«Διότι σας εγνωστοποιήσαμεν την δύναμιν και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχί μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλ’ αυτόπται γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότε ήλθεν εις αυτόν τοιαύτη φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην· και ταύτην την φωνήν ημείς ηκούσαμεν εξ ουρανού ελθούσαν, όντες μετ’ αυτού εν τω όρει τω αγίω. Και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε ως εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών· τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως· διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλ’ υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού.» (2 Πέτρου 1:16-21)

Δυστυχώς πολλές φορές η αμάθεια και η άγνοιά μας πάνω στο Λόγο του Θεού, μας οδηγούν σε λανθασμένες διαπιστώσεις, που συχνά είναι και βλάσφημες για το Θεό. Κάποιος λοιπόν είχε επινοήσει τη δική του θεωρία που βέβαια εφάρμοζε στη ζωή του. Το Ευαγγέλιο είναι σαν το φαρμακείο. Όποτε το χρειάζεσαι, το ανοίγεις και παίρνεις το φάρμακο που ο Θεός θα σου δώσει. Αν είσαι άρρωστος παίρνεις θεραπεία, αν είσαι απογοητευμένος γεμίζεις ελπίδα, αν έχεις οικονομικό πρόβλημα ζητάς κάλυψη. Κι αν είσαι μια χαρά, δεν το χρειάζεσαι καθόλου…» έλεγε. Τραγική η διαπίστωση πως κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Κι όμως πρόκειται για ένα μεγάλο, έντεχνο, κακόγουστο ψέμα που ο διάβολος σερβίρει προσεκτικά. Στόχος του, η κάθε ψυχή να μην παραδοθεί ποτέ στον Ιησού Χριστό, να μη γευτεί ποτέ τη λύτρωσή Του, να νομίζει ότι χρησιμοποιεί με βολικό τρόπο την αγάπη του Θεού, μα να μην την πειραματίζεται προσωπικά στην καρδιά. Το Ευαγγέλιο δεν είναι φαρμακείο. Ο Λόγος του Θεού, κι ο ίδιος ο Κύριός μας, δεν είναι για τα επείγοντα και βαριά περιστατικά της ζωής μας. Είναι για να γίνει δικός μας σε κάθε μας στιγμή, σε κάθε περίπτωση. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Φίλος μας, ο Σωτήρας μας, ο Οδηγός μας, ο Ελευθερωτής μας. Είναι Αυτός που κατοικεί στην καρδιά των παιδιών του Θεού, που φαίνεται ζωντανός στη ζωή μας. Είναι Αυτός που του ανήκει η θέλησή μας, που χαράζει σχέδια στην πορεία μας, που μας καθάρισε από την αμαρτία και δι’ Αυτού απολαμβάνουμε τη Βασιλεία του Θεού,