάλοι και κανένας άνθρωπος ποτέ δεν μπόρεσε να ανακαλύψει τον τρόπο που να το απομακρύνει από τον οργανισμό του. Το όνομά του είναι αμαρτία και κανείς δεν υπάρχει που να μην είναι μολυσμένος(Ρωμαίους 3:23) από αυτήν. Πολλοί θέλουν να την αγνοούν, άλλοι τη δικαιολογούν, και άλλοι απλώς τη θεωρούν  αναπόφευκτο κακό και τείνουν να την περιορίζουν μέσα τους όσο μπορούν. Μα υπάρχουν και κάποιοι, λίγοι μάλλον, που απελπισμένα θέλουν να απαλλαγούν. Γι’ αυτούς προσφέρεται η λύση: το αίμα του Ιησού Χριστού  που αγνίζει, καθαρίζει(Εβραίους 9:14, 1 Ιωάννη 1:7), λυτρώνει(1 Πέτρου 1:18-19), αναγεννά(1 Πέτρου 1:23, Ιωάννη 1:13, 3:3-8, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18) και σώζει. Όποιος το θελήσει, όποιος το πιστέψει, όποιος το ζητήσει, ελευθερώνεται από την αμαρτία και γίνεται καθαρός, πιο καθαρός από το χιόνι.