«Και προσελθών εις των γραμματέων, όστις ήκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζων ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν· Ποία εντολή είναι πρώτη πασών; Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι· Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος· και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου· αύτη είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία, αύτη· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Μεγαλητέρα τούτων άλλη εντολή δεν είναι. Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς· Καλώς, Διδάσκαλε, αληθώς είπας ότι είναι εις Θεός, και δεν είναι άλλος εκτός αυτού· και το να αγαπά τις αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δυνάμεως, και το να αγαπά τον πλησίον ως εαυτόν, είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών. Και ο Ιησούς, ιδών αυτόν ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν· Δεν είσαι μακράν από της βασιλείας του Θεού. Και ουδείς πλέον ετόλμα να ερωτήση αυτόν.» (Μάρκος 12:28-34)

Μια μητέρα Ινδουίστρια περπατούσε προς τις όχθες του Γάγγη ποταμού κρατώντας από το χέρι τα δυο παιδιά της. Ένας ιεραπόστολος την είδε να πηγαίνει προς τον ποταμό. Ήξερε γιατί πήγαινε . Θα πρόσφερε θυσία το ένα από τα παιδιά της. Το ένα ήταν τέλειο και αρτιμελές παιδάκι. Το άλλο ήταν κουτσό και τυφλό. Λίγο αργότερα, όταν ο άνθρωπος του Θεού κατέβηκε πάλι στον ποταμό, είδε ξανά την μητέρα. Κρατούσε μόνο το ένα παιδί και έκλαιγε σπαρακτικά. Πήγε κοντά και τη ρώτησε: «Γυναίκα, αφού έπρεπε να δώσεις το ένα από τα δυο παιδιά, γιατί δεν έδωσες αυτό, που είναι κουτσό και τυφλό, παρά έδωσες το γερό;» Κι εκείνη, κλαίγοντας απάντησε: «Κύριε, δεν ξέρω τι είδους θεό έχετε στη χώρα σας, αλλά εδώ στην Ινδία ο θεός μας επιμένει να παίρνει ό,τι καλύτερο έχουμε!». Ο δικός μας Θεός δεν είναι αιμοχαρής κι ούτε ζητάει από μας τέτοιου είδους θυσίες. Άλλωστε επειδή χρειάστηκε κάποιος να πληρώσει για την αμαρτία μας, έδωσε τον Μονογενή Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, να πεθάνει στο Σταυρό στη δική μας θέση. Και τώρα ζητάει από μας την καρδιά μας, δηλαδή τα πάντα. Όχι απλώς το καλύτερο που έχουμε. Όχι κάποιες καλοσύνες, κάποιες προσφορές κάποια θρησκευτικά καθήκοντα». Για να μας χαρίσει τη σωτηρία Του θέλει να Τον αγαπήσουμε πρώτον και πάνω απ’ όλα. Και πραγματικά, είναι ο Μόνος που το αξίζει!