«Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει, έχον την σφραγίδα ταύτην· Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού, καί· Ας απομακρυνθή από της αδικίας πας όστις ονομάζει το όνομα του Κυρίου. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίση τις εαυτόν από τούτων, θέλει είσθαι σκεύος τιμίας χρήσεως, ηγιασμένον και εύχρηστον εις τον δεσπότην, ητοιμασμένον εις παν έργον αγαθόν. Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτει την δικαιοσύνην, την πίστιν, την αγάπην, την ειρήνην μετά των επικαλουμένων τον Κύριον εκ καθαράς καρδίας. Τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονεικίας παραιτού, εξεύρων ότι γεννώσι μάχας· ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά να ήναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων μετά πραότητος τους αντιφρονούντας, μήποτε δώση εις αυτούς ο Θεός μετάνοιαν, ώστε να γνωρίσωσι την αλήθειαν, και να ανανήψωσιν από της παγίδος του διαβόλου, υπό του οποίου είναι πεπαγιδευμένοι εις το θέλημα εκείνου.» (2 Τιμοθέου 2:19-26)

Ένας τυπογράφος μπέρδεψε δυο διαφορετικά κείμενα, με αποτέλεσμα να γραφεί το εξής τραγελαφικό κείμενο σε μια εφημερίδα της προεπαναστατικής Ισπανίας, πριν πολλές δεκαετίες: «Ο Βασιλιάς τριγυρισμένος από τους αυλικούς και τους φίλους του επισκέφθηκε διάφορα καταστήματα. Σε μια στιγμή το λυσσαλέο ζώον επέπεσε σ’ ένα ζαχαροπλαστείο και κατεβρόχθησε τα πάντα». Στην περίπτωση αυτή ήταν φανερό ότι επρόκειτο για κάποιο μπέρδεμα, και το αποτέλεσμα ήταν να προκαλέσει το γέλιο. Το ανακάτεμα όμως διαφόρων στοιχείων της παλιάς μας ζωής μέσα στην καινούρια μας ζωή με το Χριστό, φέρνει δυσφορία και αποστροφή και στους ανθρώπους και στον Θεό. Η ζωή που χαρίζει ο Χριστός δεν κρατάει μέσα της κακίες, υστεροβουλίες, πονηριές, μοιχείες, αμαρτωλές επιθυμίες. Όλα αυτά πρέπει να φύγουν. Το Πνεύμα του Θεού μας ελέγχει, όταν κάτι από αυτά ή τα παρόμοιά τους κατοικεί ακόμα μέσα μας. Γιατί ό,τι παραμένει εκεί, σίγουρα θα εκδηλωθεί, και θα αμαυρώσει την εικόνα της «χριστιανικής» συμπεριφοράς μας. Η πορεία μας θα λοξέψει, θα βγει έξω από το θέλημα του Θεού και υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τον προορισμό μας, το δρόμο προς τον Ουρανό. Γι’ αυτό ο Θεός δια του αποστόλου Παύλου μας προτρέπει να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από όλα τα παλιά, τα βρώμικα, τα ανήθικα, τα αμαρτωλά, και να γίνουμε καθαρά σκεύη(1 Θεσσαλονικείς 4:3,7, 1 Πέτρου 1:15-16, Εβραίους 12:14), τίμιας χρήσης, που να μπορεί Εκείνος ανά πάσα στιγμή να μας πάρει στα χέρια Του και να μας χρησιμοποιήσει σ’ αυτόν τον κόσμο, σε κάθε έργο αγαθό, χωρίς μπερδέματα και περιπλοκές.