«Διότι βλέπει τους σοφούς αποθνήσκοντας, καθώς και τον άφρονα και τον ανόητον απολλυμένους και καταλείποντας εις άλλους τα αγαθά αυτών. Ο εσωτερικός λογισμός αυτών είναι ότι οι οίκοι αυτών θέλουσιν υπάρχει εις τον αιώνα, αι κατοικίαι αυτών εις γενεάν και γενεάν· ονομάζουσι τα υποστατικά αυτών με τα ίδια αυτών ονόματα. Πλην ο άνθρωπος ο εν τιμή δεν διαμένει, ωμοιώθη με τα κτήνη τα φθειρόμενα. Αύτη η οδός αυτών είναι μωρία αυτών· και όμως οι απόγονοι αυτών ηδύνονται εις τα λόγια αυτών. Διάψαλμα. Ως πρόβατα εβλήθησαν εις τον άδην· θάνατος θέλει ποιμάνει αυτούς· και οι ευθείς θέλουσι κατακυριεύσει αυτούς το πρωΐ· η δε δύναμις αυτών θέλει παλαιωθή εν τω άδη, αφού έκαστος αφήση την κατοικίαν αυτού. Αλλ’ ο Θεός θέλει λυτρώσει την ψυχήν μου εκ χειρός άδου· διότι θέλει με δεχθή.» (ψαλμός 49:10-15)

Μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει μέσα σε λίγες ώρες τέτοιες τρομερές συνθήκες, που να αναστατώσουν τελείως τη ζωή του και να τη σφραγίσουν για πάντα. Κάποιοι ήθελαν να εξοντώσουν έναν άνθρωπο, αλλά δεν ήθελαν να βάψουν τα χέρια τους στο αίμα. Γι’ αυτό ανέθεσαν αυτή τη δουλειά στο σιδηρόδρομο. Τον έπιασαν λοιπόν, τον έδεσαν σφιχτά σ’ ένα μέρος πάνω στις γραμμές του τρένου και τον άφησαν εκεί. Ο άνθρωπος αυτός είχε πλήρη συνείδηση του τι τον περίμενε. Ζούσε στιγμές μεγάλης αγωνίας. Δεν γνώριζε πότε θα περνούσε το τρένο. Μια ελπίδα του έμενε: αν μπορούσε να γείρει και να ξαπλωθεί ανάμεσα στις δυο γραμμές. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες και ύστερα από πολλές ώρες τα κατάφερε. Και να που ορμητικό πέρασε από πάνω του το τρένο και ο άνθρωπος σώθηκε. Μα από την αγωνία του άσπρισαν τα μαλλιά του, αν και ήταν νέο παλικάρι. Από βέβαιο θάνατο μας έσωσε ο Κύριός μας με το δικό Του θάνατο. Από αιώνια καταδίκη μας ελευθέρωσε ο Χριστός πληρώνοντας με το αίμα Του. Από μόνιμη δυστυχία και κακομοιριά μας γλίτωσε ο Θεός, χαρίζοντάς μας καινούρια ζωή δια του Πνεύματός Του. Αλυσοδεμένοι από την ίδια μας την αμαρτία, την ίδια μας την καρδιά, βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε τρομερό και παντοτινό κίνδυνο. Διέξοδο δεν είχαμε καμιά. Ο Χριστός μας πρόσφερε μια λύτρωση μοναδική και ολοκληρωτική.