«έκαστος κατά το χάρισμα, το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού· εάν τις λαλή, ας λαλή ως λαλών λόγια Θεού· εάν τις υπηρετή, ας υπηρετή ως υπηρετών εκ της δυνάμεως, την οποίαν χορηγεί ο Θεός· διά να δοξάζηται εν πάσιν ο Θεός διά Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν. Αγαπητοί, μη παραξενεύεσθε διά τον βασανισμόν τον γινόμενον εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινεν εις εσάς παράδοξόν τι, αλλά καθότι είσθε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, ίνα και όταν η δόξα αυτού φανερωθή χαρήτε αγαλλιώμενοι. Εάν ονειδίζησθε διά το όνομα του Χριστού, είσθε μακάριοι, διότι το Πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ’ υμάς· κατά μεν αυτούς βλασφημείται, κατά δε υμάς δοξάζεται. Διότι μηδείς υμών ας μη πάσχη ως φονεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος τα αλλότρια. αλλ’ εάν πάσχη ως Χριστιανός, ας μη αισχύνηται, αλλ’ ας δοξάζη τον Θεόν κατά τούτο. Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού· και αν αρχίζη πρώτον αφ’ ημών, τι θέλει είσθαι το τέλος των απειθούντων εις το ευαγγέλιον του Θεού; και αν ο δίκαιος μόλις σώζηται, ο ασεβής και αμαρτωλός που θέλει φανή; Ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού ας εμπιστεύωνται τας εαυτών ψυχάς εις αυτόν, ως εις πιστόν δημιουργόν εν αγαθοποιΐα.» (1 Πέτρου 4:10-19)

Ο Γκόρντον Σέλφριτζ, ιδρυτής του φημισμένου πολυκαταστήματος που φέρει το όνομά του, επί της Όξφορντ Στρητ στο Λονδίνο, αποτέλεσε μια από τις πιο γνωστές μορφές του εμπορικού κόσμου της Αγγλίας. Το όνομά Του αντιπροσώπευε κάθε τι το προοδευτικό, πρωτοποριακό, νέο. Τίποτε δεν ξέφευγε από την προσοχή του. Ένα απόγευμα, από το παράθυρο του γραφείου του είδε να μαζεύονται απειλητικά σύννεφα που προμηνούσαν βροχή. Σήκωσε αμέσως τα τηλέφωνο, για να ενημερωθεί αν υπήρχε αρκετό στοκ από αδιάβροχα. Αστραπιαία, μια μεγάλη ποσότητα βγήκε για πώληση. Ύστερα άρχισε η νεροποντή.. Ο κόσμος μπήκε στο κατάστημα για να προφυλαχτεί. Μέσα σε μισή ώρα, όλα τα αδιάβροχα είχαν πουληθεί! Πια σωστή εμπορική πράξη αποφέρει κέρδος. Ο Θεός έχει μοιράσει σε όλους μας χαρίσματα. Ο καθένας μας έχει ένα ή περισσότερα. Το πώς θα τα διαχειριστούμε, το τι κινήσεις θα κάνουμε, θα φέρει το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Αν τα θάψουμε όλα και τα αγνοήσουμε, θα μείνουν άκαρπα. Αν πάλι τα ξοδέψουμε άμυαλα και ασύνετα, θα φέρουν πικρούς καρπούς. Ο Θεός θα μας ζητήσει λόγο γι’ αυτά. Αν όμως τα χρησιμοποιήσουμε με σοφία και οδηγία Θεού, θα γίνουν ευλογία και θα αποδώσουν πολλαπλάσιο. Όχι σε χρήματα, αλλά σε αποτελέσματα Ουράνια. Ένας καλός έμπορος έχει στο νου να αδράξει την κάθε ευκαιρία, για να πουλήσει και να κερδίσει. Κι εμείς, που έχουμε στα χέρια μας την εκλεκτή πραμάτεια του Ευαγγελίου, πόσο πρέπει να έχουμε στο νου μας στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, να μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού, για τη χάρη του Χριστού που σώζει από την αμαρτία και δίνει αιώνια ζωή. Ο Θεός, αν Του το ζητήσουμε, θα μας δείξει τον τρόπο, θα μας δώσει τα κατάλληλα λόγια, θα μας κατευθύνει σε διψασμένες ψυχές.