«Αυτός δε εγώ ο Παύλος σας παρακαλώ διά της πραότητος και επιεικείας του Χριστού, όστις παρών μεν είμαι ταπεινός μεταξύ σας, απών δε λαμβάνω θάρρος προς εσάς· σας παρακαλώ δε όταν έλθω, να μη λάβω θάρρος με την πεποίθησιν εκείνην, με την οποίαν στοχάζομαι να τολμήσω εναντίον τινών, οίτινες θεωρούσιν ημάς ως κατά σάρκα περιπατούντας. Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκί, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα· διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων· επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού, και είμεθα έτοιμοι να εκδικήσωμεν πάσαν παρακοήν, όταν γείνη πλήρης η υπακοή σας.» (2 Κορινθίους 10:1-6)

Ο Tycho Brahe ήταν ο μεγάλος αστρονόμος του 16ου αιώνα. Από τη νεαρή του ηλικία σπούδαζε κοντά σε διάσημους σοφούς της εποχής του, οικοδομώντας τη φήμη του σαν ικανός μαθηματικός και παρατηρητής του ουρανού. Έφτασε μάλιστα να μονομαχήσει με ξίφος με κάποιον συνομήλικό του, ώστε να αποδειχτεί ποιος από τους δυο ήταν ο μεγαλύτερος μαθηματικός! Σε αυτή τη μονομαχία ο Tycho έχασε τη μύτη του! μα όπως ο ίδιος ήταν και εφευρέτης και αλχημιστής και χαρτογράφος – την αντικατέστησε από κράμα χρυσού και αργύρου, πράγμα που φαίνεται καθαρά σε όλες τις προσωπογραφίες της εποχής του. Οι άνθρωποι δίνουν μάχες, για αξίες ίσως καλές και θεμιτές, μα αναμφισβήτητα χωρίς αντίκρισμα αιώνιο. Τα παιδιά του Θεού δίνουν κι αυτά μάχες. Πρώτα με τον εαυτό τους, για να πεθάνουν όλα τα παλιά, τα κατάλοιπα της αμαρτίας, οι επήρειες από τον κόσμο. Έπειτα με τον εχθρό, που τα μισεί θανάσιμα, που πασχίζει να βάλει τρικλοποδιά και στους εκλεκτούς. Όπως σε όλες τις μάχες, κάποιες φορές υπάρχουν απώλειες, συμβαίνουν μικρές ήττες, όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι νίκη για τη δόξα του Θεού. Αδελφέ μου, ακόμη κι όταν νιώθεις να μην μπορείς άλλο, όταν λυγίζεις, μην παραδίνεις τα όπλα. Ο Ιησούς είναι δίπλα σου, είναι πιστός, είναι αναλλοίωτος. Η νίκη είναι δική Του και δική σου.