«Θαυμαστά είναι τα μαρτύριά σου· διά τούτο εφύλαξεν αυτά η ψυχή μου. Η φανέρωσις των λόγων σου φωτίζει· συνετίζει τους απλούς. Ήνοιξε το στόμα μου και ανεστέναξα· διότι επεθύμησα τα προστάγματά σου. Επίβλεψον επ’ εμέ και ελέησόν με, καθώς συνειθίζεις προς τους αγαπώντας το όνομά σου. Στερέωσον τα βήματά μου εις τον λόγον σου· και ας μη με κατακυριεύση μηδεμία ανομία. Λύτρωσόν με από καταδυναστείας ανθρώπων, και θέλω φυλάττει τας εντολάς σου. Επίφανον το πρόσωπόν σου επί τον δούλον σου, και δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Ρύακας υδάτων κατεβίβασαν οι οφθαλμοί μου, επειδή δεν φυλάττουσι τον νόμον σου.» (Ψαλμός 119:129-136)

Η Βιβλική Εταιρία κυκλοφορεί Άγιες Γραφές τυπωμένες στη γλώσσα Μπρέιγ των τυφλών με ειδικά ανάγλυφα γράμματα σε χοντρό χαρτί, που διαβάζονται με τα δάχτυλα. Κάποιος τυφλός πήρε και διάβασε το Λόγο του Θεού με το σύστημα αυτό και ενθουσιάστηκε. Πήγε λοιπόν στη Βιβλική Εταιρία και τους ρωτούσε μήπως είχαν το λόγο του Θεού και για ανθρώπους που δεν ήταν τυφλοί, για να πάρει μια για τη γυναίκα του. Νόμιζε ο καημένος πως μόνο οι τυφλοί είχαν το προνόμιο να μπορούν να διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Τυφλός, έλεγε κάποιος, δεν είναι αυτός που δεν έχει μάτια, αλλά αυτός που τα μάτια του θέλει να τα κρατάει κλειστά. Τυφλός είναι αυτός που έκλεισε την πόρτα στο φως και την αλήθεια και καταδίκασε τον εαυτό του να ζει στο σκοτάδι. Τυφλός είναι αυτός που κλείνει την καρδιά του στο Χριστό και στο Ευαγγέλιό Του. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κατανοήσουμε το Λόγο του Θεού είναι μια απλή και ταπεινή καρδιά. Καθαρή διάθεση, ανοιχτό πνεύμα στη φωνή του Πνεύματος του Θεού. Τότε μονάχα μπορεί να φέρει θαυμαστά αποτελέσματα στη ζωή μας. Διαφορετικά, όσες Άγιες Γραφές και να έχουμε, παραμένουμε πιο τυφλοί από τους τυφλούς. Ο Λόγος του Θεού μπορεί να διαπερνά και το πιο πυκνό σκοτάδι. Φωτίζει την ψυχή μας, χορταίνει το νου μας, μας δίνει όπλα για να νικήσουμε την αμαρτία και το κακό μέσα μας. Ο Λόγος του Θεού είναι δύναμη για σωτηρία(Ρωμαίους 1:16). Μας δείχνει το δρόμο του Σταυρού του Χριστού και της Ανάστασης!