«Όστις έχει τον Υιόν έχει την ζωήν· όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει. Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, διά να γνωρίζητε ότι έχετε ζωήν αιώνιον, και διά να πιστεύητε εις το όνομα του Υιού του Θεού.» (1 Ιωάννη 5:12-13)

«Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν.» (Ιωάννη 17:3)

«Αληθώς αληθώς, σας λέγω, Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον.» (Ιωάννη 6:47)

Γύρω από το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού πολλά μπορεί να πει κανείς. Συνήθως αυτά που λέμε ή διαβάζουμε δεν είναι το ‘όλον», το πλήρες, αλλά ένα μέρος, «μερικά», στοιχεία, γνωρίσματα. Ένα μέρος της αγάπης Του και της προσφοράς Του γνωρίζουμε και αξιοποιούμε. Ο Ιησούς που μας συγχωρεί τις αμαρτίες, που είναι ο δρόμος της επιστροφής στο σπίτι του Πατέρα, που ήρθε να μας μιλήσει για τον Θεό, που μας βοηθά στις δυσκολίες, μας παρηγορεί, ο Ιησούς που θα μας πάει στον Ουρανό μια μέρα(Ιωάννη 14:2-3). Όλα αυτά πέρα για πέρα αληθινά, αλλά δεν περικλείουν όλο τον κόσμο της αγάπης και της προσφοράς του Ιησού Χριστού στον αμαρτωλό άνθρωπο. Θα λέγαμε ότι αυτή η μερική αποκάλυψη και γνώση του Ιησού Χριστού είναι συμβατή με την ηλικία μας την πνευματική. Κάποτε δεν μπορούμε παρά να γνωρίζουμε το μερικό, γιατί είμαστε νήπια στην πίστη του Χριστού. Δεν μπορούμε να βαστάξουμε περισσότερα. Έρχεται όμως η στιγμή, η προετοιμασμένη από τον Κύριο για κάθε άνθρωπο και το έργο του Ιησού Χριστού, που είναι συμπυκνωμένα σε ένα τόσο περιεκτικό εδάφιο, σε μια γραμμή: «Και αύτη είναι η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αύτη η ζωή είναι εν τω Υιώ Αυτού» (1 Ιωάννη 5:11). Αυτό το εδάφιο κλείνει μέσα του τα πάντα γύρω από τον Ιησού Χριστό και βρίσκεται στα θεμέλια του οικοδομήματος  που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αιώνια Ζωή! Αυτός είναι ολόκληρος ο Ιησού Χριστός, αυτή είναι η προσφορά Του στον αμαρτωλό άνθρωπο. Αφού περάσουμε από όλα τα στάδια δια του Ιησού Χριστού, να μας συγχωρήσει, να μας καθαρίσει, να μας αναγεννήσει, να μας συνδέσει με τον Πατέρα Θεό, να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μέσα μας και να απολαμβάνουμε την Αιώνια Ζωή!, με όλες τις προεκτάσεις που έχει η αιωνιότητα όταν είναι μέσα μας. Ζωή πραγματική, για την οποία μας έπλασε ο Θεός και την οποία μας προσφέρει δια του Ιησού Χριστού, είναι μόνο η αιώνια ζωή. Τα υπόλοιπα δεν είναι ζωή. Είναι ύπαρξη, είναι βιολογία, είναι λειτουργίες, είναι εξοπλισμός και εφόδια για τούτη τη ζωή εδώ κάτω στη Γη, που είναι μικρή, σύντομη και περιορισμένη. Η ζωή η αιώνια αρχίζει για τον αναγεννημένο άνθρωπο από τώρα, από εδώ κάτω και από μέσα του. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων τον λόγον Μου, και πιστεύων εις τον πέμψαντά Με, έχει ζωήν αιώνιον» (Ιωάννη 5:24). Ούτε θα έχει, ούτε όταν έχει, ούτε ίσως, να δούμε, μου φαίνεται. Ένα μόνο ισχύει. Έχει!