«Ακούσατε τώρα τούτο, λαέ μωρέ και ασύνετε· οίτινες οφθαλμούς έχετε και δεν βλέπετε· ώτα έχετε και δεν ακούετε· εμέ δεν φοβείσθε; λέγει Κύριος· δεν θέλετε τρέμει ενώπιόν μου, όστις έθεσα την άμμον όριον της θαλάσσης κατά πρόσταγμα αιώνιον, και δεν θέλει υπερβή αυτό· και τα κύματα αυτής συνταράσσονται, όμως δεν θέλουσιν υπερισχύσει· και ηχούσιν, όμως δεν θέλουσιν υπερβή αυτό; Αλλ’ ούτος ο λαός έχει καρδίαν στασιαστικήν και απειθή· απεστάτησαν και απήλθον. Και δεν είπον εν τη καρδία αυτών, Ας φοβηθώμεν τώρα Κύριον τον Θεόν ημών, όστις δίδει βροχήν πρώϊμον και όψιμον εν τω καιρώ αυτής· φυλάττει δι’ ημάς τας διωρισμένας εβδομάδας του θερισμού. Αι ανομίαι σας απέστρεψαν ταύτα και αι αμαρτίαι σας εμπόδισαν το αγαθόν από σας. Διότι ευρέθησαν εν τω λαώ μου ασεβείς· έστησαν ενέδραν, καθώς ο στήνων βρόχια· θέτουσι παγίδα, συλλαμβάνουσιν ανθρώπους. Καθώς το κλωβίον είναι πλήρες πτηνών, ούτως οι οίκοι αυτών είναι πλήρεις δόλου· διά τούτο εμεγαλύνθησαν και επλούτησαν. Επαχύνθησαν, αποστίλβουσιν· υπερέβησαν μάλιστα τας πράξεις των ασεβών· δεν κρίνουσι την κρίσιν, την κρίσιν του ορφανού, και ευημερούσι· και το δίκαιον των πενήτων δεν κρίνουσι. Δεν θέλω κάμει διά ταύτα επίσκεψιν; λέγει Κύριος· η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθή εναντίον έθνους, τοιούτου;» (Ιερεμίας 5:21-29)

Ο τραγουδιστής και συνθέτης Στίβυ Γουόντερ, αντίθετα με άλλους, ποτέ δεν είδε την τυφλότητά του σαν αναπηρία. «Ένας δάσκαλός μου είπε, ότι τρία ήταν τα μειονεκτήματά μου: ήμουν φτωχός, μαύρος και τυφλός, και το μόνο που θα μπορούσα να κάνω ήταν να φτιάχνω χαλάκια και σουβέρ». Πριν περάσουν δυο χρόνια, ο Γουόντερ ήδη χαρακτηριζόταν ως ένας δωδεκάχρονος μεγαλοφυής τυφλός. Έλεγε ο ίδιος: «Όταν είσαι τυφλός δεν κρίνεις τα βιβλία από το εξώφυλλό τους. Προσπερνάς τα πράγματα που είναι σχετικά ασήμαντα, και ξεχωρίζεις μονάχα τα πιο σημαντικά. Αυτοί για τους οποίους λυπάμαι, είναι εκείνοι που έχουν όραση, κι όμως εξακολουθούν να μη βλέπουν(Ρωμαίους 1:19-23). Ο Χριστός ήρθε Φως στον κόσμο μας(Ιωάννη 1:9-13), για να βλέπουν αυτοί που δεν βλέπουν και να γίνουν τυφλοί αυτοί που νομίζουν ότι βλέπουν(Ιωάννη 9:39-41). Αν τα μάτια της ψυχής μας είναι κλειστά, δεν μπορούμε να δούμε τα θαυμάσια του Θεού στη ζωή μας(2 Κορινθίους 4:4). Και πρώτα απ’ όλα το έργο της Σωτηρίας του Ιησού Χριστού για μας, δώρο ανεκτίμητο και συναρπαστικό!(Εφεσίους 2:8). Ο Υιός του Θεού έδωσε το αίμα Του για μας στο Σταυρό του Γολγοθά! Με τα μάτια της πίστης το αγκαλιάζουμε, το κάνουμε δικό μας, μπαίνουμε στην οικογένεια του Ουρανού(Ιωάννη 1:12, 1 Ιωάννη 3:1-2, Εφεσίους 1:5, 2:19), παιδιά του Θεού λυτρωμένα και καθαρισμένα(Εβραίους 9:14), εμείς οι πρώην τυφλοί, δέσμιοι του κακού και της αμαρτίας. Μα και καθημερινά βλέπουμε με τα μάτια της πίστης το χέρι του Θεού να εργάζεται στη ζωή μας, στην καρδιά μας, στο χαρακτήρα μας(Γαλάτας 4:19), μέσα από περιστάσεις και γεγονότα και, αντί για παράπονο και αγανάκτηση, γεμίζει η καρδιά μας με ευγνωμοσύνη και δοξολογία προς τον Κύριό μας. Πραγματικά τυφλός είναι όποιος δεν υπολογίζει και δεν φοβάται το Θεό, τον Κύριο του Ουρανού και της Γης, που είναι η πηγή της ζωής!