«Εις δε των κρεμασθέντων κακούργων εβλασφήμει αυτόν, λέγων· Εάν συ ήσαι ο Χριστός, σώσον σεαυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος, επέπληττεν αυτόν, λέγων· Ουδέ τον Θεόν δεν φοβείσαι συ, όστις είσαι εν τη αυτή καταδίκη; και ημείς μεν δικαίως· διότι άξια των όσα επράξαμεν απολαμβάνομεν· ούτος όμως ουδέν άτοπον έπραξε.  Και έλεγε προς τον Ιησούν· Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς· Αληθώς σοι λέγω, σήμερον θέλεις είσθαι μετ’ εμού εν τω παραδείσω. Ήτο δε ως έκτη ώρα και έγεινε σκότος εφ’ όλην την γην έως ώρας εννάτης, και εσκοτίσθη ο ήλιος και εσχίσθη εις το μέσον το καταπέτασμα του ναού· και φωνάξας με φωνήν μεγάλην ο Ιησούς είπε· Πάτερ, εις χείρας σου παραδίδω το πνεύμά μου· και ταύτα ειπών εξέπνευσεν. Ιδών δε ο εκατόνταρχος το γενόμενον, εδόξασε τον Θεόν, λέγων· Όντως ο άνθρωπος ούτος ήτο δίκαιος.» (Λουκάς 23:39-47)

Πόσο απλά είναι τα βήματα προς τη σωτηρία για μια ψυχή που εκζητεί το Θεό! Όμορφη περίπτωση ο ληστής στο σταυρό, για καθέναν που το βρίσκει δύσκολο να πάρει στη ζωή του το Χριστό. Το πρώτο πράγμα που ένιωσε, ήταν ο φόβος του Θεού. Μα γίνεται να έχεις φόβο Θεού με τέτοια ζωή, με τέτοιες επιδόσεις στην παρανομία; Γίνεται αγαπητέ μου, γιατί ο σεβασμός προς τον Θεό είναι φυτεμένος μέσα μας. Δεν μπορούμε να Τον αποβάλλουμε, όσο κι αν πωρωθεί η συνείδησή μας. Ίσως μόνο μπορούμε να Τον θάψουμε μέσα μας, ώστε να μην ενοχλεί την πώρωσή μας. «Ουδέ τον Θεόν δεν φοβείσαι συ, όστις είσαι εν τη αυτή καταδίκη;» λέει στον διπλανό του ληστή. Ήξερε πως έζησε μια αμαρτωλή ζωή, για την οποία θα λογοδοτούσε. Βήμα δεύτερο, η αναγνώριση της ενοχής του μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. «Ημείς με δικαίως». Το ‘ξερε, ήταν κακούργος, και μάλιστα με σεβαστή θητεία στην αμαρτία. Τώρα πλήρωνε για τις πράξεις του. Δεν το αποσιώπησε, δεν το κουκούλωσε. Ήταν ένοχος και το παραδέχτηκε. Βήμα τρίτο: Ομολόγησε την αγιότητα του Χριστού. «Ούτος όμως ουδέν άτοπον έπραξε». Δεν ντράπηκε να συγκριθεί μαζί Του, γιατί προσδοκούσε τη λύτρωσή Του. Βήμα τέταρτο: Η πίστη του λάμπει. «Μνήσθητί μου Κύριε, όταν έλθης εν τη Βασιλεία Σου». Άρπαξε τη σωτηρία Του την τελευταία στιγμή, την ίδια ώρα που οι πολλοί λοιδορούσαν και περιφρονούσαν το Χριστό. Ο ληστής στο σταυρό. Η πιο απλή ιστορία παράδοσης στον Ιησού Χριστό.