«Και εν τούτω γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάττωμεν. Όστις λέγει, Εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάττει, ψεύστης είναι, και εν τούτω η αλήθεια δεν υπάρχει· όστις όμως φυλάττη τον λόγον αυτού, αληθώς εν τούτω η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτω γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτώ. Όστις λέγει ότι μένει εν αυτώ χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατή. Αδελφοί, δεν σας γράφω εντολήν νέαν, αλλ’ εντολήν παλαιάν, την οποίαν είχετε απ’ αρχής· η εντολή η παλαιά είναι ο λόγος, τον οποίον ηκούσατε απ’ αρχής. Πάλιν εντολήν νέαν σας γράφω, το οποίον είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται και το φως το αληθινόν ήδη φέγγει. Όστις λέγει ότι είναι εν τω φωτί και μισεί τον αδελφόν αυτού, εν τω σκότει είναι έως τώρα. Όστις αγαπά τον αδελφόν αυτού εν τω φωτί μένει, και σκάνδαλον εν αυτώ δεν είναι· όστις όμως μισεί τον αδελφόν αυτού εν τω σκότει είναι και εν τω σκότει περιπατεί και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Γράφω προς εσάς, τεκνία, διότι συνεχωρήθησαν αι αμαρτίαι σας διά το όνομα αυτού. Γράφω προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ’ αρχής. Γράφω προς εσάς, νεανίσκοι, διότι ενικήσατε τον πονηρόν. Γράφω προς εσάς, παιδία, διότι εγνωρίσατε τον Πατέρα. Έγραψα προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ’ αρχής. Έγραψα προς εσάς, νεανίσκοι, διότι είσθε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν υμίν και ενικήσατε τον πονηρόν. Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ· διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ’ είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού· όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα.» (1 Ιωάννη 2:3-17)

Ένας πιστός άνθρωπος του Χριστού είχε μεγάλο ζήλο να μιλάει για την  αγάπη του Θεού σε όποιον έφερνε ο Θεός κοντά του. Κρατούσε ένα μικρομάγαζο. Κόσμος έμπαινε κι έβγαινε. Είχε χάρισμα και μπορούσε να προσεγγίζει τους ανθρώπους για να τους φέρνει μπροστά στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Μια μέρα μπήκε στο μαγαζί μια κοπέλα. «Να σας κάνω μια ερώτηση; Πιστεύετε στον Ιησού Χριστό;» τη ρώτησε χωρίς περιστροφές. «Αν πιστεύω λέει! Παραπάνω κι απ’ όσο χρειάζεται!» απάντησε η κοπέλα με σιγουριά. «Τότε θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω λίγο ακόμα;» «Φυσικά!» είπε η κοπέλα, γιατί πώς να πεις όχι σ’ έναν ασπρομάλλη  σεβάσμιο κύριο; «Σε τι επηρέασε η πίστη αυτή τη ζωή σας». «Σε τίποτε! Απολύτως σε τίποτε!» ήρθε κοφτά η απάντηση. Δόθηκε τότε η ευκαιρία να της εξηγήσει πως η αληθινή πίστη στο Χριστό έχει αντίχτυπο στη ζωή μας. Την επηρεάζει και μάλιστα βαθιά και ανεξίτηλα( 2 Κορινθίους 5:17, Γαλάτας 4:19). Πιστεύω στο Χριστό σημαίνει παραδίνω την καρδιά μου, τον εαυτό μου, στα χέρια Του και Τον κάνω Κύριο στη ζωή μου. Αυτή δεν είναι μια πίστη διανοητική. Είναι μια πίστη ζωντανή, που φέρνει το Θεό και το λυτρωτικό Του έργο μέσα μας. Φέρνει την αγάπη Του μέσα στην κάθε μας μέρα. Φέρνει την αναγέννηση στην καρδιά μας δια του Αγίου Πνεύματος(Ιωάννη 1:13, 3:3-8, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18, 1 Πέτρου 1:25). Είναι η πίστη που αγκαλιάζει τις υποσχέσεις του Θεού, και ακολουθεί τις εντολές Του με υπακοή. Είναι η πίστη που μας κάνει παιδιά Του(1 Ιωάννη 3:1-2, Ιωάννη 1:12, Εφεσίους 1:5, 2:19) και αλλάζει εντελώς την νοοτροπία μας, ώστε να ζούμε στα χνάρια του Κυρίου μας. Αν αυτή η αλλαγή δεν υπάρχει στη ζωή μας, τότε δεν υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει τίποτε!