«Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλαι προς τους πατέρας ημών διά των προφητών πολλάκις και πολυτρόπως, εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ελάλησε προς ημάς διά του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμον πάντων, δι’ ου έκαμε και τους αιώνας· όστις ων απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζων τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, αφού δι’ εαυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθησεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν υψηλοίς, τοσούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχώτερον υπέρ αυτούς όνομα εκληρονόμησε. Διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτε· Υιός μου είσαι συ, Εγώ σήμερον σε εγέννησα; και πάλιν· Εγώ θέλω είσθαι εις αυτόν Πατήρ, και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ Υιός; Όταν δε πάλιν εισαγάγη τον πρωτότοκον εις την οικουμένην, λέγει· Και ας προσκυνήσωσιν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Και περί μεν των αγγέλων λέγει· Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα· περί δε του Υιού· Ο θρόνος σου, ω Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος· σκήπτρον ευθύτητος είναι το σκήπτρον της βασιλείας σου. Ηγάπησας δικαιοσύνην και εμίσησας ανομίαν· διά τούτο έχρισέ σε, ο Θεός, ο Θεός σου, έλαιον αγαλλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου· καί· Συ κατ’ αρχάς, Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί· αυτοί θέλουσιν απολεσθή, συ δε διαμένεις· και πάντες ως ιμάτιον θέλουσι παλαιωθή, και ως περιένδυμα θέλεις τυλίξει αυτούς, και θέλουσιν αλλαχθή· Συ όμως είσαι ο αυτός, και τα έτη σου δεν θέλουσιν εκλείψει. Προς τίνα δε των αγγέλων είπε ποτε· Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου; Δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελλόμενα διά τους μέλλοντας να κληρονομήσωσι σωτηρίαν;» (Εβραίους 1:1-14)

Ο Λούις Άρμστρονγκ είναι ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στη Σελήνη. Καθώς επέστρεφαν από αυτό το ταξίδι με το διαστημόπλοιο στη Γη, είπε σε έναν συνάδελφό του αστροναύτη που ήταν δίπλα του. «Καθώς βλέπω αυτό το χρυσό πορτοκάλι μπροστά μας, που είναι η Γη μας, αναρωτιέμαι αν θα τα καταφέρουμε να προσγειωθούμε πάνω του». «Μα και βέβαια θα τα καταφέρουμε! Εδώ καταφέραμε και φτάσαμε στη Σελήνη! Τα όργανα και τα συστήματα που διαθέτουμε είναι τόσο τέλεια ρυθμισμένα!» απάντησε ο συνάδελφός του. Και τότε ο Άρμστρονγκ του είπε: «Κάνεις μεγάλο λάθος! Δεν στηριζόμαστε στην τελειότητα των δικών μας συστημάτων, αλλά στην τελειότητα και την ακρίβεια με την οποία είναι ρυθμισμένα από τον Δημιουργό να λειτουργούν και να κινούνται τα ουράνια σώματα αιώνες τώρα, και η Γη μας μαζί με αυτά». Αξιολύπητος ο άνθρωπος που στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις και ικανότητες για να πετύχει την ευτυχία του σ’ αυτή τη Γη. Είναι τόσο περιορισμένος ο ορίζοντάς του. Και ακόμα πιο αξιολύπητος ο άνθρωπος που στηρίζεται στην καλοσύνη του και στη δικαιοσύνη του για να πετύχει την αιώνια σωτηρία της ψυχής του, γιατί η αμαρτία φωλιάζει μέσα στην ψυχή μας, και κάθε προσπάθεια θα αποτύχει. Ο Θεός ετοίμασε ένα τέλειο έργο σωτηρίας, δια του αίματος του Ιησού Χριστού, και μας το προσφέρει δωρεάν, χάρισμα. Απαραίτητη προϋπόθεση, να παραδεχτούμε την ανεπάρκειά μας, να ομολογήσουμε την αμαρτωλότητά μας(Ρωμαίους 3:23), και να το αγκαλιάσουμε με ταπείνωση και πίστη. Τότε η αλλαγή είναι ριζική, από μέσα.