«Διότι συλλογίσθητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τοιαύτην αντιλογίαν εις εαυτόν, διά να μη αποκάμητε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντεστάθητε έτι μέχρις αίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας, και ελησμονήσατε την νουθεσίαν, ήτις λαλεί προς εσάς ως προς υιούς, λέγουσα· Υιέ μου, μη καταφρονής την παιδείαν του Κυρίου, μηδέ αθυμής ελεγχόμενος υπ’ αυτού. Διότι όντινα αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγόνει πάντα υιόν, τον οποίον παραδέχεται. Εάν υπομένητε την παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς υιούς· διότι τις υιός είναι, τον οποίον δεν παιδεύει ο πατήρ; Εάν όμως ήσθε χωρίς παιδείαν, της οποίας έγειναν μέτοχοι πάντες, άρα είσθε νόθοι και ουχί υιοί, έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών είχομεν παιδευτάς και εσεβόμεθα αυτούς· δεν θέλομεν υποταχθή πολλώ μάλλον εις τον Πατέρα των πνευμάτων και ζήσει; Διότι εκείνοι μεν προς ολίγας ημέρας επαίδευον ημάς κατά την αρέσκειαν αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών, διά να γείνωμεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμνασθέντας δι’ αυτής καρπόν ειρηνικόν δικαιοσύνης.» (Εβραίους 12:3-11)

Ένας Άγγλος βουλευτής υπέστη μεγάλη επίθεση και κακομεταχείριση από τις εφημερίδες και τους δημοσιογράφους. Πληγωμένος άκουγε τα λόγια ενός συναδέλφου του, που του έλεγε πως είχε ένα σκύλο που είχε πληγωθεί άσχημα και προσπαθούσε να τον θεραπεύσει, μα ο σκύλος γύρισε και του δάγκωσε το χέρι. Τότε δε θύμωσε και δεν τον πήρε στα σοβαρά, γιατί ήξερε πως ο σκύλος το έκανε γιατί πονούσε. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως όσοι πονούν συμπεριφέρονται με τρόπο αφύσικο. Και ο χριστιανός που φέρνει το μήνυμα της αγάπης του Θεού δεν πρέπει να ξεχνά πως πολλοί άνθρωποι στον κόσμο μας πονούν. Γι’ αυτό ο τρόπος τους είναι παράξενος. Πόσες φορές κι εμείς οι ίδιοι νιώθουμε πως ο Θεός μας φέρεται σκληρά και αντιδράσαμε με βαρυγγώμια! Μα όσο κι αν οι ενέργειες του Θεού μας φαίνονται στα μάτια μας οδυνηρές, δεν παύουν να είναι από καθαρή αγάπη. Οι εκδηλώσεις των ελέγχων του Θεού πάντοτε αποβλέπουν στο να μας υπογραμμίσουν το θέλημά Του, που είναι αυτό το ίδιο το συμφέρον μας, το υπέρτατο αγαθό μας, που εκείνη την ώρα από τον πόνο μας δεν το βλέπουμε. Πολλές φορές κι εμείς οι ίδιοι θα εισπράξουμε αντίδραση και αχαριστία από αυτούς που ευεργετούμε και υπηρετούμε. Ας μην τους παρεξηγήσουμε. Ας μην τους ξεσυνεριστούμε. Άνθρωποι πονεμένοι και πληγωμένοι θανάσιμα από την αμαρτία. Ας είμαστε άνθρωποι ελέους και μακροθυμίας, όπως ο Πατέρας μας.