«Ματαιότης ματαιοτήτων, είπεν ο Εκκλησιαστής· ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης. Τις ωφέλεια εις τον άνθρωπον εκ παντός του μόχθου αυτού, τον οποίον μοχθεί υπό τον ήλιον; Γενεά υπάγει, και γενεά έρχεται· η δε γη διαμένει εις τον αιώνα. Και ανατέλλει ο ήλιος, και δύει ο ήλιος· και σπεύδει προς τον τόπον αυτού, όθεν ανέτειλεν. Υπάγει προς τον νότον ο άνεμος, και επιστρέφει προς τον βορράν· ακαταπαύστως περιστρεφόμενος υπάγει, και επανέρχεται επί τους κύκλους αυτού, ο άνεμος. Πάντες οι ποταμοί υπάγουσιν εις την θάλασσαν, και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει· εις τον τόπον όθεν ρέουσιν οι ποταμοί, εκεί πάλιν επιστρέφουσι, διά να υπάγωσι. Πάντα τα πράγματα είναι εν κόπω· δεν δύναται άνθρωπος να εκφράση τούτο· ο οφθαλμός δεν χορταίνει βλέπων, και το ωτίον δεν γεμίζει ακούον. ό,τι έγεινε, τούτο πάλιν θέλει γείνει· και ό,τι συνέβη, τούτο πάλιν θέλει συμβή· και δεν είναι ουδέν νέον υπό τον ήλιον. Υπάρχει πράγμα, περί του οποίου δύναταί τις να είπη, Ιδέ, τούτο είναι νέον; τούτο έγεινεν ήδη εις τους αιώνας οίτινες υπήρξαν προ ημών. Δεν είναι μνήμη των προγεγονότων, ουδέ θέλει είσθαι μνήμη των επιγενησομένων μετά ταύτα, εις τους μέλλοντας να υπάρξωσιν έπειτα.» (Εκκλησιαστής 1:2-11)

Η ιστορία της τεχνολογίας αναφέρει πολλές περιπτώσεις εφευρέσεων, που έγιναν ταυτόχρονα σε διαφορετικούς τόπους. Για παράδειγμα, τα πατίνια των παγοδρομιών ανακαλύφθηκαν τουλάχιστον οχτώ φορές μεταξύ 1760 και 1949, από έναν Βέλγο, τρεις Γάλλους, δυο Άγγλους, έναν Αυστριακό και έναν Γερμανό. Τα ατελή μέσα της βιομηχανικής παραγωγής τους, καθώς και ο ανεπαρκής αριθμός των παγοδρόμων, συνέτειναν ώστε η εφεύρεση αυτή να περιπέσει επανειλημμένως στη λήθη. Όχι μόνο οι εφευρέσεις, αλλά και τα γεγονότα της Ιστορίας επαναλαμβάνονται σε κύκλους: πόλεμος και ειρήνη, οικονομική κρίση και ανάκαμψη, ακμή και παρακμή. Ακόμα και η μόδα επανέρχεται κάθε λίγα χρόνια. Υπάρχει όμως ένα γεγονός στην Ιστορία της ανθρωπότητας, που σημάδεψε το μέλλων όλων μας. Ο ερχομός του Ιησού Χριστού στη γη μας, η θυσία Του στο Σταυρό, η Ανάστασή Του από τους νεκρούς. Καμιά θυσία πριν από αυτήν, αλλά και καμιά μετά από αυτήν δεν είναι όμοιά της. Γιατί μόνο μ’ αυτή τη θυσία του Υιού Του Θεού έχουμε τη σωτηρία από την αμαρτία και από την αιώνια απώλεια. Γιατί μόνο με αυτή την Ανάσταση έχουμε καινούρια ζωή, δια της αναγεννήσεως μέσα μας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ένας και Μοναδικός Σωτήρας! Μας αγάπησε με αγάπη αιώνια. Έδωσε τον εαυτό Του, για να σώσει εμάς. Η οικονομική κρίση έρχεται και παρέρχεται, και άλλες κρίσεις θα έρθουν, και σεισμοί, και πόλεμοι και αρρώστιες, και όλα συνέβησαν κατά καιρούς πάνω στη γη μας, πάλι θα συμβούν. Μα η αγάπη Του είναι μοναδική, η θυσία Του ανεπανάληπτη, η Σωτηρία Του τέλεια και θαυμαστή. Όποιος τη δεχτεί με πίστη, αλλάζει ριζικά, ο ίδιος, η ζωή του, το αιώνιο μέλλον του!