«Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά του οποίου ελάβομεν και την είσοδον διά της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποίαν ιστάμεθα και καυχώμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Και ουχί μόνον τούτο, αλλά και καυχώμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι θλίψις εργάζεται υπομονήν, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς δεν καταισχύνει, διότι αγάπη του Θεού είναι εκκεχυμένη εν ταις καρδίαις ημών διά Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Επειδή ο Χριστός, ότε ήμεθα έτι ασθενείς, απέθανε κατά τον ωρισμένον καιρόν υπέρ των ασεβών. Διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει τις· επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά τις να αποθάνη· αλλ’ ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών. Πολλώ μάλλον λοιπόν αφού εδικαιώθημεν τώρα διά του αίματος αυτού, θέλομεν σωθή από της οργής δι’ αυτού. Διότι εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν διά του θανάτου του Υιού αυτού, πολλώ, μάλλον φιλιωθέντες θέλομεν σωθή διά της ζωής αυτού· και ουχί μόνον τούτο, αλλά και καυχώμενοι εις τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωσιν.» (Ρωμαίους 5:1-11)

Μια δύσκολη νύχτα στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός νοσοκομείου, δυο νοσοκόμες είχαν βάρδια. Ένας χειρουργημένος ασθενής βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ο γιατρός έδωσε εντολή να γίνει επειγόντως μετάγγιση αίματος. Μόνο που δεν υπήρχε ούτε φιάλη της συγκεκριμένης ομάδας αίματος. Μια από τις νοσοκόμες συνέβη να έχει την ίδια ομάδα αίματος με τον ασθενή. Ένιωθε εξαντλημένη, μα αποφάσισε να δώσει από το αίμα της για να σωθεί ο άνθρωπος. Αργότερα, κουρασμένη στο δωμάτιό της σκεφτόταν πως ο Χριστός έδωσε γι’ αυτήν όχι μόνο το αίμα Του αλλά και τη ζωή Του. Αν είχες ποτέ σου ακατάσχετη αιμορραγία, ξέρεις πως είναι σαν να σου φεύγει η ζωή. Αν έδωσες ποτέ αίμα, το γνωρίζεις καλά πως προσφέρεις ζωή. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας όμως ήταν πολύτιμο(1 Πέτρου 1:18-19) γιατί χύθηκε για αμαρτωλούς, για μένα κι εσένα, γιατί προσέφερε ζωή αιώνια σ’ όσους δεχτούν τη θυσία αυτή. Αν δεν ήταν ο Χριστός, ο Γιός του Θεού, που θυσιάστηκε φορτωμένος την αμαρτία του κόσμου, ακόμα θα είχαμε τους παλιούς αναποτελεσματικούς τρόπους. Σωρούς θα σφάζαμε τα μοσχάρια και τα αρνιά για να εξιλεωθούμε από την ρυπαρότητα της καρδιάς μας και των πράξεών μας όπως ο λαός Ισραήλ. Ή με χίλιους άλλους τρόπους θα προσπαθούσαμε να εξευμενίσουμε τον Θεό, όπως οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Γονάτισε με πίστη, παραμέρισε τους φόβους και τον εγωισμό και δέξου τη θυσία του Γολγοθά(Ρωμαίους 3:25-26). Αυτός, που εδώ κάτω Τον σταυρώσαμε  σαν κοινό εγκληματία, ζει δοξασμένος στον Ουρανό. Και το πιο σημαντικό, μπορεί να έρθει να κατοικήσει στην καρδιά σου! Να σε γεμίσει χαρά και φως!