«Χαίρω ότι ο Κύριος εισήκουσε της φωνής μου, των δεήσεών μου· ότι έκλινε το ωτίον αυτού προς εμέ· και ενόσω ζω, θέλω επικαλείσθαι αυτόν. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν, και στενοχωρίαι του άδου με εύρηκαν· θλίψιν και πόνον απήντησα. Και επεκαλέσθην το όνομα του Κυρίου· ω Κύριε, λύτρωσον την ψυχήν μου. Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος· και εύσπλαγχνος ο Θεός ημών. Ο Κύριος φυλάττει τους απλούς· εταλαιπωρήθην, και με έσωσεν. Επίστρεψον, ψυχή μου, εις την ανάπαυσίν σου, διότι ο Κύριος σε ευηργέτησε. Διότι ελύτρωσας την ψυχήν μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδας μου από ολισθήματος. Θέλω περιπατεί ενώπιον του Κυρίου εν γη ζώντων. Επίστευσα, διά τούτο ελάλησα· εγώ ήμην σφόδρα τεθλιμμένος· εγώ είπα εν τη εκπλήξει μου, πας άνθρωπος είναι ψεύστης. Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριον, διά πάσας τας ευεργεσίας αυτού τας προς εμέ; θέλω λάβει το ποτήριον της σωτηρίας και θέλω επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου.» (Ψαλμός 116:1-13)

Οι αρχαίοι Θράκες είχαν ένα σύμβολο για τη δύναμη του Θεού: ήταν ένα ήλιος με τρεις ακτίνες. Η μία έπεφτε πάνω σε πάγω και τον έλιωνε. Η άλλη έπεφτε πάνω σε βράχο και τον συνέτριβε. Η Τρίτη φώτιζε ένα νεκρό και τον ζωοποιούσε. Αυτή η συμβολική απεικόνιση της δύναμης του Θεού φανερώνει την αναζήτηση του ανθρώπου για κάλυψη των αναγκών του σε όλες τις πλευρές της ζωής του. Δύναμη στην καρδιά του, που να λιώνει τους πάγους του μίσους και της αδιαφορίας. Δύναμη στο καθημερινό του περπάτημα, καθώς αντιμετωπίζει τα βράχια των δυσκολιών και των αντίξοων περιστάσεων, ώστε να νικάει. Και τέλος, δύναμη μπροστά στο φοβερό και ανίκητο εχθρό, το θάνατο. Κάθε θρησκεία προσπαθεί ν’ ανταποκριθεί σ’ αυτές τις αναζητήσεις. Μα μονάχα Ένας νίκησε το θάνατο. Μονάχα Ένας σκούπισε τα δάκρυα. Μονάχα Ένας έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να απαλλαγεί από την αμαρτία του. Μονάχα ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός και ζωντανός μας χάρισε τη νίκη δια του αίματός Του. Μας έδωσε ζωή με το θάνατό Του. Νίκησε ο Ίδιος και κάνει κι εμάς νικητές, αν Τον αναγνωρίσουμε ως Σωτήρα μας, αν Τον κάνουμε Κύριο της καρδιάς μας, αν Του παραδώσουμε τη ζωή μας, την κάθε μας μέρα.