«Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός· είθε να ήσο ψυχρός ή ζεστός· ούτως, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρείαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι συ είσαι ο ταλαίπωρος και ελεεινός και πτωχός και τυφλός και γυμνός· συμβουλεύω σε να αγοράσης παρ’ εμού χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός διά να πλουτήσης, και ιμάτια λευκά διά να ενδυθής και να μη φανερωθή η αισχύνη της γυμνότητός σου, και χρίσον τους οφθαλμούς σου με κολλούριον διά να βλέπης. Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω· γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού. Όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθήση μετ’ εμού εν τω θρόνω μου, καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθησα μετά του Πατρός μου εν τω θρόνω αυτού. Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας.» (Αποκάλυψη 3:15-22)

Δεν ήταν τυχαίες οι διαδρομές του Ιησού Χριστού στη γη της Ιουδαίας, όσο ζούσε μαζί με τους ανθρώπους. Ο Ιησούς έπρεπε να περάσει από τη Σαμάρεια (Ιωάννη 4:4). Έπρεπε να συναντήσει τη Σαμαρείτισσα και να της μιλήσει για το Ζωντανό Νερό που ξεδιψάει την ψυχή. Έπρεπε να περάσει από την Ιεριχώ, για να ξεχωρίσει ανάμεσα στις εκατοντάδες του πλήθους τον Ζακχαίο, σκαρφαλωμένο στα κλαδιά της συκομουριάς! Έπρεπε να μείνει στο σπίτι του Ζακχαίου (Λουκάς 19:5) και να μιλήσει μαζί του για τη σωτηρία και τη μεταμόρφωση που μπορεί να του προσφέρει. Ο Ιησούς έπρεπε να θεραπεύσει τη συγκύπτουσα γυναίκα κι ας ήταν Σάββατο (Λουκάς 13:16). Έπρεπε να τη λύσει από τα δεσμά της. Γι’ αυτό και δεν υπολόγισε τύπους και νόμους, μπροστά στην ανάγκη της σωτηρίας αυτής της γυναίκας. Μα ακόμα ο Ιησούς έπρεπε να περάσει από την Ναϊν, να αναστήσει το γιο της χήρας. Έπρεπε να πάει στην Καπερναούμ, να τιμήσει την πίστη του εκατόνταρχου… Ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να περάσει και από το δικό μου σπίτι, να γίνει Κύριός μου, ο Βασιλιάς της καρδιάς μου και της ζωής μου. Σήμερα περνάει και από το δικό σου σπίτι, ή μαγαζί, ή γραφείο, ή ακόμη κελί φυλακής. Σήμερα χτυπάει την πόρτα σου ένας ασυνήθιστος επισκέπτης: ο Υιός του Θεού, ο Κύριος των κυρίων. Αν Τον καλέσεις να μείνει μαζί σου, αν Τον δεχτείς με απλότητα και πίστη, θα αλλάξει τελείως η ζωή σου, θα γεμίσει η ψυχή σου, και δεν θα προλαβαίνεις να απολαμβάνεις τα Ουράνια δώρα(Εφεσίους 1:3) Του στην κάθε σου μέρα.